033- דף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קג-קה (למתקדמים)

033- דף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קג-קה (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה

1. מה עוזר לאדם ללמד עליו זכות לפני המלך כאשר מגיע ליום הדין?
2. מדוע עפ"י דברי רשב"י שומע ה' אל אביונים יותר מאשר לאדם אחר?
3. השווה בין הסיפור על ר' יסא לסיפור על ר' יצחק, והראה את הקשר בין מה שמספר לנו על אשרי משכיל אל דל וגו".
4. מהם ג' סוגי הלחם, ומה הדרך לקבל כל אחד מהם?

בְּשַׁלַּח קג-קה

פרשת המן

שְׁלוֹשָׁה סוּגֵי לֶחֶם – רַק תִּבְחַר

המן הוא לחם הבא מן השמים דהיינו רצון להשפיע, אך כאן אין עדיין את השיתוף של הנברא, והרי את החיוּת מקבל האדם מהיותו משפיע, ואור גדול עוד יותר, מרצון לקבל בעל מנת להשפיע, ובכדי לפתח תכונה נפשית זו, חייב הוא לעזור לעני.

חולי הוא מצב נפשי בו נחלש אדם באמונתו, והוא מרגיש כבול בשלשלאות.

שסד) וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן-הַשָּׁמָיִם. רבי יהודה אמר: אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל-דָּל  בְּיוֹם רָעָה, יְמַלְּטֵהוּ יְהוָה, בשעה שאדם שוכב בבית חוליו, הוא נתפש לשליטים של המלך, ראשו בשלשלת, רגליו באזיקים, כמה חיילים שומרים אותו מצד זה ומצד זה שלא יברח, איבריו כולם במיצר, ולוחמים אלו באלו, אכילה הוסרה ממנו.

שסה) בזמן ההוא פוקדים עליו מֵליץ, ללמד עליו זכות לפני המלך כמ"ש: אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף. בשעה ההיא, אשרי חלקו של אדם, שנכנס אליו ומלמדו דרך להצילו מן הדין כמ"ש: אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דָּל.

משכיל אל דל דהיינו נותן שֹכל ישר לאדם במצוקה ודרך להימלט מאחר והוא עצמו עזר לדל, לרצון להשפיע הבלתי מורגש שבתוכו, ובכך קונה לו סנגור בשמים, שיצילהו ויחזקהו באמונה ביום רעה.

כאשר הדין הקשה תופס את האדם, רואה הוא שהוא כועס, במתח, עצבות – כאן עליו לעזור לעני, שזו הבחינה הנפשית שאינה מקבלת מזון בעולם הזה, כאן עליו להתגבר על הגאווה, לוותר על הרצונות המקולקלים שגואים בתוכו, ולהתחיל לחפש ולהחשיב את העני שבנפשו, ואותו ברצון לפרנס.

שסו) אמר רבי חייא, ואיך יכול להציל את החולה? שילמד אותו דרך החיים, לשוב לפני אדונו. אז נעשה מליץ עליו למעלה, והוא ניצול. מה שכרו? הוא כמ"ש:  בְּיוֹם רָעָה, יְמַלְּטֵהוּ יְהוָה. פירוש אחר כמ"ש:  אשרי משכיל אל דל. מפני שגדול מאוד הוא השכר של העוזר לדל לפני הקב"ה.

שסז) כתוב: כי שומע אֶל אביונים ה'. ולמה אל אביונים שומע ולא לאחר? משום שהם קרובים יותר אל המלך, כמ"ש:  לב נשבר ונִדְכֶּה אלקים לא תִבְזֶה. ואין לך בעולם לב שבור, כמו אביון. כל בני העולם נראים לפני הקב"ה בגוף ונפש. ועני אינו נראה לפני הקב"ה, אלא בנפש לבד, כי גופו שבור. והקב"ה קרוב לנפש יותר מלגוף.

שסח עני אחד היה בשכנות של רבי ייסא ולא היה מי שישגיח עליו. והוא היה מתבייש, ולא התקיף (לא דרש עזרה מ) בני אדם. יום אחד היה חולה ונכנס אליו רבי ייסא, שמע קול אחד שאמר צדק צדק, היינו שמסר דין לשמים. הנפש פורחת ממני ועוד לא הגיע הזמן, אוי לבני העיר שלא נמצא בהם מי שישיב נפשו אליו. קם רבי ייסא נתן בפיו מי תאנים ומדה של יין מרוקח. בקע זיעה בפניו ושב רוחו אליו.

שסט אחר כך בא ושאלו לו. אמר חייך רבי הנפש יצאה ממני והגיעה לפני כסא המלך ורצתה להשאר שם, אלא שרצה הקב"ה לזכותך והכריזו עליך: עתיד הוא רבי ייסא להעלות רוחו, ולהתקשר באדרא (כינוס) קדושה אחת, שעתידים החברים להעיר בארץ. והתיקנו שלשה כסאות העומדים לך ולחבריך, רבי יוסי ברבי יעקב ורבי חזקיה שיצאו נשמתם באדרא זו. מיום ההוא והלאה היו משגיחים עליו בני עירו.

שע עוד עני אחד עבר לפני רבי יצחק והיה בידו חצי מעה כסף. אמר לו לרבי יצחק: השלם לי ובני ולבנותי את נפשינו. אמר לו ואיך אשלים את נפשכם, שהרי אין אצלי רק חצי מעה? אמר לו בזה אשלים אני (מסופק) בחצי מעה אחרת שיש אצלי – הוציאה ונתן לו.

שעא הראו לו בחלומו שהיה עובר בשפת ים גדול (זו המלכות, מידת הדין), ורצו להשליכו בתוכו. ראה את רבי שמעון שהושיט ידו כנגדו, ובא עני ההוא (שנתן לו צדקה), והוציאו ונתנו בידיו של רבי שמעון וניצל. כשהקיץ נפל בפיו מקרא זה: אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דָּל  בְּיוֹם רָעָה, יְמַלְּטֵהוּ יְהוָה.

הרגשתי שזורקים אותי ובזכות הצדקה ניצלתי

לחם עוני זו בחינה נפשית של מי שמוכן לוותר על גאוותו ולאכול מצה, כלומר מוותר על רצונות ותאוות שאינן מקרבות אותו למטרה, ומזין את הרצונות העניים, דהיינו שלא מרגישים בהם חיות וחשיבות , אך הם האמיתיים, כמו למשל קיום המצוות שלעיתים אינו מרגיש בהם חשיבות. רק כך יכול אדם לצאת ממצרים, ממייצרי הנפש. וכאשר פועל כך באמונה, אז גם כאשר נמצא הוא במדבר רוחני ומרגיש שאין לו כלום, יכול לזכות בטל מן השמים, בלחם שהוא רצון להשפיע הנק' שמים.

דרגה גבוהה מזו של ההשפעה נמצאת אצל החברים העוסקים בתורה ממקום עליון. כאן לא רק שמוותרים על רצון לקבל שהוא צד שמאל, אלא עובדים בקו אמצעי ומקבלים ישירות מעתיקה קדישה – קשר ישיר לקב"ה.

שעב) בכל יום ויום נוטף טל של עתיקא קדישא לז"א, ומתברכת כל שדה התפוחים הקדושים, מלכות, ומטל ההוא נמשך לאלו שלמטה. ומלאכים הקדושים ניזונים ממנו, כל אחד לפי אוכלו. וכתוב: לחם אבירים אכל איש. כלומר, הטל הוא לחם מלאכים. וממזון ההוא, שהוא המן, אכלו בני ישראל במדבר. יש כבר לחם מוכן מהשמים לאלו שזכאים.

שעג) אמר רבי שמעון: כמה בני אדם ניזונים בזמן הזה ממנו, ומי המה? אלו הם החברים העוסקים בתורה ימים ולילות. וכי יעלה על דעתך ממזון ההוא ממש, שישראל אכלו במדבר, לא אלא כעין מזון ההוא ממש, ששקול פי שניים, על המן שאכלו ישראל במדבר. יש לחם עוני, מצה. יש לחם משמים, טל. ולחם גבוה יותר משניהם, הלחם של לומדי הפנימיות בלילות.

שעד) ישראל, כשבאו והתדבקו במלך הקדוש, בשביל הגילוי של הרושם הקדוש, של המילה, זכו אז לאכול לחם אחר עליון יותר, ממה שהיה בתחילה. היות ועשו ברית ושמרו עליה, באו במדבר וזכו למן. בתחילה, כשיצאו ישראל ממצרים, באו בלחם שנקרא מצה, שהוא מלכות. ועתה זכו ונכנסו לאכול לחם אחר, עליון יותר, ממקום עליון כמ"ש:  הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, שהוא ז"א. ובזמן ההוא נמצא לישראל ממקום הזה. זכו לטל בזכות שקיבלו ביראה לחם עוני, מצה  

המבטל את האגו ועוזר לעני, זוכה ללחם מן השמים.

החברים העוסקים בתורה, ממקום אחר עליון יותר ניזונים כמ"ש: החכמה תחייה בעליהָ, שהוא מקום עליון יותר, מז"א.

תגיות: עזרה לעני, עזרה לרצון אמיתי.

שאלות:

מה עוזר לאדם ללמד עליו זכות לפני המלך כשמגיע יום הדין ?

מדוע על פי דברי רבי שמעון, שומע ה' אל אביונים יותר מאשר לאדם אחר?

השווה בין הסיפור לרבי ייסא לרבי יצחק והראה את הקשר על הכתוב אשרי משכיל אל דל?

מהם ג סוגי הלחם ומה הדרך לקבל כל אחד?

 

אין תגובות

להגיב