019- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פב-פד למתקדמים |☆תגיות:...

019- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – פב-פד למתקדמים |☆תגיות: מעמד הר סיני, קבלת התורה

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ פב-פד

וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת

בְּמָקוֹם הָאַהֲבָה הָאֳמִיתִּי יֵשׁ חֶירוּת מֶהָיצֵר וְלָכֵן הוּא נִצְחִי.

 

וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת זהו המצב הנפשי הרוחני אליו צריך האדם להגיע בכדי לקבל תורה, בו זוכה הוא לראות את מקור האור הנק' חשמל – חווית השכינה הקדושה, הבינה. יכולת זו להרגיש את האהבה במקורה, מבטלת את המוות כפי שזכו במעמד סיני עד חטא העגל.  יחזקאל בן בוזי ראה כעין החשמל, ועם ישראל ראו את החשמל, שהוא לבושי האור שהיו לאדם ראשון טרם החטא. כעת על היהודי לנהל את קליפת נוגה, המכילה טוב ורע, וע"י קיום תורה ומצוות בכוונה פנימית, יכול לברר בהדרגה את הטוב הטמון בקליפה.

מעמד הר סיני הוא נשגב ביותר, זו דרגה של תפיסה נפשית. כל הרוצה ללמוד פנימיות, חייב ללמוד הכל בגוף אחד, דהיינו האדם הוא עולם קטן, ולחתור לנקודה הפנימית הנשגבה הזו, שבלי זה אין התורה נבלעת באבריו, ואין הוא יכול באמת לחזור בתשובה.

שטז) כל אחד ואחד היו עומדים שורות שורות, גבולים גבולים, וכראוי להם ראה כל אחד ואחד. אמר רבי שמעון: ראשי העם היו עומדים בלבדם, ראשי השבטים בלבדם, נקבות בלבדן. חמש מדרגות עמדו לימין, וחמש מדרגות לשמאל. כמ"ש: אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם, כל איש ישראל. הרי חמש מדרגות לימין. וחמש מדרגות לשמאל: טפכם, נשיכם, וגֵרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך, עד שואב מימיך.

שיז) כל המדרגות האלו ניתקנו כעין של מעלה. העולם שאנו מנהלים כאן הוא רק נקודת מפגש וגירוי עם דברים פנימיים. כנגדם ירשו ישראל ירושת עולם, עשרת הדיברות, שבהם תלויים כל המצוות וכל הזכויות, וכל ירושת נחלתם, שהם חלק הטוב של ישראל.

קבלת עשרת הדברות במעמד סיני, פירושה שמאז צרוב בכל נפש יהודי את התכונה והיכולת להצטרף לכלל זה. כלומר זהו מעמד מכונן המאפשר לכל יהודי לממש פוטנציאל החיבור והדבקות שבתוכו, ויותר מזה – אפשרות לקבל כל פעם מחדש את התורה בבחינת אמונה.

שיח) בשעה שנגלה הקב"ה בהר סיני, היו רואים כל ישראל, כמי שרואה אור בעששית כלומר תהיה הארה אך מקור האור מוסתר ע"י מסך. עם ישראל ראו את מקור האור, שזה הקשר עם הקב"ה, רואים שהתענוג כולו מגיע מהשם. ומהאור ההוא היה רואה כל אחד ואחד, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. עששית פירושו מנורה, שכותליה זכוכית ונר מאיר מתוכה.

שיט) והטעם, משום שאלו קולות העליונים נגלו כאחד כמ"ש: וכל העם רואים את הקולות. אבל ביחזקאל, השכינה נגלה במרכבותיה, ולא יותר. והיה רואה, כמי שרואה אחרי כתלים רבים. יחזקאל נחשב נביא גדול, שאפילו בגלות יכול היה לקבל מראה כה גבוה של המרכבה, ובכל זאת במעמד הר סיני זכו ליותר.

שכ) אשרי חלקו של משה, שכתוב בו, ויירד ה' על הר סיני, ויקרא ה' למשה. אשרי הדור, שכתוב בו, יירד ה' לעיני כל העם על הר סיני. מלמד כאן על מדרגת משה, שהיא קשר ישיר עם השם, ומדרגת הדור של קשר בירידה, היינו בצמצום.

שכא) כתוב: מימינו אש דת למו. כי מימין נגלה. אמר רבי יוסי: כאן בסיני היה ראש וגוף של המלך שכתוב: ויט שמים ויירד. כי לפני זה כתוב: עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל. הרי שיש כאן ראש שכתוב בו, אף ופה. ובמקום שיש ראש יש גוף. אבל ביחזקאל כתוב: ותהי עליו שם יד ה', שנגלה יד ולא גוף. ואפילו ביד יש יד ה' עליונה, יד של ז"א, ויש יד ה' תחתונה, המלכות, שנקראת יד. ויחזקאל  נגלה יד התחתונה. יד זו בחינת השלכה של הגוף, ופה הוא המוציא מהכוח אל הפועל, שזה מקור גבוה יותר.

שכב) כתוב: נפתחו השמים ואראה מראֹת אלוקים. מראת  כתוב חסר ו', להראות שעל השכינה אומר. אמר רבי ייסא: וכי השכינה אינה הכול? אמר רבי יוסי: אינה דומה הראש של המלך לרגליו של המלך, שהיא השכינה, המלבישה אותו מחזה ולמטה, שנקרא רגליו. אע"פ שהכול הוא בגופו של המלך. ליחזקאל ניראה מראה בלשון יחיד, שזו הבחינה התחתונה.

שכג) בישעיהו כתוב: ואראה את ה'. השכינה הנקראת את. וביחזקאל כתוב: ואראה מראות אלוקים. כאן את, השכינה, ושם מראות, השכינה, כי מה שראה ישעיהו ראה יחזקאל, רק השכינה. אשרי חלקו של משה, שלא היה נביא שלם כמותו, שראה במראה המאירה, שהוא ז"א.

שכד) ואראה את ה'. את, השכינה. ואראה מראות אלוקים. מראות, השכינה. ובמדרגה אחת היו ישעיהו ויחזקאל. למה לא פירש ישעיהו כמו יחזקאל? אמר רבי יוסי: ישעיהו כָלל, ויחזקאל פירש. מה הטעם שיחזקאל פירש כל כך? מה שפירש יחזקאל, הכול היה צריך עבור ישראל, שיידעו האהבה, שאוהב אותם הקב"ה, שהשכינה ומרכבותיה באות לגור ביניהם בגלות. הגלות זו בחינת גוף השכינה, הפרטים. ובגלות יכול העם לתפוס רק דרך הפרטים, לכן מובא גם ישעיה וגם יחזקאל.

שכה) אמר רבי חייא: כתוב: בארץ כַּשְׂדים. והרי כתוב: הן ארץ כשדים זה העם לא היה. למה התגלתה השכינה שם? היתכן שעבור ישראל היה טוב, שהשכינה תשרה בתוכם ולא תהיה נגלית? אלא, אם לא הייתה נגלית, לא היו יודעים שהשכינה בתוכם.

שכו) ומה שהתגלתה, כתוב: על נהר כְּבר, על מים, מקום שאינו נטמא ואין שורה בו טומאה. ונהר ההוא היה אחד מארבעה נהרות, היוצאים מעדן. שכתוב: על נהר כבר. שכבר היה. ממקום שהשכינה שורה עליו. וכתוב: ותהי עליו שם יד ה', שם, ולא במקום אחר.

שכז) ומתוכה דמות ארבע חיות. ארבע חיות יש בהיכל הקדוש, בינה, והן הראשונות, זקֵנים, הנמשכים מעתיקא קדישא, הן הכלל של השם הקדוש הויה. כי י' אריה, ה"ר שור, ו' נשר, ה"ת אדם. שהם ג' קווים ומלכות המקבלת אותם. ויחזקאל ראה רק דמות של המרכבות העליונות, כי הוא ראה אותן ממקום שאינו מאיר כל כך, בעולם היצירה. כעין שיש למעלה, בבינה, כן יש למטה מהן, בזו"ן. וכן יש בכל העולמות בי"ע, כולם אחוזים זה בזה. וכל מה שיש בעולם העליון יש בעולם התחתון. והוא ראה אותן בעולם היצירה. ראה אותם מצד המשכה

שכח) היתכן שראה אותן יותר למעלה מעולם היצירה? אלא, משה ראה ממראה המאירה, ז"א. וכל הנביאים לא ראו אלא מתוך מראה שאינה מאירה, שכתוב: ואראה מראת אלוקים, חסר ו', שהיא מלכות. וכתוב: אם יהיה נביאכם ה' במראָה אליו אתוודע, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא. וכתוב: פה אל פה אדבר בו.

שכט) כל הנביאים כלפי משה, כנקבה כלפי זכר, שכתוב: פה אל פה אדבר בו ומראֶה ולא בחידות, שהיא מראה המאירה. ולשאר הנביאים כתוב: במראָה אליו אתוודע, מראה שאינה מאירה. במראה, ולא במראת, חסר ו'. כש"כ יחזקאל, שאפילו מראה לא כתוב בו, אלא מראת חסר ו', שראה בעולם היצירה. וכש"כ שכתוב במשה, ולא בחידות, אלא כל מילה על בירורו. אשרי הדור, שנביא הזה היה שורה בתוכם.

של) אמר רבי יוסי: פב"פ, ראו ישראל זיו כבוד מלכם, ולא היה בהם עיוורים ופיסחים וקצוצי ידיים וחירשים אלו בחינות המראות על חיסרון בהשגה. ללא עיוורים כמ"ש: וכל העם רואים. ללא פיסחים כמ"ש: ויתייצבו בתחתית ההר. ללא קצוצי ידיים וחירשים כמ"ש: נעשה ונשמע. ולעת"ל שכתוב: אז ידלג כאייל פיסח ותָרון לשון אילם.

כפי שהיה במעמד סיני, שלא היה שום מום וכשל בהשגה, כך לעתיד לבוא נזכה להשגה כזו.

תגיות: מעמד הר סיני. חֶירוּת מֶהָיצֵר

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו פב-פד
1. מהן 5 המדרגות מימין ומהן משמאל במעמד הר סיני כפי שמביא באות שט'ז?
2. מדוע צריך להזכיר לנו את כל המדרגות שהיו במעמד הר סיני?
3. מה ההבדל בין עששית לבין האור המתגלה ממנה? אגב כך מה ההבדל בין משה לשאר הנביאים?
4. מדוע ביחזקאל כתוב מראת אלוקים חסר ו'?
5. מה המשותף בין ישעיהו ליחזקאל? מה השונה ביניהם ומה שונה בשניהם ממשה רבינו?
6. על מה מצביעה העובדה שיחזקאל התנבא דווקא במי נהר כבר למרות היותו חוץ לארץ ומדוע בארץ כשדים שזה העם לא היה?
7. הסבר מהו שהנביאים כולם כלפי משה הם נקבה כלפי זכר?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב