030- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קטו-קיז למתקדמים |☆תגיות: עונג...

030- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קטו-קיז למתקדמים |☆תגיות: עונג שבת, שלוש סעודות חובה

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קטו-קיז

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ

אדם צריך להתענג ג' פעמים בסעודות שבת, ולשמוח בשמחה בכל אחת מהסעודות משום שהשבת מראה על אמונה שלמה דהיינו קשר שניבנה על אמון. גם אמונה של בינה היא שלמה אך לדרך, לא של התכלית. לשמוח בשמחה זו אותה בחינה כפי שאומרים משנכנס אב ממעטים בשמחה. לאדם שני צדדים, גוף ונשמה – וגם אם נהנים בגוף אין זה אומר שהנשמה שמחה. לשמוח בשמחה אומר גם לשמוח בגוף ובעיקר מהקשר עם הבורא. כשאדם מתענג ושמח במצב זה הוא מאשר את המתנה של הקב"ה. אמר לו הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבתת שמה, אני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם.

כל הפרעות באות למי שאינו מקפיד על שלושת סעודות אלו המצביעות על אמונת ישראל.

שבת היא אמונה של התכלית, מדרגת חוכמה ולכן היא גדולה מהחגים והמועדים. השבת היא מדרגת חיה היא התכלית, המדרגה של מטרת הבריאה ולכך יש לכוון. וכן להכין דברי תורה לשולחן שבת.

יש מדרגות בסעודת שבת. ערב שבת המלכות מתעלה למדרגת נשמה, ישסו"ת. בשבת עולים למדרגת חיה, ובמנחה רק ז"א מתעלה.

ביני ובית ישראל – ומי שפוגם בסעודה זו מראה שאינו מזרע ישראל.

אדם צריך להתכונן ולכוון להתענג בשבת, אפילו אם שמח לבדו.

כל האמונה נמצאת בשבת, מקבל האדם נשמה אחרת של שלמות.

תנ) משום זה צריך לסדר שולחנו שלוש פעמים מעת כניסת השבת, ולא יימצא שולחנו ריקם, ותשרה הברכה עליו כל שאר ימי השבת. ובדבר זה מראה ותלויה האמונה שלמעלה.

תנא) רבי שמעון אמר: מי שהשלים שלוש סעודות בשבת, קול יוצא ומכריז עליו, אז תתענג על ה' והרכבתיך על בָּמותֵי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך. אז תתענג על ה', זהו סעודה אחת כנגד עתיקא קדישא של כל הקדושות. והרכבתיך על במותי ארץ, זהו סעודה שנייה, כנגד שדה תפוחים הקדושים, המלכות. והאכלתיך נחלת יעקב אביך, זהו השלמות, שנשלם בז"א. בסעודה שלישית.

תנב) וכנגדם צריך להשלים סעודותיו, וצריך להתענג בכל הסעודות, ולשמוח בכל אחת ואחת מהן, משום שהיא אמונה שלמה. ומשום זה חשוב השבת יותר מכל שאר הזמנים והחגים. משום שהכול נמצא בו, ולא נמצא כן בכל הזמנים והחגים. משום שנמצא הכול בו, נזכר שלוש פעמים, שכתוב: ויכל אלוקים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי, ויברך אלוקים את יום השביעי. שבת היא התכלית אליה יש לכוון, ובכך להמליך ולקבל את מלכות הקב"ה על הכל.

תנג) רבי אבא, כשהיה יושב בסעודה של שבת, היה שמח בכל אחת ואחת. והיה אומר, זו היא הסעודה הקדושה של עתיקא קדישא הסתום לכל. בסעודה האחרת היה אומר, זו היא סעודה של הקב"ה, של ז"א. וכן בכל סעודה וסעודה. כשהשלים הסעודות, אמר, נשלמו הסעודות של האמונה.

תנד) רבי שמעון כשהיה בא אל הסעודה, היה אומר כך: התקינו הסעודה של האמונה העליונה. התקינו הסעודה של המלך. והיה יושב ושמח. כשהשלים סעודה השלישית, היו מכריזים עליו, אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך.

תנה) שואל רבי אלעזר: איך מיתקנות אלו הסעודות? אמר לו, ליל שבת, כתוב: והרכבתיך על במותי ארץ. בו בלילה מתברכת המטרוניתא, וכל שדה התפוחים, המלכות, ומתברך שולחנו של אדם, ונשמה מתווספת לאדם. ולילה ההוא שמחת המטרוניתא הוא, וצריך האדם לשמוח בשמחה ולאכול הסעודה של המטרוניתא, המלכות.

תנו) ביום השבת בסעודה השנייה, כתוב: אז תתענג על ה'. על ה' ודאי, למעלה מז"א. כי בשעה ההיא מתגלה עתיקא קדישא, וכל העולמות הם בשמחה. והשלמות והשמחה של עתיקא אנו עושים. והסעודה שלו היא.

תנז) בסעודה השלישית של שבת, כתוב: והאכלתיך נחלת יעקב אביך. זו היא הסעודה של ז"א, שהוא בשלמות. וכל ששת הימים משלמות ההיא מתברכים. וצריך האדם לשמוח בסעודתו, ולהשלים אלו הסעודות, שהם סעודות האמונה השלמה של זרע הקדוש של ישראל, של האמונה העליונה, כי שלהם הוא ולא של עמים עכו"ם. לכן גוי ששבת דינו מיתה, ומשום זה כתוב: ביני ובין בנֵי ישראל, המסוגלים להגיע לאמונה שלמה, לעומת הגוי שעדיין לא מסוגל להגיע לתכלית זו.

תנח) בסעודות האלו ניכרים ישראל שהם בני המלך, שהם מהיכל המלך, שהם בני האמונה. ומי שפוגם סעודה אחת מהם, מראה פגם למעלה, ומראה עצמו, שאינו מבני המלך העליון, שאינו מבני היכל המלך, שאינו מזרע קדוש של ישראל. ונותנים עליו כובד של שלושה דברים, דין גיהינום, מלחמת גוג ומגוג, וחבלי משיח.

תנט) בכל שאר הזמנים והחגים צריך האדם לשמוח ולשמח את העני. ואם הוא שמח בלבדו, ואינו נותן לעני, עונשו גדול. כי שמח בלבדו ואינו נותן שמחה לאחר. עליו כתוב: וזריתי פֶּרֶש על פניכם פרש חגיכם. ואם הוא שמח בשבת, אע"פ שאינו נותן לאחר, אין נותנים עליו עונש, כשאר הזמנים והחגים, שכתוב: פרש חגיכם, ולא פרש שַבָּתכם. וכתוב: חודשיכם ומועדיכם שׂנאה נפשי. ואילו שבת לא כתוב. העני זו השכינה הקדושה, האני האמיתי של האדם.

תס) ומשום זה כתוב: ביני ובין בני ישראל. ומשום שכל האמונה נמצא בשבת, נותנים לאדם נשמה אחרת, נשמה עליונה, נשמה שכל השלמות בה כמו עוה"ב. ומשום זה נקרא שבת, השם של הקב"ה, המלכות. השם, שהוא שלם מכל צדדיו ביום השבת. יש עניין לברך אחד את השני לשבת שלום.

תסא) ודאי כך הוא, אוי לו לאדם שאינו משלים השמחה של מלך הקדוש. ומהו השמחה שלו? אלו הם שלוש הסעודות של האמונה, סעודות שאברהם, יצחק ויעקב כלולים בהן. וכולם שמחה על שמחה, אמונה, המלכות, השלמה מכל צדדיה.

תסב) ביום הזה השבת מתעטרים האבות, חג"ת, הנעשים לג"ר. וכל הבנים, נה"י, יונקים מהם. משא"כ בכל החגים וזמנים. שבשאר חגים וזמנים מתעטרים האבות במוחין דישסו"ת מוחין דנשמה. אבל בשבת האבות מתעטרים במוחין דאו"א עילאין. ביום הזה נחים הרשעים בגיהינום מי שלא חילל שבת בפרהסיה. ביום הזה כל הדינים נכנעים, ואינם מתעוררים בעולם. ביום הזה התורה, ז"א, מתעטר בעטרות שלמות, מאו"א עילאין. ביום הזה שמחה ועונג נשמע בר"נ (250) עולמות. שמחה מדרגת נשמה עונג מדרגת חיה

תגיות: עונג שבת, שלוש סעודות חובה

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קטו-קיז
1. איזה פס' מבטא כל אחת מ-ג' הסעודות לדברי רשב"י באות תנ'א?
2. מדוע חשובה שבת מכל שאר הזמנים והחגים?
3. מה אמר רבי אבא לפני כל סעודה שאכל בשבת ומה אמר רשב"י?
4. מה תשובת רשב"י לבנו, רבי אלעזר, על שאלתו – איך מתתקנות סעודות השבת?
5. מדוע מי שפוגם סעודה אחת מ-ג' סעודות השבת מראה פגם למעלה ומהו הפגם?
6. מהיכן למדנו שהשבת שייכת לעם ישראל ולא לאומות העולם?
7. במה שונה השבת באופן מהותי משאר ימים טובים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב