049- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמה-קמז למתקדמים|☆ תגיות: שמירת...

049- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמה-קמז למתקדמים|☆ תגיות: שמירת הברית

מִּשְׁפָּטִים קמה – קמז

רשומים בסימנים של הקב"ה ושכינתו

מִי שׁעָנִי בְּדַעַת תּוֹרָה, קָשֶׁה לוֹ לְהִתְמוֹדֵד עִם מָצַבִים מִשְׁתַּנִּים.

עני הוא מי שאין בו את הכוח לשלם בהתמודדות במצבים שונים בחיים, המטבע לתשלום הוא: התייחסות נכונה למצב. בהתייחסות נכונה אין תלונות, ובכל מצב מרגישים שהשם טוב ומטיב, מבינים שהשלימות הנפשית תלויה בקשר לבורא, מברכים, מודים ויודעים שהתפקיד הוא לקחת כל מצב כחומר גלם להתייחסות יותר נכונה בעבודת השם.

ישנם סימנים דרכם ניתן לשמר את הברית בינינו לקב"ה. האדם כפרט, צריך לשמר סימנים ורשמים אלו בתוך הכלל, בתוך השכינה והבורא. בימות החול הם אות תפילין ואות מילה, ובשבת רשומים בזכור ושמור.

אומר דברים קשים על מי שאינו מקבל על עצמו את רעיון הייחוד שבתפילין ובמעשה עצמו, שמקרב את הלב לראש. אמנם אין להתחבר עם אנשים כאלו, אך יש לזכור שבכל יהודי ישנו רצון להתקרב להשם, אף אם הוא חבוי ומוסתר ממנו. וגם אדם שומר תורה ומצוות, שמרגיש לפעמים בגאוותו שאין לו צורך בכוח עליון לעזרה, ידע שהוא משוקץ ברגעים כאלו. יֵשׁ לְחַפֵּשׂ בְּכָל יְהוּדִי אֶת הָנֶקוּדָה הַפְּנִימִית הַמֶּבָקֶּשׁת קֶשֶׁר עִם הַקַּב"ה, ואֵלִיָּה לְהִתְחַבֵּר.

 

תנו) וכל הרשומים בסימנים של הקב"ה ושכינתו, שבימות החול הם אות תפילין ואות מילה. ובשבת רשומים בזכור ושמור. ורשומים בתושב"כ, שניתנה מימין, ובתשבע"פ, שניתנה משמאל גם בברית התורה יש ימין ושמאל. והקב"ה, זכור מימין ושמור משמאל. והשכינה, זכירה מימין ושמירה משמאל. תפילין, של ראש מימין, של יד משמאל. השכינה נקראת, תורת ה' תמימה מימין, ומצווה משמאלה, וזהו מצד עמוד האמצעי, ז"א, הכלול דין ורחמים, זכור ושמור, ומצידו נקראת המלכות זכירה ושמירה, כי מצד המצוות היא שווה עימו במדרגה.

תנז) אבל מצד החסד, הקב"ה זכור והשכינה שמור. זכור לזָכר, שמור לכלה. משום שבימין ושמאל שמחזה ולמעלה דז"א, הענפים מתפרדים, כעין כנפי ריאה, שפרודות מלמעלה. וכנגדם החיות. ומחזה ולמטה, הנוקבא, מצווה, ז"א ומלכות בייחוד. ע"כ שניהם שווים. וכמו שז"א נקרא זכור, נקראת היא זכירה ושמירה. משא"כ למעלה מחזה בימין ושמאל, נקראת המלכות רק שמור ולא זכור. ומשום זה, במקום הייחוד, גוף, מלכות, דומה לשדרה של הלולב, אם נפרצו או נפרדו עליו, פסול. גם מה שמתראה לנו כאחדות בעליון במדרגה אחת מעלינו, יש בו ימין ושמאל, ועלינו לראות בו שלימות. העליון צריך להיחשב בעיננו אחדותי גם אם בלימוד רואים במדרגה פירוד.

תנח) בכמה רשומות רשם הקב"ה את ישראל, שיהיו ניכרים אל המלאכים. אלו מישראל הנמשכים מימין, תלויים בהקב"ה. אלו שמשמאל תלויים בשכינה. או אלו התלויים בהקב"ה ושכינתו בייחוד אחד. אלו שיש בהם תורה, רשומים בימין, בחסד. אלו שיש בהם מצווה, רשומים בשמאל, בגבורה. אלו בעלי התפילין ואות שבת ואות ברית, רשומים בצדיק, יסוד.

תנט) ואותם מישראל, שהם בהמות, עמי הארץ דהיינו מתנהגים את צד הגוף. עם זה נפש והם אלו שכל נפשם נתונה לארציות, כמי שעדיין לא הגיע לגיל מצווה, רשומים בהעברת העורלה והפריעה, שהם שני סימני טהרה שומרים הם על ברית מילה, אך קדושה עדיין אין בהם. וכן העופות בשני סימנים, בזֶפק ובקורקבן הנקלף, בהעברת הזפק והקליפה של הקורקבן, הם רשומים בעופות לאכול. והבהמות בשני סימנים, מעלה גירה ומפריסה פרסה. כולם רשומים בשני סימנים, כמו העורלה והפריעה העוברים מעם הקדוש.

תס) אבל תלמידי חכמים כולם רשומים למעלה, בכיסא, המלכות, או במלאכים, בארבע החיות הנושאות את הכיסא, או בכוכבים ומזלות, או במידות, בספירות, שהקב"ה נודע בהם. ואלו העוסקים בתורה ומצוות לשם הקב"ה ושכינתו, שלא ע"מ לקבל פרס, אלא כבן המחויב בכבוד אביו ואימו, זה מתקשר ונרשם בעמוד האמצעי, הקב"ה ושכינתו, כאילו היו בו אחד. ומי שיש בו תורה בלא מצווה, או מצווה בלא תורה, כביכול כאילו היו בו בפירוד, אבל בתורה ומצווה הוא כאילן שענפיו מתפרדים לימין ושמאל, והאילן הוא הייחוד של שניהם באמצע.

תסא) מדרגה נוספת הרשעים רשומים בלא סימני טהרה, או שאין להם תפילין על הראש ועל הזרוע, או שאינם רשומים בתורה ומצוות, או שאינם שומרים זכור ושמור, ואינם רשומים בתכלת ולבן של הציצית. ואלו שאינם רשומים בסימנים האלו, שקץ הם לכם, הם אינם ישראל, אלא עמי הארץ. אלו שאין להם סימני טהרה, הם שקץ ושרץ, אף הם שקץ ושרץ. כמו שלומדים, עמי הארץ שרץ ונשותיהם שקץ, ועל בנותיהם כתוב: ארור שוכב עם בהמה.

תסב) ומיתתם הוא מיתה בגילוי. ואין מיתה אלא עניות. והמיתה של עניות שלהם לא יהיה בסתר, כעופות המרמזים על בעלי מצוות, שמכסים את דמם, אלא בגילוי לעיני העם. כי עני חשוב כמת. ויש עניות שמכוסה מעיני בני אדם. ויש עניות לעיני כל, כמו זריקת דם בהמה, שזריקתה לעיני כל, ששופכים הדם לפני כל. כך העניים, שדמם נשפך בפניהם לעיני בני אדם ונעשים ירוקים כמתים.

תסג) ואם חוזרים בתשובה, ואינם פותחים פיהם להטיח דברים כלפי מעלה. והמיתה שלהם היא בסתימת פה, כבהמה, שהיא מתה ואין לה קול ודיבור. ובווידוי שלהם יאמרו כך, אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ויתוודה ויהיה מייחד להקב"ה בכל יום, ויקבל עליו שיהיה מיתתו באחד, כעין שחיטת בהמה בי"ב בדיקות של הסכין של שחיטה, ועם הסכין עצמו הם י"ג, כחשבון אחד.

תסד) מברך ומקדש להקב"ה בכל יום, בברכו וקדושה, ובכל אכילה ושתייה שלו. כעין שמברך הכהן, חסד. ברוך אתה, ברכה. אשר קידשנו, קדושה. כשהרוח מברך להקב"ה בכל יום בברוך, ומקדש בקדושה, ומייחד בייחוד שכינתו, הקב"ה יורד על רוח ההוא בכמה מחנות.

תגיות: שמירת הברית

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קמה-קמז
1. כיצד רשומים עם ישראל בסימנים של הקב"ה ושכינתו בימי חול וכיצד בשבת?
2. כיצד היא החלוקה של אותו רישום של עם ישראל בימין, שמאל ואמצע? ומה זה מחייב את כל אחד מעם ישראל?
3. כיצד צריכה להיות התייחסות התחתון אל העליון למרות הידיעה שגם בעליון יש ימין ושמאל ומדוע?
4. כיצד רשומים נשמות ישראל שיהיו ניכרים אל המלאכים?
5. במה דומים הרשעים לבהמות, עד כדי שהעמידו בעלי המשנה שעמי הארץ הם שרץ ונשותיהם שקץ ועל בנותיהם נאמר "ארור שוכב עם בהמה"?
6. מיהו העני שעליו כתוב "עני חשוב כמת"?
7. כיצד היא החזרה בתשובה הן בוידוי והן בעשיה של אותם העניים החשובים כמתים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב