055- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קסג-קסה למתקדמים |☆...

055- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קסג-קסה למתקדמים |☆ תגיות: כינוי בשם, דין אמת

|☆ תגיות:

מִּשְׁפָּטִים קסג – קסה

וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן  לִי

הַנִּרְאֶה בֵּעינָייִם הגשמיות, אֵינוֹ הַדָּבָר שֶׁקָּיים בַּחוּץ.

העולם הזה כולו כמשל, הוא רק בבואה של דבר עליון, ואין להפוך את המשל לאמת ממשית, אחרת עלולים לחטוא בפסל ודמות. כמו שמסתכלים במראה, לא רואים בה את הדבר, אלא כמו הדבר. בכדי לדון משהו באמת, אל הדיין לצאת מעצמו ולשפוט באובייקטיביות.

בכל אחד מישראל יש צד של קדושה, ובהתאם יש לקרוא לו בשם מכובד.

תקי) למד רבי אלעזר, כתוב ואנשי קודש תהיון לי. מספיק לומר, קדושים תהיון לי. ואנשי קודש, שלא יצאו ישראל לחירות אלא מיובל, בינה, ואחר שיצאו לחירות, קיבל אותם יובל בכנפיו, ונקראים אנשים שלו, בנים שלו. וכתוב ביובל, יובל היא קודש תהיה לכם. ומשום זה, כתוב: ואנשי קודש תהיון לי, אנשים שלו ממש. לכאורה מספיק היה לומר קודש, למה הוסיף אנשי, לומר גם תהיו לי וגם קודש, דהיינו שיצאו לחירות שהם אנשי הבינה.

תקיא) הקב"ה אמר, ואנשי קודש תהיון לי. וע"כ זכו ישראל להיקרא אחים אל הקב"ה דהיינו יש צד שנק' בנים להשם ויש צד שנק' אחים שכתוב: למען אחי ורעי. כי ישראל בנים ליובל, בינה, וגם ז"א בן הבינה. נמצא שאחים לז"א. ואח"כ נקראים קודש ממש, שכתוב קודש ישראל לה' ראשית תבואתו. שכתוב קודש, ולא אנשי קודש. ומשום זה כל אוכליו יאשמו. שכתוב: וכל זר לא יאכל קודש. ואיש כי יאכל קודש בשגגה. כשאח"פ דעליון שיורד לתחתון הם נהיים כמו אחים בכורים.

תקיב) ישראל נקראים קודש. ומשום שהם קודש, אסור לאדם לקרוא לחברו בשם של ביזיון, ולא לכנות שם לחברו, ועונשו גדול. וכש"כ בדברים אחרים. כתוב: נְצוֹר לשונך מרע. כי בגלל לשון הרע, מחלות יורדות לעולם. מחלה מנתקת את הנברא מהבורא, היא נוצרת מכך שיש איבר מדולדל בנפשו הבהמית ואז בגופו, שאינו מקבל מספיק חיות ממרכז חיותו מהאמונה.

תקיג) אמר רבי יוסי: כל מי שקורא לחברו בשם שאין בו, ומבזה אותו, הוא נתפס לדין על מה שאין בו. כל מי שקורא לחברו רשע, מורידים אותו לגיהינום, ומכים אותו על לחייו. חוץ מאלו עזי הפנים שעל התורה, כגון שאומרים שלא צריך ללמוד קבלה, שמותר לאדם לקרוא אותם רשע.

תקיד) איש אחד קילל את חברו. רבי ייסא אמר לו, כרשע עשית, בא לרבי יהודה לדין. אמר לו, לא אמרתי שהוא רשע, אלא כרשע, שהראה מעשיו כרשע. בא רבי יהודה ושאל על המעשה לפני רבי אלעזר. אמר לו, ודאי שלא התחייב כי כתוב: היה ה' כאויב, ולא אויב. שאם לא כן, לא היה נשאר גזע מישראל בעולם. כעין זה, הייתה כאלמנה עגונה, ולא אלמנה. כאלמנה, שבעלה הלך למדינת הים והיא מחכה עליו. שלהיותה לבדה בלי בעלה, מדמה אותה לאלמנה. מכאן שרבי ייסא אינו אשם, מפני שאמר כרשע

תקטו) אמר ר' חייא: מכאן איסור של פסל ותמונה, שכתוב: ועל דמות הכיסא דמות, כמראה אדם. כמראה אינו דומה אל מראה. וכתוב: כתפוח בעצי היער. כתפוח ולא תפוח, כתפוח הניכר בצבעיו, ובצבעים מתאחד הדבר. כי ייחוד הקב"ה הוא בג' קווים, לבן אדום ירוק, כמו שיש בתפוח. חסד דין רחמים.

תקטז) והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדוד. רק כדוד, ולא דוד. כדוד, שאמר, והנה בעוניי הכינותי לבית ה'. וכתוב: כי עני ואביון אני, והוא היה מלך על מלכים, וקרא עצמו כך. אשרי הם ישראל, שהקב"ה לא קרא אותם, כקודש, אלא קודש ממש. שכתוב: קודש ישראל לה', ומשום זה, כל אוכליו יאשמו, כמו זר האוכל קודש. לכן כל הפוגע בעם ישראל אשם ויאנש, כך אל לו לאדם לפגוע בישראל שבתוכו או חלילה בחבירו.

דִּינוּ לַבֹּקֶר מִשְׁפָּט

תקיז) שאל רבי יוסי: מה ראה הקב"ה לתת הדינים לישראל, פרשת משפטים, אחר עשרת הדיברות? אלא מצד הגבורה ניתנה התורה לישראל שתי דיברות ראשונות ישירות מהשם והשאר גם הם מפי הגבורה דרך משה. משום זה צריכים לתת שלום ביניהם ע"י דינים ומשפטים, כדי שהתורה תהיה שמירה מכל צדדיה. אין העולם מתקיים אלא על דין, שלולא הדין לא היה מתקיים. ומשום זה נברא העולם בדין והתקיים. דין אומר שישנה שמירה על הדבר שהוא בחינת החסד הגדול של הקב"ה. וכך נאמנות של אדם, החסד חייב להיות בתוך מסגרת מצוות לא תעשה, אחרת גם עלול לרחם על אכזרים.

תקיח) למד ר' אבא על הכתוב: דִּינוּ לַבֹּקֶר מִשְׁפָּט, האם רק לבוקר, ולא כל היום? אלא, לבוקר פירושו, עד שלא יאכלו השופטים ולא ישתו, שכל מי שדן דין אחר שאכל ושתה, אין הוא דין אמת, שכתוב: לא תאכלו על הדם. הוא אזהרה לשופטים, שלא יאכלו קודם שדנו דין, שכל מי שדן דין אחר שאכל ושתה, כאילו מחייב דם חברו ונותנו לאחר, כי דמו ממש נותן לאחר ע"י דין שקר. זהו בכסף. כש"כ בדיני נפשות, שצריכים השופטים להישמר, שלא לדון דין, אלא לפני שאכלו ושתו. וע"ז כתוב: דינו לבוקר משפט. וכתוב: אֲנִי יְהוָה, עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ לאחר שמקבלים אהרה כוח המסך נחלש, וכשאדם בא לשפוט, לבדוק מהי האמת, עליו לעשות זאת לפני שהוא מקבל. הבא ללמוד אחרי שהוא מקבל הוא כבר משוחד. לכן הדין האמיתי נמצא בפנימיות ולא בחיצוניות שהיא בחינת אכילה ושתיה.

תקיט) אמר רבי יהודה: מי שמשקר בדין, משקר בתיקוני המלך. תיקוני המלך הם אלו שכתוב: עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ. וכתוב: כי באלה חפצתי נאום ה'. והכול, חסד ומשפט וצדקה, זה בזה תלוי. אלו הם תיקונים של הכיסא, מלכות, שכתוב: צדק ומשפט מכון כיסאך. וכתוב: והוכן בחסד כיסא.

תגיות: כינוי בשם, דין אמת

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קסג-קסה
1. מדוע כתוב ואנשי קדש תהיו לי ולא די בקדושים תהיו?
2. מהיכן אנו לומדים שישראל הם אחים של הקב"ה (ז"א דאצילות) ומה השרש בחכמת הקבלה לכך?
3. ישנו איסור גדול לקרוא לחברו בשם של בזיון ולא לכנותו שם לחברו ועונשו גדול. מדוע? ומה ההשלכות מכך?
4. למי מותר לקרוא רשע ומדוע?
5. מדוע ר' אלעזר פסק לר' יהודה לא להרשיע את רבי ייסא שאמר לאיש אחד שקלל את חברו "כרשע עשית", האם אין בכך קללה?
6. מה האזהרה שעיקר כל הוא איסור של פסל ותמונה המקושרת לש== של רבי אלעזר לרבי יהודה?
7. מה הינך לומד מהכתוב "כתפוח בעצי היער" על תפיסת המציאות הגשמית?
8. מה ראה הקב"ה לתת הדינים לישראל, דהיינו פרשת משפטים אחר עשרת הדיברות?
9. מה הפירוש הפנימי שצריכים השופטים להישמר שלא מלדון דין אלא לפני שאכל ושתה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב