הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לא-לג למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לא-לג למתקדמים I תגיות: חטא העגל

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  לא – לג

הָעֵגֶל

 

חטא העגל היה בניסיון לשים את בחינת השמאל, הפרטיות בחזית, כאילו היא מעלה בחשיבות, במקום הימין המצביע על השפעה. לכן הקים אהרן מזבח כתרופה למכת העגל ובכך הציל את העולם.

 

צג) אהרן שם כתרופה למכה למזבח, המלכות, לפניו, והעגל, ס"א, שם לאחוריו, שעיקר חטא העגל היה, מה שהפכו השמאל שמקומו באחורים, ושמו אותו בפנים בצד החשוב. וע"כ עתה החזיר אהרן המזבח הקדושה לפנים והעגל לאחורים. ובניו שמו את הס"א לפניו וצד הקדושה החזירו לאחורים, כדמיון חטא העגל, שכתוב: ויקריבו לפני ה' אש זרה, ששמו האש הזרה, הס"א, לפני ה', לפנים. הרי שבניו נתפסו בחטא זה של העגל.

צד) אהרן חשב שבתוך כך שמעכב אותם יבא משה, שע"כ אמר, חג לה' מחר. וע"כ מזבח שעשה, לא נתץ אותו משה, שאילו היה כמו שחושבים בני אדם, שבנה המזבח לפני העגל, הרי דבר ראשון שמשה היה צריך לנתוץ את מזבח. כמו שניבא עדו על המזבח של בית אל, ונבואתו היה על מזבח שבבית אל. אבל במזבח של אהרן דבר אחר היה. וע"כ כתוב:  ויקח את העגל אשר עשו. ולא כתוב:  וינתץ את המזבח. המזבח היה תיקון שניסה לעשות כנגד חטא העגל, שאלמלא כך כל העולם היה נחרב, מכאן שהצליח לתקן משהו

צה) ויקרא אהרן, שהכריז בקול ואמר, חג לה' מחר. היה הכרוז לדין. חג לה' מחר, ניבא ברוח של המזבח, המלכות, שהדין עתיד לשרות עליהם. חג לה' פירושו, חגא ושבירה, לעשות בכם דין ויתקן אותם.

צו) ושלשה דינים היו: א. ויגוף ה' את העם. ב. בני לוי, שהרגו בישראל. ג. שהשקה לבני ישראל. חג לה' מחר. חג, יורה על הריגת בני לוי. לה', יורה על, ויגוף ה' את העם. מחר, יורה על, שהשקה אותם משה עם אפר העגל, שהלכו לשכב באותו לילה, ולמחר מצאו נפוחים ומתים. ועל זה אמר, חג לה' מחר. וכל הרפואה שעשה אהרן, היא במ"ש, ויבן מזבח לפניו.

צז) וירא את העגל ומחולות. ואלו מזבח לא כתוב. כי אהרן היה יודע שכתוב: זבח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו. ודאי ניצל אהרן בעצה טובה שנתן לעצמו, לעשות מזבח לה', והכל היה ברצון שלם וטוב, שלא נתכוין לרעה.

צח) אמר רבי אלעזר ודאי כך, וישראל לא עשו העגל. אבל ירבעם, שעשה העגלים, הרי ישראל היו, ועשו העגל. אמר לו רבי שמעון ירבעם חטא והחטיא, ודאי חטא רע עשה, ובמלכות חטא. כמו הערב רב בחטא העגל.

צט) אמר ירבעם: אני יודע ודאי, שצד הקדושה אינו שורה, אלא בלב כל העולם, וזהו ירושלים. אני איני יכול להמשיך צד ההוא דקדושה כאן, מה אעשה? מיד, ויועץ המלך ויעש. לקח עצה רעה, אמר, הרי הס"א, הנמשכת מיד לכל מקום, וכל שכן בארץ הזה, שחשקם לשרות בתוכו. אבל אינם יכולים להתלבש, אלא בצורת שור.

ק) שני עגלים למה עשה? אמר ירבעם, במדבר היו אלו המכשפים, שכתוב עליהם, בשר חמורים בשרם. ולפיכך המשיכו ב' רוחין, שור וחמור, זכר ונקבה. אבל לא הלבישו אותם, אלא שניהם בעגל אחד. כאן, אותם ב' רוחות הרעים, יתלבשו כראוי להם בב' עגלים, כי זכר ונקבה הם, הזכר היה בבית אל והנקבה היתה בדן. ומשום שכתוב: נפת תטופנה שיש בזה מעין תענוג שפתי זרה, נמשכו ישראל אחריהם ביותר שכתוב: וילכו העם לפני האחד עד דן. וע"כ היו ב' עגלים. והמשיך אותם ירבעם בארץ הקדושה, והיה עון עליו ועל ישראל, ומנע הברכות מן העולם. ועליו כתוב:  גוזל אביו ואמו. כי פגם בזו"ן, שהם אביו ואמו. חטאו של ירבעם היה אף גדול מחטא העגל, שהוא החטיא את עם ישראל, לעומת אהרן שניסה לתקן

קא) וע"כ היו עגלים, כי לבוש הראשון שמתלבש ס"א הוא שור. ודאי כך ראוי להיות, וכן בכל הצדדים, כי התחלת התלבשות הוא קטן, עגל.

קב) וע"כ בני אהובי, כיון שרצו להמשיך השם אלהים, שם המלכות, ובצד אלהים נבנה המעשה, ע"כ אלהים קדוש, שהוא אמא, המלכות, שאוחזת תמיד בזרוע המלך ומסלקת הרצועה, לא היתה שם. ונצרך למשה להיות שם במקומה, כיון שרמז לו הקב"ה, הסתכל והבין.

קג) ג' פעמים רמז לו, אי משה רעיא מהימנא, כמה כחך חזק, במה גדול גבורתך? ג' פעמים רמז לו: א. ועתה הניחה לי ב. ויחר אפי בהם ואכלם ג. ואעשה אותך לגוי גדול.

וחכמת משה לעכב הרצועה היתה בג' רמזים אלו. שאחז בזרוע ימינו, כנגד, הניחה לי, שהוא החסד. ואחז בזרוע שמאל, כנגד, ויחר אפי בהם ואכלם, שהוא גבורה. התחבק בגוף המלך, כנגד ואעשה אותך לגוי גדול, שהוא ת"ת. וכשנתחבק בגוף, ובב' זרועות, דהיינו בכל ג' ספירות חג"ת, לא היה יכול להתנענע לעורר דין לאיזה צד בעולם. זה היה החכמה של משה, שמן הרמזים של המלך הכיר בכל אחד מהם, באיזה צד יתגבר, ועשה בחכמה.

קד) באו החברים ונשקו ידיו של רבי שמעון, אמרו: אִם לֹא בָּאנוּ לָעוֹלָם, אֶלָּא לִשְׁמֹעַ דָּבָר זֶה, הָיָה דַּי לָנוּ. בכו ואמרו, אוי לנו כשתסתלק מן העולם, מי יאיר ויגלה אורות התורה. דבר זה הוא מאיר עד רום הרקיע, ורשום בכסא המלך, והקב"ה שמח עתה בדבר זה. וכמה שמחה על שמחה נתוסף לפני המלך הקדוש. מי יעורר דברי חכמה בעולם כמותך?

 

כִּי תִשָּׂא  לא – לג

הָעֵגֶל

חטא העגל היה בניסיון לשים את בחינת השמאל, הפרטיות בחזית, כאילו היא מעלה בחשיבות, במקום הימין המצביע על השפעה. לכן הקים אהרן מזבח כתרופה למכת העגל ובכך הציל את העולם.

שם את המזבח, המלכות, לפניו, והעגל, ס"א, שם לאחוריו, שעיקר חטא העגל היה, מה שהפכו השמאל שמקומו באחורים, ושמו אותו בפנים בצד החשוב. ובניו שמו את הס"א לפניו וצד הקדושה החזירו לאחורים, כדמיון חטא העגל, שכתוב: ויקריבו לפני ה' אש זרה, הרי שבניו נתפסו בחטא זה של העגל.

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא לא-לג
1. האם המזבח שעשה אהרון היה לצורך ע"ז? הסבר, נמק והבא ראיות מהכתוב.
2. מה אנו למדים מהכתוב "ויקריבו לפני ה' אש זרה", שכתוב בנדב ואביהו.
3. באילו 3 דינים מוזנים העם ע"י אהרון בזה שאמר "חג לה' מחר".
4. מה ההבדל בין החטא של ירבעם שעשה ב' עגלים, לחטא העגל ומה דומה. אגב כך הסבר מדוע עשה ב' עגלים?
5. כיצד רמז הקב"ה ג' פעמים למשה, לקחת את תפקיד השכינה שהוא להחזיק הרצועה , כיצד עשה משה תפקיד זה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב