הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לד-לח למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – לד-לח למתקדמים I תגיות: חטא העגל, הר חורב

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  לד – לח

הָעֵגֶל

העדי, התכשיט שקיבלו היה בחינת מסך המאפשר קבלת החוכמה, מדרגה שהייתה מבטלת המוות מהם. זו היכולת להכיל את תענוג האהבה הגדול ועדיין להיות קשור להשם. לאחר שנעברה מהם היכולת הזו, לקח משה את אהל מועד מחוץ למחנה. אהל הוא הלב, ומועד היא המחשבה, וראה משה שהלב נפגם וניתן יהיה לגשת ללב רק במועדים, אלו זמנים מסוגלים לשרות בהם אהבה.

קה) מטרם שחטא אדם היה עולה ועומד בחכמה של הארה העליונה, ולא היה נפרד מעץ החיים. כיון שהגדיל חשקו לדעת טוב ורע ולרדת למטה, נמשך אחריהם דס"א, עד שנפרד מעץ החיים וידע הרע ועזב הטוב אם כך אז למה שיעזוב את הטוב, ולא היה צריך להיפגש עם הרע מפני שפגישה כזו לא תאפשר לו להתמודד, אלא בצורה הדרגתית. וע"כ כתוב:  כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע. שמי שנמשך אחר רע, אינו יכול לדור עם עץ החיים. ומרגישים בחוש שכאשר המחשבות הרעות שולטות אז נפרדים מעץ החיים ומטרם שחטאו, היו שומעים קול מלמעלה, מבינה, והיו יודעים חכמה עליונה, ולא יראו. כיון שחטאו, אפילו בקול של מטה, מזו"ן, לא יכלו לעמוד בו, שכתוב: את קולך שמעתי בגן, ואירא.

קו) בהשוואת חטא העגל לחטא עץ הדעת, כעין זה, מטרם שחטאו ישראל, בשעה שעמדו על הר סיני, נעבר מהם זוהמת הנחש, כי אז היה ביטול יצר הרע מן העולם, ודחו אותו מהם. ואז נתאחדו בעץ החיים, ועלו למעלה למדרגות העליונות, ולא ירדו למטה. אז היו יודעים, והיו רואים מראות העליונות דז"א, והאירו עיניהם, והיו שמחים לדעת ולשמוע. ואז חגר אותם הקב"ה חגורות של אותיות השם הקדוש, שהם עדים מהר חורב, שהנחש לא יוכל לשלוט עליהם, ולא יטמא אותם כבתחילה, כבמצרים. כשהם מוגנים בצורה טובה, היכולת לאפשר לנחש להפילם מוכיחה שיש בחירה לאדם, שגם כאן אם הוא מעורר נקודה שלילית שקיימת בו כפוטנציאל, הוא יכשל. אל לו לאדם לסמוך על עצמו עד גמר תיקון. אדם ראשון לא הגיע לגמר תיקון אלא תיקן רק רפ"ח ניצוצין, וכשפגם בעץ הדעת אז לב האבן התעורר והמלכות שנגנזה ברדלא התעוררה וגרם לחטא לדורות אחריו.

קז) כיון שחטאו בעגל, נעבר מהם כל אלו המדרגות והאורות העליונים, ונעבר מהם חגורות מזוינות שנתעטרו מן השם הקדוש העליון. והמשיכו עליהם את נחש הרע כבתחילה, וגרמו שוב מות לכל העולם. ואחר כך כתוב:  וירא אהרן וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, ויראו מגשת אליו. שאפילו מאור פני משה היו מתיראים. כך מתבייש אדם להסתכל בעיני חבריו כאשר חוטא בסתר

קח) כתוב בתחילה, וירא ישראל את היד הגדולה. שכולם היו רואים אורות העליונים, שהאירו במראה המאירה, ז"א, שכתוב: וכל העם רואים את הקולות. ועל הים היו רואים ולא יראו, שכתוב: זה אלי ואנוהו. ואחר שחטאו, פני המתווך לא יכלו לראות. מה כתוב:  וייראו מגשת אליו לאחר שהתחייבו בפניו לא לעבוד עבודה זרה והתביישו מפניו.

קט) כתוב בהם, ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חרב. שנעבר מהם הזיין, שקבלו בהר סיני, כדי שלא ישלוט בהם הנחש הרע. כיון שנעבר מהם, כתוב:  ומשה יקח את האהל, ונטה לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. כיון שידע משה, שנעבר מישראל הזיין העליון, אמר, הרי ודאי מכאן ולהלאה יבא נחש הרע לדור ביניהם, ואם יעמוד כאן אהל מועד, ביניהם, יטמא. מיד, ומשה יקח את האהל, כי ראה משה שהנחש הרע ישלוט עליהם, מה שלא היה מקודם לכן.

קי) וקרא לו אהל מועד. מתחילה היה אהל סתם, עתה קרא לו אהל מועד. מועד, שהוא יום שמחה של הלבנה, המלכות, שנתוספה בה קדושה, ואינו שולט בה פגם. אף כאן קרא לה מועד, להראות, שהאהל, המלכות, נתרחק מביניהם ולא נפגם ועל כן קרא לה אהל מועד. נתנו ללבנה זמן מיוחד להתגלות כדי שלא תיפגם ביניהם.

קיא) מתחילה היה, המלכות, אהל סתם. כמ"ש: אהל בל יצען בל יסע יסודותיו לנצח כלומר שהייתה שלמות המדרגה. ועתה הוא אהל מועד, דהיינו רק לזמן ולא לנצח. כי מועד פירושו זמן. בתחילה היה האהל, המלכות, נותנת חיים ארוכים לעולם, שלא ישלוט בהם המות. מכאן ולהלאה אהל מועד, כמ"ש: ובית מועד לכל חי. כי עתה ניתן בה זמן וחיים קצובים בשביל העולם. בתחילה לא היה בה פגם ועתה נפגמה. בתחילה היה חבור וזווג אל הלבנה, המלכות, בשמשא, ז"א, שאינו נפסק. עתה הזווג שלהם הוא מזמן לזמן. ומשום זה, וקרא לו אהל מועד, מה שלא היה מקודם

עֶדְיָם מֵהַר חוֹרֵב

קיב) רבי שמעון היה יושב לילה אחד ועוסק בתורה, והיו יושבים לפניו רבי יהודה ורבי יצחק ורבי יוסי. אמר רבי יצחק, הרי כתוב:  וַיִּתְנַצְּלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-עֶדְיָם, מֵהַר חוֹרֵב. שגרמו מות עליהם מאותו זמן ולהלאה, ושלט בהם הנחש הרע, שכבר הסירו אותו מהם בתחילה. ישראל ראוים לזה. אבל יהושע שלא חטא בעגל, אם הוסר ממנו אותו זיין העליון, דהיינו העדי שקבל עמהם בהר סיני, או לא? האם הוא חלק מכל העם, או כמו משה שעמד וחיכה לו בתחתית ההר. לכאורה יהושע לא היה צריך למות כלל, שלא היה בין המשתתפים בחטא העגל. ישנם מידות רוחניות שנשארות לעולם ולכן יש להסתכל לנקודה הפנימית, ומי שמשיגה יוכל לתקן דרכו כראוי.

קיג) אם תאמר שלא הוסר ממנו העדי, למה מת כשאר בני האדם? הרי בסבת העדי השיגו חירות ממלאך המות. ואם תאמר שהוסר ממנו העדי, למה הוסר ממנו, והרי לא חטא, שהיה עם משה, בשעה שחטאו ישראל? ואם לא קבל אותו העטרה, העדי, בהר סיני, כמו שקבלו ישראל, למה?

קיד) כי צדיק ה' צדקות אהב ישר יחזו פנימו. כי צדיק ה', שהוא צדיק ושמו צדיק. ומשום זה צדקות אהב, את המלכות ששמה צדקה. ישר, כמ"ש: צדיק וישר. וע"כ יחזו פנימו, כל בני העולם, ויתקנו דרכם ללכת בדרך הישר כראוי.

קטו) כשהקב"ה דן העולם, אינו דן אותו, אלא לפי רוב בני אדם. כשחטא אדם בעץ שאכל ממנו, גרם לאילן, המלכות, שישרה בו המות לכל העולם. וגרם פגם להפריש אשה מבעלה, מלכות מז"א. ועמד חטא הזה בלבנה, המלכות, עד שעמדו ישראל על הר סיני. כיון שעמדו ישראל על הר סיני, נעבר פגם ההוא של הלבנה, מפגם הפירוד והמיתה שמכח עצה"ד, ועמדה להאיר תמיד בלי הפסק ולא צריך היה להיות כיבוי והתחדשות הלבנה. כיון שחטאו ישראל בעגל, חזרה הלבנה ונפגמה כמתחילה, ושלט הנחש הרע, ונאחז בה, ומשכה אליו, ונפגמה.

קטז) וכשידע משה שחטאו ישראל ונעבר מהם אלו העדי הקדושים, העדי הוא בחינת מסך של מדרגת החכמה שהיא מדרגת הקדושה ידע ודאי, שהנחש נאחז בהלבנה למשכה אליו, ונפגמה. כי בעת שהנחש רוצה לינק מהמלכות, מסתלק ממנה האור, כדי שלא יהיה לו ממה לינק. אז הוציא אותה לחוץ מן המחנה. וכיון שהיא עומדת להפגם, אע"פ שיהושע עמד בעטרת העדי שלו, כיון שפגם שורה במלכות, וחזרה לפגם שהיה בה בחטאו של אדם, ע"כ אין אדם יכול להתקיים. חוץ ממשה, שהיה שולט על המלכות, שהיה בעלה של הגבירה. ומותו היה בצד אחר, ע"פ ה'. וע"כ לא היה להמלכות רשות לקיים את יהושע תמיד, שלא ימות, ולא לאדם אחר. וע"כ קרא לה אהל מועד, כי שורה בה זמן קצוב, של חיים לכל העולם. הלבנה היא זו שמושכת את אור החוכמה, ועתה כשחסר המסך לא ניתן למשוך אור זה ונפגמה הלבנה. ותלמיד שגלה גלה רבו עמו, לכן גם השמש, משה אינו יכול להעיר וצריך לשים אהלו מחוץ למחנה ויאיר דרך המועד.

קיז) וסוד הדבר יש ימין למעלה ולמטה, יש שמאל למעלה ולמטה. ימין למעלה בקדושה העליונה. ימין למטה בס"א. שמאל למעלה בקדושה העליונה, לעורר אהבה, שתתקשר הלבנה, המלכות, במקום קדוש למעלה, בז"א, כדי שתאיר.

קיח) יש שמאל למטה, המפריד את האהבה העליונה ומפריד את המלכות מלהאיר ע"י השמש ומלהתקרב אליו. וזה הוא הצד של נחש הרע. כי כשהשמאל הזה של מטה מתעורר, אז מושך אצלו הלבנה, ומפרידה מלמעלה, מז"א, ואורה נחשך, ומתדבקת בנחש, ואז שואבת מות למטה, לכל אלו שנתדבקו בנחש, ונתרחקו מעץ החיים. וע"כ גרם מות לכל העולם ע"י החטא של עצה"ד. וזה הוא שנטמא המקדש, המלכות. עד זמן מסוים שהלבנה מתתקנת וחוזרת להאיר. וזה הוא שנקראת אהל מועד.

יהושע לא היה בחטא ולא צריך היה למות לכאורה, אלא הכלל הוא שהקב"ה דן את העולם אין דן אותו אלא על פי רוב בני אדם. העדי שלו, המסך לקבלת החוכמה לא נפגם, אך הלבנה חזרה לפגם, ויהשוע פרט באותו הכלל. לכן אין אדם יכול לשלוט למעט משה שהוא סוד השמש שמעל המלכות.

קיט) וע"כ יהושע לא מת, אלא בעצה של הנחש הזה, שקרב ופגם המשכן, המלכות, כמקודם לכן מצד עצמו לא מת, אלא פגם כללי פגע גם בו. וזש"כ, יהושע בן נון נער. שאע"פ שהוא נער למטה, מטטרון שנקרא נער, המקבל אור ממלכות, לא ימיש מתוך האהל, שדומה להאהל, המלכות. וכמו שנפגם האהל, כך נפגם יהושע, אע"פ שהיה לו העדי הקדוש מהר סיני. כי כיון שנפגמה הלבנה, כך הוא ודאי שלא ניצל בלבדו ממנה, מאותו הפגם ממש.

קכ) אשרי הם הצדיקים היודעים סודות התורה ומתדבקים בתורה, ומקיימים המקרא שכתוב: והגית בו בקב"ה יומם ולילה. ובשבילה יזכו לחיי עולם הבא. שכתוב: כי הוא חייך ואורך ימיך.

עתה לאחר הפירוד שגרם חטא העגל, באה פרשת ויקהל.

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

 

כִּי תִשָּׂא  לד – לח

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב