002- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ד-ו למתקדמים I תגיות:...

002- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ד-ו למתקדמים I תגיות: שבירת לוחות אבנים ופריחת האותיות, סטרא אחרא וטרחה

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל

וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה ד – ו

במקום שיש טרחה, שם יש סטרא אחרא.

"באתר דאית טרחא, תמן אית סטרא אחרא".  כאשר אדם עובד בכוונת לב אמיתית, קל לו לשאת את עול התורה. כאשר מתחיל להיות לו כבד, ידע שהוא עובד את הגוף ולא את הנשמה.

י) רבי אליעזר פתח: המקרא בישראל, כשירד משה מהר סיני, כתוב: וַיִּשְׁמַע יְהוֹשֻׁעַ אֶת-קוֹל הָעָם, בְּרֵעֹה; וַיֹּאמֶר, אֶל-מֹשֶׁה, קוֹל מִלְחָמָה, בַּמַּחֲנֶה. האם יהושע שמע ומשה לא שמע? אלא עד עתה לא היה יודע יהושע, ומשה היה יודע, וע"כ כתוב: וישמע יהושע. ברעֹה, כתוב עם האות ה, כי הקול הזה היה בס"א, שנקרא רָעָה. ויהושע היה פני הלבנה, המלכות, הסתכל בקול, שהיה מצד הרעה. מיד כתוב: ויאמר אל משה, קול מלחמה במחנה.

יא) בשעה ההיא נשברו שני לוחות האבנים הראשונים, שהכבידו על ידיו של משה, נפלו ונשברו, משום שפרחו האותיות מלוחות האבנים, ונשארו האבנים בלי רוח האותיות, וע"כ הוכבדו. מכאן למדים שהאותיות מחזיקות אור אלוקי, ומציאות זו יכולה להחזיק את חומר האבן, והרוח שבו היא העיקר. מלמד הרב"ש זצוק'ל שהאדם הבא לקיים את התורה, אם זוכה בה הוא עושה ללא יגיעה. ואם רוח התורה יוצא ממנו, יחוש שהדברים קשים ואינו יכול לשאתם. לא בי יגעת יעקב – אומר הקב"ה: אם אתה חושב שיגעת בי, אתה טועה. לכן ראוי לו לאדם להכניס רוח טובה בתורתו ולא ישקר בנפשו רק מבחינה חיצונית, שאז התורה כבדה, בלי אותיות, כגוף בלי נשמה עבורו. ואים פועל עם רוח טובה לא ירגיש קושי אלא התרוממות.

למעשה הכל בא מאת השם, שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, אך על האדם להקדים ולבוא לקשר בענווה ובבקשה אמיתית לעזרת השם.

יב) בד' תקופות השנה, חו"ג תו"מ, מתעורר קול בד' רוחות העולם. שתקופת ניסן, דרום וחסד. ותקופת תשרי, צפון וגבורה. ותקופת תמוז, מזרח ות"ת. ותקופת טבת, מערב ומלכות. וכל אחת כלולה מכולם. בקול ההוא מתעוררת התעוררות של הס"א. והתעוררות ההיא של הס"א נכנסת בין קול לקול, בין קול דת"ת לקול דמלכות. וחשׁך האור בקול שלמטה, במלכות. ומשום שאינו מגיע האור של קול שלמעלה מת"ת, אל הקול שלמטה, למלכות, ע"כ מקדים התעוררות של הס"א, והנחש, שפיתה האישה, חוה, נכנס בין ת"ת למלכות, ולוקח אור. וקול ההוא של הס"א, הוא קול מלחמה, קול רעה. וזהו ברֵעֹה, כמ"ש: וישמע יהושע את קול העם ברעֹה. כשאין קול קדושה, הס"א נותן את קולו, יהושע שהוא בחינת המלכות ראה שיש משהו שמעכב את האהרה.

יג) וע"כ שמע יהושע, ולא משה. משום שהרעה הזה לקח אור הלבנה, המלכות, שיהושע היה נאחז בה. ומשה, שהיה נאחז בשמש, ז"א, לא שמע. וכל ישראל, חשך האור שלהם, משום הרעה ההיא שהתדבקה בהם. כיוון שמחל הקב"ה עוונם, אז כתוב: ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם. כי ערב רב ההוא עבר מהם.

שלוש אשמורות

יד) רבי אלעזר ורבי יוסי היו יושבים לילה אחד ועוסקים בתורה, מטרם שנחלק הלילה. בתוך כך קרא התרנגול שהרי נתן לשכוי להבחין בין יום ללילה. כלומר, שהגיע חצות לילה. ברכו הברכה, אשר נתן לשֶׂכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה. בכה רבי אלעזר ואמר, עד עתה הקב"ה הזדעזע 390 רקיעים והיכה בהם, והוריד שתי דמעות לתוך ים הגדול, ונזכר בבניו מתוך בכייה. עושה תיקון חצות דהיינו מצטער על השכינה שהסתלקה

טו) משום שלג' צדדים, ימין שמאל אמצע, נחלק הלילה ב-12 שעות הרשומות בו. ואם יש בלילה יותר מ-12 שעות, הם נחשבים של יום ואינם מלילה, כי רק 12 שעות הן של המלכות, הנקראת לילה. ואלו 12 שעות נחלקות לג' צדדים. וג' מחנות מלאכים קדושים נחלקים באלו ג' צדדים.

ד"ס חו"ג תו"מ אינם כלולים כל אחת מחו"ג תו"מ, שיהיה ט"ז (16) בחינות, משום שהמלכות נעלמה באלכסון, אלא שכלולים כל אחת רק מחג"ת, ואינם אלא רק י"ב (12) בחינות סוד האלכסון אומר שזו בחינת משולש שמלכות עלתה לבינה, צמצום ב'. בצמצום א ניתן היה לחלק המדרגה ל 16 וכאן ל 12.

כי ד"פ ג' הם י"ב. ונמצא, שעיקר ההארה רק חג"ת, ג' קווים. אבל הם מאירים בכל אחד מחו"ג תו"מ, ואפילו במלכות. ונמצא שהלילה נחלק לד' חלקים חו"ג תו"מ, שבכל חלק יש ג' קווים חג"ת. וב"ס חו"ג הם בחצי לילה הראשון, והם שישה. כי בכל אחת ג' קווים. וב"ס תו"מ הם בחצי הלילה השני, והן שש שעות, כי כל אחת כלולה מג' קווים חג"ת. אמנם הלילה מבחינת שירת המלאכים, אינו נחלק לד' אשמורות חו"ג תו"מ, אלא לשלוש אשמורות. והוא מטעם, כי המלאכים האומרים שירה בשלוש אשמורות, הם הממשיכים בזה הארת החכמה המאירה בלילה, כמ"ש: ותָקָם בעוד לילה. ופעולה זו של הארת החכמה אינו נוהג, אלא רק בג' קווים בלבד, ולא במלכות. כי המלכות רק מקבלת הארתם ומגלה אותם. אבל אינה פועלת כלום. וע"כ אין אשמורת מבחינתה, שתאמר שירה. וע"כ נחלק הלילה מבחינה זו רק לג' קווים, שבכל קו חו"ג תו"מ, והם 12 שעות הלילה מבחינה זו.

והתבאר שמבחינת מציאות הלילה, שהיא פרצוף המלכות, יש בה ד"ס חו"ג תו"מ. ונחלק על נקודת החצות, בעת שמתחיל להאיר ספירת הת"ת, קו האמצעי. שהקב"ה נכנס לגן עדן, קו האמצעי הנכנס למלכות, הנקראת גן עדן. אבל מבחינת האומרים שירה, נחלק הלילה לפי ג' קווים, שבכל קו חו"ג תו"מ. משום שהמלכות דמלכות אינה פועלת, ולא שייך שירה מבחינתה.

טז) מחנה ראשון התמנה בארבע שעות ראשונות של תחילת הלילה לשבח אדונם, קו ימין, חסד. והם אומרים, לה' הארץ ומלואה, כי הוא על ימים יְסָדָהּ, מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. שאומרים זה, משום כשהלילה פורשׂ כנפיו על העולם, אז כל בני העולם טועמים טעם המוות, ונשמותיהם יוצאות לעלות למעלה.

ואלו המלאכים עומדים ואומרים על הנשמות, מי יעלה בהר ה'. הר ה', זהו הר הבית. מקום קודשו, זהו עזרת ישראל. כעין שיש בביהמ"ק של מעלה, המלכות, כך יש בביהמ"ק למטה. כל מה שיש בביהמ"ק של מטה, הר הבית, ועזרת ישראל, וקודש הקודשים, הם נמשכים מהצורות שיש בביהמ"ק של מעלה. וכשמסתכלים למטה, יודעים מה שיש למעלה, שיש גם שם הר הבית, ועזרת ישראל, וקודש הקודשים, הנקראים הר ה', מקום קודשו, וקודש הקודשים.

יז) משום שבכל רקיע ורקיע למקום שאליו צריך להגיע בהדרגה עד קודש הקודשים עומדים כמה ממונים וכמה שוטרים. וכשהנשמות יוצאות, רוצות לעלות למעלה, ואם אינן זוכות דהיינו שאינן בעלי חסד, הם דוחים אותן לחוץ, והולכות ומשוטטות בעולם. ולוקחים אותן כמה גדודי רוחות, ומודיעים להם דברי שקר, ולפעמים דברי אמת ממה שיבוא בזמן קצר. ואין האדם יכול לדעת האם הוא מקבל בחלום שקר או אמת, ושקר שמכוסה באמת הוא מסוכן ביותר שכאן עלול אדם להאמין. לכן עדיף לא להתעסק כלל בפתרון חלומות.

יח) ואלו נשמות הצדיקים הולכות ומשוטטות למעלה, ופותחים להן פתחים, ועולות למקום שנקרא הר ה', שהוא כעין הר הבית למטה. ומשם עולות למקום שנקרא מקום קודשו לכן מובנת השאיפה לגיע למקום. ששם נראות כל הנשמות לפני אדונם, כעין מקום למטה, שנקרא עזרת ישראל, שנראים שם ישראל לפני הקב"ה. בשעה שהנשמות עומדות שם, אז שמחת ריבונם הוא לתקן בהן מקום קודש הקודשים. ושם רשומים כל מעשיהם וזכויותיהם.

הלילה מתחלק מצד החומר או מצד התלבשות האורות בכלים.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל ד-ו
1. כתוב וישמע יהושע את כל העם ברעה. מדוע יהושע שמע ולא משה?
2. מדוע נשברו ב' לוחות האבנים הראשונים ומה אתה לומד מכך לעבודת ה' שלך?
3. אילו קולות יש ב-ד' תקופות השנה ואיזה כל חסר בהם? מה קורה כשהוא חסר?
4. מדוע בחר רבי אלעזר בחצות לילה (אות י"ד)?
5. מהן ב' צורות של חלוקת הלילה ועל מה מורה כל אחת מהן?
6. מדוע יש שאיפה לעלות להר הבית?
7. מה אתה מבין מהכתוב באות י"ז על ענין חלומות והיחס אליהם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב