003- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – י-יב למתקדמים I תגיות:...

003- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – י-יב למתקדמים I תגיות: מַלְאָךְ הַמָּוֶת

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  י – יב

מַלְאָךְ הַמָּוֶת נִמְצָא בֵּין הַנָּשִׁים [מלאך המוות אשתכח ביני נשי]

במקום שליטת מלאך המוות, או כשהדין מתוח, יש לפעול בצניעות ובחסדים מכוסים. האישה היא צד הרצון העצמי שבאדם, וכשבא לעבוד את השם, עליו להיפרד מרצונותיו הפרטיים.

כו) בתוך כך שעסקו רבי אלעזר ורבי יוסי בתורה, האיר היום. קמו והלכו לפני רבי שמעון. כיוון שראה אותם, אמר רבי שמעון: אלעזר בני, אתה והחברים הסתירו עצמכם ג' ימים אלו, שלא תצאו לחוץ, משום שמלאך המוות נמצא בעיר, ויש לו רשות לחבל, וכיוון שניתנה רשות למשחית, יכול להשחית כל מי שנראה לפניו. לכאורה איך יכול להיות שיפגע בצדיקים, אך זהו החוק כיוון שניתנה למשחית רשות.

כז) ועוד, כי האדם הנראה לפניו, מלאך המוות עולה ומשׂטין עליו ומזכיר עוונותיו, ומבקש דין מלפני הקב"ה, ואינו סר משם, עד שאותו האדם נידון, וניתנה לו רשות, והורג אותו. אומרים לאדם אל תיכנס לסכנה, והרי בכל אדם ישנם עוונות עליהם עליו לכפר.

כח) אמר רבי שמעון: רוב בני העולם אינם מתים לפני זמנם, חוץ מאלו שאינם יודעים לשמור את עצמם. כי בשעה שמוציאים המת מביתו לבית הקברות, נמצא מלאך המוות בין הנשים, משום שכך דרכו שפיתה את חוה, ובגללה גרם המוות לכל העולם, שע"כ הוא ממית האדם. והגברים נמצאים עם המת. ומלאך המוות נכנס בין הנשים, בדרך עד בית הקברות. לכן יש עניין שלא להסתכל בעיני נשים בבית העלמין, ובכלל טוב שנשים שהן בחינת הגוף, ימנעו עצמן מללכת לשם כשאפשר.

כט) ויש לו רשות אז להמית בני אדם. והוא מסתכל בפניהם של הנראים לפניו בדרך לבית הקברות, מהשעה שמוציאים המת מביתו לבית הקברות, עד שחוזרים לביתם. ומשום זה, גורם מוות לכמה אנשים בעולם מטרם שמגיע זמנם. משום שעולה ומשׂטין ומזכיר עוונותיו של האדם לפני הקב"ה, והוא נידון על אלו העוונות, ומסתלק מטרם שמגיע זמנו.

ל) התיקון להישמר מפני מלאך המוות הוא, בשעה שנושאים המת לבית הקברות, יהפוך אדם את פניו ויעזוב הנשים, שיהיו אחר כתפיו. ואם הנשים מקדימות, יילך מאחוריהן, באופן, שלא יתראה עימהן פב"פ. ואחר שחוזרים מבית הקברות, לא יחזור באותה הדרך שהנשים עומדות, ולא יסתכל בהן כלל, אלא יַטֶה עצמו בדרך אחרת. ומשום שבני אדם אינם יודעים ואינם מסתכלים ע"ז, רוב העולם נידונים בדין ומסתלקים מטרם שבא זמנם. אין מדובר כאן על דבר גשמי אלא רק כסימן. בצורה הרוחנית התנאי להסתכל מעבר לזמן ומקום ובאדם אחד. מת משמעו שהייתו לו הסתלקות הארה ועליו שולטים הקליפות. לכן אל לו להיות בסביבת אנשים בדיכאון וגם בעצמו שירגיש עצבות, לא יסתכל ויחשיב הדבר, אלא ילך מאחור ולא יסתכל בו ישירות, דהיינו לתת לעצב חשיבות, כי שם נמצא מלאך המוות. אין להסתכל על מקום הגוף בזמן הצער. צד האשה שבאדם, הגוף, הוא מקום הפרטיות שבו, ואל לו להסתכל בו, דהיינו לתת לו חשיבות, ובעיקר כאשר מרגיש עצבות.

לא) אמר רבי אלעזר: א"כ, האם טוב לאדם שלא ילווה המת? לא. כי האדם השומר את עצמו באופן הזה, הוא ראוי לאריכות ימים, ולעוה"ב. אנשים מתים מהתחברות לצער ועצב, לכן על האדם לייצר לעצמו מסך ראוי כנגד העצב, ואם אין לו את הכוח הזה הוא בסכנה. וכאשר מתעורר רצון פרטי חזק, שאז הקליפה יכולה להשתלט בנקל, התקיעה בשופר מחברת את האדם לקב"ה.

לב) לא בחינם התקינו הראשונים לתקוע בשופר להוצאת המת מביתו לבית הקברות, לא בשביל המת לכבודו, אלא כדי להגן על האנשים החיים, שלא ישלוט עליהם מלאך המוות, להשׂטין למעלה.

לג) וְכִי-תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם, עַל-הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם, בַּחֲצֹצְרֹת. על הצר, זהו מלאך המוות. הצורר אתכם תמיד וממית בני אדם, ומבקש להמית את הכול. התיקון שלו, והרעותם. אם ברה"ש, ביום הדין למעלה, יורד מלאך המוות למטה, כדי להסתכל במעשה בני אדם, ולעלות למעלה להשׂטין עליהם. וישראל, שיודעים שמלאך המוות יורד למטה, ועולה למעלה להיות מקטרג עליהם, מקדימים לתקוע בשופר לייבב עליו, שלא יוכל להם, ולהגן עליהם.

לד) וכש"כ בשעה שעושה דין והורג בני אדם, ונמצא למטה. וכש"כ בשעה שהולכים לבית הקברות וחוזרים מבית הקברות. כי בשעה שנשים נושאות רגליהן עם המת, הוא יורד ונמצא לפניהן. שכתוב: רגליה יורדות מוות. יורדות למקום שנקרא מוות, שמלאך המוות בא לפניהן, בשעת נשיאת רגליהן ללוות המת. כי ע"כ גרמה חוה המוות לכל העולם.

לה) כתוב: כֵּן דָּרַך אִשָּׁה מנאפת, אָכְלָה וּמָחֲתָה פֵיָה וְאָמְרָה, לֹא פָּעַלְתִּי אוון. כן דרך אישה מנאפת, זהו מלאך המוות. אכלה ומחתה פיה, ששורף העולם בלהבות שלו, וממית אנשים מטרם שמגיע זמנם. ואמרה, לא פעלתי אוון, כי דין ביקש עליהם ונתפסו בעוונם, ובדין אמת מתו. אז למה תולה הסכנה בכל הנשים, וכאן אומר אישה מנאפת. אלא אל לה לכל אישה להתנאות בבית העלמין ובכלל לשמור צניעות. ולכן נדרשת הפרדה בין גברים לנשים במקום צער, או במקום הוללות הגוף, בידור. ומאחר ומלמד הזוהר בגוף אחד, על האדם להפריד בין הרצונות והשתוקקות הפרטיים לבין האני הפנימי שלו.

לו) בשעה שעשו ישראל את העגל, ומתו כל אלו ההמונים, היה מלאך המוות נמצא בין הנשים בתוך מחנה ישראל. כיוון שראה משה, שמלאך המוות נמצא בין הנשים, ומחנה ישראל ביניהן, מיד הקהיל את כל האנשים בפני עצמם. כמ"ש: ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. אלו הם הגברים, שהקהיל אותם והפריד אותם לבדם.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל י-יב
1. על מה מזהיר רשב"י את אלעזר והחברים? ומה החוק שאנו למדים מכך?
2. מה נשבע רשב"י באלוקים על זמן מותם של בני אדם?
3. מתי בעיקר נמצא מלאך המוות בין אנשים ומדוע נמצא בין הנשים?
4. כיצד על האדם להתנהג בבית העלמין כאשר יש אנשים?
5. מדוע התקינו הראשונים לתקוע בשופר להוצאת המת מביתו לבית הקברות וכיצד זה קשור לראש השנה?
6. הסבר מהו הכתוב "כן דרך אישה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און".
7. מהו תיקון שעשה משה רבנו כאשר ראה בחטא העגל את מלאך המוות נמצא בין אנשים? מה אתה למד מכך?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב