018- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נה-נז למתקדמים I תגיות:...

018- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נה-נז למתקדמים I תגיות: מדורת אש שבערב שבת

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  נה- נז

מדוּרַת אֵשׁ שֶׁבָּעֶרֶב שַׁבָּת

הקליפות מנסות למנוע את הכניסה הנפשית לשבת

הקליפה הנק' רוח סערה פעולת בעיקר בליל שבת. הכוכב של התאווה הגדולה, אשר כל הכוחות המתחברים אליו נק' חבר מרעים, נעשה למדורת אש, דין קשה. וכשמופיעים דינים אלו מסתלקים כל האורות ומבחינה נפשית מופיע הכעס. רוח הסערה היא בחינת פסולת הזהב, מצד הגבורה. ענן גדול היא קליפה המביאה ליאוש, להבדיל מענן שמייצר אמונה, קליפה זו יוצרת ריקנות.

 

קסג) ונקרא סערה, משום שסוער הכול למעלה ולמטה, ואין מי שיעמוד לפניו. באה מן הצפון, כי כמ"ש: מצפון תיפתח הרעה. הוא עצמו דינים קשים של המסך דמלכות דמדה"ד, אבל בא מן הצפון, למשוך חכמה מקו שמאל, כדרך כל הקליפות. כי כמה בחינות אחרות חוץ מצפון, נאחזים ברוח סערה ההוא. וע"כ, יוצא מן הצפון, שקיבל גם דינים דצפון.

קסד) הקליפה השנייה שביחזקאל, נקראת ענן גדול, משום שהוא פסולת הזהב. ונאחזת בצד צפון, בקו שמאל, אשר למרות שהיא נקודה האמצעית אינה מתוקנת מפני שהעומדת במקומות החרבים. ומשום שידע לפתות את חוה, הוא שולט בנקודה האמצעית של היישוב, חוץ מארץ ישראל. בזמן שישראל שרו בתוכה, לא שלטה עליה. ואח"כ כשחטאו ישראל, שלטה גם על ארץ הקדושה. כמ"ש: השיב אחור ימינוֹ מפני אויב.

הקליפה, הנקראת ענן, היא פסולת הזהב, מקו שמאל ממש. כשהארת החכמה מקו שמאל, המכונה זהב, מאיר מלמטה למעלה, אז הוא זהב טוב. וכשהארת החכמה נמשכת מלמעלה למטה, אז הוא נעשה פסולת הזהב. הרי שענן גדול, פסולת הזהב, היא מעצם קו השמאל ממש.

אבל רוח סערה היא מבחינת דינים דנוקבא, ממסך דמלכות, אלא שבא מן הצפון. והיא נקראת נקודת החורבן. ומשום שפיתה את חוה להמשיך מלמעלה למטה, שזה היה חטא עצה"ד. משום זה הוא שולט בנקודה האמצעית של היישוב, נאחז במלכות, נקודת היישוב. וכן על ארץ ישראל אחר החורבן. כי היא שולטת בכל מקומות החורבן.

קסה) ענן גדול. ענן של חושך, שהחשיך כל העולם. כמ"ש: וענן ה' עליהם יומם. וכתוב: ועננךָ עומד עליהם, זהו ענן המאיר ומזהיר, וכל האורות נראים בתוך ענן ההוא. אבל ענן זה דקליפות, הוא ענן חושך, שאינו מאיר כלום, אבל מונע כל האורות, שאינם יכולים להיראות מפניו. ענן שיוצר כיסוי וכך מאיר חסדים מכוסים, הוא אור האמונה. אך כאשר בא מצד הקליפה הוא מסתיר את האור

קסו) ענן גדול. אם הוא חושך, למה נקרא גדול, והרי קטן הוא? אלא הוא גדול, משום ששולט, כלומר, שהוא גדול בשליטה, להיותו נמשך מהחכמה שבקו שמאל. ועוד, נקרא גדול, משום שהחושך שבו הוא גדול, כיוון שמכסה כל האורות ואינם נראים לפניו. והוא גדול, מכל הדברים הנעשים בעולם.  חושך של צל, המאפשר הארה הוא טוב ומביא לאמונה, אך חושך רע מונע הארה.

קסז) ואש מתלקחת. האש של דין קשה אינה עוזבת אותו לעולם. הקליפה עצמה אינה אש, שאינה דין קשה, אלא שהאש עלתה מלמטה מרוח סערה, והתלקחה בה ואינה עוזבת אותה לעולם.

ונוגה אור לו סביב. אע"פ שכל זה נמצא בקליפה דאש מתלקחת, מ"מ נוגה לו סביב. אע"פ שצד הזה טומאה, נוגה לו סביב, שיש נוגה והארת הקדושה מסביב, וע"כ אין האדם צריך לדחות אותו לחוץ, משום שנוגה לו סביב, שיש לו צד קדושה של האמונה, ואין צריך לנהוג בו ביזיון, וע"כ צריך לתת לו חלק בצד הקדושה של האמונה.

כי ג' קליפות נגד הדינים שבמלכות, ז"א, ובינה:

א. רוח סערה, נגד הדין קשה שבמלכות,

ב. ענן גדול, נגד הדין קשה שבגבורה דז"א,

ג. אש מתלקחת, נגד הדינים שבבינה שהמלכות עלתה בה.

ועל הקליפה השלישית הזו כתוב: ונוגה לו סביב. שהיא קרובה לקדושה, כי היא נמשכת מהמוקש ששמים על פני התנין, כדי שלא יקטרג בזנב שלו. ונמצא שהוא משמש לקדושה כמ"ש: ונוגה לו סביב. וע"כ אין צריך לנהוג בקליפה זו ביזיון, אלא לתת לו חלק בקדושה, שמניחים אותה להיאחז בבינה, אע"פ שבבינה עצמה אין דינים כלל. אלא שהוא מחמת המלכות שעלתה שמה. כי זה בחינת מוקש לקליפות כלומר כשהקליפות יבואו לבינה יתקלו במוקש. לכאורה יחשבו שהכל בסדר, אך אז אפשר יהיה לפדות מהן את ניצוץ הקדושה שהקליפות מחזיקות.

קסח) אמר רב המנונא סבא, וכי נוגה לו סביב, כתוב בדרך תמיהה. ע"כ צריך לנהוג ביזיון באש מתלקחת. כי נוגה בפנים, ואינו עומד מחוץ ומסביב לאש מתלקחת. ומשום שנוגה בפנים, כתוב: ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. מתוכה של נוגה ההוא. כעין החשמל, אותיות חש מל, חיוֹת אש ממללות.

ע"כ צריכים לנהוג ביזיון בקליפה אש מתלקחת, אע"פ שמשמשות לקדושה, כי הקדושה אינה מחוץ לקליפה, כלומר, שאין הקדושה מתגלה, אלא אחר שהתבטלה הקליפה ונדחית, שזה נחשב שהקדושה היא בפנימיות הקליפה, והקליפה שומרת וסובבת אותה בחוץ. ע"כ צריכים להנהיג בה ביזיון ולדחות אותה, כדי שתתגלה הקדושה.

ונאמר, מתוכה של נוגה ההוא, שהחשמל אינו מתוך אש המתלקחת. ונאמר, שחיות אש ממללות, שנמשך הארתם מזיווג קול ודיבור, שהם זו"ן.

קסט) כשהעורלה שורה על ברית הקדוש, לטמא את המקדש, כלומר העטרה, המלכות, אז המקדש מתעכב מלגלות אות ברית, אורות חסדים המגולים בהארת חכמה, מתוך העורלה. וכשנוגה נכנס בפנים, ומפריד בין העורלה ובין המקדש, אז נקרא חשמל, שפירושו חש ומתגלה. כתוב גם מל בחשמל, הרומז על אות הברית, שמתעכב מלגלות אורותיו מחמת העורלה. ועתה, כיוון שכבר מל התגלה, יהיה פירושו, חש לגלות משום שכבר מל העורלה. העורלה כוללת ג' קליפות: רוּחַ סְעָרָה, עָנָן גָּדוֹל וְאֵשׁ מִתְלַקַּחַת. וכשהיא קרובה ליסוד, ורוצה לינוק משם, אז כל האורות נסתמים. ונוגה, הארת חכמה, כשנכנס לפנים אל היסוד מבטל ומפריד כל הקליפות. והן בורחות, כמו שהחושך בורח מפני האור. ואז מתגלים החסדים המגולים מהיסוד, קו האמצעי. ונקרא האור חשמל, מחמת שחש להתגלות, בשעה שמל את העורלה. החשמל הוא סוג של תיקון אך רק בקדושה, אחרת יחזק הקליפות ולכן הוא מעין קו אמצעי.

קע) האור של הקליפות היו נראים ואינם נראים, שעוד הייתה בהם נר דקיק, שהייתה נראית פעם. וכאשר התגלה החשמל, עבר האור שלהם לגמרי.

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל נה-נז
1. כנגד מה היא קליפת ענן גדול? במה שונה מרוח סערה הקודמת לה? למה זה שמה ולמה גדול?
2. מהי קליפת אש מתלקחת? האם צריך לבזותה או לכבדה? הבא את דעותיהם של רבי יוסי ורב המנונא סבא.
3. כנגד אילו דינים וכנגד איזה ספירות הם ג' הקליפות: רוח סערה, ענן גדול ואש מתלקחת ומדוע?
4. מדוע כאשר הנגה נכנס לפנים ומפריד בין הערלה ובין המקדש אז נקרא חשמל? הבא ב' טעמים.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב