018- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פב-פד למתקדמים I תגיות:...

018- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פב-פד למתקדמים I תגיות: מוצאי שבת, מֵאוֹרִי הָאֵשׁ

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  פב- פד

מֵאוֹרִי הָאֵשׁ

הטהרה, השמחה היא המאפשרת לקבל את האור המיוחד בשבת, אור שהוא אש הטובה ומועילה לעולם. אור שבא על בחינת הנקבה, על בחינת הרצון לקבל שבאדם נק' אש, וכאן ישנה הבחנה ברורה במקור האש. אש השבת היא הארה של שלום בית, של שלמות, וכשיוצאת השבת מגיעים סוגי אש ממקורות אחרים, שלא מהקו האמצעי העושה שלום בין ב הקווים. את האש הטובה הזו אנו רוצים להמשיך במהלך כל השבוע. האש הגשמי כשהיא מתוקנת כראוי אין דבר טוב מזה, אך כאשר פועלים את האש, הרצון לקבל משמאל המבקש לקבל לפרטיות, אש זו שורפת. לכן בהבדלה כאשר מברכים על מאורי האש, מכופפים את ארבע אצבעות יד הימין כדי לבטא רצון שנשכיל להשתמש בכוח הפנימי שלנו המבטא ארבעה מלאכים ממונים, ובכפיפה אנו מבטאים את רצוננו לפעול בענווה מעל טעם ודעת

רנז) אחר שיצא השבת, צריך האדם להבדיל בין קודש לחול, משום שניתנה רשות לממונים שלמטה לשלוט על העולם, ובכל מעשה העולם. וצריכים להראות הייחוד במקום קדוש בקדושה העליונה, השבת, ולהבדיל את התחתונים מייחוד העליון, ולברך על מאור האש שהם שונים ממאורי האור. בזמן ההבדלה מחדשים את האש שנגנזה בכניסת השבת ועתה חוזרת לשלוט בעולם. ההבדלה מדגישה את הקדושה ששלטה בשבת, לבין מאורי האש השולטים בימות החול.

רנח) משום שכל אש אחרת נסתרת ונגנזת ביום השבת, חוץ מאש אחת שבקדושה עליונה, שמתגלה ממסך דחיריק שבקו אמצעי דבינה שחזרה לחכמה, ונכללת בקדושת השבת, שהיא המלכות המלבישה את הבינה. וכשאש הזאת מתגלה, כל אִשות אחרות נסתרות ונגנזות לפניו. ואש ההיא של עקידת יצחק, של קו אמצעי, העוקד וקושר את קו השמאל, יצחק, שלא יאיר אלא מלמטה למעלה, כדי שיכלול בימין. שהיא מתלהטת על המזבח ביום השבת. כלומר, שאש המזבח, הבוער גם בשבת, הוא נמשך מאש של קו האמצעי למלכות, הנקראת מזבח. ומשום זה צריך לברך על מאור האש במוצאי שבת. ואש הזו אין הכוונה על אש של חול, אלא על אש של שבת, שאש הזאת היא אש היוצאת מאש של מעלה, שנמשך מקו אמצעי אל המזבח, המלכות.

רנט) וזוהי אש הסובלת אש, האש שבמלכות. וכיוון שאש זה היוצא מאש של מעלה, מקו האמצעי, מתברך בברכת האור, אז כל שאר האִשות האחרות יוצאות ומתמנות במקומן. כלומר, שניתנה להם רשות להאיר מה היא המציאות הזו שלאחר שעשינו הבדלה בתפילה, צריכים להבדיל על האש כדי שנוכל מעתה להשתמש באש אחרת, ומסביר.

הדינים מכונים אש, כי הם משולים לאש. כמו אש הגשמי, בעת שהיא מתוקנת כראוי, אין לך דבר טוב בעולם, יותר ממנה לקיום כל המציאות. כמו אור השמש, החימום, הבישול שאפשר בניית כלים וכדומה ואם אינה מתוקנת כראוי, אין לך משחית ומכלה את המציאות גדול ממנה. כך הדינים העליונים, בעת שהם מתוקנים כראוי, כל שלמות קיום המציאות הרוחנית תלויה בהם. כגון, הדינים המתוקנים בקו האמצעי, שבהם כופה את קו השמאל להתחבר עם קו הימין כמו כעס תלמידי חכמים הכופים על תלמידיהם קדושה. נמצא גורם בזה להארת החכמה, אשר אינה מאירה כלל בלי חסדים שבימין. והארת החכמה היא מקור כל המוחין דגדלות שבפרצופים העליונים. הרי שכל השלמות תלויה בדינים המתוקנים ההם. ואם הדינים העליונים אינם מתוקנים, כל העונשים וכל הסתלקות האורות מעליונים באים מהם. ובזה נבין הברכה, בורא מאורי האש, שמברכים במוצאי שבת, שהוא על האש המתוקן הזה שבמלכות, היוצא מאש של מעלה, מקו האמצעי, ואז נעשה בזה תיקון לכל אשות, היוצאות ממלכות שיכלו להאיר, כגון ארבעת מלאכי המרכבה דמלכות, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, שהם מאירים, שאז הארת החכמה שבמלכות הרוכבת עליהם, מתגלה אנו רוצים למשוך את כוח האש החיובי מהשבת, מקו אמצע, להמשך ימות השבוע, כדי שלא תהיה אש שמזיקה, דינים שבאים ממעלה למטה, ואש השבת באה מקו אמצעי.

רס) באותה שעה שאנו מברכים על האש, מזדמנים ארבע מרכבות, ארבע מחנות למטה, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, שכל אחד מהם ממונה על מחנה מלאכים. ומאירים מאש שבמלכות שהתברכה, והם נקראים מאורי האש. משום שהארתם נמשכת מאש של המלכות שהתברכה. משום זה צריכים לָכוֹף ארבע אצבעות של יד ימין לרמוז שאנו ממעטים את האש, הדינים, הרצון לקבל, להיות אש של קו אמצעי, ולהאיר אותם מתוך אור הנר, שמתברך. כי זה רומז, אשר אש הזאת המתברכת, הנמשכת מאש של מעלה, קו האמצעי, גורמת למיעוט הג"ר שבהארת החכמה שבשמאל. וכפיפת אצבעות רומזת למיעוט הג"ר.

רסא) ואלו אצבעות רומזים לאלו מאורי האש, לארבע מרכבות, שמאירים ושולטים מתוך אור הנר שהתברכה. ומשום שהן מדרגות שלמטה, לכן, כשהאדם מראה אצבעותיו לפני אור הנר, צריך לכוף אותן לפניו, משום שהאור הזה שולט עליהן והן מאירות ממנו. הארת החכמה שבמלכות מכונה מאור האש, מטעם, כי אין הארת חכמה יוצאת אלא מקו שמאל. ואין קו שמאל יכול להאיר, אלא ע"י הכרעת קו האמצעי במסך דחיריק שלו, שזה אש. הרי שהארת החכמה אינה מאירה זולת ע"י האש דקו האמצעי. וע"כ מכונה חכמה זו בשם מאור האש. ונודע, שאין החכמה מאירה אלא במלכות. ע"כ מכונה המלכות מאור האש או אור הנר.

ד' מלאכים, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, הם ג' קווים נה"י ומלכות, המקבלת אותם בעת שהם עולים ומלבישים נהי"מ של המלכות. ואז מתגלה עליהם המלכות בהארת חכמה שלה, כמו המלך המתגלה לעם במרכבה שלו. ולפיכך הם נקראים מרכבה של המלכות. ונאמר, ואלו אצבעות רומזים לאלו מאורי האש. שארבע אצבעותיו של אדם מצד אחוריהן, שבמקום הציפורניים, רומזות לאלו ארבעה מלאכים מרכבת המלכות, שעליהם מתגלה הארת החכמה שבמלכות. כמ"ש: וראיתָ את אחוריי ופניי לא יֵיראו.

ונאמר, צריך לכוף אותן לפניו, הרומז על מיעוט הג"ר שבהארת החכמה המתגלה על האצבעות. כי להיות המלכות בבחינת מאור האש, זה גורם להם כפיפה, מיעוט הג"ר. משום שהאור הזה שולט עליהן, חכמה שבמלכות מכונה מאור האש, משום שאינה מאירה זולתו. וא"כ היא מוכרחה להאיר כהכרעת קו האמצעי רק בו"ק דג"ר, רק מלמטה למעלה, בכפיפת אצבעות. ולא מלמעלה למטה, ג"ר דג"ר, בזקיפת האצבעות.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל פב-פד
1. מדוע צריך במוצ"ש להבדיל בין קודש לוחול?
2. מה ההבדל בין אש של יום השבת לכל סוגי האש האחרים של יום חול?
3. מהו היחס בין אש מתוקנת לשאינה מתוקנת ואיך זה מתבטא בגשמיות?
4. על מה אנו מברכים בורא מאורי האש במוצ"ש? – על איזו אש ומדוע?
5. מדוע במאורי האש אנו מכופפים את האצבעות? מדוע רק של יד ימין? מדוע ארבע ולא חמש?
6. מדוע בשונה ממאורי האש שאר הברכות כגון ברכת כהנים צריכים לזקוף את האצבעות?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב