021- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – צא-צג למתקדמים I תגיות:...

021- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – צא-צג למתקדמים I תגיות: נשמה יתרה בשבת

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  צא- צג

רוחא עלאה

כדי לאדם ליהנות מהנשמה היתרה בשבת

רעח)  רוח העליון ההוא דהיינו תוספת הנשמה היורד על האדם בשבת, בשמחה ומשמח נפשו, אז נמצאת נפש האדם כמו בעולם הבא שנפשו עתיד להנות ממנו מהרוח, כמו שהאדם היה מהנה לרוח ההוא בעולם הזה, כך הרוח ההוא מהנה את האדם לעולם הבא. שכתוב: אז תתענג על ה' וכתוב והשביע בצחצחות נפשך, כמו שהאדם רווה עונג ההוא שהוא הרוח ומענגו, כך הוא ירוה ממנו לעולם הבא דהיינו עושה פעולה חיצונית ומפעים מקום פנימי בנפשו, לכן על האדם להזין את הנקודה הפנימית באור חיובי ולא בג'אנק רוחני. אז כשזוכה האדם ומשלי שלמות יקר השבת כמו שאמרנו, הקב"ה קוא עליו ואומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.

את הנשמה מענגת התורה. על האדם לבדוק מה מענג אותו שמחת הנשמה או תענוג הגוף, וכאן ההבחנה האם השמחה היא מהכלל או מפרטיותו, האם מדבר נצחי או רגעי, האם הסיבה היא מטרתית הקשורה לתכלית, או שאדם מופעל מהנסיבות, מהשפעה או מקבלה עצמית, האם מתוך אידיאה גבוהה או חשק זמני.

רעט) קם רבי אבא ושאר החברים ונשקו ראשו של רבי יצחק, בכו ואמרו אשרי חלקנו שהזמין הקב"ה לפנינו את הדרך הזה, אמר רבי אבא לי הזמין הקב"ה דרך הזה כדי להתחבר עמכם אשרי חלקי שזכיתי לדרך הזה איזו הערכה וכבוד נותנים תלמידי חכמים לחבריהם המלמדים אותם דברים חדשים.

רפ) אמר להם, אומר לכם מה שראיתי ביום הזה שיצאתי לדרך, ראיתי אור אחד שנחלק לג' אורות והלכו לפני, הסתתרו. ואמרתי ודאי שראיתי השכינה, אשרי חלקי ועתה אלו ג אורות שראיתי, אתם הם דהיינו רבי חייא רבי יוסי ורבי יצחק, אתם אורות  ומאורות עליונים להאיר בעולם הזה ובעולם הבא.

רפא) אמר רבי אבא עד כאן לא ידעי שכל אלו מרגליות הסתומות היו תחת ידכם. כיון שראיתי שברצון מצות ריבונכם נאמרו דברים האלו, אני יודע שכל הדברים עולים ביום הזה לכסא העליון שהוא בינה ולוקח אותם שר הפנים שהוא מטטרון ועושה מהם עטרות לריבונו. ויום הזה מתעטר ששים מרכבות קדושות כנגח חג"ת נה"י לכבוד הכסא שהוא בינה על ידי אלו הדברים שנאמרו כאן ביום הזה. רפב) בתוך כך נשא עיניו וראה שהעריב השמש, אמר רבי אבא, נלך לכפר ההוא במדבר שההוא קרוב לנו, הלכו לנו שם. בחצות לילה קם רבי אאבא ושאר החברים לעסוק בתורה, אמר רבי אבא, מכאן ולהלאה נאמר דברים לעטר עמהם הצדיקים שבג עדן כי עתה הוא הזמן שהקב"ה וכל הצדיקים שבגן עדן מקשיבים לקולם של הצדיקים אשר בארץ. עטרה היא מידת הגבורה המחברת ליסוד, זו בחינת אשת חיל עטרת בעלה. הזוהר הקדוש מנחה אותנו לחשיבות לימוד פנימיות התורה מחצות הלילה.

רקיעים דעשיה

לכל הרקיעים ישנם ממונים, חוץ מהרקיע של ארץ ישראל, דהיינו חוץ מהרצון ישר-אל שהוא רצון של דבקות בהשם כאן הממונה היא האמונה בהשם. על הרצון הפנימי שמכוון שהכל להשם רק האמונה שולטת ויש לקבל יראת שמים.

רפג) פתח רבי אבא ואמר, השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, במקרא הזה יש להסתכל בו כי כך היה צריך לומר, השמים לה' והארץ נתן לבני אדם, מהו השמים שמים, ומשיב אלא כאן יש להסתכל משום שיש שמים ויש שמים, שיש שמים למטה בעולם עשיה וארץ למטה משמים, ויש שמים למעלה בעולם אצילות וארץ למטה משמים. וכל המדרגות העליונות ותחתונות כולם כעין זה נמשכים אלו מאלו, וכל מה שיש למעלה יש למטה ודומים זה לזה כמו חותם והנחתם ממנו, שכל מה שיש בחותם יש בנחתם ממנו וכל אחד למטה מקבל מבחינה שכנגדו למעלה.

רפד) השמים למטה בעולם העשיה הן עשר יריעות דהיינו עשר ספירות כש"א נוטה שמים כיריעה, ועשה אותם הקב"ה ואת מחנות המלאכים שבהם להנהיג ארץ התחתונה דעשיה, ורקיע התשיעי שהוא חכמה מנהיג התחתונים ומסבבם כמחרוזת אבנים טובות המסבבות הצואר כלומר שאין דבר נעשה בתחתונים זולת על ידו בסו"ה כולם בחכמה עשית, רקיע העשירי הוא עיקר כל הרקיעים להיותו ספירת כתר, שהוא שורש ועיקר כל ט"ס תחתונות. קופטרא פירושו חוט מלשון כקפרורין יוצאה מתו הושט. דקרלהו פירושו אבנים טובות אדומות שחורזים אותם על חוט שנושאים סביב הצוואר מלשון גומין וקורלין, ובכלהו בינה ולוקח אותם שר הפנים שהוא מטטרון ועושה מהם עטרות לרבונו. ויום הזה מתעטר ששים מרכבות קדושו כנגד חג"ת נה"י לכבוד הכסא שהוא בינה על ידי אלו הדברים שנאמרו כאן ביום הזה הכתר אינו נספר שהוא מופשט מעל כולם בחינת שורש חוכמה ושורש דשורש כתר.

רפה) ובכל הרקיעים יש מחנות ממונים עד רקיע השביעי שהוא חסד כשסופרים מלמטה, אבל בג"ר דרקיעים אין ממונים ושם שולט העליון מפני שאלו מדרגות מופשטות, ממונים יש על בחינות הגוף. מרקיע שביעי והלאה שהם ג"ר כח"ב יש אור המתפשט למטה מהכסא העליון שהוא מלכות דאצילות ומאיר לרקיע העשירי שהוא כתר דעשיה, ורקיע העשירי שהוא כתר דעשיה ורקיע העשירי מאותו האור שקבל הוא נותן לרקיע התשיעי שהוא חוכמה ורקיע התשיעי מאיר לרקיע השמיני שהוא בינה ולמטה. הכל מתחיל ממלכות דאצילות הכסא העליון

רפו) רקיע שמיני בינה הזה בו נמצאים הכוכבים וכשמקדים צבאות הכוכבים והוא מוציאם אותו האור שקבל מרקיע החכמה עומד ונותן כוחו לכל אחד ואחד להתמנות במקום ההוא שצריך, שכתוב המוציא במספר צבאם. מרב אונים זה הוא זהר העליון שקבל מרקיע החכמה הנק' רב אונים.

רפז) ובכל רקיע ורקיע יש ממונה שהתמנה על העולם ועל הארץ להנהיג את כולם, חוץ בארץ ישראל שאין רקיע מנהיג אותה ולא כח אחר, אלא הקב"ה לבדו. וכבר העמידהו ואם תאמר איך שורה הרקיע על ארץ ישראל בחנם, והרי מטר וטל יורד עליה מרקיע כשאר כל ארץ אחרת.

רפח) אלא בכל רקיע ורקיע יש ממונים השולטים על העולם, ואותו הממונה השולט על רקיע ההוא נותן מהכוח שיש לו אל רקיע ההוא ורקיע ההוא מקבל מאותו הממונה ונותן למטה לארץ. ואותו הממונה אינו מקבל אלא מתמצית האור שלמעלה כי עמי העולם אינם ניזונים אלא מתמצית. אבל ארץ הקדושה אינו שולט ברקיע ממונה אחר ולא כח אחר, אלא הקב"ה בלבדו והוא פוקד את ארץ הקדושה ברקיע ההוא שעליה הקב"ה הוא המנהל את הרקיע של ארץ ישראל לבדו. ארץ ישראל מיוחדת מכל הארצות ולא לחינם כולם רבים עליה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל צא-צג
1. מה התוצאה של האדם המשמח את נפשו דהיינו את נשמתו היצרה שקבל ביום השבת?
2. מה הינך למד על ענין של אחווה בין תלמידי חכמים לפי אותיות רעט-רפא?
3. מתי קם רבי אבא ושאר החברים לעסוק בתורה מדוע דווקא בשעה זו?
4. מדוע בפס' "השמיים שמיים לה' והארץ נתן לב"א" כתוב פעמיים שמים? וכן מדוע שמים בלשון רבים וארץ בלשון יחיד?
5. כיצד מורכבים השמים וכיצד מונהגת השפעתם על הארץ?
6. במה שונים ג"ר דרקיעים מאלו שבעת התחתונים?
7. מה תפקידו של רקיע העשירי מהו של התשיעי ומהו של השמיני?
8. במה שונה א"י משאר ארצות העולם בענין השפעת הרקיע והממונה עליהם?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב