031- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קיח -קכ למתקדמים

031- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קיח -קכ למתקדמים

וַיַּקְהֵל  קיח- קכ

הרקיע שעל המלכות

 

ברקיע בקו אמצעי, דרך המסך צריך להאיר אור/תענוג בהתנוצצות למחכים למטה. ובתוך האדם מההכרה העליונה לרדת ללב, למוחש ולשאר האברים. חיבור זה נעשה ע"י חיבור הרצון שבא לידי ביטוי בשם א-ד-נ-י שהוא דין, וכאשר מצורף אליו שם הויה, אז ניתן להאיר לתחתונים. וכך ישנם צירופי אותיות ברקיע דרכם עובר האור. צירוף שני שמות הקודש הוא: י-א-ה-ד-ו-נ-ה-י צירף המאפשר לקבלת האור/התענוג לכל מי שראוי

שמה) ברקיע הזה רשומות אותיות אחרות בכתרים על ראשם, והם כ"ב אותיות מתעטרות בכתרים. שכ"ב אותיות הם ז"א, הכלול ברקיע המלכות הזה. והכתרים שעליהן הם בינה, שהיא כתר ז"א, כי השורש של כל אות הנקרא כתר, הוא מבינה. הרקיע הזה נוסע וסובב על חיות, שהם ברשימות האותיות בחשבון של הייחוד, בצירוף אחד של א"ב, שהן א"ט ב"ח ג"ז ד"ו.

ד' צירופים א"ט ב"ח ג"ז ד"ו רומזים על ג' קווים חב"ד ומלכות המקבלת אותם, שהם ארבע חיות המסבבים את הרקיע של המלכות דאצילות.

א"ט רומז על חכמה, שיש לה ט"ס המתחילות מחכמה ולמטה, והכתר, השורש שלה, מלובש בפנימיותן, שהוא א'. באופן, אשר א"ט רומז לכתר המלובש בתוך ט"ס החכמה. והוא קו ימין, פני אריה.

ב"ח רומז על בינה, שיש לה ח"ס המתחילות מבינה ולמטה, וכ"ח, השורשים שלה, מלובשים בפנימיותן, וכ"ח אלו הם ב', באופן, אשר ב"ח רומז לב"ס כו"ח, המלובשות בפנימיות ח"ס הבינה. והוא קו שמאל, פני שור.

ג"ז רומז על דעת, שיש לה ז"ס המתחילות מחסד ולמטה, וכח"ב, השורשים שלה, מלובשים בפנימיותן, וכח"ב אלו הם ג'. באופן אשר ג"ז רומז לג"ס כח"ב, המלובשות בפנימיות ז"ס הדעת. והוא קו אמצעי, פני נשר.

ד"ו רומז על מלכות, שיש לה ד"ס שמחזה ולמטה דז"א שהם תנהי"מ, וו"ס חב"ד חג"ת מלובשות בפנימיותן, וחב"ד חג"ת אלו שהם ו'. באופן אשר ד"ו רומז לו"ס חב"ד חג"ת, המלובשות בפנימיות ד"ס המלכות, והיא מקבלת מכל ג' פנים אריה שור נשר, והיא עצמה פני אדם.

שמו) אלו האותיות א"ט ב"ח ג"ז ד"ו מסבבים את הרקיע באותיות אחרות עליונות קדושות סתומות, שהן מבינה, ואלו אותיות האחרות הסתומות מסבבות לרקיע ההוא, ואז נראות בגלגול אלו האותיות א"ט ב"ח ג"ז ד"ו, שמתגלגלות ממקום למקום בזה אחר זה בג' קווים, המכונה גלגול, ורשומות ברקיע הזה.

שמז) בשעה שהאיר הרקיע הזה, מאירים בו ארבעה סודות, ארבע אותיות הוי"ה של שמות הקדושים, שהן צרופות בצירופים, י"ב (12) צירופי שמות הוי"ה של ל"ב (32) שבילים. שמאיר בי"ב שמות אלו, ל"ב שבילי החכמה. אז יורד טל, שפע קדוש, מהרקיע הזה, באלו האותיות של השם הקדוש, בי"ב צירופי הוי"ה, וניזונים כל המרכבות וכל הצבאות והמחנות הקדושים, ומקבלים כולם בשמחה. אין התנוצצות אלא באור חוזר, בהכאה. התנוצצות זו באה דרך פתחים בהם אותיות המאירות ודרך אותן מרכבות לעולמות התחתונים.

שמח) בשעה שהדין תולה, אלו האותיות מסתתרות ונגנזות תוך ארבע, אותיות אבג"ד שהן השורשים, נעלמות ונגנזות, והן נשארו טחז"ו, ענפים בלי שורשים כמו גוף בלי ראש. כשאלו אבג"ד נגנזו והסתתרו, התעורר קול אחד מצד צפון, ששם הדינים, ויודעים שהדין שורה על העולם. ברקיע הזה נרשם צבע אחד, הכלול מכל הצבעים, כלומר, המלכות, המקבלת מכל ג' הקווים, ג' צבעים.

שמט) כשנוסע הרקיע ההוא מצד מזרח, קו האמצעי, ארבעה ראשים, ד' השורשים, שבארבע אותיות אבג"ד, נוסעות כולן במסעות ועולות בעלייה של מעלה, שמסתלקות למעלה, והארת חכמה מסתלקת, מסיבת הסתלקות השורשים של א"ט ב"ח ג"ז ד"ו. ואח"כ האותיות אבג"ד חוזרות ונראות בתוך הענפים בשלמות, כמו בסוד הראשון, א"ט ב"ח ג"ז ד"ו, ונרקם מהם הרקיע, אז הוא מאיר באור החכמה.

בהופעת קו האמצעי, צד מזרח, יש ב' פעולות:

א.למעט כל החכמה שבקו שמאל ע"י גילוי המנעולא שבמסך שלו,

ב. להמתיק המנעולא במפתחא, שבזה מחזיר הו"ק דחכמה שתאיר בקו שמאל ע"י חיבורו עם הימין. שכל בחינת המנעולא באה כדי שלא יתגלה אור הג"ר

פעולה א' של קו האמצעי, שבסיבתה מסתלקת כל החכמה, ואז מסתלקים כל ד' השורשים אבג"ד מענפים ט' ח' ז' ו', כלומר, כל הארת החכמה. ואח"כ בפעולה ב', אחר שממשיך המפתחא ומייחד ב' הקווים זה בזה, וחוזר החכמה להתגלות, שנאמר, האותיות אבג"ד חוזרות ונראות בתוך הענפים בשלמות, שהן חוזרות ומתגלות עם שורשיהן א"ט ב"ח ג"ז ד"ו. שתי בחינות במסך דחיריק, פעם שהשורשים מסתלקים ופעם כשחוזרים ומאיר במפתחא בו"ק דחכומה.

שנ) וכשהרקיע ההוא האיר כבתחילה באותיות א"ט ב"ח ג"ז ד"ו, כולם חוזרים, ושואגים לטרוף טרף ומזון. כיוון שהם שואגים ומעלים קול, הקול ההוא נשמע למעלה למעלה, ואז לוקח ברכות וקדושות, מי שראוי לקחת.

שנא) האותיות א"ט ב"ח ג"ז ד"ו מסתובבות ומתגלגלות על ג' קווים, ומסבבות רקיע שעל המלכות, והן עומדות לצד דרום. כיוון שאלו האותיות עומדות לצד דרום, עולות ונוצצות בהתנוצצות ולוהטות. אז באמצע הרקיע ההוא נרשמה רשימה אחת, והרשימה הזו היא אות י'. כיוון שאות זו נרשמת ונראית, אז לוהטות אחריה ג' אותיות אחרות הו"ה. ומאיר שם הוי"ה. התנוצצות אומר שמתוך הרקיע של המלכות יש הארה לתחתונים במצב הגדלות

שנב) אלו האותיות הוי"ה נוצצות באמצע רקיע, עולות ויורדות ולוהטות בי"ב להטים, בי"ב צירופי הוי"ה. אז אחר שאלו לוהטות י"ב פעמים, יורדת הארת החכמה מאחר ויש כבר חסדים משם הויה, ונכללת באלו האותיות של י"ב צירופי הוי"ה, ומתעטרת בהן ואינה נודעת, אז כל החילות וכל המחנות בשמחה ומעלים שירות ותשבחות.

שנג) הרקיע הזה נוסע שנית, ומסבב ומתגלגל על ג' קווים. ואלו אותיות הראשונות א"ט ב"ח ג"ז ד"ו, כולן נכללות באלו אותיות עליונות שהן השם הקדוש הוי"ה, ומסבבים רקיע. ואלו האותיות הוי"ה, שהיו עומדות באמצע, שהן השם הקדוש, נרשמו לצד צפון, שמאל, נרשמו ולא נרשמו, כי אין מי שיסתכל בצד ההוא, להמשיך חכמה, שהיא ראייה, כולם מתכסים מחכמה ואומרים בקול נעימות, ברוך כבוד ה' ממקומו.

מתכסים בצד צפון, קו השמאל, ואומרים, ברוך כבוד ה' ממקומו. ומתכסים בכל הצדדים ואומרים, ברוך כבוד ה' ממקומו. כי צד צפון כלול בכל ג' הצדדים, כי אין החכמה מגולה אלא במלכות, המקבלת מג' קווים, ולא בג' קווים עצמם.

 

אין תגובות

להגיב