039- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קמב-קמד למתקדמים

039- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קמב-קמד למתקדמים

וַיַּקְהֵל  קמב- קמד

סוֹד הַמִּילָה שָׁמַע  [רזא דשמע]

 

תכו) וזהו הייחוד של רב המנונא סבא שלמד מאביו ואביו מרבו עד פיו של אליהו. ויפה הוא  היחוד בתיקון. ואע"פ שאנו העמדנו את יחוד זה בכמה סודות, כולם עולים לאחד. זהו ייחוד שמע ישראל שבא לחבר את כל האברים, שמע הוא המלכות וישראל הוא ז"א וייחוד זה מורה שכאן נכללו אשה בבעלה ולאחר מכן יש לחבר המשכן העליון שהוא י"ה עם ו"ה כדי שיהיה הכל אחד והכל יש לעשות ברצון הלב ובדבקות.

תכז) ומי שרוצה לכלול כל סודות הייחוד במילה, אחד, הוא יותר טוב. וע"כ אנו מאריכים במילה, אחד, להעלות הרצון להמשיך מלמעלה למטה ולהעלות מלמטה למעלה, שיהיה הכול אחד יש להאריך באות ד ולא באות ח שבמילה אחד שזהו עוון פלילי.

תכח) המילה אחד, הוא מעלה ומטה וארבע רוחות העולם. שצריכים לייחד מעלה ומטה, או"א וזו"ן. וארבע רוחות העולם אלו הם מרכבה עליונה, חגת"מ דז"א שלמעלה מחזה לכלול הכול יחד, בקשר אחד, בייחוד אחד עד א"ס

 

לְהַזְכִּיר יְצִיאַת מִצְרַיִם  [לאדכרא יציאת מצרים]

 

יציאת מצרים אינה אירוע היסטורי אלא שורש שנצרב בכל יהודי כפוטנציאל בעזרתו יכול הוא לחזור לדבקות עם הקב"ה. ביציאה זו נוצר קשר של שלמות בין הנברא לבורא, קשר שלא שייך בו גירושין.

 

תכט) לאחר כוונת שמע, צריכים להזכיר יציאת מצרים, משום שהייתה השכינה בגלות, ובזמן שהיא בגלות, אין חיבור שיתחברו עולם העליון, ז"א, בעולם התחתון, המלכות בגלל הגלות, וצריכים להראות חירות של גאולה של מצרים, שהייתה בכמה אותות, בכמה ניסים, שעשה הקב"ה. וגאולה זו צריכה להיזכר ולהיראות, שאע"פ שהייתה בגלות, עתה יש לה חירות, מהיום שנפתחו הקשרים שבמצרים. ואלו אותות וניסים שנעשו אין זו עדיין גאולה שלמה אלא שורש. האותות והניסים היו לפתיחת הקשרים של נשמות ישראל בע.ז ומאחר והשתחררו מכבלים אלו נק' עם שחרות חקוקה בישותו. לכן צריכים לזכור ולהזכיר שאנו עם שיצא מעבדות לחרות, זהו שורש שקיים כפוטנציאל בכל יהודי

תל) וצריכים להראות החירות של המלכות, משום שהתחברה בבעלה, ז"א, וכדי להסמיך גאולה, יסוד, לתפילה, מלכות, שיהיה הכול אחד בלי פירוד, ולא להראות גירושים, לומר שהמלכות גרושה בגלות מהאיש שלה, ז"א. כמ"ש: ואישה גרושה מאישהּ לא ייקָחוּ מדבר כאן על הכוהנים.

תלא) והלוא היא בגלות, ומגורשת מהאיש שלה, ז"א? אלא ודאי היא בגלות לדור עם ישראל, כי בכל מקום שגלו ישראל שכינה עימהם, כדי להגן עליהם. אבל לא גורשה מז"א. והרי השכינה לא נראתה בבית ראשון ובבית שני בזמן שחטאו ישראל, ועכ"ז לא היה נחשב זה לגלות, מכ"ש לגירושים. אלא עד שלא גלו ישראל, אם חטאו, הסתלקה השכינה למעלה. ולאח"כ, שגלו, לא עלתה למעלה, אלא עשתה דירתה עם ישראל. אבל גירושים לא היו מעולם אמנם נכון שבקשר ישנן עליות וירידות אבל גירושין לא היו מעולם בין השכינה לעם ישראל או לקב"ה.

תלב) ומשום זה צריכים להראות גאולה, שיש בה ארבע גאולות. כי בשעה שיצאה השכינה מגלות מצרים, ביקשה מהקב"ה, שיגאל אותה עתה ד"פ, שהם ארבע גאולות, כנגד ארבע גלויות, כדי שתהיה בת חירות ולא תהיה עוד גרושה. וע"כ בשעה של גאולת מצרים, עמדה ונגאלה ארבע גאולות ביציאת מצרים, כלומר, עם קבלת המוחין דיציאת מצרים, נגאלה השכינה מכל ד' מלכויות, מכל הגלויות עד ביאת המשיח. באופן שלא תהיה נחשבת עוד לגרושה מהאיש שלה, ז"א. ועתה, שהשכינה צריכה תיקון, להתחבר בבעלה, ז"א, צריכים להראות גאולת מצרים ההיא, שיש בה ארבע גאולות. ועם התעוררות המוחין דיציאת מצרים, היא מתוקנת להתחבר בבעלה, כי נעשית חירות מכל ד' מלכויות הגלויות אינן גירושין מאחר ובעצם ביציאת מצרים כבר הגיעו לגאולה, והגלויות הן ריחוק אך לא ניתוק. לכן יש לעורר את יציאת מצרים כל הזמן, מאחר ומה שניתן ברוחניות ניתן בצורה שלמה ואין להשיב. מזכירים בגאולת מצרים ארבע פעמים את המילה אמת להראות שהיא כוללת את כל ארבע הגלויות

תלג) וע"כ יש להזכיר בגאולה ההיא ד"פ: אמת אמת אמת אמת, עד עזרת אבותינו. שהם כנגד ד' גאולות, שהם עזרה וסֶמך לכל ישראל. ומעזרת אבותינו והלאה, יש ד"פ אחרות, אמת אמת אמת אמת, והם הוכפלו, כדי שתהיינה ד' גאולות אלו בקיום חזק בחותם חזק של טבעת המלך. וע"כ ד' גאולות כפולים בקיום.

תלד) וכל ד' הגאולות הן ביציאת מצרים ההיא, כי אילו לא נמצאו אלו ד' גאולות ביציאת מצרים ההיא, לא הייתה מתחברת בתיקוניה עם ז"א, בכל פעם שתהיה גלות, שהשם הקדוש יתייחד. וע"כ יש להזכיר גאולת מצרים תמיד, בכל הקדושות של הקב"ה. ברוך שמו לעולם ולעולמי עולמים.

תלה) הסוד של הקדושה, קדוש קדוש קדוש, שאנו אומרים, שבקדושה מתקדשים כולם למעלה ולמטה, המלאכים וישראל, וכל המדרגות וכל המרכבות עליונות ותחתונות, כולם מתקדשים בקדושה זו. ובקדושה זו סודות עליונים לאלו בעלי הסוד, המסתכלים בקדושת ריבונם.

תלו) למסור נפשו לאדונו, יפה הוא. חברים, אשרי חלקכם, ואשרי עיניי שראו כך, שזכיתי בחיי, שיתעוררו דברים קדושים אלו בעוה"ז. וכולם כתובים למעלה לפני המלך הקדוש.

 

שאלות חזרה קמב-קמד
1. היכן טוב יותר לכלול כל סודות הייחוד, מה הסימן שאנו נותנים לכך בקריאת שמע?
2. מה היה התפקיד של האותות והניסים שעשה הק"בה בגאולת מצרים?
3. מהיכן אנו לומדים שלאחר גאולת מצרים לא הייתה יותר מגורשת השכינה מאישה ז"א? אגב כך הסבר מה תפקיד הגלויות לאחר יציאת מצרים.
4. מדוע יש להזכיר בגאולת מצרים ד פעמים אמת עד עזרת אבותינו, ולאחר מכן לאמר שוב ד פעמים אחרות אמת?
5. מהו הסוד של הקדושה במה שאנו אומרים קדוש קדוש קדוש?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב