003- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני ז-ט -למתקדמים

003- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני ז-ט -למתקדמים


שמיני ז – ט

וְכַמָּה שְׁלִיחִים יֵשׁ לוֹ לָקב"הַ

כאשר התחתון אינו מתנהג כמו העליון, זהו שיבוש.

תחתון שמתנהג שלא על פי חוקי העליון גורם לאסון, וההשגחה תפעל עליו ע"י השליחים שברשותה. לכן על ישראל לפעול כפי ז"א העליון, ואם אינם לומדים תורה ומצוות, הם חורגים מחוקי העליון, אז מעורר הקב"ה את צד שמאל שלו כשליחות להחזירם לדרך הישר. ישראל בטבעו הוא ימין, אך אם הוא מתנהג כמו שמאל, או שמתערב בין הגויים, הוא נענש תחילה.

בכל אופן ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ולא ייענש ע"י ישראל.

 

יט) בזמן שמעשי בני אדם טובים למטה, מתעורר קו ימין, מתעוררת עליהם מלמעלה ימינו של הקב"ה. אז מתעוררים כמה אוהבים, כמה שומרי העולם, כמה שומרי האדם, מימין ומשמאל, מצד החסד ומצד הגבורה לשמרו, ואז נכנע השמאל, ואינו יכול לשלוט. ובזמן שמעשי בני אדם אינם טובים למטה על פניהם מתגלה סוג של אות, מתעורר עליהם צד השמאל, דינים. וכל אלו הבאים מצד שמאל כולם מתעוררים, וכולם נעשים שליחים להרע לבני אדם. כי אלו שעברו על דברי תורה, כולם רשומים בפניהם, וניכרים לאלו המתעוררים מצד שמאל.

כ) ומשום זה החיות ועכו"ם וכל אלו הבאים מצד שמאל, כולם נקראים שליחים אל אלו הרשומים בפניהם, ומתעוררים אליהם. וישראל, אע"פ שאין מעשיהם טובים, כולם באים מצד ימין. ומשום שנכנע הימין ע"י מעשיהם הרעים, של הרשומים בפניהם, ע"כ שולט עליהם השמאל, וכל אלו הבאים מצד שמאל, וע"כ השליחות היא ביד החיות ועכו"ם וכל הדומה להם, שהם מצד השמאל, ולא בידי ישראל, שאע"פ שהוא רשע הוא בא מצד ימין. שצד הזה נכנע ע"י מעשיהם.

אל הרשע שאינו יהודי באים מצד שמאל, אלו עכו"ם וחיות. היהודי תמיד בחינת קו ימין לכן השליחות של ההשגחה תבוא אליו דרך עכו"ם וחיות ולא ע"י יהודי.

כא) וישראל רשע שנפל בידי ישראל רשע אחר, הוא רק בזמן שהרשע לא נתכוון להרגו, שאז אינו מטעם שליחות, אלא משום שיענשו שניהם ויקבלו עונש לטהר אותם. הם בימין, ולא נתדבקו בשמאל, ולא נתערבו בו לעולם, כי ישראלים הם שניהם שהם בימין. וע"כ לא יוכל להיות שליח של השמאל, להעניש למי. וע"כ בזמן שהישראלים הרשעים מתכוונים להרוג, נעברו מן העולם. וכשנעשה דין ע"י ישראל, אין זה מטעם שליחות, אל כדי שהפוגע והנפגע יבואו לטהרה. תמיד עושה הקב"ה להיטיב. זו הטבה מיידית כאשר ישראל פוגע בישראל.

כב) אמר רבי אלעזר מאין לנו זה? אמר לו מפילגש בגבעה, שאע"פ שבני גבעה היו רשעים, לא רצה הקב"ה שיתעוררו להענישם רשעים אחרים מבני ישראל, וע"כ מתו כל הפעמים שמתו, במלחמות הראשונות, עד שכל הרשעים שנתעוררו להענישם, מתו ונאבדו ונשארו הצדיקים ביותר. שעשו הדבר בדרך האמת. ואע"פ שהם צדיקים, בשעה שהעולמות שקולים כאחד, שעולם התחתון הוא מתנהג כעין עולם העליון, ניתן הדבר רק לאותם הבאים משמאל, החיות ועכו"ם. כי בשעה שעולם התחתון מתנהג כעין העליון, אין הענפים של ימין יכולים להיות שליחים למעשי השמאל, להרוג ולהעניש. כי למעלה לא יתחלפו הדברים לעולם. ובזמן ההוא של המלחמות בפילגש בגבעה, לא היו נמצאים העולמות שקולים יחד,זה כעין זה. וע"כ היו הצדיקים יכולים להעניש ולהרוג, אע"פ שלא יהיה כזה למעלה.

כג) ע"כ רשעי ישראל אל רשעים אחרים, אינם שלוחי המלך, שהרי אינם באים מצד שמאל. משל לבני אדם שחטאו למלך. נתעורר השוטר אליהם לתפשם ולהענישם. קם חכם אחד מבני העיר, ונתערב בין העוזרים של השוטר. נשא השוטר עיניו וראה אותו. אמר לו, מי נתן אותך אצלנו, ואין אתה מאותם שחטאו למלך, הרי אתה תענש בתחילה. לקחו אותו והרגוהו.

כד) כך ישראל באים מצד ימין, ולא נדבקו בשמאל, ולא נתערבו עמו לעולם. וכשהרשעים גורמים בעונותיהם להכניע הימין, ומתעורר השמאל, וכל אלו הבאים מצדו להענישם, אם קם אחד מישראל, מימין, להתערב ביניהם, מכירים אותו ואומרים לו, וכי אין אתה מאותם הבאים מצד ימין, שנכנע מחמת עוונות הרשעים, ואין אתה מאותם שחטאו למלך, מי נתנך אצלנו. ונמצא שהוא נענש תחילה. ושלמה המלך צָוַוח כנגדם ואמר: עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. לרע לו ודאי, משום שאינו שליח המלך, ואין בא מאותו צד השמאל. למה נכנס אותו חכם בין בני השוטר, אלא הוא כמו אחד מישראל שלא פגם. הרי הוא עמד במעמד הר סיני, מה לו להיכנס בין הרשעים. לכן נענש תחילה

כה) אמר רבי אלעזר: ודאי כך הוא. כי למדנו שיש ימין ויש שמאל, רחמים ודין. ישראל לימין ועמים עכו"ם לשמאל. ישראל, אע"פ שהם רשעים ונכנעים, הם בימין, ואינם מתדבקים בשמאל, ואינם מתערבים עמו לעולם. ומשום זה כתוב, הושיעה ימינך וַענני. כי כשמתעלה הימין, ישראל הדבקים בו מתעלים ומתעטרים בו. אז נכנע צד השמאל, וכל אלו הבאים מצדו  כמ"ש: ימינך ה' תִרעץ אויב.

 

אין תגובות

להגיב