הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 4 מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 4 מתקדמים | עמודים י-יב

שאלות חזרה בזוהר בלק י-יב
1. מה קורה עם רוחות בני האדם שיוצאים מן העולם הזה
2. כיצד עושים תשובה על פי הכתוב 'עם עונות תשמור יה, אדני מי יעמוד'
3. מהי דרך התשובה שמרפאה הכל, בסוד מ"י ירפא לך
4. האם מותר לחדש חידושים בתורה? ומה קורה למי שמחדש חידושים לא נכונים?
5. האם יש אדם שנפטר והסתלק מן העולם בלא דין?
6. מהו כף הקלע? עפ"י אות כד
7. מה תפקיד השטן?
8. מתי הזמן שהשור בא לפגום באדם כפי הכתוב 'ילכחו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור'

קרח   ט – יב

כל אשר תמצא ידך בכוחך לעשות, עשה

מלכות שמים מורה לאדם את החוקים לפיהם עליו לפעול. מלכות הארץ היא הרצון הפרטי. וכאן נבחן האדם האם יפעל לפי חוקי העליון, או שיאלצו אותו לפעול כך. התיקון בעולם הזה נק חפץ חסד, כלומר כשיש חיסרון יש לבקש השפעה. כל רצון שמתגלה, יש להכליל אותו בימין. בעולם הזה נותנים לאדם לעבוד בזכות ההסתרה, היינו לפעול באמונה, ובדרך תורה לבקש דבקות בקב"ה.

כח) רבי אלעזר היה עומד לפני רבי שמעון אביו, אמר לו, רְאֵה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הֶבְלֶךָ. צריך האדם לכלול חיים מעץ החיים, ז"א, במקום זה, במלכות, הנקראת אישה. זה בלא זה, ז"א בלא מלכות, אינו הולך לקבל חיים, את אור החוכמה. וצריך האדם לכלול מידת יום בלילה לזיווג בקו אמצעי צריך את שני הצדדים. מידת ז"א, שנקרא יום, במלכות, שנקראת לילה. וכן להיפך, מידת לילה ביום. וזהו, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. משום, כי הוא חלקך בחיים, כי החיים, הארת החכמה חיים גימטרייה חכמה, אינם שורים אלא על מלכות, שאין הארת החכמה מתגלה במקום אחר זולתה רק בזכות המלכות, האישה, אפשר לקבל את אור החכמה. ובעמלךָ אשר אתה עמל תחת השמש, כמ"ש, בכל דרכיך דעהו והוא יְיַשֵּׁר אורְחוֹתֶיךָ. כי דעהו אותיות דע ו"ה, שהם ז"א ומלכות. דע הוא זיווג, אות ה ואות וו

כט) כל דבריו של שלמה המלך, כולם סתומים לִפְנים בחכמה. ואלו הכתובים נראים שהותרה הרצועה, כי כתוב אח"כ, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון. והאם שלמה, שחכמה עליונה הייתה בו יותר מכל בני העולם, אמר כך?

ל) אלא כל דבריו של שלמה המלך על סוד החכמה נאמרו. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, זהו שאדם צריך לכלול השמאל בימין. וכל מה שהוא עושה, צריך שלא יהיו אלא כלולים בימין. כל אשר תמצא ידך, זה שמאל שנקרא יד. לעשות בכוחך, זה ימין, כמ"ש, ימינך ה' נֶאְדָּרִי בכוח. וכיוון שאדם נזהר, שכל מעשיו יהיו לצד ימין, ויכלול שמאל בימין, אז הקב"ה שורה בתוכו בעולם הזה, ויאסוף אותו אצלו לעולם הבא, ההוא יש כאן אמירה משמעותית. כדי להדבק בהשם, לא אומר לבטל את השמאל, אלא כל פוטנציאל שתמצא בשמאל, הבא אותו לביטוי דרך האמונה שבימין.

לא) ואל יאמר אדם, בשעה שאבוא אל עולם ההוא הנסתר הוא העולם הבא, אז אבקש מן המלך רחמים, ואשוב לפניו. אלא ע"ז כתוב, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה, אחר שיסתלק האדם מן העוה"ז. אלא אם אדם רוצה שהמלך הקדוש יאיר לו לעולם ההוא, ויתן לו חלק לעולם הבא, יעסוק בעוה"ז לכלול מעשיו בימין, וכל מעשיו יהיו לשם הקב"ה, כי אח"כ כשיסתלק מעוה"ז, לִידון בדין קשה, בדין של הגיהינום, אין שם עצה וחכמה ותבונה להינצל מן הדין. זמן המעשה הוא כאן בתפיסת העולם הזה. בעולם הבא כבר אין כלים לעשות, לכן יש לפעול כאן

לב) כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשְאול המדור השישי בגיהנום. כי בגיהינום יש מדורים על מדורים. מדור התחתון הוא שְאול, מדור היותר תחתון ממנו, הוא אבדון. וזה סמוך לזה. מי שיורד לשאול, ידונו אותו, ומשם מצפצף ועולה. כמ"ש, מוריד שאול ויעַל לאחר שמתקן. ומי שיורד לאבדון, אינו עולה משם לעולם וקשה הרי כתוב ולא ידח ממנו נידח, אלא נשמתו מתפרקת מהיותה אישות נפרדת, ואחרים מתקנים.

לג) מי שיש בו מעשה טוב או שהוא מבעלי החשבון, בכל לילה מטרם שישכב ועוד אינו ישן, צריך לעשות חשבון לעשות מסך ממעשיו, שעשה כל אותו היום, וישוב מהם ויבקש עליהם רחמים בקריאת שמע שעל המיטה, ולאחריה להירדם עם לימוד תורה. וצריך לעשות חשבון באותה שעה, משום שבשעה ההיא אילן המוות שורה בעולם, וכל בני העולם טועמים טעם המוות. ע"כ צריך האדם באותה שעה לעשות חשבון ממעשיו, ויתוודה עליהם, משום שהיא שעת המוות, ואלו נקראים בעלי חשבון. רגע לפני המוות צריך לעשות וידוי, להתחרט אל המעשים הלא טובים וכך מקבלים כח לתשובה. לילה הוא בחינה שהנשמה עולה למעלה. כאן למעשה נדרש האדם לבוא עם התייחסות חדשה למה שעבר עליו

לד) וכן מי שמשתדל בדעת ובחכמה לדעת את ריבונו, לאחר פטירתו, כשיעברו אותו לראות ולהסתכל באלו הרשעים, הנידונים בגיהינום ובמדרגת שְאול, וכולם צווחים מאלו המדרגות, הוא לא ישאר שם, ולא ימָצא ביניהם. וכמ"ש, אין מעשה וחשבון ודעת בשאול. אין מעשה, מי שיש בו מעשה טוב. וחשבון, מי שמבעלי החשבון. ודעת, מי שמשתדל בדעת. שכל אלו אינם בשאול. ולא ימָצא אלא למעלה למעלה, במקום שכמה אורות ונרות וכמה חמודות שורים בו, והקב"ה בא להשתעשע עם שאר הצדיקים בגן עדן. אשרי חלקם של הצדיקים בעוה"ז ובעוה"ב. עליהם כתוב, אך צדיקים יודו לִשְׁמֶךָ יֵשְׁבוּ ישרים את פניך. עוד בהיותו בעולם הזה על האדם להכין עצמו.

וצריך האדם לכלול מידת יום בלילה. מידת ז"א, שנקרא יום, במלכות, שנקראת לילה. וכן להיפך, מידת לילה ביום. וזהו, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. משום, כי הוא חלקך בחיים, כי החיים, הארת החכמה, אינם שורים אלא על מלכות, שאין הארת החכמה מתגלה במקום אחר זולתה. ובעמלךָ אשר אתה עמל תחת השמש, כמ"ש, בכל דרכיך דעהו והוא יְיַשֵּׁר אורְחוֹתֶיךָ. כי דעהו אותיות דע ו"ה, שהם ז"א ומלכות.

כט) כל דבריו של שלמה המלך, כולם סתומים לִפְנים בחכמה. ואלו הכתובים נראים שהותרה הרצועה, כי כתוב אח"כ, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון. והאם שלמה, שחכמה עליונה הייתה בו יותר מכל בני העולם, אמר כך?

ל) אלא כל דבריו של שלמה המלך על סוד החכמה נאמרו. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, זהו שאדם צריך לכלול השמאל בימין. וכל מה שהוא עושה, צריך שלא יהיו אלא כלולים בימין. כל אשר תמצא ידך, זה שמאל שנקרא יד. לעשות בכוחך, זה ימין, כמ"ש, ימינך ה' נֶאְדָּרִי בכוח. וכיוון שאדם נזהר, שכל מעשיו יהיו לצד ימין, ויכלול שמאל בימין, אז הקב"ה שורה בתוכו בעולם הזה, ויאסוף אותו אצלו לעולם הבא, ההוא.

 

אין תגובות

להגיב