הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קמה-קמז | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קמה-קמז | מתקדמים | שיעור 49

בלק קמה – קמז שעור 49

ויבוא אלקים אל בלעם, ממונה היה

תה וזהו שאמר רבי שמעון: אוֹסרִי לַגפן עירֹה, ולשׂורֵקה בנִי אתונו הקב"ה שם אותם במקום מעין מאסר. אוסרי לגפן, שבשביל ישראל הנקראים גפן, כמ״ש, גפן ממצרים תסיע, עתיד הקב״ה לקשור את עירֹה, המקטרג שלהם. ומשום שישראל נקראים שׂורֵק, כמ״ש, ואנוכי נטעתיךְ שׂורק. כתוב, ולשורקה בני אתונו, אותו היוצא מצד האתון ההיא. יקשור אותה ויכניע אותה. הגפן נק מלכות, היא הרצון לקבל חכמה, ממנה מוצאים יין ישראל המשמח, או יין עכו"ם המשכר, דהיינו חכמה שלא ניתן לעמוד בו בזמן תיקון. תפקיד עם ישראל הוא לבוא בזמן תיקון באמונה, לקבל בדרך השפעה, שזה תענוג אמיתי.

תו ואלו עשרה מימין ועשרה משמאל הנכללים באלו השניים, חמור ואתון, נמצאים כולם בקסם. ויש עשרה אחרים של ימין, ועשרה של שמאל, הנמצאים בנחש. וע״כ כתוב, כי לא נַחש ביעקב ולא קֶסם בישראל. משום, כי ה' אלקיו עימו. מצד הנחש יוצא שור. מצד הקסם יוצא חמור. וזהו שור צד הידיעה וחמור צד התאווה.

וע״כ בלעם, כיוון שידע שנקשר ברשות אחרת שלמעלה, שאמר לו, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה, הרֵע לו ואמר, איפה הוא הכבוד שלי. מיד הסתכל בכשפיו, ולא מצא דבר, שיהיה מחזיר אותו לרשותו, אלא האתון הזו. בלעם בא להרע, ומודיעים לו מלמעלה שלא יוכל לקבל תאוותו, אלא עליו להיות כפוף לעליון. ולמרות זאת חשב שיוכל להתגבר על ידי כוח השמאל שבאתון. יש ואדם מרגיש שאם יעורר התאווה האישית יוכל להתגבר, אך נכון להגביר את האמונה.

תז מיד, וַיָקָם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו כנגד אברהם שהשכים לקדושה, לעשות רצונו בה באתון, ורצונו של בלק. וע״כ, וייחר אף אלקים, כי הולך הוא ברצון של עצמו. הוא, בדיוק. כי הוציא עצמו מרשותו בעזרת אתונו, ממה שאמר לו, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה.

בתחילה נתן לו רשות ואמר, קום לֵך איתם, עתה שהיה הולך, למה וייחר אף אלקים? אלא משום שהולך הוא. הוא, ברשות שלו, להוציא עצמו מההוא, שאמר לו, ואך את הדבר אשר אדבר אליך.

תח אמר לו הקב״ה, רשע, אתה מתקן ומזרז כליך לצאת מרשותי, חייך אתה ואתונך תהיו ברשותי. מיד, ויתייצב מלאך ה׳ בדרך לשָׂטָן לו. יצא ועמד באומנות אחרת מאומנותו, כי המלאך ההוא היה של רחמים, ולא של דין כמו בלעם. אמר רבי שמעון, הרשעים הופכים הרחמים לדין. ע״כ כתוב, לשטן לו, ולא לאחר, כי לא היה אומנותו, כי היה במדה"ר. עבור הרשע גם הרחמים נראים כדין. שהרי את השם יאהב יוכיח. יוכיח אותו בסתר, ואם לא יחזור בהדרגה יעזוב אותו לנפשו, וגם זה טוב עבורו שיגיע תיקונו מוקדם יותר. הגם כשבטעות חושב הרשע שמגבילים אותו זה לרעתו, בעצם זה פועל לטובתו, כך שאומרים לו לשמור שבת, חושב הוא שמגבילים אותו, ואינו רואה את התכלית. בתחילה נותנים להם כוח כדי להתגבר, אך בסופו של דבר הכל ילך לצד הקדושה.

תט אמר רבי אלעזר: לא שינה המלאך ולא יצא מאומנותו, אלא משום שהמלאך הזה היה מצד הרחמים ועמד כנגדו, היה סותר חכמה שלו, וקלקל רצונו. כמ"ש, לשטן לו. לו היה שטן ונמצא שטן, אבל לאחר לא היה שטן.

תי אמר רבי שמעון: כמה חכם היה בלעם בכשפיו על כל בני העולם, כי בשעה שהסתכל למצוא עצה לצאת מרשות הקב״ה, הסתכל בכשפיו ולא מצא חוץ מאותה אתון, שעל ידה יצא מרשות הקב״ה. כמ"ש, ויחבוש את אתונו האתון הוא כוח התאווה וההשתוקקות שלו, שהעמיס עליה כל הכשפים וכל הקסמים שהיה יודע, והכניס בה, וכלל אותה מכולם, כדי לקלל את ישראל הרשע מעמיס את כל כוחות התאווה כדי למלא אותה כנגד הקדושה. מיד, וייחר אף אלקים כי הולך הוא. הוא, מורה שהוציא עצמו מרשותו. מה עשה הקב״ה? הקדים לו מלאך הרחמים שיעמוד כנגדו, ויסתור כשפיו וקסמיו.

תיא עד עתה לא כתוב הוי"ה, כי לא נראה בקסמיו ובכשפיו. ועתה, כיוון שהתקין אתונו וזירז אותה בתיקוני כשפיו מצד הדין לקלל את ישראל, הקדים הקב״ה כנגדו את מלאך הרחמים, ובשם הרחמים, כדי לסתור חכמה שלו, ולהטות את אתונו מהדרך ההוא. כמ״ש, ותֵט האתון מן הדרך, מדרך הכשפים שלו. וע״כ לא כתוב, ויתייצב מלאך אלקים, ויעמוד מלאך האלקים, אלא מלאך הוי"ה, שהוא רחמים.

תיב אמר הקב״ה, רשע, אתה העמסת על אתונך את כשפיך בכמה צדדי הדין כנגד בניי, אני אעביר מטענך, וייהפך מהדרך הזה. מיד הקדים המלאך של רחמים לשטן לו. לו, ולא לאחר

וַתֵּרֶא הָאָתוֹן אֶת מַלְאַךְ יְהוָה

תיג וַתֵּרֶא הָאָתוֹן אֶת-מַלְאַךְ יְהוָה, וַתִּלָּחֵץ אֶל-הַקִּיר, וַתִּלְחַץ אֶת-רֶגֶל בִּלְעָם, אֶל-הַקִּיר; וַיֹּסֶף, לְהַכֹּתָהּלמה האתון ראתה, ובלעם, שהיה כל כך חכם, לא ראה? משום שאסור שאותו רשע יסתכל במראה קדוש, שיוכל לראות מלאך ה'. א״כ, הרי כתוב בו, נופל וגלוי עיניים? כי כשהיה צריך להסתכל, היה נופל וראה. ועתה אצל המלאך, לא היה צריך להסתכל, וע״כ לא ראה. ההשגחה העליונה מראה לאדם רק מה שנצרך לו.

תיד א״כ היה בלעם במדרגה עליונה על כל הנביאים הנאמנים, שהוא, גלוי עיניים, ראה והסתכל בכבוד הקב״ה. והרי רבי שמעון אמר, בלעם בכשפיו היה יודע באלו ספירות תחתונות שלמטה, כמ"ש, ואת בלעם בן בעוֹר הקוסם. קוסם, קרא לו הכתוב, שהוא טינופת מטונפת, ואיך יסתכל בכבוד אדונו? ועוד, הרי אמר רבי שמעון, בראייה אחת שראה לפי שעה, שכתוב, ויְגַל ה׳ את עיני בלעם, נעקמו עיניו. ואיך ייתכן, שהיה רואה בגילוי עיניים, והסתכל בכבוד הקב״ה?

תטו אלא צריך בירור. ודאי סודות התורה הם עליונים, ובני העולם אינם יכולים לעמוד עליהם. משום זה אסור להקדים לומר דבר בדברי תורה, מטרם שישמע הדבר, ויידע אותו על בוריו

קמה קמז
א. מדוע ישראל נקראים גפן? ומה ההבדל בינם לבין גפן פרעה?
ב. אם אמר האלוקים לבלעם קום לך איתם, עתה שהיה הולך למה ויחר אף אלוקים?
ג. מדוע שם הויה שנגלה אליו מתראה אליו בצורה של דין לבלעם הרשע? שכתוב והיה לשטן לו
ד. מה הוא שכתוב ויחבוש את אתונו ?
ה. למה האתון ראתה את מלאך ה', ובלעם שהיה כל כך חכם לא ראה?
ו. מה עושים חכמי הזוהר שרואים שלא יודעים? האם מתעקשים על תשובתם או נוהגים אחרת?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב