הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס יכב-כד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס יכב-כד | מתקדמים | שיעור 8

פנחס כב – כד שעור 8

לפני שנתנה התורה היו תלויים במזל

לא הכל תלוי במזל, בתנאי שלומדים ומקיימים תורה ומצוות.

  1. ואלו שאינם יודעים סוד זה אמרים בני חיי מזוני לא בזכות תלוי הדבר אלא במזל תלוי הדבר, והרי רואים שאברהם שראה במזלו שאינו עתיד שיהיה לו בן, הקב"ה הוציאו לחוץ כמ"ש ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט וגו, שאמר לו צא מאצטגנינות שלך דהיינו המסתכלות בכוכבים ומזלות, והעלהו למעלה מכוכבים ואמר לו הבט נא השמימה וספור את הכוכבים, עד כאן דברי חכמים וצרים לפרשם בדרך נסתר. ראה שלפי שליטת הכוכבים אין לו בן, ומצד שני הבטיח לו לזרעך אתן את הארץ. מלמד הקב"ה את אברהם להביט מעבר לטבע. הקב"ה ברא את הכוכבים כשליחים נאמנים לשליטה על העולם שלמטה. אלא התורה היא זו שמחברת ישירות את האדם לקב"ה, כלומר העולם תלוי במזל, אך יש דרך לעלות מעל למזל, כפי שאומר הבעל שם טוב, אין מזל לישראל יש לקרא אָיִן מַזָּל לְיִשְׂרָאֵל. במקום לחפש קמעות למזל, יש לחפש עסק בתורה.
  2. כל בריות העולם קודם שניתה תורה לישראל היו תלויים במזל אפילו בנים וחיים  ומזון. אבל לאחר שנתנה תורה לישראל הוציאם מהחיוב של כוכבם ומזלות, זה למדנו מאברהם משום שבניו היו עתידים לקבל ה מאברהם שהיא חמשה חומשי תורה דהיינו המלכות שנאמר בה אלא תולדות השמים והארץ בהבראם באות ה בראם היינו הם השורש לבחינת השמים, וודאי שהם מעל השמים. אמר לאברהם: משום אותה ה שנתווסף בשמך השמים תחתיך, וכל הככבים והמזלות המאירם באות ה כי הגביה אותו למעלה מעם ולא עוד, אלא שנאמר בה הא לכם זרע וזרעתם. בה דהיינו כי ביצחק יקרא לך זרה שה"ס קו שמאל כי ביצחק יקרא לך זרע שהו"ס קו השמאל שהמלכות שה"ס ה נמשכת ממנו וע"כ הזריע ה היא בה זריעה שתצא לפועל כשהשמאל מתכלל בימין.
  3. ומשום זה כל העוסק בתורה בטל ממנו החיוב של כוכבים ומזלות וזה הוא, אם לומד התורה כדי לקיים מצוותיה ואם לא ואם אין כוונתו לקיים המצוות הרי הוא כמי שלא עסק בתורה ואינו מבטל ממנו החיוב של ככבים ומזלות. וכ"ש עמי הארץ שהם נמשלים לבהמות עם הארץ הוא מי שנפשו בארציות, שהעמידו עליהם ארור שוכב עם כל בהמה, ודאי שלא התבטל מהם החיוב מככבים ומזלות.
  4. אנוש כחציר ימין כציץ השדה כן יציץ ונאמר בו באדם, נער הייתי גם זקנתי ואח"כ כתוב ישוב לימי עלומיו, כמו אילן שנקצצו ממנו ענפים הישנים וחזרו וצמחו בעולם משרשיו כבתחילה, כי אנשים מתים זקנים וחוזרים ומתגלגלים לעולם הזה כילדים וזה סוד שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כי אלף מתים בכל יום ואלף מתחדשים בכל יום שחוזרים ומתגלגלים בעולם. 

וְיַיִן יְשַׂמַּח לְבַב אֱנוֹשׁ – ברושים ביתה

  1. וְיַיִן, יְשַׂמַּח לְבַב אֱנוֹשׁ זה הוא של תורה כי כך עולה יין חשבון סוד. ומה היין צריך להיות סתום וחתום, שלא יתנסך לעבודה זרה, אף סוד התורה כך שצריך להיות סתום וחתום. וכל הסודות שלה אינם נשקים  אלא ליראיו ולא לחנם עושים כמה מצוות ביין ומברכים עליו לקב"ה ויין יש לו ב צבעים לבן ואדום שהם דין  ורחמים והיינו ב שהיא תוספת ביין. כלומר שבמילה ביין יש תוספת אות ב על יין שב' הזו רומזת על דין ורחמים, והוא כמו השושנה המראה על השכינה הקדושה שיש בה לבן ואדום, לבן מצד ימין שהוא חסד ואדום מצד שמאל שהוא גבורה
  2. מהו לבב אנוש, לב אנוש היה צריך לומר, ומשיב אלא יש לב מסור ללב והם א ל"ב אלקים מדרגת בינה דמעשה בראשית, של"ב הזה ה"ס בינה, ב במילה בראשית ואות למד לעיני כל ישראל דהיינו ב שבתחילת התורה עם ל שבסוף התורה, גם הם אותיות לב שהיא לב המלכות, וע"כ כתוב לבב אנוש שהיין שה"ס הארת החכמה מתגלה ומשמח את לב הבינה ולב המלכות שמשם מקבל את לב הבינה ולב המלכות שמשם קבל אנוש אנוש המדרגה הנמוכה ביותר . לב לב זה שני פעמים הוא גימטריה סש"ד חסר שמונה ל"ב שהוא גימ' ויכולו כי השם ע"ב המרומז בויכולו ה"ס השם של הארת החכמה שהוא צריך להיות מרומז באלו לב לב ומשיב הם ז ימי בראשית עצמן שבהם מאירים ל"ב אלקים מחברים עם מספר ס"ד. שואל, השמיני מה הוא שהרי עוד חסר א לע"ב ומשיב אלא ז ימי בראשית עם זה ספר תולדות אדם הנחשב ג"כ לבחינת יום של מעשה בראשית זה הוא ע"ב כחשבון ביין שה"ס הארת חכמה כנ"ל בדבור הסמוך.

אין תגובות

להגיב