הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קנא-קנג | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קנא-קנג | מתקדמים | שיעור 51

פנחס קנא- קנג שעור 51 

אברים פנימיים

מראות הסולם

הבירור הנוסף של המאכל בקיבה לאחר שנברר בטחינת השיניים, בירור האכילה הגשמי המסמל את הרצון לקבל, ומדרך העיכול לומדים כיצד לפעול נכון ולברר את הרצון לקבל הטבוע באדם. הכל כדי שרעיון לא יהיה רק פנימי, אלא רוחני, מפני שהדם הוא הנפש והוא הנותן את חַיּוּת. בשלב זה מתחיל בירור רוחני, מה שייך לשמאל ומה לימין. הלב לוקח את החיוני, את הרוחניות המסודרת על פי כללים, כמו ו"ק דחכמה.

ברוחניות אמתית צריכים להיות חוקים ברורים. 

להיות רוחני לא אומר לרחף בלי מסגרת, אלא בדיוק ההפך, הליכה מקבילה לחוקי העליון.

את הרוחניות יש להקדיש להשם יתברך. ע"י הריאות שמקררות את התאוות האישיות, כך שגם הטהור, הימין יתגבר על השמאל, והכל ילך ליחד.

הלב הוא קו שמאל וכשהוא עולה כתוב, המלך קם בחמתו ממשתה היין. חמת המלך שככה כאשר ישנם החסדים של כנפי הריאה. 

תד) ובמה וחמת המלך שככה, משום וישמע את הקול, זה קול תורה, קול דקריאת שמע שהוא קו האמצעי שהוא חסדים המיחד ימין ושמאל זה בזה תחת שליטת החסדים מסך דחירק, קו אמצעי קול יעקב. ואז שקטים הדינים. וידבר אליו  שה"ס גילוי חכמה שבמלכות הנק' דבור, הוא בתפלה שבפה שהוא אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך שהיא המלכות. כאשר הקול הנשמה הוא של פנימיות התורה, מתקררות התאוות שבלב מהרצון לקבל לעצמו. 

תה) ורוח ההוא הנושב בכנפי ריאה דהיינו החסדים המתגלים ע"י חכמה שבימין, הוא מוציא קול דרך הקנה שהוא קנה חכמה קנה בינה. כי הקול שהוא ז"א דהיינו ו הוא בן י"ה שהם חכמה ובינה. ונאמר בו כה אמר הויה, מארבע רוחות באי הרוח שהם ארבע אותיות הויה דז"א וזה הוא רוח הדופק בכל עורקי הלב שנאמר בהם אל אשר יהיה הרוח ללכת ילכו. הרוח יגיע לכל מקום שצריך לקרר את ההשתוקקות העצמית שמנתקת את האדם מהבורא

תו) אמר המאור הקדוש לרעיא מהימנא, ודאי עצמו הוא מתקן כל העולמות כולם. ומחמת זה גם בנין גופו מרמז אל הויה הכוללת כל ד עולמות אבי"ע ויש הויה הכוללת ה עולמות שהם א"ק ואבי"ע. אמנם אין מעשה האדם מגיע לעולם אדם קדמון, ואפילו בעולם האצילות אינו מגיע, אלא לז"א דאצילות. ולפיכך הראש רק כנגד ז"א דאצילות, ומפה עד החזה כנגד הבריאה וכנגד הנוקבא דז"א דאצילות. כי הבריאה היא אשת האצילות, ומחזה ולמטה כנגד ב העולמות יצירה ועשיה. 

מהימנא המדרגה שלך היא שבה, וחמת המלך שככה כי מדרגת רע"מ הוא קו האמצעי שהוא ז"א הנק' קול שעל ידו נשקטו הדינים. אשרי העם שככה, בגמ' משה. אמר לו רע"מ, ברוך אתה מאור הקדוש כי אתה נר הדולק לפני המלך ומטרוניתא, נר ה' היא הנשמה שלך. משה רבינו הוא בחינת הדעת, ואמר על הרשב"י שהוא קו אמצעי

ד וצריכים להבין כאן בדיוק איך ומה היא צורת התפלה ואיך היא עולה למעלה לנוקבא דז"א ונעשתה למאכל בשביל הנוקבא ובשביל ז"א בסו"ה את קרבני לחמי וגו' שהרי התפלה היא במקום קרבן. והעניין הוא כי המקריב או המתפלל הרי הוא בשביל איזה מבוקש שיש לו לקב"ה שעל זה אמרו אין תפלה אלא בלב התפילה היא שמאל, ביקוש אותו יש להעלות. והרצון הזה מתלבש בחלקי נפשו העולים ממש למעלה שבוקעים כל האווירים עד שמגיעים לנוקבא דז"א דאצילות, באפן שהמבוקש מלובש בחלקי נפשו העולים ונעשים מ"ן לזווג ז"א ונוקביה שה"ס ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ובזה תבין ג"כ למה התפלה או הקרבן נעשה למ"ן לעורר הזווג. כי אין דבר ניתן מלמעלה אלא ע"י זווג זו"ן כנודע. הגוף עצמו אינו מחובר ישירות לנשמה, אלא ע"י זיכוך הגוף בבירור כפול של המאכל, ואז הבירור הנוסף להופכו לרוחני, ואז החיבור ע"י כנפי הריאה. בלי זיווג, חיבור לא ניתן למלא את רצון המתפלל. כמובן שהקב"ה יכול לתת, אך כאן מלמד על תפיסת הבורא שבנברא. 

לפיכך אם הקב"ה רוצה למלאות את רצון המתפלל, הנה לזווג הוא צריך ונמצא שכל תפלה הראויה למילוי מעוררת זווג זו"ן כדי שישפיעו אותו המילוי אל המתפלל שתחילה מגיעה הארת הזווג הזה בהכרח לעולמות העליונים עד שמגיעה לבסוף אל האדם המתפלל שהתחתון הגורם לחיבור בעליון, זוכה אף הוא לאור. וביתר דיוק אותם חלקי הנפש שעלו לנוקבא דז"א ונעשו למ"ן לעורר הזווג הם עצמם נעשים לבית קבול אל הארת הזווג הממלאת את מבוקשו של המתפלל וחוזרים אליו עם מילוי הבקשה באפן שיש לחלקי הנפש העולים למ"ן ב תפקידים. א לעורר הזווג למלוי בקשת התפלה ב שיוכשרו להיות בית קבלו לקבלת מילוי התפלה ושניהם באים בבת אחת.

ה) וכבר ידעת שאין דבר נשלם אלא עד שיעברו עליו סדר ג קווים הנמשים מג' נקודות חולם שורוק חיריק. ומטעם זה צריך המ"ן דהיינו התפילה לבא תחילה בגוף הנוקבא בבחינת הטוחנות ששם מקבל שליטת קו ה הימין ומשם לאצטומכא ולקיבה שבהם מקבל המ"ן שליטת קו השמאל שהמ"ן נהפכו לדם והכבד מקבלם ונותנם ללב. ומב כנפי ריאה המנשבות הרוח על הלב מקבלים המ"ן פעולת קו האמצעי שה"ס הזווג ואז נשלמים המ"ן ונעשה בית קבול לקבל הארת הזווג בשביל מילוי בקשת המתפלל. 

ו) כי אחר שהמאכל קבל שליטת קו השמאל אז נהפך לדם והכבד לוקחו תחילה ונותן ללב, אמנם מקודם לזה צריכים לשליטת קו ימין וז"ס המדרגות שהן מכונות שינים טוחנות המקבלים המ"ן לפני הכבד שהם יוצאות מכח אלו האישים שבקו ימין, היינו הדינים שבנקודת החולם, מכה עלית המלכות לבינה ואשים האלו פועלות באלו השינים וע"כ בטחינתם שה"ס מלחמת ימין ושמאל זה בזה גובר ימין.

אחר שנגמרה המלחמה בין ימין ושמאל הנק טחינה והימין ניצח, אז הדינים מקו ימין שנק אישים שולטים על המ"ן, לוקחים ובולעים את המ"ן ונקראים ושט.

ז) כי מטרם שהמ"ן נכללים באישים דקו ימין, שאשים אלו באים ממיתוק המלכות בבינה, אינם ראוים להיכלל בגוף הנוקבא ולקבל מהארת הזווג, אי אפשר הימצאות חולם לפני שיש חיריק. אי אפשר לעורר את הרצון העצמי כראוי, לפני שמוותרים עליו לגמרי לפיכך נחשבת אש המיתוק הזה לבליעה שבולעת המן ומכניסם בגוף הנוקבא. וע"כ אש המיתוק הזה שמקו ימין נק ושט הבולע המאכל, אל לא חלק שלם כי עדיין הוא לא דם כי מכניסו להכלל בגוף הנוקבא ומפרש שאישים אלו נק ושט, קרבים תחילה אל המ"ן שמכניסים אותם לגוף, היינו האש דנקודת החולם שמהם האישים. 

כי הכהנים שהם בחינת קו ימין אוכלים ומקבלים אישים אלו, ומי שאין לו אש הזה דקו ימין לא יוכל לקבל את המ"ן להיותו בלי מיתוק הבינה, היינו האישים הנכללים בושט. כי שאר האברים שאין להם אש קו ימין הזה, לא יוכלו לקבל המ"ן ולכלול אותם בגוף, היינו אותם האברים שאין בהם אלא כח קו שמאל שהם בחינות חיצוניות המוחין, שהם אינם משיגים אפילו שיש בחינת אש הזה הבולע המ"ן. כי אותם שלא זכו לפנימיות אינם יודעים שיש אש המיתוק הזה האוכל המ"ן, דהיינו אותם שזכו לפנימיות המוחין יודעים ומשיגים את האישים האלו הם יודעים שכל ההנאה באה מהבורא, ונהנה מהברכה עוד לפני שהגוף בכלל מקבל האוכל. כי מבחינה חיצונית אין אפילו מושג ממציאות אש הזה, ונמצא שראשית התכללות בפנימיות המוחין הוא ע"י קבלת אש הזה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר פנחס קנא-קנג
1. במה חמת המלך שככה וכיצד זה קשור למשה רבנו?
2. מה תפקיד ב' הכליות?
3. מהם ג' המרכבות שקיימות באדם ומה היחס ביניהם?
4. הסבר מבחינה נפשית את התפקידים של טחינת השיניים הבירור בקיבה ומעבר הדם ללב כיצד כל זה קשור לתפילה ולנקודות חולם שורוק וחיריק?


ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב