הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קס-קסב | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קס-קסב | מתקדמים | שיעור 54

פנחס קס- קסב שעור 54 

אברים פנימיים

מראות הסולם

תכ) ויש חיות טבעיות השייכות לגוף דהיינו מלאכים הממונים  על גופים שהם מארבעה יסודות, ארמ"ע והם טהורים וכנגדם ארבע חיות דורסות, דהיינו מלאכי חבלה, טמאות הממונים על ד מרות שהם מרה לבנה מרה אדומה, ירוקה שחורה שהם מזיקי עולם שכל החום בכל המחלות באות ממרה. כדי להתגבר על המחלות הבאות ממרה, צריך לעשות את בירור הדם כראוי. 

תכא) ויש חיות שכליות מופשטות ושייכות לנפש שהם ד מלאכים מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, המסבבים את הכסא שהוא המלכות, ויש למעלה מהם וגבוהים עליהם והם חיות אלקיות מצד הקדושה, דהיינו חו"ג תו"מ דז"א ויש חיות דס"א הנק' אלקים אחרים, ואלקיות דקדושה נק' אלקים חיים. ואלו אלקיות דקדושה נק' אלקי האלקיות ועלת על הכל, אל אדון על כל המעשים וכל מין הולך למינו. ומשום שיש אלקים אחרים נאמר עליהם זובח לאלוקים יחרם בלתי להוי"ה לבדו. כדי שלא יתערב אלקים חיים עם אלקים אחרים. 

תכב) אסטומכא הזה לוקח ושוחק ומשלח לכל הצדדים שלמטה, דהיינו האברים של הגוף, וממנו נזונים התחתונים. אלו השמרים שותים למטה כל אלו הרוחות וצדדים אחרים הניזונים בלילה, מאלו אברים ופדרים הנשרפים על המזבח בלילה. והשאר לוקחים שאר האברים והכבד לוקח הכל ומקריב אל הלב, וזה שכתוב ופני אריה אל הימין. וע"כ נראה על המזבח כעין אריה האוכל קרבנות, מכאן ולהלאה כל שאר האברים הם בסוד הגוף כעין שלמעלה.

תכג) אמר רעיא מהימנא לרבי שמעון, מאור קדוש ודאי האסטומכא לוקח הכל עד שש שעות ואופה. כי הקרקבן שהיא האסטומכא הוא אופה, וריאה היא משקה, הלב הוא המלך ואלו השנים הקרקבן והריאה, הם ודאי אופה ומשקה לתת למלך, ממבחר של כל המאכלים והמשקים  שהוא ראש כולם ומבחר מכולם, והיינו שכתוב אריתי ייני עם חלבי. לאחר כך אכלו רעים שהם שאר האברים שהם הצבאות והמחנות של המלך המחלק להם מזון ע"י שר האופים שהוא הקרקבן. שתו ושכרו דודים ע"י שר המשקים שהוא הריאה. 

תכד) והכבד הוא לימינו של אדם, ומשום זה ופני אריה אל הימין לארבעתן דהיינו לימינו של המלך שהוא הלב. והטחול הוא לשמאל ואלו הם מס"א, כי הכבד הוא סמאל שרו של עשו והטחול היא לילית. ופני שור מהשמאל היינו שמשקה יין ממוזג במים אל המלך, כי יין הוא משמאל. ואריה אכיל קרבנין זהו כבד, שמקבץ המזון דהיינו התפלות שבמקום קרבנות, לפני המלך שהוא הלב, וע"כ הוא מימין כי האכילה באה מימין והיין משמאל וכ"ז הוא בזמן הגלות.

תכה) ויש להקשות על זה, אם כבד הוא עשו, איך הוא מתקן מזון ללב. שהוא יעקב ומשיב, אלא ודאי הב הוא כמו יצחק, דהיינו קו שמאל, הכבד הוא עשו שהוא הצד ציד. ואומר לו, יקום אבי ויאכל מציד בנו, אלו הם התפלות מן העניים ההולכות ומתגרשות ואינן מתקבלות למעלה ויצחק הוא בצער וביגון מחמת שאינם יודעים לכוון בתפלה. ומשום זה לא אמר עשו ויאכל מצידי, אלא ויאכל מציד בנו דהיינו ישראל שנאמר בני בכורי ישראל. כמו זה אין מזונות לישראל בגלות אלא ע"י אומות העולם. למרות שאין זה לרצון טוב, מקבלים את המזון מאומות העולם, את התענוגות. אך אין ברירה בזמן הגלות אין את הבירור הפנימי המספיק לקבל דרך הקדושה.

תכו) אבל כשהם בארץ ישראל מזונם הוא ע"י השכינה. ויהיו שתי כנפי ריאה משקים את האומה ישראל, שהן שר המשקים כנ"ל. ושתי כליות הן שר האופים שמבשלים הזרע היורד מהמח, ומבשלים המים שמקבלים מכנפי ריאה. ואחר שיאכל המלך שהוא הלב, נאמר בב' כליות שלה, אכלו רעים ולב' כנפי ריאה שתו ושכרו דודים. 

תכז) כי הלב הוא כסא דין, ארבע חיות שהן שליחים שלו, הן ב' כנפי ריאה וב' כליות שהם חו"ג ונו"ה שכנפי ריאה ה"ס ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה כדי לקבל עליהם המלך שהוא רוח חכמה ובינה רוע עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' שהוא היושב על הכסא שהוא הלב שהוא כסא דין שכל אלו הדפיקות מתנהגות אחריו כחיילים אחר מלכם.

תכח) והרוח הנושב מכנפי ריאה נושב על ב' נקבי החוטם והוא קר וצונן משמאל וחם בימין. ומצד המוח שהוא כסא רחמים, רוח הקר הוא לימין שהוא חסד, והחם משמאל שהוא גבורה ששם הלב. והמוח ממוזג באמצעם של שניהם של ימין ושמאל, ואף הלב כך ממוזג מקור וחום, דהיינו ע"י הרוח דכנפי ריאה הנושב עליו, והמוח ג"כ ממוזג מקור וחום כי המוח והלב מקבלים זה מזה.

תכט) והשמרים שהם צד הס"א של כולם לוקח הטחול, והמחנות שלו שהם עבדים ושפחות. שעליהם אמר שלמה, קניתי לי עבדים ושפחות. ב' הליות נק' אשים על שם אשים שמלמעלה שנאמר בהם אשי ה' ונחלתו יאכלון.

תל) ובקנה שש טבעות שעליהם נאמר הבו לה' בני אלים כי בהם עולה הקול הנחלק לששה קולות של השכינה. והשביעי עולה לפה שהוא הכסא ושש טבעות הקנה הן כעין שש מדרגות של כסא המלך שהוא הפה. והקנה הוא סולם שבו מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, שמלאכי אלוקים הם ההבלים העולים מהלב ורוחות של אויר יורדים בלב לקרר את חומו שלא ישרף את הגוף כאשר מושכים חכמה בלי חסדים, לכן צריך את קירור הריאות

תלא) וכשהרוח יורד בכמה רוחות כמו מלך עם חיליו, וכנפי ריאה מקבלות הרוח שהוא כמלך עליהן. כמו שאמרתי ופניהם וכנפיהם פרודות הוא לקבל עליהם את המלך וכן והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה.

תלב) אם זוכים האברים של האדם במצות המלך העליון דהיינו שהרצונות שלו הולכים בדרך הישר, שהוא רוח הקודש יורד בסולם שהוא גרון, בכמה רוחות קדושים שנאמר עליהם עושה מלאכיו רוחות. ועולים לקבל ההבלים שבלב שנאמר עליהם משרתיו אש לוהט עליהם נאמר קול ה' חוצב להבות אש, משום שהלב הוא אדני שממנו עולים להבות אש בפה שהוא הויה, שיורדים עמו כמה רוחות דקדושה, היינו מד' אותיות הויה שנאמר עליהם כה אמר ה' מארבע רוחות באי הרוח.

תלג) קנה הוא קנה חכמה קנה בינה שהם לימין הקנה שהוא חסד שה"ס קנה חכמה, ולשמאל הקנה שהוא גבורה, ה"ס קנה בינה. ת"ת הוא באמצע הקנה והוא סולם ה"ס דעת. בגוף כלול ו"ק שהם ב' זרועות שהם חסד וגבורה, וגוף וברית שהם ת"ת ויסוד, וב' שוקים שהם נצח והוד, וו"ק הגוף הם כנגד שש טבעות שבקנה.

תלד) וכשהוי"ה יורד אל הלב, אל אדני, מתחבר הדין ברחמים בתוך הלב שהוא יאהדונה"י וכשאדני עולה לפה באדני שפתי תפתח, לקבל את השם הויה בפה, מתחברים שם ב' השמות בחבור אחד יאהדונה"י כעין שהתחברו בלב ומשום זה העמידו בעלי המשנה, מי שאינו תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש, דהיינו אם אין להם פה ולב שוים שזו בחינת אמונה. כמו שיחוד הויה אדני בלב יהיה ג"כ יחוד הויה אדני בפה. שילוב שני השמות הקדושים יאהדונה"י מבטאים את הדין והרחמים 

תלה) הקנה הנה שש טבעות שבקנה כלולות יחד והם נק' בני אלים מוציאות רוח לנשב על העולם ובאות מצד הגבורה וכשמתחברות יחד הן כעין השופר שה"ס בינה ונק' שופר שה"ס שופר של איל של יצחק והם אלים בני בשן כמ"ש הבו לה' בני אלים שהם אלים של יצחק המוציאים רוח וקול. ואותו הקול יוצא ופוגש בענני מטר ונשמע אל הבריות שבחוץ וע"כ כתוב ורעם גבורותיו מי יתבונן כי ודאי מצד הגבורה הם באים, ומשום זה אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים אל הכבוד רועם לא כתוב, אלא אל הכבוד הרעים משמעותו שמפעיל האחרים והיינו שהוא מרעים על ידי בני אלים ואין מי שיודע בשבח קול הזה.

אין תגובות

להגיב