הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצ-קצב | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצ-קצב | מתקדמים | שיעור 64

פנחס קצ- קצב שעור 64.

אות י שזכה פנחס

הַיצֵר הָרַע הוּא טוֹב מְאֹד בִּתְנַאי שׁרוֹכְבִים עָלָיו.
בְּחִירָה מתקיימת רַק בְּמֵי שׁמֶשׁוּחְרר משעבוד לתאוותיו.
הָרָשָׁע נִקְרָא נוֹפֵל כְּבָר בְּחַיָּיו.
צַדִּיק שׁוֹלֵט עַל התפיסה החומרית שֶׁבּוֹ.
הַיֹּצֵר הָרַע מַתְאִים עַצְמוֹ לְפִי מָדְרֶגָת הָאָדָם.
חייב אָדָם לפעול אֶת ההשתוקקות, רַק בְּמִסְגֶּרֶת שֶׁלּא תשלוט עָלָיו.
עַל הָאָדָם לִשְׁמוֹר בְּרִית הֵן עַל המחשבה וְהֵן עַל הַמַּעֲשֶׂה.

היכולת של בחינת פנחס שבנפש לזכות לברית שלום, נובעת מהיכולת לרכב על החמור, דהיינו שהנשמה רוכבת ושולטת בחומריות. "מרעיבו שבע ומשביעו רעב" אומר שאם נותן ליצר טעימה, יבוא אחר כך ליפול ברשותו. לכן עליו לכבוש את ייצרו, את הכוח המצייר לו את הרע כטוב.

אות ברית קודש, המזוזה היא הבחינה ששומרת וגורמת לֶאְסֹר מַלְכֵיהֶם בְּזִקִּים וְנִכְבְּדֵיהֶם, בְּכַבְלֵי בַרְזֶל, לאסור את ההשתוקקות הבלתי מרוסנת של הרצון לקבל.

הדבר הנכבד של הצד האחר, שתפעל חופשי את מה שבא לך ללא שום מסגרת.

תפג) י שזכה פינחס הוא משום שקינא על ברית כי י הנוספת לו יורה על ברית. ב אותיות יוד הן, יוד עליונה משם הויה שכרת בה לאברהם ברית בין י אצבעות הידיים ואות י קטנה היא מן אדני שכרת בה ברית בין י אצבעות הרגלים והיא אות קדושה המתעטרת ברשימו העליונה. פירוש אות ברית כולל ב דברים מילה ופריעה שפירושם הסרת הערלה והמשכת המוחין גילוי הטוב וז"ס י שזכה בה פנחס. כי כמו שיש אות ברית למטה בעטרת היסוד שה"ס קו אמצעי כן יש אות ברית למעלה בג"ר בסוד הדעת שהוא קו אמצעי דהיינו במסך דחירק שבו הממעט את הג"ר דשמאל שהוא בחינת מילה ומיחד השמאל עם הימין ומתגלים המוחין דחב"ד שהם י"ה שזו היא פריעה שהוא אותיות פרע י"ה וז"ס י עליונה משם הויה שה"ס ברית הלשון שהוא דעת פריעה סוד קו אמצעי, ומילה מיעוט הג"ר דשמאל, הורדת העורלה. כי הידים הם חכמה ובינה בסוד שאו ידיכם קדש והלשון ה"ה הדעת דהיינו קו אמצעי שבו המסך דחיריק שה"ס אות ברית. וה"ס י דהויה שה"ס חוכמה עליונה. י קטנה מאדני שכרת בה בין י אצבעות הרגלים דהיינו עטרת היסוד שה"ס קו אמצעי דרגלים שהם נו"ה שע"י מילה ופריעה מתגלה בו חכמה תתאה אל המלכות. והיא אות קדושה המתעטרת ברשימו העליון שה"ס עטרה המתעטרת על יסוד העליון דהיינו על יסוד דז"א. פינחס זה ביוד שהיא אות ברית קודש. יוד עליונה סוד ברית הדעת, הלשון שבאה מאותיות הויה, ויוד תחתונה יסוד, משם אדני. 

תפד) י קטנה נרשמת בכל המדרגות של המוחין, שזולתה אין מתגלה שום מדרגה, היא אות שבת, אות תפילין, אות ימים טובים אות דשדי הנרשמת על מזוזות ביתך ובשעריך, שה"ס י דשדי, ויהיו בני ישראל רשומים בה ברצועות שלהם דהיינו בקשר תפלה של יד שהוא בצורת י ובברית שלהם דהיינו בילה ויהיו רשומים בה שהם בני המלכות בני היכל המלך הקדוש שהיא המלכות הנק' היכל דהיינו שיקבלו המוחין דחכמה תתאה שהם נמשכים מהמלכות. וזה זוכים ע"י שמירת הברית ובעסק התורה, הם רשומים באות י עליונה דהויה דהיינו שזוכים לחכמה עלאה שהם בני מלך עליון. והנה נאמר בנים אתם לה' אלקיכם דהיינו בסוד שהם מקבלים מהאות י דהויה שהיא מז"א הנק' הויה.

תפה) אות י של שדי שהיא אות ברית היא טבעת משלשלת של צואר השד שהוא יצר הרע, כי שדי אותיות שד י שלא יזיק לאדם שעליו אמר דוד הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, כי היצר הרע הוא נחש הוא כל הוא אריה שעליו אמר דוד יארב במסתר כאריה בסכה. והנביא קרא דוב אורב הוא לי ארי במסתרים והוא נמשל כבהמות, דהיינו שנמשל לכל אדם כפי עונותיו שכי העון כך הוא נקרא.

תפו) וזה היצר הרע הוא כלב ונחש וחמור נוער, שמרכיבים עעליו הנפש, ומיד שיודע שאותו הרוכב עליו הוא רשע, כתוב עליו, ויפול רוכבו אחור וסוד הדבר, כי יפול הנופל ממנו. ומשום זה אמר איוב לא נופל אנכי מכם. והצדיק שרוכב עליו קושרו בקשר של רצועות התפילין. אות תפילין שהוא אות י דשדי היא טבעת על צוארו. ש מתפילין היא שלשלת על צוארו. כשאדם רוכב על היצר הרע, ורוצה להיות צדיק, ברור שעליו להתנהג כצדיק, כלומר "קושר" את יצר הרע עם רצועות התפילין.

תפז) ובו רכב אליהו ועלה שמים, שכתוב ויעל אליהו בסערה השמים, ובו ויען ה' את איוב מהסערה ומשום זה העמידו חכמי המשנה עליו, איזה גבור הכובש את יצרו. ויש למי שנעשה לו חמור שאינו מצער את רוכבו. ואלו הם המשתדלים בקל וחומר שהנשמה שולטת על החומר, ומשום זה נאמר באברהם ויחבש את חמורו ומשום זהה נאמר על משיח עני ורוכב על חמור. צדיק ליבו בידו, כלומר הוא שולט על תפיסת החומריות. האות ברית שומרת על הצדיק מהשדים

כי היצר הרע מקבל כוחו להזיק ולהסית את האדם מקו שמאל והרשע ע"י עוונותיו מגביר כח השמאל על הימין, שנופל בזה לרשות היצה"ר המכונה בהרבה שמות לפי חומר החטא של האדם וז"ש הוא נחש, כלב, אריה, כי לפי המין של העון שמחטיא לאדם כך הוא נקרא. כי י דשדי ה"ס אות ברית שה"ס קו אמצעי שבו המסך דחיריק ממעט את הג"ר דשמאל שהן כל כחו של יצה"ר וצדיק השומר על הברית קושר אותו שלא יוכל להחטיאו ודומה כמו שמפיל טבעת משולשלת על צוארו ומושל עליו. ש דתפילין שלשלת שמורה על ג קווים. הצדיק נשמר מג"ר דשמאל ע"י שעושה טבעת איזקא דכיה, בה מקבל רק חסדים מכוסים בלי שימוש ברצון הפרטי כלל. האדם ניצב בפני ניסיון, לבחון האם יוכל לכבוש את יצרו. 

והאי איהו כלב, דמרכיבין עליה נפשא, כי ניתן יצר הרע לכל אדם שיכבשו תחתיו וירכב עליו, וכל השלמות באה על ידי יצה"ר אם כובש אותו כמ"ש חז"ל בכל לבבך, בשני יצריך ביצר הטוב וברע, ונמצא שאם זוכה ורוכב על יצר הרע הוא זוכה לכל וז"ש ובו רכב אליהו והסתלק לשמים כי הסערה היא יצה"ר שכבשו ורכב עליו וזכה לעלות לשמים. וכן ויען ה' את איוב מן הסערה, משום שזכה לכבוש את הסערה שהיא אחת משלוש הקליפות הטמאות. ובגין דא אוקמואה רבנן דמתניתא עליה איזהו גבור הכובש את יצרו. כי אם כובש אותו זוכה לכל השלמות.מי שזוכה לכבשו בשיעור מסוים נעשה לו היצה"ר חמור לרכוב עליו והיצה"ר אינו מצערו עוד לעולם. ואלו שמשתדלים בקל וחומר, שעושים את המצוות הקלות כמו החמורות, אז נעשה להם היצר הרע חמור כי חמור אותיות חומר, ובגלל זה כתוב באברהם ויחבוש את חמורו, ועל המשיח עני ורוכב על חמור, כי זכו לכבוש את היצה"ר עד שנעשה להם חמור לרכוב עליו להביאם אל השלמות. אצל הצדיק הנשמה רוכבת על החומר. 

יצר הרע הוא השתוקקות אותה יש לנהל, ולפעול באות ברית, כלומר להביאו לקו אמצעי שמשליט את החסד ואז להשתמש בכוח היצר הרע כראוי. 

תפח) ומשום ז י מן שדי דהיינו אות ברית שהוא טבעת משולשת שה"ס המסך שבקו אמצעי, ממנה מפחדים כל השדים והמזיקים משום שהוא ממעט הג"ר דשמאל שהוא כחל חיותם ומיד שרואים את י דשדי נאמר לֶאְסֹר מַלְכֵיהֶם בְּזִקִּים וְנִכְבְּדֵיהֶם, בְּכַבְלֵי בַרְזֶל. כל שכן שהם בורחים כשרואים אותה באות תפילין שעל הזרועות דהיינו בקשר של תפלה של יד. והרשומים בה באות ברית בבשרם נאמר עליהם והזר הקרב יומת, דהיינו היצר הרע שנק' זר יומת שאין זר אלא היצר הרע הדומה לכל החיות והעופות הדורסים.

המזוזה שבאדם היא אות ברית קודש, השומרת עליו מהדברים שפוגש בחיצוניות. כל מפגש עם המציאות הוא ניסיון להתגבר על "בא לי" ולהצליח בכך שפועלים למעט את התענוג לשימוש בקדושה בלבד.

תפט) ומשום זה זכור נא מי הוא נקי אבד, זה הוא פנחס שקנא על ברית, כי נקי הוא אותיות קני לשון קנאה ונרשם בו שהוא בן המלך והמלכה. כי כשקנא במחשבה כנגד תפילין של ראש זכה לאות י דהויה שה"ס חכמה עלאה ונעשה בן המלך. וכשקנא במעשה זכה לאות י מאדני שהיא חכמה תתאה ונעשה בן המלכה. וזה הוא חכמה בראש הצרוף יאהדונה"י שהיא י דהויה וחכמה בסוף הצירוף יאהדונה"י שהיא י דאדני. ומשום שאדם הראשון היה רשום בבי ודין אלו, העמידו עליו החכמים שהוא ראשון למחשבה ואדנ"י ה"ס מעשה. בתוך כך שאמר דברים אלו נעלם מהם. אמר רבי אלעזר, אשרי חלקנו שזכינו לשמוע דברים מבני עולם הבא ההבנות הפנימיות שמעבר לעולם הזה. כוונה בלב בלי מעשה המצוות אינה מועילה. 

תצ) לכן בחבור ראשון אמר יינו שאמר הקב"ה למעשה למשה, בשבועה עליך אם הוא ברצונך לומר לו הנני נותן לו את בריתי שלום, ואם אינו ברצונך לומר לו, אמור. כך אמר רבי פנחס בן יאיר. כי לכן הוא לשון שבועה. באו אותו הצל והכה בעיניו של רבי אבא ואמר לו, וכי לא היה יודע הקב"ה אם ברצנו לומר לו או לא, עד שהיה צריך לומר לו על הספר, אם כך ואם כך אמור. אמר לו אם להקב"ה גלוי מי יאמר, שדלוי לאחרים, וע"כ אמר לו כך, לכן אמור כלפי האחרים.

שאלות חזרה בזוהר פנחס קצ-קצב
1. מהי בחינת י' ומה ההבדל בין י' עליונה מן הויה לבין י' קטנה מן אדני?
ואיך הן קשורות למילה ופריעה
2. מה תפקיד הברית בנפש האדם? הן במחשבה והן במעשה.
3. למה זוכה האדם שמקיים את הברית וכיצד ראינו את זה באליהו ואיוב? אגב כך הסבר מדוע אדם זה נקרא גיבור

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב