הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רלב-רלד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רלב-רלד | מתקדמים | שיעור 78

פנחס רלב – רלד שעור 78

כזית וכביצה

כל דברי המשנה והגמרא עומדים על סודות התורה.

ברוחניות התפיסה החיצונית היא שינה, והפנימית היא התעוררות. 

עבודת השם בבחינת כזית היא שלא לשמה, כביצה לשמה שהיא שביעה בה מקבלים הארת חכמה.

תרג) ובדרך סוד, א"ח דאחד הוא ט פירורים שלשה לכל צד ועם שלשה מהאות ד דאחד הם י"ב פרורים. הרביעית מאות ד דאחד היא שלמות להשלים בו עשרה, ולהשלים ד שהם ד אותיות הויה. מהו עשר, הם עשר אותיות שיש ביוד הא ואו הא. הקוץ של האות ד מאחד שיעורו כזית. י מהויה השיעור שלו הוא כביצה.

אין שלמות אלא עם המלכות וזולתה נחשב הכל רק לפרורים ונודע שעצם המלכות אינה מקבלת תיקונה אלא לאחר לאחר גמר התקון בששת אלפי שנים אין עצם המלכות מתגלה כלל. שז"ס של המספר י"ב האמור בכל מקום שמורה על ג קווים ומלכות המקבלתם וכשהם כלולים זה מזה, נמצא שכל אחד מאלו ד כלולים מג' קווים והם במספר י"ב. ובאמת היו צריכים להיות ד פעם ד אלא משום שעצם המלכות המקבלת ג קווים גנוזה ואינה באה בחשבון אל ג קווים שהיא מקבלת, וע"כ אין בכל אחד מאלו הארבע שהם ג קווים ומלכות, אלא ג קווים בכל אחד מהם ובחינת מלכות חסרה בכל אחד מהם, ואפילו במלכות עצמה אינה נגלית. וע"כ הם י"ב.

אמנם יש כאן הארה כוללת מבחינת מלכות הממותקת בבינה שנק' מפתחא אשר הארה זו משלמת אותם, כל זמן שלא התקנה עצם המלכות במקום לקבל את עצם המלכות יש להם שלמות חלקית ע"י מלכות שהתכללה ביסוד ולאחר מכן יכולה הייתה להתנסר ולהיות מעין מלכות. אבל שלמות גמורה של המלכות תתגלה בגמר התקון.

כי אחד גימ' י"ג והם כנגד י"ג וא"ח דאחד המורה על חג"ת דז"א שהם ג קווים וכשכלולים זמ"ז יש בכל אחד מהם ג קווים והם ט קווים ונבחנים לפרורים כי אין שלמות אלא על ידי חיבורם עם המלכות

הרי שא"ח הוא ט פירורים ג לכל קו. כי גם המלכות שהיא ד דאחד כלולה ג"כ מאותם ג קווים. כנל נמצא שהם ביחד י"ב שה"ס מספר י"ב האמורים בכל מקום חסד גבורה ות"ת ומלכות המקבלתם וכל אחד כלול מ – ג קווים

עשר כי ספירה רביעית שבאחד היא עצם המלכות שאינה מתגלה ממנה לפני גמר התקון רק הארה כוללת שנק' מתפחא והיא המשלמת את ט פירורים שבסוד א"ח דאחד שיהיו שלמים. הויה שהיא משלמת השם בן ד שהוא ז"א שהויה במילוי אלפין רומזת לעשר ספירות שלמות הנשלמות עם המלכות שזולתה ה"ס ט פירורים. אין שלמות בלי נקבה, בלי כלי לקבלת האור. אך בזמן תיקון ניתן לקבל רק במעין מלכות שננסרה ועלתה ליסוד, בחינת כל בעפר ושליש הארץ. בזמן תיקון מדבר על 12 שבטים, ובגמר תיקון שלמות של 10 ספירות.  

כזית כביצה

תרד) היא חיה הד' שה"ס פני אדם שהיא שלימות מרכבת אדם שהוא ז"א הנק' אדם בסוד הויה דמילוי אלפין שבגי' אדם והיא שלימות של ד פנים שבפני אדם, כי פני אדם שהם מכלות יש לה ד פנים אריה שור נשר אדם, והיא פנים הד' שה"ס מלכות שבמלכות ומשום זה כתוב, ישא ה' פניו אליך. והעמידו בעלי המשנה, והרי כתוב אשר לא ישא פנים, אלא אמר הקב"ה, ולא אמרתי להם ואכלת ושבעת וברכת וגו' והם החמירו עליהם לברך עד כזית ועד כביצה, ואיך לא אשא להם פנים. וחכמי המשנה והאמוראים כל התלמוד שלהם על סודות התורה סדרוהו. חז"ל הורו לנו לברך על שיעור כזית שהוא שלא לשמה, שהרי שביעה וסיפוק מלא מהאור יש בשיעור ביצה. אלא שיש לברך גם על הדרך, שעדיין לא מגיעים למטרה לשביעה, וכבר בדרך למטרה שמחים ומברכים. 

תרה) קם רע"מ נשא את ידיו לפני הקב"ה ושכינתו ואמר כך. קב"ה יהי רצון שלך לתת לנו מזון שלם לתקן אליך ואל המלכה העליונה שהיא עולם הבא, דהיינו בינה שנאמר עליה כי לה' המלוכה ומושל בגוים ואצל מלכה השניה שהיא מלכות, נאמר בה פעם שנית והיתה לה' המלוכה ונתקן שולחן שלם מכל מעדנים ומכל מאכלות לכבוד המלכות והבינה.

תרו) ואני מזמין עמך לכל בעלי המשנה ולבעלי מקרא ולבעלי תלמוד, וכל שכן לבעלי סתרי ורה שלך, וכלה שלך שהיא המלכה הקדושה שלך, העליונה שהיא בינה והחתונה שהיא מלכות. והכל ברשות העלה שעל כל העליונים, האדון כל האדונים, המלך על כל המלכים שלמעלה ושלמטה. שהוא יחיד בלא שני, ואין אות ונקודה שתתחבר עמו, ולא שינוי גוונים הנוהג באיש. שהוא רבון של כל מפתחות הסודות של הויות ושמות וכינויים וכל סודות הגנוזים של החכמה, שתפתח אותם כולם אלינו, בשביל כבודך עילת על כל העלות. אני מתחנן לפניך שתפתח לנו לכבודך כי הכבוד שלך הוא מאבי ואמי שבשמים, דהיינו חכמה ובינה שהם אבא ואמא של ז"א הנקרא שמים ואב של כל ישראל שהוא ז"א והאם שלהם שהיא המלכות שנאמר בה ואל תטוש תורת אמך. ועמך אין חיבור של איזה אם בעולם. לפי הכתוב, לית שמאלא בהי עתיקא, אין גילוי שמאל בעתיק, לא ניתן לגלות את המלכות שגנוזא שם במנעולא. 

תרז) קם פעם שנית ואמר, בעלי משנה, הנשמות והרוחות והנפשות שלכם התעוררו עתה כולכם, והעבירו השינה מכם, שהיא משנה ודאי דרך הפשט של עולם הזה, ואני לא עוררתי אתכם אלא בסודות עליונים של עולם הבא שאתם בהם ושם הנה לא ינום ולא ישן. הלימוד החיצוני של המשל, בלי להתעמק ולהבין את הנמשל, הוא בחינת השינה, שהרי לא מבינים את העיקר. 

השינה באה מקו שמאל דבינה המאיר בלי חסדים אבל שם בבינה אין השינה פועלת כלום ואינה משנה דבר, אלא כשהארת קו השמאל הזה נמשכת למלכות שם פועלת השינה ומשנה הכל, כלומר שמסתלקים הארת המוחין. שהשינה הנמשכת מקו שמאל לעולם הזה שהוא מלכות היא משנה הפשט, כלומר שמעלים הארת המוחין שרע"מ עורר אותם להתעלות לעולם הבא ע"י סודות התורה שאמר, ושם בעולם הבא שהוא בינה נאמר הנה לא ינום ולא ישן, כי שם אין נוהגת שינה.

תרח) העמידו בעלי המשנה, בעל הבית בוצע ואורח מברך, ועוד העמידו שצריך לדקדק בה' של המוציא. ב' ההין של שם הויה שהן בינה ומלכות, הן כנגד שני הלחם, שתי חלות של שבת. י דהויה היא פרוסת לחם כביצה שנותנים לכל אחד ואחד. ומי הוא בעל הבית שבוצע. זהו ו דהויה ונרמזו כן כל אותיות ד אותיות הויה.

תרט) בתוך כך הנה סבא דסבין שהוא חכמה עלאה ירד אצלו ואמר, רע"מ חזור בך. כי לחם הוא ו, שתי כרות שלו הוא כמו שאמרת שהם ה ה. ומפרש ודאי ו היא כנגד יעקב שהוא ז"א ה ה הן כנגד לאה ורחל וע"כ הלחם בכלל ה"ס ו שהיא ז"א שיש לו ב זווגים זווג אחד עם לאה שהיא הנוקבא שלו מחזה ולמעלה וזווג ב עם רחל שהיא נוקבא שלו מחזה ולמטה. וע"כ הלחם מתחלק לב' ככרות. י של הויה ה"ס הפרוסה שנותנים לכל אחד ואחד שהוא כביצה לכל אחד, כי ביצה ה"ס י דהויה שהיא חכמה שהיא השפע הנמשך ע"י ו וב' ההין דהויה. התעוררות רוחנית היא דרך סודות התורה. העולם הזה הוא בחינה של שינה, וקשה כאן לתפוס את החכמה ללא סודות התורה. הפעולה החיצונית בעולם הזה מרדימה את האדם, לכן אומר דוד המלך שבגמר תיקון אז ימלא שחוק פינו היינו כחולמים. 

תרי) אמר לו סבא סבא, והרי בכמה מקומות העמידו שיעקב הוא בעל הבית שהוא ז"א ויוסף הוא אורח שמדרגתו יסוד חי העולמים, הכולל ח"י ברכות של התפלה, שמשום זה העמידו עליו וברכות לראש צדיק. וע"כ אמרו בעל הבית שהוא ז"א ה"ס לחם ולא בעל הבית. א"ל סבא, כך הוא והכל אמת, כל סוד הוא במקומו, הן מה שאמרתי והן מה שאתה אמרת, אבל לדברי, שז"א הוא לחם א"כ הבוצע ומחלק הלחם מי הוא.

רלב-רלד
1. מהם יב פירורים ומהי שלמות הלחם ומתי היא תתקיים?
2. כיצד מתיישבת המחלוקת שכתוב אחד ישא ה' פניו אליך ומאידך לא ישא פנים?
3. מה מבקש רעיא מהימנא מהקב"ה?
4. מהי ההתעוררות שמבקש רעיא מהיהמא מבעלי המשנה ומה למדים מזה לעבודת ה' של כל אחד מאיתנו?
5. מהי המחלוקת בין רעיא מהימנא לסבא בכתוב בעל הבית בוצע ואורח מברך?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב