הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצב-רצד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצב-רצד | מתקדמים | שיעור 98

פנחס רצב- רצד שעור 98

ד פרשיות דתפילין וקריאת שמע

כשאדם עובד עבודה זרה, יש עליו כעס.

לאדם כעסן חשובה ביותר החיצוניות.

בשלב ראשון העבודה הנפשית לביטול העבודה זרה כנגד אברהם, כנגד יציאת מצרים, ולאחר מכן דרושה גם עבודה בקו שמאל, עבודה עם הרצון. היהודי מבקש מהשם שיוציא אותו ממצרים, מעבודה זרה, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין. מבקשים מהשם שיכניס אותנו לכבשן כפי שאפים לחם, כדי שיהפוך למאכל אמיתי, דהיינו להיות חלק מהשכינה הקדושה, שכאן נוכל לקבל סולת נקיה, אור כמו שזוכים לו הצדיקים. 

החשיבות בהקרבת הקורבן בנפש האדם, זו למעשה הקרבת הרצון הפרטי, הקרבת הדומם צומח חי שבנפש לטובת צד האדם. כך ישראל מקריבים את התורה לקב"ה שהיא לחמו. 

תשנד) אחד 13 שבשמע ישראל וכבוד 32 שבבשכמל"ו בגי' מ"ה מחכמה, כי מוריד החכמה אל אמא ומיד שיורדת החכמה לאמא קושרים אותה העם בקשר תפלין של ראש כי קשר תפילין של ראש ה"ס לאה שה"ס יבשה שהיא המקבלת החכמה היורדת בסו"ה וראית את אחורי הסובב על קשר של תפילין דראש. ומשום זה הארבע פרשיות של התפילין הן קדש לי היא חכמה, והיה כי יביאך היא בינה, שמע ישראל ת"ת שכולל שש ספירות בשש מלות של שמע ישראל, והיה אם שמוע היא מלכות הנק' יד כהה. התפילה היא כתר על ראשו של ז"א בסוד אין קדוש כהויה, שהאות כ רומזת על כתר כי סנדלפון קושר כל התפלות ועושה אותן כתר. מראה כאן כיצד התפילין מהווים גם הם את בחינת שם הויה במילוי אלפין, תפילין שהם המוחין המקיפים. בשבת ויום טוב לא מניחים תפילין מאחר והמוחין כבר נמצאים במדרגה.

תשנה) בזמן ההוא צריכים לערוך השלחן  לסעודת המלך ולסדר משכן ומנורה וארון ומזבח וכל מיני שימוש של בית המלך, ואין כונתינו לסתם שלחן שאינו מעשיו של הקב"ה כי אין כונתינו אלא אחר שלחן שהוא מעשיו של הקב"ה שהוא השכינה שלו. והשכינה היא משכן של ז"א, שולחן שלו, מנורה, ארון מזבח שלו כי היא השכינה כלולה מכל כלי תשמישו של מלך העליון שהוא ז"א. כשאדם מניח תפילין עליו להכין עצמו לסעודת המלך, כלומר לקבלת האורות.

לחם הפנים שהם י"ב פנים.

תשנו) אלו שנק' בנים המכוונים כנ"ל הם המתקנים יין ולחם של מלך העליון, ז"א שנאמר בהם את קרבני לחמי לאשי, כי אין להקריב אליו אלא אלו הנק' אשי ה' ומשום זה כתוב את קרבני לחמי לאשי שעליו נאמר לכו לחמו בלחמי. ונק' לחם הפנים שהם י"ב פנים המרומזים בג' הויות של יברכך הויה, יאר הויה, ישא הויה שבהם י"ב אותיות כנגד י"ב פנים של ג חיות. כי ד חיות הן פני אריה, שור, נשר ופני אדם וכשנכללות זו מזו אין בכל חיה מד' החיות אלא ג חיות אריה שור נשר שהם י"ב פנים, אבל פני אדם חסר מכל אחת מד' החיות ואפילו בפני אדם עמו אין שם אלא אריה שור נשר ופני אדם שהוא בחינת עצמו אין שם. והטעם הוא י פני אדם  ממש שהם מלכות מבחינתה עצמה שה"ס מנעולא, חסרה בהן ואין בהן אלא מלכות דמפתחא של מסך דחיריק הממותקת בבינה שהיא בחינת עטרת יסוד דז"א ולא מלכות ממש, המשמשת את היסוד, הצדיק, ולא המלכות האמיתית. על עטרת היסוד כתוב וכל בשליש עפר הארץ, כל הוא צדיק, והיא משתמש בשליש התחתון שלו וע"כ היא בכלל נשר שהוא ז"א, ופני אדם ממש שהוא מלכות מבחינת עצמותה חסרה שמה. 

תשנז) מהו לחם של אלו י"ב פנים זהו לחם של אדם שה"ס הויה במילוי אלפין גימ' מ"ה כחשבון אדם והם י"ב בסוד ג הויות שפירושן ג קווים שבכל קו הויה אחת שהם י"ב אותיות. ויש לו לחם שהם בארבע פנים שהם ארבע אותיות הויה הכוללות י"ב פנים. לחם הזה של שלחן המלך הוא סלת נקיה שאין שם משהו ממוץ ותבן שה"ס דינים, שהלחם הוא י"ב פנים דז"א והוא נערך על השלחן שהוא המלכות הנק' שלחן המלך. המוחין שמקבלים מהתפילין זה בשביל הנשמה, שצריך להוריד ללב.

תשנח) הכבשן שלו שאופה שם הלחם הוא השכינה ששם מתבשל ונגמר החלם ומשום זה אין מתחילים לחתוך הלחם אלא ממקום שנגמר בישולו דהיינו בדומה לשלמות הפרי בגמר בישולו, וזה הוא אדני, שהיא המלכות שהיא גמר ושלמות של הויה שהוא ז"א שהוא לחם הפנים דהיינו י"ב פנים שהם בז"א. אדני הוא הכבשן של ז"א המשלמת אותו ונק' כבשן משום שהיא כבושה תחת בעלה. ובשבילה נאמר והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש ויעל עשנו כעשן הכבשן. ואין פירושו ככבשן האש של הדיוט אלא ככבשן האש שבו כובש רחמיו לעמו, כשמתפללים ומקשים בקשות, כמו שאומרים כן יכבשו רחמיך את כעסך שסודות הקב"ה

תשנט) ובלחמה של תורה יש סלת נקיה שנותן אותו המלך לאלו שנאמר עליהם כל ישראל בני מלכים דהיינו לאותם שנק' בנים שהוא מאכל צדיקים. ויש לחמה של תורה שההוא פסולת שנותנים לעבדים ושפחות של בית המלך המשמשים לסוסים ופרשים של בית המלך ומשום זה נאמר במלכה, ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה שזה טורף העניין, סולת נקייה וחוק לנערותיה שהם בעלי משנה ומשום זה נאמר במאכל המלך, ועשירית האיפה סלת ודאי ועשירית האיפה היינו י משם אדני שהיא עשירית ודאי וזו הסולת נמצאת המאכל של המלך. באצילות שהוא כנגד פנימיות התורה, עליה נאמר לא יגורך רע, הסולת נקייה. לעיתים צריך האדם את הקליפות דקדושה המסיעים למאכל, דהיינו פעולות ולימוד חיצוני כדי שתהיה מסגרת ללימוד, למאכל. 

תשס) אמר רע"מ קום מאור הקדוש אתה ורבי אלעזר בנך ורבא אבא ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי ייסא ורבי יודאי, לתקן מתנה אל המלך, הקב"ה להקריב כל האברים שהם ישראל שיהיו קרבנות אל הקב"ה והינו אותן הנק' נשמות ישראל, הן נקרבות אל האברים של שכינה הקדושה דהיינו לספירות המלכות  שהיא נק' אש של גבוה ואש הזו נאחזת בעצים הנק' עצי העולה שהם עץ החיים שהוא ז"א ועץ הדעת טוב ורע שהוא המלכות. עצי הקדש נ' בעלי התורה נאחזות בהם שנאמר בה הלא כה דברי כאש נאם ה'. הם אלו שנותנים יגיעה אמיתית בתורה, והתורה נדבקת בהם.

את קרבני לחמי לאשי

תשסא) ונאמר במלכות, עולה לה' אשה לה' ונאמר את קרבני לחמי לאשי, והרי כבר כתוב שאין להקריב קרבן אלא לה' ומה היא את קרבני לאשי, ומשיב, הדרך הוא שמי שמקריב מתנה אל המלך, ואח"כ המלך מחלק למי שרוצה, אף ישראל מקריבים התורה שהיא המלכות אל הקב"ה שהיא לחמו והיא יינו והיא בשר שלו, ונאמר בתורה שהיא מלכות, עצם מעצמי בשר מבשרי והיא בשר קדש שבעלי הישיבה העמידו עליה בבשר היורד משמים. שע"י הקרבן שישראל מקריבים נקרבים הנשמות אל המלכות בסוד מ"ן והמלכות מתקרבת אל המלך דהיינו שנעשה היחוד של ז"א והמלכות ומהארת הזווג מחלק המלך לכל העולמות לכל הנשמות. מה שהתחתון גורם לעליון, מקבל התחתון כנגדו. ומאחר ונשמות הצדיקים גורמים להארה זו, מקבלים מהארה זו

שאלות חזרה בזוהר פנחס רצב-רצד
1. מהן ד' הפרשיות שיש בתפילין של ראש ועל מה הן מורות?
2. באיזה מצב השכינה היא משכן של המלך ז"א? ומהם כלים השימוש שיש בה שמיודעים למלך?
3. מהו לחם הפנים וכיצד החשבון שלו הוא י"ב פנים? ומדוע הוא נקרא לחם של אדם? ומיהו השולחן שעליו נערך אותו לחם?
4. היכן מתבשל ונגמר הלחם? כיצד זה קשור לתפילתנו "כן יכבשו רחמיך את מעשיך"?
5. מה ההבדל בין לחמה של תורה שהיא סולת נקיה לבין לחמה שהוא פסולת?
6. מהו שכתוב את קרבני לחמי לאשי והרי כל קרבן צריך להיות להשם?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב