הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצח-ש | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רצח-ש | מתקדמים | שיעור 100

פנחס רצח- ש שעור 100

חג השבועות

כמו בכל פעולה חיצונית צריך האדם לדעת למה לכוון את נפשו, וכך גם בהבאת הביכורים ביום מתן תורה, ישנם כוונות פנימיות. את הביכורים מביאים לבית השם, שזו בחינת גאולה, לבוא לגן עדן. ביכורים הם הכוח של הראשוניות, בו יש עניין להביא להשם. כאשר מנשאים את הראש כלפי השם, כל השאר ילכו אחריו. כוח זה נובע מכך שהאמונה צריכה להוביל את הכל. אין כוח לראשוניות שאינה מחוברת לקב"ה, שהרי בלי הוודאי הראשוני אין כלום, בלי הבורא אין בכלל בריאה. מכך נראה שצד האדם שבנפש קשור להשם, וישראל בכורים המקבלים פי שנים, עולם הזה והבא.

תשסו) אמר רבי אבא, וביום הבכורים בהקריבכם וגו אמר רבי אבא, יום הבכורים מי הוא יום, ומשיב זהו נהר היוצא מעדן דהיינו ז"א שהוא יום מאלו בכורים העליונים שהם י"ה או"א הנק' בכורים. וזה הוא שהתורה תלויה בו דהיינו ז"א והוא מוציא כל סודות התורה, ומשום שהוא עץ החיים צריכים להביא פירות האילן.

רעיא מהימנא

תשסז) רבי אבא אמר, וביום הבכורים בהקריבכם וגו אמר רבי אבא הם בכורים עליונים של התורה שהם או"א ז"ש ראשית בכורי אדמתך תביא. אמר ר"מ כמו בכורים לאמם כן נק' פירות בכורים של פירות אילנות כבכורה בתאנה, כך ישראל שהם ראשונים ובכורים לקב"ה מכל האומות העולם לכן חשיבותם גדולה, ז"ש קדש ישראל לה' ומשום זה נאמר בהם בפירות בכורים הרומזים לישראל, תביא בית ה' אלקיך, דהיינו שיזכו לגאולה שלמה, ומשום זה אומות עכו"ם שנאמר בהם ויאכלו את ישראל בכל פה, נאמר עליהם כל אוכליו יאשמו רעה תבא אליהם. רעה תבוא על מי שרוצה לאכול בעצמו את הביכורים השייכים להשם. כך צריך כל אחד להביא להשם את הבכור שבנפש.

תשסח) אף כך אות ו שהיא ז"א הכולל שש ספירות והוא בן י"ה, שהם או"א הנק' בכורים, נק' בכ"ר. וכל הענפים היוצאים ממנו שבהם ראשים, דהיינו המדרגות שיש בהן ג"ר המכונים ראש, נק בכורים. והיא נהר מאלו בכורים עליונים שהוא ז"א והיינו הנהר היוצא מעדן שהוא י"ה וזה הוא שהתורה תלויה בו. וכשיוצא ומתגלה יוצאים כל סודות התורה. ומשום שהוא עץ החיים והוא התורה, שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. והמצות של ז"א שהוא התורה, דומות לאבי פירות האילן שצריכים להביא בית ה'. מצוות התורה דומים לביכורים, לכן את המצוות צריך לתת להשם יתברך, בתנאי שהתפיסה של התורה היא במקום הקודש, י"ה, הנסתרות להשם אלוקינו.

תשסט) אמר ר"מ ואם תאמר למה הבכורים שקוראים אותם מנחה חדשה, הם נמצאים באילן מששה חדשים לששה חדשים דהיינו בששה חדשי החורף והסתיו שהם באין כמו עובר במעי אמו. ומשעה שצומחים עד גמר בישולם הם ג"כ ששה חדשים. ואדם שנאמר בו כי האדם עץ השדה מפני שהוא בעיבור תשעה חדשים או שבעה. והבהמה נאמר בה ג"כ שבעת ימם יהיה תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אישה לה' דהיינו להקריב קרבן לפני ה' ומהו הטעם שצריכים שבעת ימים, ועוד הספירות שבהן שם הויה וכל הכינויים שלו, למה נק' בשם חיות דהיינו בשם אריה שור נשר אדם.

תשע) אלא מנחה חדשה בדרך סוד פירושה השכינה, משש חדשים שהפירות בעבור האילן הם שש ספירות חג"ת נה"י הנק' שנים קדמוניות לבריאת העולם וה"ס שיתא אלפי שני שעומד העולם ונק' שנים מצד אמא עליונה שהיא בינה ומצד אמא תחתונה שהיא המלכות, נק' חדשים משום שש ספירות קדמו לעולם ולכל הבריות הן נק' בכורים. וז"ס שפירות האילן הם בכורים בששה חדשים דהיינו מזמן הצמיחה עד גמר בישולן דהיינו כנגד חג"ת נה"י שמצד המלכות. מלכות היא בחינת חודשים, שם עבודת האמונה, לכן נק שישה חודשים.

תשעא) והשכינה שהיא מנחה חדשה מצד החיה שנאמר בה ודמות פניה פני אדם. הוא תשעה חדשי עיבור כי אדם בגי' תשעה בחשבון קטן דחנוך, כי בסוד מספר קטן שהוא מטטרון הנק' חנוך, חושבים כל האותיות רק במספר יחידות, מ יהיה רק ד וכן ת רק ד. כך שלפי זה אדם גימ' תשעה כיא"ד הם חמשה ועם ם הם ט והוא סוד האדם שנולד לתשעה חדשי עיבור והאדם הנולד הוא העשירי להם, ובזה הוא כלול בכל ע"ס והאדם נק' בן בכור על שם אות ברית שהוא יסוד, י על שם טפה ראשונה שנמשך ממנו זרע יורה כחץ שהאדם נולד ממנה וכל טפה נק' י מפני שכוללת י ספירות שהוא היסוד ו והיא הטפה היא י ועולה על ו שהוא יסוד כמו פרי העולה על ענף האילן, וכיון שב י ספירות יש ג"ר שה"ס בכורים, ע"כ נק' האדם בן בכור. 

תשעב) ואע"פ שכמה ענפים יש באין וכמה תאנים עליהם, אלו שהקדימו להתבשל בתחילה נק' בכורים, אלו הם הראשים של כולם וכמו הם נאמר שאו שערים ראשיכם כמו שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה וכן שאו את ראש כל עדת בני ישראל.

פירוש, כי אומר הטעם שהאדם נק' בן בכור משום שבא מטיפת יסוד שה"ס י שכלולה מעשר ספירות שבכללן יש ג ראשונות כח"ב הנק' בכורים. ולפי"ז צריכים כל בני אדם להיות בכורים כולם באו מטיפת היסוד שבאו מבחינת ג"ר, ומה נק' בכור רק בן ראשון, וכדי שא יקשה לך זה שרק הראשון נק בכור הוא אומר כי גלוי הג"ר שנק' בכורים הוא רק על פרי ראשונה ועל בן הראשון ועל שאר בנים אין הג"ר נגלים אע"פ שהם נמשכים מ י, שהבן הראשון הוא הראש לכל הבאים אחחריו, כלומר שעליו נגלו ג"ר הנק' ראש וממנו מאיר הראש לשאר בנים. ומביא ראיה שראש פירושו ג"ר מהכתוב שאו שערים ראשיכם ששאו שבכאן פירושו ג"ר כמו שאו מרום עיניכם, כי עיניכם ה"ס חכמה, וכן שאו את ראש כל עדת בני ישראל פירושו ג"ר ועד"ז נק' הבכורים ראשים ע"ש הג"ר. היות והראשים הם ראשית אונו של האדם שבא לידי קיום, לכן נק ראש.

תשעג) שאו שערים ראשיכם, שערים אלו הם חמישים שערי בינה שהם ישיבה של מעלה, ושאו פתחי עולם היינו דישיבה התחתונה שהיא המלכות, שכל מי שעוסק בתורה לסוף מתנשא. ז"ש אם נבלת בהתנשא, והעמידו בעלי המשנה, כל המנבל עצמו על דברי תורה לסוף הוא מתנשא, והיינו ויבא מלך הכבוד, שאין כבוד אלא תורה.

תשעד) מכאן, מי שלומד תורה הנק' כבוד, הוא נק' מלך כי כתוב ויבוא מלך הכבוד. ואל תאמר שהוא בעולם הבא ההוא ולא יותר, אלא הוא מלך בב' עולמות בצורת אדונו ומשום זה נכפל הפסוק ב פעמים, פעם אחת מי זה מלך הכבוד והשניה מי הוא זה מלך הכבוד שיורה על שני עולמות, בזה ובבא גם ברצון לקבל וגם ברצון להשפיע. שאור שערים ראשיכם, מהו ב פעמים, ומשיב אלו הם חיות המרכבה העליונה שלמעלה מחזה דז"א וחיות המרכבה התחתונה שבמלכות. יש מה שמשער בליבו בחינת השפעה למעלה מחזה שזה עולם הבא, ויש שמשער מתחת לחזה, רצון לקבל, בחינת עולם הזה. 

שאלות חזרה בזוהר פנחס רצח-ש
1. מה היחס של ישראל לאומות העולם כנמשל של פירות האילן? מה יוצא מכך לעבודת האדם?
2. סדר את השאלות המובאות בתשסט ואת התשובות המובאות מתשע והלאה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב