הדף היומי בזוהר הסולם פרשת פנחס שכה-שכז | מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר הסולם פרשת פנחס שכה-שכז | מתקדמים | שיעור 109

פנחס שכה-שכז שעור 109

ביאורי המלכות

תתמב) ועשרת הדברות ניתנו חמש בלוח אחד וחמש בלוח השני והמלכות כוללת אותן שהם חמש ספירות מכתר עד גבורה וחמש מעמוד אמצעי שהוא ת"ת עד הבת שהיא מכלות והן ב"פ ה ה. שואל, אם עשרת הדברות הם מעשר ספירות, וכי אפשר לדבר בעשרה פיות, שכל ספירה תדבר בפה מיוחד שלה, ומשיב, אלא שכלל כל עשרת הדברות בבת יחידה שהיא המלכות ונעשו כולן אחת, הרי שעשרת הדברות נכללו במלכות ואף כך הוא ו שהיא ת"ת הנק' קול שאין להשיג בו עד שמתחבר עם דבור שהוא מלכות ומשום זה כתוב, קול דברים אתם שומעים אשר קול רומז לז"א ודברים למלכות. אין תפיסה באור בלי כלי, לכן תופסים את הקול הרומז לז"א, בדברים היא המלכות.

תתמג) היא המלכות היא מצווה שניה שמצד הגבורה שהיא בחשבון יראה. כי גבורה גימ' רי"ו כמו יראה והיא רמוזה במילה בראשית שההיא אותיות ירא בשת, ומיש שאין לו בשת פנים ודאי שלא עמדו אבותיו על הר סיני. פנים מדרגת חכמה, בושה היא חוסר הכלי לקבל את ההארה. בושת הפנים רואים בעולם הצמצום לאחר שהייתה בחירה ביתר דבקות, וזה הכלי הנק בושה.  

תתמד) היא מצווה שלישית הנק' אהבת חסד, ז"ש אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד. אהבה שהיא המלכות כלולה מהאבות שנק' בהם בכל מכל כל שההם המלכות הנק' כל. באברהם נאמר וה' ברך את אברהם בכל, ביצחק כתוב ואכל מכל, וביעקב, יש לי כל. סוד הדבר, זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך שזה נאמר על המלכות. האבות הם בחינת האמונה, והיכולת לקשר את המלכות נה"י, שלשה עדרי צאן, ומה שמחבר אותם זו התורה, ז"א, ומה שמסמל את הקשר לעליון הם האבות חסד גבורה ת"ת והם נקראים כל כמו היסוד שנק כל. 

תתמה) מצווה רביעית שהיא יחוד מצד עמוד אמצעי דהיינו היחוד שמע ישראל והיא כ"ה אותיות עמו עם ז"א דהיינו כ"ה שבשמע ישראל שהוא בז"א וכ"ה בבשכמל"ו שהיא במלכות בשש מלות שמע ישראל שהוא שש ספרות דז"א ובשבילה אמר אברהם נלכה עד כ"ה עד המלכות, השכינה הקדושה ונשתחווה, וכן כ"ה תאמר לבית יעקב.

תתמו) הוא ז"א אח מאחד שהוא עמוד האמצעי והיא המלכות ד מאחד היא ההשלמה שלו להשלים בו סוד אחד. א"ח דאחד כולל ט ספירות שהן א היא אין סוף דהיינו כתר ושמונה ספירות מחכמה עד יסוד ד דאחד היא מלכות עם הקוץ של ד הרומז ליסוד בה במלכות, נשלמו לעשר ספירות שהן עשר אותיות יוד הא ואו הא ד דאחד כלולה מד' אותיות הויה. הייחוד שעושים בשמע ישראל מבטא במילה אחד של שמע ישראל. אחד גימטרייה אהבה, היא הייחוד. 

תתמז) מצוה חמישית, והגית בו יומם ולילה היא המלכות, תורה שבע"פ מצד החסד ותורה שבע"פ מצד גבורה שבהם חכמה ובינה כי בגדלות עולה החסד ונעשה חכמה והגבורה עולה ונעשית בינה. הרוצה להחכים ידרים, שהדרום הוא חסד, וכדי להשיג חכמה יש להדרים להעשיר שזה מצד בינה שאז הגבורה עולה לבינה יצפין ואין עשיר אלא בדעת, ובבינה ועמוד האמצעי שהוא ת"ת כולל את שניהם הימין והשמאל, ומשום זה נק' שמים שהוא כולל אש ומים, אש היא גבורה, מים הם חסד. חסד עולה לחכמה וגבורה לבינה. 

תתמח) ומשום זה כתר שהוא כף שה"ס עשרה עשרה הכף בשקל הקדש דהיינו עשר ספירות ממעלה למטה וע"ס מטה למעלה, שהוא יה"ה ג אותיות שנעשו כף דהיינו כתר על ו שהיא ז"א והיינו כנגד כתר תורה כי ו היא ספר תורה והכף שהיא יה"ה היא עטרה על ראשו. והכל דהיינו יה"ה עם ו הוא והיה שבחשבון כ"ו אשר כ ה"ס כתר על וו.

כשהמלכות נעשית כתר על ז"א למרות שנמצאת תחתיו, בסוד אור חוזר בסו"ה אשת חיל עטרת בעלה שהיא כתר עבורו, אז היא עולה לבינה שה"ס י"ה ועמה עצמה שהיא ה ה"ס יה"ה ונמצאות אלו ג אותיות יה"ה כתר על ראש ו שהיא ז"א וז"ש ובגין דא כתר, דאינון יה"ה תלת אתוון דהיינו י"ח שבבינה והמלכות עצמה שהיא ה אתעבידו כף דהיינו כתר על ו שהוא ז"א בסו"ה אשת חיל עטרת בעלה.

תתמט) מצווה שישית של המלכות היא תפלה של יד להניח בזרוע שמאל שהיא גבורה ומצד הגבורה שהיא ה של יד כהה שהיא המלכות, וע"כ צריכים להניח התפלה של יד שהיא המלכות בזרוע שמאל שהיא גבורה דז"א, ומכתר עד ספירת הגורה הם ה ספירות והם בחינת תפילין של ראש דעמוד אמצעי שהוא ז"א כי מכתר עד גבורה היא בחינת תפילין של ראש שהם ז"א ומגבורה ולמטה הם תפילין של יד שהם המלכות והיא המלכות היא קשר של ג רצועות, שהן נצח הוד יסוד.

שהיא הקשר של ב רצועות של ראש שהן נצח והוד והיא הקשר של רצועה אחת של תפילין של יד שהיא יסוד ונמצא שהיא קשר של ג רצועות.

אין תגובות

להגיב