017- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא למתקדמים I תגיות:...

017- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא למתקדמים I תגיות: סוד השבת, תוספת חול על קודש

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  עט- פא

סוֹד השבת

החיבור לקב"ה בזמן ע"י כך שלא עוברים יותר משלשה ימים בלי שקוראים בפרשה, ומבחינת המקום שאין לצאת יותר מאלפים אמה מעיבורה של עיר בשבת.

רמג כשיצא השבת צריכים ישראל שלמטה להתעכב דהיינו להוסיף מחול על הקודש כי יום גדול עליון הוא וביום הזה אורח גדול ויקר שורה עליו שהוא נשמה היתרה, משום זה צריך להתעכב ולהראות שאין דוחקים האורח הקדוש להוציאו. אז פותחים ישראל ואומרים, והוא רחום יכפר עון וגו' שהוא תקון יפה בלילה הזה, כיון שהדין חוזר למקומו מה שלא היה נראה בביאת השבת שהדין אז מסתלק ולא נמצא.

רמד) בשעה שפותחים ישראל ואומרים ויה נועם, וקדושא דסדרא דהיינו ואתה קדוש וכו כל אלו רשעים שבגיהנם פותחים ואומרים אשריכם ישראל עם קדוש, אשריכם צדיקים השומרים מצות התורה אוי להם לרשעים שלא זכו לשמור התורה, אז מקדים דומה וכרוז מתעורר ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלקים. ואל אלו גדודים מלאכי חבלה מענים אותם בגיהנם ואין מי שירחם עליהם, אשריהם כל שומרי שבת בעולם הזה ומענים ענג ההוא השורה מלמעלה דהיינו רוח העליון כמו שאמרנו. היציאה משבת בקדושה, ולשמור קדושה זו שומרת על האדם גם לימי החול

רמה) מי ששורה בתענית בשבת שנים מתעוררים עליו לפני מלך הקדוש, אחד הוא רוח העליון הקדוש הנשמה היתרה שצריכים לענגו ולא נתענג ואחד הוא ממונה ההוא העומד על מי ששורה בתענית ושמו סנגריה ועולים לפני המלך הקדוש והם מעוררים ומקטרגים עליו.

רמו) ורוח ההוא הסתלק בחסרון מתענוג והנאה ההיא שלמטה וכשרוח הזה אינו נשלם למטה, רוח אחר עליון לא נשלם. כיון שלא נשלם למעלה ולמטה, אז ראוי איש ההוא להתקלל ולהיות נענש, אלא כיון שנשלם בזמן אחר, ע"י אותו אדם, וממונה ההוא שנתמנה על עינוי ותענית הוא נשלם בין ממונים אחרים בתענוג העליון, ע"כ קורעים לו כל גזר דין שנגזר מאלו ע' שנים עליונים שהם חג"ת נהי"מ לכן מי שהתענה בשבת צריך להשלים, דהיינו להוסיף תענית על התענית שעשה. תענית עושה אדם כדי לצער נפשו ולכוון ולהתמקד בעבודת השם, ואך מאחר ובשבת אין להתענות, אז כאשר מתענה בתענית מותרת כמו תענית חלום למשל, עליו להתענות ולכפר על עצם העינוי בשבת. עונג של יום חול הוא קטן מעונג שבת אז אם ישלם בעונג חול שהוא פחות מעונג שבת, יראה בכך שאינו מזלזל בעונג שבת.

רמז בדומה למלך השמח במשתה שלו וכל בני אדם שמחים עמו, ראה איש אחד יושב אסור בכבלים פקד עליו והתירוהו כדי שימצאו כולם בשמחה.

רמח ולאחר כך חוזרים אלו הממונים המענישים בני אדם ונפרעים מהאדם על מה שנמצא בשבילו חסרון למעלה ולמטה, מחמת שלא התענג בשבת. מהו התקנה שלו, הוא שישב תענית על תעניתו שבשבת כי זה ביטל עונג שבת יבטל משום זה עונג חול.

רמט) ואם הוא מבטל עונג שבת ומתענג בחול, הוא דומה כמי שמחשיב דבר אחר יותר ממה שמחשיב לקב"ה כי רוח העליון קדש קדשים השורה עליו לא העניגו וביטל אותו ממנו ורוח אחר של חול, השורה אח"כ על העולם הוא מחשיב ומענג אותו אז חוזרים ונפרעים ממנו בעולם הזה ובעולם הבא. כמו אחד שאומר שאין לו זמן ללמוד, ולאחר מכן מבזבז זמנו בהבלים. אם אין לו זמן למלך, הוא למעשה גזלן שאינו מתחשב, ודאי שיפרעו ממנו.

רנ) משום זה צריך תענית אחר ביום ראשון מימות החול בשעה ששורה על העולם הרוח של חול ובזה יש לו רפואה כיון שלא החשיב את הרוח של חול יותר משל שבת, וסימנך והשיב את הגזלה אשר גזל. גזלן אינו מתחשב עם הקב"ה ואינו מתחשב עם בני אדם לכן בא בסתר, ע"כ אין עונשו גדול כגנב, המחשיב בני אדם יותר מהקב"ה, יש לו עונש בעולם הזה ובעולם הבא אשרי הוא מי שמשלים למטה את עונג השבת העליון ההוא כראוי.

רנא) יום הזה מתעטר בע' עטרות כי הוא יום השביעי שנשלמו והתעטרו בו חג"ת נהי"ם שכל אחד כולל עשרה והם ע עטרות ושם העליון הקדוש שהוא בינה נשלם מכל הצדדים דהיינו ג קווים שה"ס האבות, והאירו כל המדרגות וכולן בשמחת הברכות ובקדושה על קדושה ותוספת קדשה. הברכות נמשכות מבינה והקדושות מחכמה מראה את גדולת השבת.

רנב) הקדושה של כניסת השבת שהיא המלכות זו היא הקדושה של שבת בראשית שה"ס בינה שה"ס ל"ב אלקים דמעשה בראשית שהתקדשו מל"ב שבילין שבחכמה וכן התקשה המלכות מל"ב שבילי החכמה וגק מדרגות של תפוחים הקדשים שה"ס ג קווים שבהם ג גווני התפוח לבן אדום ירוק הממשיכים חכמה שה"ס קדושה. וע"כ נק' תפוחים קדושים ומלכות מקבלתם נק' תפוחים קדושים. ומלכות מקבלתם נק' חקל תפוחים קדישין וצריכים להזכיר על קדושה זו הכלל של מעשה בראשית, והמנוחה שביום השביעי בסוד ל"ב שבילי החכמה וג מדרגות התפוחים הנכללים בהם שה"ס העדות שבמעשה בראשית דהיינו ויכלו השמי והארץ וכל צבאם. ויכל אלקים וגו, שיש בעדות הזו ל"ה תבות כנגד ל"ב שבילים ושלוש מדרגות תפוחים הקדושים.

רנג) ג מדרגות שהן שביעי שביעי שביעי שיש בויכלו שמים יש בהם סוד עולם העליון שהוא בינה הנק' שביעי ממטה למעלה כשמתחילים למנות מיסוד, וסוד עולם התחתון שהוא מלכות הנק' שביעי, כשמתחילים מחסד וסוד של כל האמונה שהיא עטרת יסוד דז"א, שהיא בחינת מלכות דז"א הנק' אלקים ואחד פחד יצחק שהוא גבורה דז"א הנק' אלקים. ואחד עולם העליון הקדוש קודש קדשים ואחד עולם העליון הקדוש קודש קדשים שהיא בינה הנק' אלקים וצריך האדם להעיד עדות זו בשמחה ברצון הלב להעיד לפני אדון האמונה וכל מי שמעיד זה ומשים לבו ורצונו לזה מכפר זה על כל עונותיו. לכן מי שמקדש בשבת ומכוון כראי, מעיד הוא בנפשו ובכך מכפר על עוונותיו. לכאורה קשה, מה מספיק לעשות קידוש, אלא מדובר על מדרגה של שבת, למי שמגיע למדרגת שבת ועושה קידוש כראוי.

רנד) ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו, קידש ז הוא במשקל אחד נגד עדות האמונה דהיינו ויכולו השמים והם ל"ה תיבות אחרות כמו שיש בויכולו הכל ביחד עולה ע' תבות לעטר בהם את השבת של כניסת השבת שהיא המלכות. אשרי חלקו של אדם המכוון רצונו לדברים אלו לכבוד רבונו אדם צריך ויכול לכוון את רצונו, זהו כיוון הלב ולישרו.

רנה) קידוש של יום שהוא בורא פרי הגפן ולא יותר. כי היום שהוא ז"א עומד לקדש את המלכות שה"ס כוס של קידוש. כי ביום עולים זו"ן עד או"א שה"ס קדש ומתקדשים על ידיהם. מה שאן כן בלילה שאנו צריכים לקדש את המלכות באלו הדברים כמו שהעמדנו דהיינו ע תיבות והלילה הזה שהיא המלכות אינה מתקדשת אלא ע"י עם הקדוש למטה בשעה ששורה עליהם רוח העליון שהוא תוספת נשמה, ואנו צריכים לקדש אותם ברצון הלב ולכוון הדעת לכך. כי בלילה עוד לא עלו אלא עד ישסו"ת וצריכים להמשיך הקדושה. אשכנזים נוהגים לקדש בישיבה

רנו) והיום שבת שה"ס ז"א שעלה לאו"א עלאין ונעשה קדש כמהם הוא מקדש את המלכות שנק' כוס ולא אנו. וישראל שע"י התפלות שחרית ומוסף וחזרת הש"ץ אנו מעלים את זו"ן עד או"א ביום הזה. אשריהם ישראל עם קדוש שירשו יום הזה ירושת עולם.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עט-פא
1. מדוע צריכים ישראל להוסיף במוצ"ש מחול על קודש, דהיינו לאחר את יציאת השבת?
2. במה עוזרת לעם ישראל האמירה של "ויהי נועם" לפני צאת השבת?
3. מה דינו של מי ששורה בתענית של שבת? מהו תיקונו ומדוע הוא כזה?
4. דינו של מי יותר חמור גנב או גזלן? הסבר ונמק.
5. מה היא החשיבות של הזכרת שבת בראשית בקידוש ליל שבת?
6. על מה מצביעים שלושים וחמש התיבות שבכל אחת יש שתי הברכות של קידוש ליל שבת? על מה מצביע היותם יחד שהיא בינה?
7. מה הינך מבין לענין עבודת ה' מהכתוב שצריכים לקדש את המלכות ברצון הלב ולכוון הדעת לכך?
8. מיהו המקדש את המלכות בליל שבת ומיהו המקדשה ביום השבת?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב