049- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קמו-קמח למתקדמים

049- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קמו-קמח למתקדמים

פיקודי קנו-קנח

שֵׁשׁ מַדְרֵגוֹת דס"א

הס"א משתמשת בשתי הזרועות המתחלקים לשלושה. הקשר השני של יד ימין, נק' זעם הוא הנוסע ומנהיג את שאר הקשרים ומביא צער לעולם ע"י החבור לבחינת הנחש שבו. בחינת נקבה זו מקבלת את הכוח לשלוט על העולם להדיח ולפתות אנשים מדרך הישר. הבחינה השלישית הנק' צרה היא התקיפה מכולם. המדרגה הרביעית של הס"א, התפארת עומדת בהתעקמות הרוגז באש, זהו כוח לשפיכות דמים. הצדיקים יכולים להתגבר על כוח זה ע"י יראת הרוממות,

 

תנד כשהיה אדה"ר בגן עדן לעסוק בעבודת ריבונו, ירד ס"מ וכל המדרגות שבו, והיה רוכב על נחש הרע, הנוקבא שלו, כדי להדיח אותם. משום שהנחש, שהיה עומד תחת ס"מ, היה ערום להסית בני אדם ולפתותם. וע"כ הזכר נותן כוח, והנקבה עושה אומנות בעולם, לפתות ולהדיח, וזה בלי זה לא יכלו לשלוט. ס"מ הוא בחינת הזכר והנחש בחינת הנקבה הלוקחת כוח מהזכר.

תנה משום זה כשהקשר האמצעי של הזרוע מתחבר בנוקבא, יורדים דינים וכל דוחק לעולם. וכשזה אינו מתחזק ואינו נוסע, הכול נשבר ונכנע, שאינם יכולים לשלוט. וע"כ הכול נשבר ונכנע בקורבנות שלמטה. ועולה מלכות דקדושה להתעטר למעלה, ולהתברך מעומק העליון, בינה, המאיר לכל פנים. התיקון כנגד הקשר השני של יד ימין, הזעם הוא העלאת קורבנות, להתחבר לבינה, לקדושה וכך להגבר על הקשר בין הזכר והנקבא של הס"א. הקרבן הוא היכולת להקריב את הרצון העצמי לפרטיות ולהתכלל ברצון העליון ולפעול על פיו.  

תנו הקשר השלישי של זרוע ימין חזק יותר מכולם. ונקרא צרה, משום שממנו יוצאת השליטה להשרות דוחק ולעשות צרות לבני אדם. ג' קשרים: עֶבְרָה, זעם, צרה, בזרוע ימין, המדרגה השנייה. הבחינה השלישית הנק' צרה, דהיינו שאדם מרגיש במקום צר שאין לו מוצא ממנו

תנז שלושת הקשרים שביד שמאל, המדרגה השלישית, כשמתחזקים יחד, אז נקרא שמאל, משלחת מלאכי רָעים. משום שמשמאל נשלחים למטה, ולוקחים כוח, כל המלאכים הרעים, היוצאים מהצד שלמטה. כל זה יוצא ממדרגות ב' וג', כי מדרגה ב' יד ימין, ומדרגה ג' יד שמאל.

תנח המדרגה הרביעית של הס"א עומדת מתוך התעקמות הרוגז, גוון אש. ונקראת אמצעית, שהוא הגוף, ת"ת, העומד באמצע בין שתי זרועות, חו"ג. כאן יש אש לוהט, הלוהטת בגוון אדום, כמו ורד. מכאן יוצא כוח שיורד למטה להתקיף ולשפוך דם, משום שמדרגה זו נותנת רשות ושליטה למטה בעולם, להתקיף ולשפוך דם. מדרגה זו היא מעיין בשביל הנוקבא. כי הנוקבא צריכה לזכר, כמו גוף הצריך לנפש. והנפש אינה עושה אומנות אלא בגוף. וע"כ כל כוח וכל גבורה יוצאים ממדרגה זו, הזכר, להתקיף ולעשות אומנות בעולם להזיק, כמו נקבה המקבלת תמיד מהזכר הצריך את צד הנקבה כדי לפעול.

תנט בכל מדרגה ובכל קשר יש ממונים, וגדודי מחבלים המונהגים על ידיהם, כולם למטה, בעולם, צבאות נוקבא דס"א. לכולם יש מדרגה למעלה, ומונהגים על ידה.

תס כמו שיש בצד העליון של הקדושה היכלות של הנוקבא, כלפי המדרגות העליונות של הזכר, להיכלל אלו באלו, אף כן למטה בס"א שלעומת הקדושה, יש מדרגות בזכר כלפי היכלות של הנוקבא, להיכלל אלו באלו. הן בקדושה והן בטומאה, המעשים מעפילים כוחות למעלה לעזר. בלי הפעלת הכוחות העליונים אין מספיק כוח לעבודה.

תסא במדרגה הרביעית נמצאים דינים רעים לרדת למטה, להיות נמסרים לאלו המחבלים, העושים דין רע וחזק ברשעים. מכאן מהמדרגה הרביעית הם יונקים הכוח שלהם, להתקיף ולהשלים הדין שעושים. ומשום זה כל אלו המדרגות כלולות בהם, בכל אלו ההיכלות התחתונים, שלצד הנוקבא למטה. אשרי חלקם של הצדיקים, שמטים דרכם מהדרך הזו, והולכים אחרי יראת הקב"ה, להתקדש בקדושת אדונם. אשריהם בעוה"ז ובעוה"ב. יראת הרוממות מביאה את האדם להתקדש בקדושת אדונו ומאפשרת לו לתגבר על כוחות הס"א.

תסב המדרגה החמישית נחלקת לשתי מדרגות, לימין ולשמאל, ונקראות שוקיים, נו"ה. הן משיגות לרדוף ולהזיק, משום שכאן כוח הרדיפה של כל המחלות, וכל הרע, הרודפים אחר הרשעים. וכשהדין הזה מתקרב, אז כמ"ש , הרצים יצאו דחופים. ואלו הרצים למטה, לרוץ ולהזיק, נקראים רודפים. ע"ז כתוב: קלים היו רודפינו מנשרי שמיים. כאשר יש דין למעלה היכול לגרום חלילה למחלות ורודפים אחרי הרשעים, הרדיפה משיגה את מטרתה ישנה הרגשה שהם קלים כנשרים

תסג מדרגה זו נחלקת לימין ולשמאל. שלושה קשרים הם לימין, ושלושה קשרים הם לשמאל. כי בכל רגל ג' קשרים, כמו בידיים. ואלו הקשרים שברגליים, ואלו הקשרים שבידיים, כולם מסתכלים לאחור. כי אלו הקשרים העליונים הקדושים כולם מסתכלים לפנים אל הגוף, כמ"ש: וכל אחוריהם בָּיתה. ואלו שבס"א מסתכלים לאחור, מן הגוף ולחוץ.

 

אין תגובות

להגיב