050- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קמט-קנא למתקדמים

050- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קמט-קנא למתקדמים

פיקודי קמט-קנא

שֵׁשׁ מַדְרֵגוֹת דס"א

כשאדם נופל לשליטת הס"א, הוא רואה את הפגמים שלו, כאילו הם בחוץ.

העבודה דקדושה היא פנימית, בחינת הפנים, ועבודת הס"א היא בחינת אחוריים, ושם מקום התיקון. הס"א מראה לאדם כאילו התיקונים הם חיצוניים או שייכים לעבר, שזה דבר שאינו אפשרי ומביא להאשמות במקום להגיע לתיקון. לכן על האדם לחפש את החסרונות בפנים ולא בחוץ כפי שמתעתעת הס"א, שהרי כל הפוסל במומו פוסל.  וכך הוא נחסם באפשרות לצמוח ומרגיש כאילו קללה רובצת עליו.

תסד מה ההפרש בין הקשרים דקדושה לקשרים דס"א? הקשרים העליונים הקדושים הם בצד אדם, וכל אחוריהם ביתה. הקשרים דס"א באמצעם, קשר השני שבכל אחד, מסתכלים כולם לאחור במקום על התכלית, בצד בהמה. ומשום זה כל אחוריהם לאחור. כמ"ש: אדם ובהמה תושיע ה'. זה בצד אדם וזה בצד בהמה. והקורבן עולה בבחינת אדם ובהמה.

תסה הקשר הראשון מרגליים דס"א. בו עומד גוון חושך בתוך ערפל. כמו הצומח בקללה מתחת אבן, העומד עליו שאינו צומח, כך הקשר עומד להזיק את הזכאי, שיש בו זכויות, ואין לו זכות אבות שיתחזק בהם ויגנו עליו. שדומה לצמח הצומח מתחת אבן, שאינו צומח, שהצמח הזה צומח בקללה. לעיתים התשובה מתעכבת מפני שהעונש הוא לטובת האדם עד אשר ילמד כראוי את כוח השלילה כדי להתגבר עליו.

תסו והקשרים האחרים מרגליים דס"א, רודפים אחר הרשעים שהיטו דרכיהם מקודם לכן, ורודפים אחריהם ואחר אלו שנראה בהם רושם להיכר. משום שכל אלו הראויים להיענש, מלאך, שליח קדוש מצד הגבורה, יורד ורושם בהם רשימה, שניכרת למעלה לבעלי הדין. וכשהרשימה נודעת להם, מי שראוי למחלות, מכים אותו במחלות, ומי שראוי למכאובים ולשאר עונשים, עושים לו כן. הכול הם רואים ברשימה ההיא.

תסז ומשום זה אלו הקשרים עומדים כולם לאחור, ובועטים באלו הבועטים באדונם, ובכל אלו שראוי לבעוט בהם. חוץ מצדיקים ומחסידים, שיש להם זכות אבות, ומחלות רודפות אחריהם, אשר אלו הקשרים אינם שולטים עליהם, ואין המחלות באות עליהם מצד זה.

תסח ומאיזה מקום באות עליהם המחלות? כתוב: וה' חפץ דַכּאוֹ. שחפץ להכות אותו ולתת לו מחלות, כדי לזכות אותו לעוה"ב. אבל אינם באות מס"א. ואלו נקראים ייסורים של אהבה. והכול עולה במשקל קודש אחד לעיתים עובר אדם עונש בעולם הזה כדי למנוע ממנו העונש בעולם הבא.

תסט המדרגה השישית היא יסוד דס"א, נקראת עורלה, משום שיונקת מצד זה. וזה נחש בָּרִיח, הזכר, מניק לנחש עקלתון, הנקבה שלו. כל המדרגות הנאחזות בצד הזה, נקראות בוסר של עורלה. זו מדרגת היסוד הכולל את כולם והכל הולך אחריה, יש להתנתק מעורלה זו ולא לצרוך ממנה תענוגות מזוייפים

תע כל האילנות שניטעו בארץ, כל עוד שלא השתרשו, שורה עליהם רוח מצד העורלה הזו. וע"כ כתוב: וערַלתֶם עורלתו את פִּריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא ייאכל. משום שהקב"ה, אהבת ישראל היא תמיד אצלו, והרחיק אותם מכל הדרכים הרעים והצדדים הרעים והמטמאים, כדי להתדבק בצד הקדושה. אשריהם בעוה"ז ואשריהם בעוה"ב.

 

אין תגובות

להגיב