056- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קסא-קסג – למתקדמים

056- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קסא-קסג – למתקדמים

פיקודי קסא-קסג

הֵיכַל עֶצֶם הַשָּׁמַיִם הוֹד

לעומת אלו שקיבלו על עצמם את הדין ונכנסים להיכל עצם השמים לטוהר, ישנו את שער הס"א בהיכל הטומאה.

ישנה גם אפשרות לעשות התיקון בעזרת הס"א, המחזיקה בכוס התרעלה לעומת כוס הישועות. אדם המקבל בשמחה את הדין שגוזר עליו בית הדין, זו בחינה של כוס התרעלה המביאה אותו לכפרה ותיקון.

 

תקטו כעין זה יש בס"א, בהיכל הטומאה, ממונה אחר, ובידו כוס התרעלה, כוס חמתו. כמו שיש יין ויש יין, גם כאן, יש כוס ויש כוס. זה לטוב וזה לרע. יין לטוב כמ"ש: ויין יְשמַח לבב אנוש. יין לרע, כמ"ש: ויין חָמַר מלא מֶסך. כוס לטוב, כמ"ש: כוס ישועות אשׂא. כוס לרע, כמ"ש: כוס חמתו, כוס התרעלה.

תקטז  כמו שבצד הקדושה היכלות וממונים, כולם לטוב, ורוחות קדושים ובחינות קדושות, כן יש בצד הטומאה היכלות וממונים, כולם לרע, רוחות הטומאה הממונים, וכל בחינות הטומאה. זה כנגד זה, כמו יצה"ט ויצה"ר, והכול אחד כלומר גם לס"א יש בסופו של דבר תפקיד להביא את האדם לאחדות.

תקיז  היכל זה נקרא היכל זוהר, משום שיש בו רוח אורפניאל, זוהר שאינו משתנה, מאיר תמיד רק בלבן שבו, חסד. ועומד באור סתום המאיר מלמעלה, מהיכל השלישי, ובאור המאיר מלמטה, מרוח שבהיכל ראשון, שעלה לכאן. וכשהאור שלמטה, מההיכל הראשון, מכה באור העליון שכאן, מאיר הרוח הזה כראייה שבעין, כאשר מתגלגל, אז מוציא אור הנוצץ והזוהר. אף כך הרוח הזה. ע"כ נקרא ההיכל הזה זוהר.

תקיח  רוח אורפניאל מאיר להיכל הזה ולהיכל ראשון, משום שהרוח שבהיכל הראשון מאיר בגלוי, מהרוח הסתום שכאן. וע"כ הרוח הזה נוסע למעלה ונוסע למטה, כמ"ש: חמוקי ירכייך כמו חֲלָאים. כי כאן היכל הוד. ונו"ה נקראים ירכיים. ולהיותו אור סתום, נקרא חמוקי, לשון העלם, כמ"ש: דודי חמק עָבר. ומה שכתוב: חמוקי ירכייך, בלשון רבים, משום שיש כאן עוד רוח שיצא מאורפניאל, לצד שמאל, ומתקשר עימו. רוח שמאלי, הדרניאל, פירושו הוד והדר. ונכללו זה בזה כלולים יחד. והם עצם השמיים, כי כלול מאש ומים, מב' רוחות, ימין ושמאל. שימין מים ושמאל אש.

תקיט  כתוב: כמראה הקשת, אשר יהיה בענן ביום הגשם. הרוח הראשון, אורפניאל, סתום בין למעלה ולמטה, ומאיר כעין חשמל. ולא חשמל ממש, שהוא חיות אש ממללות, כי אין בו דיבור, הארת החכמה. ולפעמים הוא חשמל ממש, בעת שנכלל בהדרניאל, שממנו נמצאים כל אלו השׂרפים.כי חשמל הוא אותיות, חיות אש ממללות, וכן חיות נמצאות ואינן נמצאות.חיות שלעיתים חשות ולעיתים ממללות.וע"כ הוא חשמל.

תקכ  אורפניאל, בו נודעים חיים לעולם. כשהעולם נידון לטוב, אז מאיר הרוח הזה, וכל החיים והשמחה נמצאים, כי כיוון שיוצא הזכות, והדינים נמחקים ומאירים, אז מאיר הרוח הזה. כמ"ש: באור פני מלך חיים.שכן אותיותיו של אורפניאל. כדי לאדם לקבל את הדין, שגם אם אינו מרגיש כך זה לטובתו.

תקכא  וכשנידון העולם בדין, אז ס"א שולט ומתקיף, והרוח אורפניאל נגנז ונחשך. ואז עומד כל העולם בדין, ונידון. והכול תלוי ברוח הזה. והסימן, שפחד הדינים מורגש בברכיים, נו"ה. וההיכל הזה הוא היכל הוד.

תקכב  פה נמצאים כל המלבושים של נשמות הצדיקים, העולות להיראות לפני אדונן, ולעמוד לפניו. כשהנשמה עולה ומגיעה להיכל הזה, מזדמן הממונה על הלבושים, צִדקיאל, שפירושו צדק. כי בזמן שהאדם עושה מצוות התורה בעוה"ז, כפי שהשתדל בעצמו, והתייגע בקיומם, כך נעשה לו בהיכל הזה למעלה מלבוש, להתלבש בו בעולם ההוא זה יכול לשמח את מי שמתאמץ בדרך תורה ולא זוכים להרגיש את פרי עמלם. וכאשר יעמדו לפני הממונה בלבושים של אור חוזר, יזכו לגלות את טובו של השם יתברך, כפי שפעלו נכון במפגש עם המציאות, ונתנו א היגיעה הראויה במצווה, כך בנו כלי של אור חוזר, דהיינו שדחו את הקבלה לפרטיות וחיפשו את הקשר לבורא, שזהו כלי המאפשר לקבל את האור. כשאדם מתייגע בנקודה הפנימית, יכול לזכות ללבוש הראוי לקבלת האור.

תקכג  כשהנשמה עולה, הממונה לוקח הלבוש שלה, ומגיע לנהר דינור, שהנשמה צריכה להתרחץ ולהתלבן שם. ולפעמים טובעת שם הנשמה ונשרפת, ואינה עולה משם כל היום עד הבוקר. שאז מתעורר הרוח מצד דרום, ואז עומדות הנשמות, ומתחדשות, ומזמרות, כמו המלאכים שעוברת ממשלתם ונשרפים ועומדים ומתחדשים כבתחילה.

תקכד  אם הנשמה זוכה ועולה, הממונה צדקיאל לוקח את הנשמה, ומלבישה בלבוש, ומיתקנת בו, ועולה לקורבן ע"י המלאך מיכאל הכוהן, לעמוד תמיד כל הימים לפני עתיק יומין. אשרי חלקה של הנשמה הזו, העומדת וזוכה לזה.

תקכה  ועל הכול התמנה הרוח אורפניאל, השולט על ההיכל הזה. כשנכלל רוח ברוח, אורפניאל בהדרניאל, ומכים זה בזה להיכלל יחד, נבראו השליטים האחרים שהתמנו על העולם. הם השרפים של שש כנפיים, המקדשים לאדונם ג"פ ביום. והם המדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה, ועומדים להעניש בעוה"ז ובעוה"ב. ולאלו המזלזלים באדם שלמדו ממנו אפילו דבר אחד בתורה, ואינם נוהגים בו כבוד. ולחיוב לכל אלו המשמשים עם מי שלמד שישה סדרי משנה, לייחד הייחוד של אדונם יזכה להיכנס להיכלות הפנימיים.

 

אין תגובות

להגיב