058- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קסז-קסט למתקדמים

058- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קסז-קסט למתקדמים

פיקודי קסז-קסט

הֵיכַל עֶצֶם הַשָּׁמַיִם הוֹד

 

אדם בא לעולם האמת ותלמודו בידו, דהיינו מה שהוא השיג, לא בשכל, אלא השגה היא מדרגה של השבה אל הלב, דהיינו שלימודו בא כדי לחזק את הקשר עם השם, ולא לשום סיבה אחרת. אפילו מעשים טובים בלבד אינם מספיקים, הקב"ה רוצה את הלב.

תקכו  כשמתיישבים רוח ברוח, אורפניאל בהדרניאל, ומאירים ביחד, יוצא מהאור ההוא חיה, יופיאל, השולטת על השרפים, וארבע חיות תחתיה, שפניהם פני נשר. יופיאל עומד בכל סודות החכמה, וכל אלו מפתחות החכמה נמצאות בו.

תקכז  חיה זו עומדת לתבוע שכר מהקב"ה, לתת לכל אלו הרודפים אחר כל בעלי חכמה. ואפילו אחר כל אדם, ללמוד חכמה לדעת את אדונם, ולתת שכר לבני אדם, הרודפים אחר חכמה, לדעת את ריבונם.

כשיש לאדם השתוקקות אמיתית ללמוד את החוכמה כדי לחזק את הקשר עם הבורא, המלאך יופיאל דורש לתת לו שכר, ומגן ומלמד עליו זכות כאשר הס"א באה לקטרג כאשר נפטר. כאן הבחינה היא עד כמה רדף האדם אחר החוכמה, והשיגה בפועל.

כשאדם עושה פעולה הוא נבחן האם חודר הוא לנקודה הפנימית מעבר למקרה, האם הוא רואה את הקב"ה בפעולתו.  מכאן עלינו להוקיר תודה גדולה מאד לרבותינו שלמדונו  להפעים את הנקודה הנפשית.

תקכח  כשאדם נפטר מהעוה"ז, חיה זו יוצאת על ד' שרפים מעופפים, ומעופפים לפניו, ואינה עוזבת כל אלו מעוררי דין ומשפט להתקרב אליו. וכמה הם שליחי השלום מסביב לו. ואלו השרפים, כשנוסעים ונראים, נכנעים אלו הנחשים השרפים, היוצאים מהנחש, שגרם מוות לכל העולם.

תקכט  חיה הקדושה הזו עומדת, וכשהנשמה עולה ומגיעה אליה, היא שואלת הנשמה בחכמת אדונה. וכפי החכמה שרדפה אחריה והשיגה, כך נותנים לה שכרה. ואם האדם היה יכול להשיג חכמה, ולא השיג, דוחים הנשמה לחוץ, ואינה נכנסת, ועומדת תחת ההיכל בבושה. וכשמרימים כנפיהם השרפים שמתחת החיה, אז כולם מכים בכנפיהם, ושורפים הנשמה. ונשרפת, ואינה נשרפת, ועומדת, ואינה עומדת, ומאירה, ואינה מאירה. וכך דנים אותה בכל יום.

תקל  ואע"פ שיש לה מע"ט, דוחים אותה לחוץ. משום שאין שכר בעולם ההוא, כמו לאלו שמשתדלים בחכמה, להסתכל בכבוד אדונם. ואין שיעור לשכר היודעים חכמה להסתכל בכבוד אדונם. אשרי חלקם בעוה"ז ובעוה"ב. כמ"ש: אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה.

תקלא  הרוח אורפניאל שולט על הכול, הכול כלולים בו, הכול מסתכלים אליו. החיה הזו, יופיאל, שולטת על ארבע חיות אחרות, וארבעה גלגלים מסתכלים לכל צד: למזרח, לצפון, לדרום, למערב.

לכל גלגל שלושה עמודים. הגלגל שלצד מזרח, ת"ת, חניאל, מלשון חן. הגלגל שלצד צפון, גבורה, קַרשיאל, מלשון קרישה, שמצד שמאל האורות נקרשים, קופאים. הגלגל שלצד דרום, חסד, עזריאל, מלשון עזרה. הגלגל שלצד מערב, מלכות, עניאל, מלשון עני, כי המלכות אין לה מעצמה כלום, והיא ענייה. אלו ג' עמודים שבכל גלגל, מסתכלים לאמצע, ת"ת, משום שהאמצעי נושא אותם וכולם נוסעים בזכותו. כי לולא קו האמצעי, היו חשוכים בלי אור. היכולת לקבל כוח מהמלאך יופיאל, שאף הוא כוח מורכב בנפש, זו יכולת הגבורה, ההתגברות, החסד, ואפשרות להרגיש ביטול ומוכנות לוותר על האני, דהיינו הרגשה שבלי הקב"ה אתה כלום.

תקלב  העומדים באמצע, ת"ת, כולם ממונים לומר שירה. אלו שבימין, חסד, אומרים שירה, ועולה הרצון למעלה, ואומרים קדוש. אלו שבשמאל, גבורה, אומרים שירה, ועולה הרצון למעלה, ואומרים, ברוך, כי קדוש הוא למעלה, בחג"ת, וברוך הוא למטה, במלכות. וע"כ העומדים למעלה לצד ימין, לוקחים קדושה, ומתחברים בקדושה, בכל אלו היודעים לקדש לאדונם בייחוד החכמה. ואלו העומדים בשמאל, לוקחים קדושה, ומתחברים באלו שאינם יודעים לקדש לאדונם כראוי. וכולם כלולים בייחוד, ומתקשרים זה בזה, עד שכולם נעשים קשר אחד ורוח אחד מכאן שהת"ת מעלה את כולם בכוח השירה.

תקלג  ממקום זה יונקים כל בעלי החכמה, העומדים לדעת במראֶה או בחלום דהיינו יכולת ראיה מעבר למה שמשתקף, אל תוך התודעה. משום שהנביאים יונקים מלמעלה, מנו"ה דז"א דאצילות. ובעל החלום או המראה יונקים מכאן, מהיכל הוד. וכשמתחבר היכל הוד במקום שלמעלה, בנו"ה דז"א, אז יונקים הנביאים מלמעלה ומלמטה בקשר אחד.

תקלד  ומשום זה יש משל בדברי הנביאים, שאין נבואתם מצוחצחת כראוי, כמו שהיה במשה, שהיה צחצוח בנבואתו לגמרי, משום שהאור יצא מלמעלה, מבינה, מהמקום שכל האורות יוצאים משם, ומגיע למדרגתו, ת"ת דאצילות, ומשם ינק משה נבואתו והאיר. מה שלא היה כזה לשום אדם, ולכל שאר הנביאים. ואלו בעלי החלום ובעלי המראה יונקים מלמטה, מהיכל הוד, בלי החיבור דנו"ה דז"א שלמעלה, וע"י מדרגה תחתונה, המלכות, שהיא מבחוץ, בהיכל הראשון.

תקלה  כמו במדרגת הנביאים שלמעלה, המקבלים מנו"ה דז"א, אין הנביאים רואים אותו, מנו"ה דז"א, אלא ע"י מדרגה אחרת תחתונה, המלכות דאצילות. אף כאן, בעלי החלום והמראה, שיניקתם למעלה בהיכל הוד, אבל אינה מתגלה להם, אלא ע"י מדרגה שמבחוץ להיכל, שהיא המלכות שבהיכל הראשון, התחתונה ממנו. משום שהדבר יוצא מהיכל הוד, והדבר מגיע עד הממונה, העומד על שער ההיכל הזה, ומשם לממונה אחר שתחת ידיו, וכן עד שמגיע אל המלכות שבהיכל הראשון. וכשמגיע הדבר אל האדם, כמה התערבו בדבר, וע"כ אין הדבר מצוחצח כראוי.

תקלו  כשמתחברים ארבעה גלגלים בארבעה עמודים שבאמצע, שלכל גלגל ג' עמודים, ימין שמאל ואמצע, אז נקראים כולם חמודות, והם בעלי המראה בעלי מודעות מעבר למציאות הנראית. כי הארת החכמה היא החמדה, אינה מגולה בגלגלים שמחזה ולמעלה, אלא רק בעמודים שמחזה ולמטה. ועיקר הגילוי באמצעי שבהם. וע"כ אין הגלגלים משפיעים לבעלי המראה, זולת בהתכללות עם העמודים האמצעים. משום זה בָזק שולטת עליהם ונקרא דניאל איש חמודות. אשריהם היודעים סודות אדונם, ללכת בדרך אמת בעוה"ז ובעוה"ב.

 

אין תגובות

להגיב