060- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעג-קעה למתקדמים

060- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעג-קעה למתקדמים

פיקודי קעג-קעה

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

ללא דבקות בהשם לא ניתן להירפא ממחלות העולם הזה

 

הממונה על שער הטומאה מוריד את מי שלא תיקן עצמו לבור שחת, לכן על האדם לסדר בנפשו את הרצונות לפי החוקים העליונים.

תקמז  פתח שלישי, פתח העומד לדעת אלו שדין יעבור אליהם, למחלות, למכאובים, לעניות, שהוא דין שאינו עומד למוות. כשהשער של הפתח הזה סגור, אז נרשם הדין על האדם, שאין מחזירים אותו, חוץ מאשר בכוח תפילה חזקה דהיינו השתוקקות הלב, ותשובה שלמה. כאן המלאך יעזור בתנאי ששבים בתשובה, תפילה לבד אינה מספיקה. תשובה פירושה להשיב את הרצון לקב"ה. רצון זר המופנה לדברים אחרים, אין התפילה מועילה. כמ"ש: יסגור על איש ולא ייפָּתֵחַ. פתח זה הוא קו שמאל, שנמשכים ממנו דינים. אבל נבחנים למחלות ולמכאובים, ואין בהם מיתה. והרפואה שלהם היא בפתח ד', ששם המלכות, המתוקנת לקבל מלמטה ולמעלה.

תקמח  הממונה העומד על הפתח הזה, קפציאל, כדי לסגור הפתח על האדם הראוי לעונש, שלא יתקבל בתפילה עד שישוב בתשובה לפני אדונו.

תקמט בזמן שנגזר דין על בניו שלא חטאו, שהם הילדים הקטנים, הממונה עיריאל, המשמש תחת קפציאל, יוצא ומכריז לצד שמאל, עד שמתעורר רוח אחד פגום, אַסְכָּרה, שנברא במיעוט הירח, העומד על המדרגה הרביעית שבהיכל השלישי שבצד הטומאה. והוא ממונה על המיתה של התינוקות, ומתראה להם כאישה המגדלת ילדים, ואוחזת בהם והורגת אותם.

תקנ  הנשמה של התינוק שאביו פגם עולה והממונה מעלה אותה לממונה העומד על ההיכל הרביעי, שמגדל הנשמות ומשתעשע בהן, ומעלה אותן להיראות לפני המלך הקדוש בכל שבת ובכל ר"ח, ונראות לפניו, ומתברכות ממנו. ובשעה שהרוגז שולט, מסתכל בהן הקב"ה ומרחם על העולם לכן בזכות תינוקות של בית רבן נגאלים ישראל.

תקנא  וכל הילדים, שלא השלימו שנותיהם עד 13 ויום אחד, כולם נמסרים לממונה עיריאל. מ-13 שנים עד 20 שנים נמסרים לרוח אָגיריסון, היוצא מהנחש הערום, יצה"ר, שגרם מוות לעולם. מ-20 שנים ולמעלה נידון האדם מב"ד של המקום, שנקרא זכות, ההיכל הרביעי, והוא בעצמו בא לב"ד, ובעוונותיו עצמו נידון, ונמסר בידי נחש, מלאך המוות.

תקנב  משום שמעשרים שנים ולמטה, עד 13 שנים, רוח אגיריסון הנמצא בו, כנחש הולך אחריו, משום שלא נשמר כראוי מחטא בהיותו ילד קטן, וראה בו סימן שיתקלקל אח"כ. וזה נלקח בלי רשות. וע"ז כתוב: ויש נִספה בלא משפט. וכתוב: והנה טוב מאוד, שזה מלאך המוות, משום שהקדים אותו ליטול נשמתו, מטרם שיתקלקל אח"כ. והממונה קפציאל העומד על הפתח הזה, מכניס נשמתו ומעלה אותה למעלה לעיתים עונש שבא במהירות נועד דווקא לכוון ולתקן, כמו בחינה של צדיקים שמדקדקים איתם כדי ליישרם מיד.

תקנג  מ-13 שנה ולמטה, נידון על חטאיו של אביו, ונמסר בידי אסכרה. והיכל דקדושה לעומת היכל דס"א, זה בהיפוך מזה, והפתח הזה בצד צפון.

תקנד  הפתח הרביעי עומד לרפואה, עומד בו הממונה פְּדיאל, מלשון פדיון, שהתמנה על כל הרפואות שבעולם, ולהכניס התפילות של בעלי מכאובים, מחלות וצער, שעולה עם תפילות אלו, ומכניסם לפני הקב"ה.

תקנה  וזהו מלאך מליץ אחד מני אָלֶף. משום שהם אֶלף, העומדים על הפתח הזה, ופדיאל הוא אחד מהם וכתוב: ויחננו ויאמר, פדָעֵהו מֵרֶדֶת שָׁחת מצאתי כופר. כי עולה בתפילה ונעשה מליץ טוב על האדם, ומזכיר זכותו, שעשה לפני המלך הקדוש. זהו העומד תמיד לטוב. ע"כ כל הרפואות נמצאים בפתח הזה, אשר פדיאל ממונה עליו. פתח זה הוא לצד מערב. ומשום זה אלו ארבעה פתחים נמצאים בהיכל הזה, כי לכל אחד תפקיד מיוחד.

 

אין תגובות

להגיב