061- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעו-קעח למתקדמים

061- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעו-קעח למתקדמים

פיקודי קעו-קעח

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

מי שהולך לדרך מצווה ידע שישנם מלאכים ששומרים עליו.

גם כוונה ורצון אמיתי בדרך למצווה שלא מצליחים לקיים, מועילה ומקדמת את הנשמה. כל פעולות השפעה כאלו מגנים על האדם מהממונים של הטומאה, אף וחֵמה.

תקנו  בהיכל הזה עומד ושולט רוח שנקרא נוגה. כל זיו וכל השתוקקות נמצאים בו. רוח זה עומד לכל אלו, שיש להם חלק לעוה"ב. הוא מעטר אלו הנשמות בזיו כבוד, כדי שיידעו כל אלו הרוחות שבהיכלות אחרים, שזהו בן עוה"ב, ותעבור בכל ההיכלות, ולא יהיה מי שימחה בידה, מאחר ומקבלת אור יקר שמותיר אותה ללא סיכונים ע"י אחרים. המלאך פדיאל הוא המליץ יושר, מלשון פדיון, שעל ידיו ניתן להכניס לפני הקב"ה את כל התפילות והרפואות שבעולם, כל המכאובים והצער, וזה עולה על כל התפילות.

תקנז רוח זה טהור וברור יותר מתחתונים ממנו. שמו זָהֲריאל, כי נמשך בו משמן משחת קודש, שנמשך מעוה"ב, בינה, ומשמן זה התגדל וצמח. וזהו נר כמ"ש: ערכתי נר למשיחי. משום שזהו המערכה להדליק הנרות מלמטה למעלה, כששורה עליו האור הנמשך מלמעלה, מבינה. כי זהו ערוך בעת שנכללו בו כל אלו התחתונים שלמטה, כשההיכלות התחתונים עולים אליו, ואז כתוב: ערכתי נר למשיחי. אור זה מרפא ע"י חיבור לאין סוף ונותן נצחיות.

תקנח  וכשהרוח הזה ערוך ומסודר בכל אלו התחתונים שעלו אליו, ומאיר, אז מוציא ממנו אור אחד אַהֲדיאל, הכלול ברוח זהריאל. אהדיאל עומד תחת הרוח זהריאל, למשוח לכל הנשמות העולות שיש להם חלק בעוה"ב, וראויות לעלות למעלה ומאור זה ידועים כולם שהוא בן העולם הבא.

תקנט  כי כשהנשמה עולה, נכנסת תחילה בהיכלות התחתונים, בהיכל לבנת הספיר, ובהיכל עצם השמים, היא רשומה בכ"ב (22) אותיות התורה, שנרשמו בנשמה זו. וכשהנשמה זוכה לעלות להיכל זה, ועומדת לפני רוח זהריאל, הממונה אהדיאל מושח אותה, ועולה ונכנסת בנהר דינור, ועולה משם ונקרבת לקורבן, לעמוד תמיד לפני עתיק יומין.

תקס  האור אהדיאל כלול מג' אורות, משום ששמן המשחה, שהוא אור הבינה שמשם יצא, נכלל בג' גוונים, שהם ג' קווים. וכשאור זה נוצץ, מתנוצצים ממנו כ"ב אורות, כנגד כ"ב אותיות התורה, הרשומות בנשמה זו. ואלו כ"ב אורות ממונים ומשמשים, העומדים עם אהדיאל, וכולם נקראים ע"ש האור אהדיאל, וכולם נכללים בו. האור אהדיאל עם כל כ"ב האורות נכללים ברוח זהריאל, והרוח הזה כלול באהדיאל. ומסתכל להתיישב בהיכל הרביעי.

תקסא הרוח זהריאל, כשנכלל מהאור אהדיאל ומכ"ב אורות, כשדוחקים בזיווג דהכאה, להתנוצץ, יוצאת מהם חיה אחת קדושה, כלולה בשני גוונים אריה ונשר, שהתמזגו לצורה אחת אֲהיאל.

תקסב  חיה הקדושה הזו, כשמגיע בה האור מרוח העליון זהריאל, יוצאים ארבעה אופנים כלולים בכל הגוונים, שנא"ן, הנקראים, הַדְריאל, יְהֲדְריאל, אַהֲדוֹרִיָא, אָסימון. כל אלו בשמונה כנפיים, והם הממונים על כל צבאות השמיים עורכי מלחמה. כי לא נמצאת מלחמה בעולם, או שתיעקר מלכות ממקומה, עד שצבאות השמיים והכוכבים של שאר רקיעים, מראים כולם המלחמות והמריבות אלו באלו. ואלו ארבעה אופנים עומדים עליהם לארבע רוחות העולם.

תקסג אלו ארבעה אופנים, כשנוסעים לערוך מלחמות, נוסעים מהיכל של מעלה, הרביעי, ששם ב"ד, הנקרא זכות. מהזיעה שלהם מוציאים כמה צבאות ומחנות מלאכים, שאין להם מספר. וכולם עומדים תחת אלו האופנים.

תקסד  מהם עומדים על אמירת שירה, ומהם שליחים לעולם. כנגד אלו השליחים שלצד הטומאה, שיוצאים מההיכל השלישי שלה, ומקטרגים על העולם להרע. ואלו השליחים שבהיכל הזה, נמצאים כנגדם, שלא ישלטו על העוסקים בתורה. כמ"ש: כי מלאכיו יצווה לךְ לשמורךָ. וכתוב: על כפיים יישָׂאונךָ פן תיגוף באבן רגלךָ. אבן זה שמו של היצר הרע זהו אבן נגף, צוּר מכשול. דטומאה נקרא: אבן נגף, צור מכשול. דקדושה נקרא: אבן בוחן, פינת יִקרַת, צוּר ישראל. והכול עומד זה כנגד זה.

תקסה מההיכל השלישי שבס"א יוצאים ב' רוחות אף וחֵמה. משני אלו יוצאים כל השליחים ההולכים להטות בני אדם מדרך האמת. ואלו הם העומדים ומקדימים על בן אדם, ההולך לדרך מצווה, כדי להפריע לו. ואלו האופנים עומדים כנגדם, כדי להגן על האדם, שלא יינזק מהם. מאלו ב' רוחות ירא משה, כשירד מההר כמ"ש: כי יגורתי מפני האף והחֵמה.

 

אין תגובות

להגיב