063- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפב-קפד למתקדמים

063- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפב-קפד למתקדמים

פיקודי קפב-קפד

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

תקעח  כתוב: גּוֹזֵל, אָבִיו וְאִמּוֹ וְאֹמֵר אֵין פָּשַׁע חָבֵר הוּא, לְאִישׁ מַשְׁחִית. משום שמונע ברכות מהקב"ה, שהוא אביו. כמ"ש: שאל אביך ויגֵדך. וכתוב: ישמח אביך מלמד הרב"ש שגוזל אביו ואמו גוזל ברכות מהעולם כשאוכל בלי ברכה, גוזל מהשכינה מהיחד.

תקעט  חָבֵר הוּא לְאִישׁ מַשְׁחִית. איש משחית זה שפגם את הלבנה, מלכות. הס"א, שנקרא איש תהפוכות, איש לשון, איש יודע ציד, איש שדה. וזהו איש משחית, כי זה מונע ברכות מהעולם ולא רק מעצמו. אף כאן, מי שמונע ברכות מהעולם, חבר הוא לאיש המשחית. משום שאדם צריך לברך להקב"ה, ולהתפלל תפילה כראוי, כדי שיתברך שמו הקדוש, ויתחבר באלו החברים הקדושים, המלאכים, ולא יפגום תפילתו, משום שאם יפגום תפילתו, ימנע ברכות מהעולם, ויתחבר בחבר, שהוא איש משחית, שמנע ברכות מהעולם וגרם לכולם מוות.

תקפ  כתוב: וחובֵר חבֶר. החבר ההוא, מי שהולך אחר הס"א, ועושה כשפים, מושך על עצמו רוח טמא בתענוגות עולם זה, ומתחבר בהתחברות של החבר הרע, ושורה בהתחברות עימו החבר ההוא, איש משחית. ונקרא חבר, משום שבשעה שאדם נולד, מתחבר עימו הס"א, יצה"ר, והוא נמצא חבר עימו תמיד. ואח"כ נהפך אליו החבר, לאיש משחית. יש חבר טוב ויש חבר רע, הוא היצר הרע. חבר לאיש משחית הוא מי שפגם את הלבנה, את השכינה הקדושה, את היחד, ע"י שפועל לפרטיות שלו. בשלב ראשון מציג עצמו כחבר. חבר טוב הוא מצד הימין וכנגדם ישנם הראלים, שרפים בשמים ועומדים נגד החבר המשחית שבא מצד שמאל, דהיינו מהרצון לקחת לפרטיות.

על האדם לברך ולשבח את הבורא, מטעם החוק שקטן מתבטל בפני גדול, ואז זה עוזר לאדם ולכל העולם לבוא לביטול לפני השם ולזכות בברכות.

תקפא וכך יש חבר טוב בצד הקדושה בצד הימין, שעושה טוב עם האדם בעוה"ז ובעוה"ב. ואלו מלאכים חברים עומדים תמיד על האדם בהתחברות אחת להצילו ולהגן עליו, ולהיות עימו חברים לקדש שמו של אדונם, ולזמר ולשבח לפניו תמיד.

תקפב  מאלו י"ב השרפים, בב' גוונים, יוצאים ארבעה עמודים אחרים הסומכים לאלו י"ב השרפים, בב' גוונים, שהם חברים. ואלו ד' עמודים, עומדים כנגד אלו, המייעצים עצה להרע לצדיקים, אע"פ שעוד אינם עושים, ועולים ומודיעים הדבר למעלה, ומבטלים העצה ההיא. ונקראים אראלים. ואע"פ שכולם התמנו לזה, מ"מ כל אחד התמנה ונפקד על דברים ידועים מיוחדים. ותחת אלו יש מלאכים שאין להם חשבון, מצד החסדים, שאין עליהם צמצום. לעיתים רואים שהיצר הרע בא מבחוץ ומעורר את הנקודה הפרטית למרות ניסיונות השמירה שפעל.

תקפג  אלו ארבעה אראלים עומדים לארבע רוחות העולם, וכל אחד עומד להשגיח על ישראל. ונקראים חֲרַכִּים. כמ"ש: מציץ מן החרכים. וי"ב השרפים נקראים חלונות. השמות של החרכים הם עיגָאל עירי"ה עָריאל יהירָאל. עיגאל עומד לצד מזרח, להשגיח על אלו שעושים מע"ט. ועל כל אלו החושבים מחשבת מצווה, אע"פ שאינם יכולים לעשות שאז עוזר הקב"ה ע"י שמחשיב את המחשבה למעשה.

תקפד  עירי"ה עומד לצד דרום, להשגיח למנחמים את העני, או שליבם מצטער עליו, אע"פ שאינם יכולים לתת לו. ולאלו שהולכים בדרך מצווה. ולאלו שעושים חסד עם המתים. והוא מקיים חסד של אמת. וזה התמנה להזכיר אותו למעלה, ולחקוק צורתו למעלה, להביאו לעוה"ב.

תקפה  עריאל עומד לצד צפון, להשגיח לאלו שחשבו לעשות רע ולא עשו, או רצו לחטוא ובאו לעשות העבירה, והתגברו על יצרם ולא עשו שצד צפון הוא הגבורה, קו שמאל שתפקידנו לפעול אותו ממטה למעלה, ויש שכר למי שמתעוררת אצלו תאווה ומתגבר עליה.

תקפו  יהיראל עומד לצד מערב, להשגיח לעוסקים בתורה, ומביאים בניהם לעסוק בתורה לבית רבם. ולכל אלו שמסתכלים על החולה בבית חוליו. ומשגיחים עליו ומודיעים אותו שיסתכל בחטאיו ובמעשיו וישוב עליהם לאדונו. משום שכל מי שמסתכל בחולה, שיסתכל במעשיו וישוב בתשובה לפני הקב"ה, הוא גרם לו להינצל, ולהשיב רוחו אליו. אלו ארבעה מלאכים הנק' שרפים, דהיינו כוחות נפשיים שבאים לשמור על האדם מכל הצדדים, ע"י שבאים להיות מליצי יושר עליו

תקפז  ע"ז כתוב: אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דָּל – בְּיוֹם רָעָה, יְמַלְּטֵהוּ יְהוָה. ביום רעה, ביום ששולטת רעה ביום שנמסר הדין לאותה הרעה, מלאך המוות, לקחת נשמתו. אשרי משכיל אל דל, זה חולה, כמ"ש: מדוע אתה ככה דל בן המלך. ומשום זה, ביום רעה ימלטהו ה'. ואלו הם שמסתכלים בחולה להחזירו בתשובה מעוונותיו אל הקב"ה. בהיכל זה עומד המלאך יהיראל, להשגיח עליו. וביום שדין שורה על העולם, יימלט ממנו כמ"ש: ביום רעה ימלטהו ה'. ביום שנמסר הדין לאותה הרעה, מלאך המוות, לשלוט עליו, ימלטהו ה'.וכל אלו ד' אראלים עומדים להשגיח, וע"כ נקראים חרכים.

 

אין תגובות

להגיב