064- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפה-קפז למתקדמים

064- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפה-קפז למתקדמים

פיקודי קפה-קפז

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

זהו היכל של שמירה המגן ביום הדין על האדם ההולך בדרך השם ופועל חסדים בעולם או אפילו חשבו לעשות מעשים טובים ולא עלה בידם. יום הדין הוא מושג של נקודה בה הדין והרחמים מתחברים. בראש השנה תוקעים בשופר כדי לעורר נקודה פנימית זו.

תקפח ברה"ש, כשהקב"ה עומד בדין על העולם, וס"א בא להשׂטין, מתאספים כל י"ב השרפים וד' האראלים, ועומדים לפני הקב"ה, מתעטרים ועומדים לפני הקב"ה. בעת ההוא כתוב: משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים. מציץ, שמביט דרך מקום דק, שרואה ואינו רואה כל מה שצריך. ומשגיח מן החלונות, מקום השגחה, שפותח פתחים לרחם על הכול. וכשהקב"ה משגיח על העולם, הסתכל באלו החלונות בהם החלונות גדולים יותר ובאלו החרכים, ומרחם על הכול בתנאי שאנשים עשו מעשים טובים, עשו חסד עם העני, הצליחו להתגבר על היצר הרע, למדו תורה, החזירו יהודים בתשובה – אז הקב"ה משגיח עליהם. בראש השנה מתקשרים לנקודות חיוב אלו אם ממליכים את המלך עלינו.

תקפט  ואז כשישראל תוקעים בשופר, ומתעורר מלמטה קול, היוצא משופר, הכלול מאש מים ורוח, ונעשה מהכול קול, כדי לעורר קול עליון, ז"א, היוצא מתוך השופר, בינה, שהוא כעין זה כלול באש ובמים וברוח, ג' קווים, אז יוצא הכרוז ומכריז בכל הרקיעים, ואומר, קול דודי, הנה זה בא, ואומר, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים.

תקצ  ואז יודעים הכול, כי הקב"ה מרחם על ישראל, ואומרים, אשריהם ישראל, שיש להם עצה בארץ לתקוע בשופר, כדי לעורר רחמים למעלה. אז כתוב: אשרי העם יודעי תרועה והרי כתוב שיוצאים ידי חובה בשמיעה בלבד. יודעי תרועה, ששוברים התרועה, דין קשה, שהכול נידונים בה. אשרי הם ישראל בעוה"ז ובעוה"ב, משום שיודעים דרכיו של הקב"ה, ויודעים ללכת בדרכיו, ולייחד הייחוד כראוי. ידיעה היא חיבור, ותרועה היא לשון שבירה, ששוברים את הדין הקשה, יודעים – מחוברים לכוח השבירה הנפשי ובאים לתשובה.

תקצא  אלו החלונות, השרפים, ואלו החרכים, האראלים, עומדים כולם לייחד כל התפילות העולות מלמטה למעלה, ולהשגיח בהן להביאן לפני הקב"ה. וע"כ כל בית כנסת שאין בו חלונות, אינו מקום להתפלל בו כראוי. הזוהר לא מדבר על חלונות גשמיים אלא על היכולת להתקשר בפנימיות אל נקודת החיבור. כנגד י"ב המלאכים השומרים, בונים בבתי הכנסת י"ב חלונות, ועל האדם לבנות בנפשו י"ב פתחים דרכם יוכל לקיים את הקשר עם הבורא.

תקצב  כי בית הכנסת למטה כנגד בית הכנסת שלמעלה. בית הכנסת למעלה יש בה חלונות, אף כך למטה. כי למעלה, בבית הכנסת הגדולה, ההיכל, יש בה י"ב חלונות עליונים, י"ב שרפים, אף כך בית הכנסת התחתונה. והכול עומד זה כנגד זה. משום שהעולמות עומדים אלו כנגד אלו, שנחתמים זה מזה, וכל מה שבחותם, יש בנחתם ממנו.והקב"ה, מתעלה כבודו בכל. וע"כ, ביום רעה ימלטהו ה'.שפירושו, כששולט צד הרע, ע"י החלונות והחרכים ימלטהו ה'.

תקצג  כעין זה הממונה יהיראל עומד על המרחמים על העני. כמ"ש: אשרי משכיל אל דל. דל הוא עני. ומשום זה הכול נמצא בהיכל זה. והיכל זה נכלל בהיכל הרביעי, ששם הגזרות והדינים לכל. אשרי חלקו של מי שיודע גנזיו של אדונו, לייחדו ולקדש שמו של אדונו תמיד, לזכותו בעוה"ז ובעוה"ב.

 

אין תגובות

להגיב