067- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפח-קפצ שיעור השקפה

067- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפח-קפצ שיעור השקפה

פיקודי קפח-קצ

הֵיכַל זְכוּת גְּבוּרָה

ההיכל הרביעי נקרא זכות, שהקב"ה נודע ממשלתו בארץ על ידו, והוא העומד לשמור דרכי התורה. השמירה מופיעה בצורה של דין לשמור על המסגרת. בו נידונים כל דיני העולם, ובו כל הזכויות, וכל החובות, וכל העונשים, וכל השכר הטוב לאלו השומרים מצוות התורה.

בהיכל זה ישנם הדינים הבאים מצד האמת הם לטובת האדם ובאים לתקנו. הרוח שלוקח הכול, שנקרא זכות אל, הכול כלול בו, וממנו יוצאים שבעים אורות מתנוצצים, כולם עומדים בעיגול, כדי שיראו זה את זה, ושלא יתכסו זה מזה. כל הזכויות וכל העונשים וכל הדינים, עומדים לפני כל האורות האלו כך נעשה הדין כראוי, שנראה בעיגול, וכך רואים את השווה ביניהם.

אין תגובות

להגיב