070- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רג-רה למתקדמים

070- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רג-רה למתקדמים

פיקודי רג-רה

הֵיכַל רָצוֹן תִּפְאֶרֶת

עיקר כוח הרפואה הוא הרצון.

היכל הרצון הוא היכל פי השם וכאן מתמלאים הרצונות והבקשות שבעולם. הדינים שבאים ע"י המלאך גבריאל מועילים לאדם, ומהווים למעשה הכוונה וריפוי, שיש בדין שבא ממנו גם צד חסד. עליו להיות כלול מחסד וגם דין, שהמחלה באה מצד הדין והרפואה מצד ימין.

אהבה של השוואת צורה היא אהבת רעים. אהבת דודים מחייבת גם אהבת רעים מוקדמת, היא מעין יראה, מידת השפעה שמחה יותר ממידת קבלה, עונג, לכן אומר כאן שהיכל זה הוא מידת משה, של אהבת רעים המביאה לאהבת דודים. הנשיקין הם השלמת כלים.

תרנה  הרוח רזיאל הוציא י"ב אורות, כולם עומדים תחת הרוח הזה. בארבעה רוחות העולם, עומדים ארבעה אורות עליונים, השולטים על ארבע רוחות. בצד דרום עומד אור אחד עליון, ימין של כל העולם, שממנו מתחילים ישראל להתאחד באמונה. והוא מיכאל, שר הכוח של אורות עליונים, היורדים מצד דרום, חסד, ששם עומד האור בכוחו.

תרנו  מיכאל, אור הימין, אפוטרופוס הגדול, משגיח של ישראל. כאשר הס"א עומד להשׂטין על ישראל, אז מיכאל טוען עימו, ונעשה סנגור, מליץ טוב על ישראל, וניצלים מקטרוג של ראש אויבי ישראל זאת בזמן שיש זכויות לישראל.

תרנז  חוץ מבזמן שנחרב ירושלים, כי אז התגברו העוונות, ומיכאל לא יכול לס"א, כי טענות מיכאל על ישראל היו שבורות. ואז כתוב: השיב אחור ימִינו מפני אויב. אין זה מספיק להסתמך רק על מיכאל ולחטוא חס ושלום, אלא יש להיזהר לא לעבור את הגבול וליפול להפקרות

תרנח  בצד צפון עומד אור, לבטל הדין מההיכל הרביעי, ונותן ביטול גזר הדין לממונה שעל הפתח משתמשים בכוח הדין, נגד הדין עצמו. בפתח עומדים ממונים בצד הטומאה, המחכים לממונה לקחת הדין. לפעמים אור שבצד צפון עושה הדין בעצמו, ואינו נמסר ביד הס"א. כי כל הדינים שנעשו על ידו עצמו, יש להם רפואה. והקב"ה עושה חסד באלו המקומות, אע"פ שהם בשמאל. כאן העניין שעדיף לקבל את העונש/התיקון מאבא ולא מעמים אחרים

תרנט  אור שבצד צפון, גבריאל. ובכל מקום שהוא מכה שורה בו חסד, משום שגבריאל הוא בשני צדדים, הכלול בגבורה ובחסד, ע"כ מכה ורפואה בו. כמ"ש: כי כאשר ייַסר איש את בנו, ה' אלקיך מייסרך. ואלו הם ייסורים של אהבה, הכלולים מגבורה ומחסד.

תרס  בצד מזרח עומד האור רפאל, שנמצא בכל הרפואה, להכניס לפני הקב"ה אלו שנשכחו בבית חוליָים, מלהבריא בזמנם, ולקרב הזמן והקץ מאלו מחלות שנשלמו באמונתם, שהמחלות שומרות בזמן שניתן להן, באמונה, ואינן רוצות להסתלק מקודם הזמן. והוא מבקש, שילכו לפני זמנן. ומסבב העולם בכל יום ויום, כדי להשלים רפואה במצוות אדונו. ורפאל הוא גם לצד מערב. ואוחז בצד מיכאל ובצד גבריאל, כי הוא קו האמצעי, ת"ת, הכולל ב' הקווים, ימין ושמאל, מיכאל וגבריאל.

תרסא  והוא ממונה, כשהאדם נידון בהיכל הרביעי לחיים, אז הוא מקדים ברפואה. והרפואה הזו יוצאת מתוך המצוקה, המחלה. שאם לא היה חולה, לא היה צריך לרפואה, משום שיוצאת מב' צדדים, חסד ודין. והמצוקה, המחלה, באה מצד שמאל, והרפואה מצד ימין. וע"כ החולה, שבאה לו הרפואה, מתוך מצוקה גדולה באה לו.

תרסב  וכך הוא מצד מערב, שהרפואה באה ג"כ מצד מערב, כי המערב, שהוא מלכות, כלול מכל האורות שבג' קווים. ואע"פ שרפאל בצד מזרח, וג"כ בצד מערב, עכ"ז רפואה וחיים באים מצד מזרח, משם נמשכים החיים למטה למלכות, שהיא צד מערב.

תרסג  ובצד מערב יש אור נוריאל, והוא אוּריאל. והוא כלול מכולם, ועומד להיות שליח בכל דבר. שהמערב הוא המלכות, הכלולה מג' קווים. ויש לו ג' צדדים, ג' קווים. אבל הם שניים, משום שכל אחד כלול בחברו, שעיקרם קו ימין ושמאל, אבל קו האמצעי רק התכללות מב' קווים, ואינו מוסיף עליהם. נמצא, שאין יותר מב' קווים. והם ארבע יסודות תחתונים, ג' קווים ומלכות המקבלת אותם, מארבעת יסודות העולם שבבינה, שהם עליונים על כולם. ומשום שכולם מתקשרים זה בזה, מרמז הכתוב: אל גינת אגוז ירדתי לראות באיבי הנחל. כי המוח של אגוז מפוצל לד' חלקים, הקשורים יחד. נוריאל במערב לוקח את כל ג הקווים האחרים

תרסד י"ב אורות עומדים ברוח רזיאל, שהוא בשלמות עליהם. אלו ארבעה אורות עליונים, העומדים בד' רוחות העולם, מיכאל גבריאל רפאל אוריאל, יש תחתיהם שמונה אורות אחרים, כדי להיות בשלמות, שבכולם שלמות אחת, וכשמתפשטים כולם, הם ג' לכל צד. כי ארבעת האורות בד' רוחות, חו"ג תו"מ, כשנכללים זה מזה לשלמות אחד, יש בכל אחד מהם רק חג"ת, שהם ג' קווים המאירים בחו"ג תו"מ. וד"פ ג' הוא י"ב.

תרסה אלו ארבעה עמודים, ארבעה אורות, עומדים לעלות ולאחד ההיכל הזה במקום שנקרא שמיים, ת"ת דאצילות, לחבר הנשיקין אלו באלו ביחד. תחת אלו, כמה מדרגות, כולן יוצאות מאלו ארבעה יסודות התחתונים, מארבעה אורות, מיכאל גבריאל רפאל אוריאל. מהן יוצאות מצד המים, חסד, מיכאל. ומהן מצד האש, גבורה, גבריאל. ומהן מצד הרוח, ת"ת, רפאל. ומהן מצד העפר, מלכות, אוריאל.

 

אין תגובות

להגיב