073- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי ריב-ריד למתקדמים

073- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי ריב-ריד למתקדמים

פיקודי ריב-ריד

הֵיכַל רָצוֹן תִּפְאֶרֶת

בהיכל זה כלולים כל ההיכלות התחתונים ואליו נכנסים כל התפילות, הבקשות והתשבחות שבאים באהבה. הרצון השלם באדם הוא הכלל שמחזיק את השכינה הקדושה, ולכך הוא צריך יתדות ותמיכה כדי להגיע לעבודת השם באמונה שלמה ובשמחה.

בהיכל ראשון ישנם הממונים בהיכל זה עוזרים לרווקים להתחתן ע"י "שקילה" של זכרים ונקבות בהיכל לבנת הספיר. שוקלים כדי שתהיה התאמה בין הזכר מימין והנקבה משמאל.

כאשר הימין גדול יותר, דהיינו האמונה גדולה מהרצון שבשמאל עדיין אפשר שיתחברו, אך אם השמאל גדול מהימין לא יתאפשר חיבור. כאן הכוונה שבאדם אחד, הימין שבנפשו יהיה גדול מהשמאל.

בהיכל השני ישנם ממונים על הלידה, בו לוקחים את הקולות של הנשים שבאות להוליד נשמה למען שמו יתברך. בדיקה נוספת נעשית לדם הברית כדי לבדוק את הזכויות ומי שמוותר על הפרטיות למען הכלל.

בהיכל שלישי נמצאים הממונים על אלו העוסקים בתורה, על הבל פיהם של התינוקות, דהיינו מי שמוכן לבוא ללימוד כמו תינוק המבטל עצמו לרבו, לגדול ממנו, לימוד בלי גאווה.

היכל רביעי של העוסקים בתורה, ומוכנים לקבל את הביקורת, על השלילה שיש לתקן.

 

תרפה אלו הם שופכי דמעות על כל אלו שמגרשים נשיהם הראשונות, משום שאלו שבע ברכות, שמברכים תחת החופה, שנמסרו לה, הוסרו ולא התקיימו, כי גורשה, ולא נדבקו בעל ואישה יחד. וע"ז כולם שופכים דמעות, שהגירושים מראה, שאלו שבע הברכות הם כמו שהסתלקו ממקום אחר, המלכות העליונה, שהאישה שלמטה היא כנגדה. אז באותה שעה קול יוצא ואומר, אֵי זה ספר כריתוּת אימכם אשר שילחתיה.

תרפו ההיכל השני, עצם השמיים, כולל ההיכל הראשון, לבנת הספיר, להתייחד בו, וכל החיות אשר שם. יש לו ג"כ שמונה יתדות, כראשונים שבהיכל הראשון. וכולם ממונים, כל אחד על 12,000 ממונים אחרים, כאֵלו הראשונים, ב' יתדות לצד מזרח, ב' יתדות לצד דרום, וב' יתדות לצד צפון, וב' יתדות לצד מערב.

תרפז ב' יתדות שלצד מזרח נקראים יְהָדָניאל גְזוּרִיָה. יש להם 12,000 ממונים לכל אחד. וכולם יתדות. ב' יתדות שלצד דרום אָהֲריאל בָּרְהִיאל, כל אחד על 12,000 כראשונים.

תרפח אלו ממונים על לידה, ולוקחים הקולות של הנשים, ומניחים אותם לפני ההיכל ההוא. וכשהס"א בא לקטרג בשעת סכנה, עומדים אלו ומכניסים הקולות אל הממונה שעל הפתח, והס"א אינו יכול לקטרג. ולפעמים, בעוונות האישה, מקדים עצמו הס"א ונכנס ומקטרג, ויכול להזיק מצד דרום שדווקא בו ישנה שמירה, אך כשיש עוונות אין זה מספיק.

תרפט ב' יתדות שבצד צפון חַלְחָליאל קַרְסָפִיהָאל, הממונים כל אחד על י"ב אלפי אחרים. ושבצד מערב, סוּגַדְיָה גְדַרְיָה, הממונים על י"ב אחרים.

תרצ ואלו ממונים על דם הברית, כשנימול הוולד לשמונת ימים. ואלו לוקחים הדם ומניחים אותו לפני ההיכל הזה. וכשמתעורר רוגז בעולם, מביט הקב"ה על הדם ההוא, ולא ניתנה לס"א רשות להיכנס שם.

תרצא בזמן שהאדם נימול לשמונת ימים, וכבר שרתה עליו השבת, שבתוך שמונה ימים, מלכות הקדושה, אז עורלה זו שחותכים ומשליכים אותה לחוץ, רואה אותה אז הס"א, שהיא חלקו מהקורבן הזה, אז נשבר הס"א ואינו יכול לשלוט ולקטרג עליו, ונעשה מליץ טוב על ישראל לפני הקב"ה. ברגע שהס"א הקטגור מובס, הופך הוא להיות סניגור

תרצב  היכל נוגה, העומד שיכלול ויתייחד בו היכל עצם השמיים, והרוח וכל החיות שבו, כולם כלולים ומתייחדים זה בזה, והם רוח אחד, שכלול זה בזה. יש לו גם שמונה יתדות לד' רוחות העולם, וכולם נקראים יתדות המשכן. ב' יתדות שלצד דרום שַׁכְנִיאל עֲזוּזְיה. ב' יתדות שלצד מזרח יְהוֹדִיָה עַזְרִיאל. ואלו עומדים כל אחד על י"ב אלפי ממונים אחרים וכולם יתדות המשכן.

תרצג ואלו התמנו על הבל פיהם של התינוקות, שעוסקים בתורה לקיים העולם כלומר גם כשקורה משהו טוב בעולם צריך לו שם, דהיינו פרסום. ואלו לוקחים ההבל ההוא, ומעלים אותו למעלה, ומכל הבל של אלו התינוקות, שעוסקים בתורה לקיים העולם, נעשה ממנו רוח אחד, ועולה הרוח למעלה, ומתעטר בעטרה קדושה, ומתמנה לשומר העולם. וכן כולם תינוק של בית רבן אומר אדם שמרגיש עצמו קטן מול תלמידי חכמים ויכול ללמוד תורה בהתבטלות גדולה.

תרצד ב' יתדות שלצד צפון עַזְפִּיאל קְטָטָרִיהָאל, הממונים על י"ב אלפי ממונים כל אחד. ב' יתדות שבצד מערב עֲסִסְנִיָה, אַדִירִירִיָה, הממונים על י"ב אלפי ממונים אחרים כל אחד.

תרצה אלו התמנו להכריז בכל הרקיעים על כל אלו שמעבירים בניהם מלעסוק בתורה, ועושים להם שלא יעסקו בה. אז יוצאים כל אלו הממונים, ומכריזים ואומרים, אוי לפלוני, שהעביר בנו מלימוד התורה. אוי לו, כי נאבד מהעוה"ז ומהעוה"ב.

תרצו היכל רביעי הגבורה הוא היכל העומד ביותר באור. מסובבים אותו ל"ב (32) יתדות עליונים, ו-חמש מאות אלפי אחרים הממונים תחת אלו. וארבעה אחרים, שהם עליונים על כולם. וכולם הם יתדות של ההיכל הזה. אלו ארבעה הם חַסְדִיהָאל קָסִירִיָהקְדוּמְיָה דַהֲרִיאל. אלו ארבעה ממונים על כולם, וכל האחרים, ממונים כולם תחתיהם.

תרצז וע"י אלו הדין נודע להיעשות בעולם. לאלו הארבעה באים כל הצבאות הממונים על הדין, לשאול, איך נגזר הדין על העולם. כי כל אלו הדינים לא ניתנו בכתביםלקיום העולם, ומשום זה אינם יודעים, וע"כ כולם באים לשאול אותם. ומשום זה, כולם ממונים על זה.

תרצח ל"ב האחרים, ממונים על כל אלו העוסקים בתורה תמיד, ואינם מפסיקים ביום ובלילה. וכל האחרים שמתחתיהם, ממונים על כל אלו, שקבעו עתים ידועים לתורה. וע"ז הם ממונים כולם, ומענישים כל אלו שיכלו לעסוק בתורה ולא עסקו.

 

אין תגובות

להגיב