087- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רנז-רנט למתקדמים

087- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רנז-רנט למתקדמים

פיקודי רנז-רנט

שִׁבְעָה הֵיכָלוֹת שֶׁל הסִטְרַא אַחְרַא

אומר הנחש שאין אמת מוצקה, אלא הכל ניחוש

היצר הרע שבאדם אורב בכל פינה בה יש לאדם ספק, נפילה או הרהור שפוגם בברית האמונית אליה מחויב כל יהודי. לכן יישמר האדם מהליכה למקומות מפוקפקים גם בגשמיות וגם במחשבה, מאחר ובנפילה לבור הריק מאבדים הכל.

תתלו רבי שמעון פתח: וְהֵמָּה, כְּאָדָם עָבְרוּ בְרִית  שָׁם, בָּגְדוּ בִי. מדבר כאן על הרשעים. מי יגלה עפר מעיניך אדה"ר, שהקב"ה ציווה לך מצווה אחת ולא יכולת לעמוד בה, משום שהתפתית על הדברים הרעים שהסיתך אותו נחש הרע. כמ"ש: והנחש היה ערום. וע"כ התפתית אחריו, והסיבותָ מיתה לך ולכל התולדות היוצאים ממך. כל מי שמתפתה אחריו ויורד אליו, ברגע אחד יאבד אליו, שייפול לרשותו.

תתלז דוד, היה קיומו תקוע במקור מים הנובעים, בבינה, כי דוד הוא המלכות שלמעלה מחזה, ששם מקום בינה, שממנה חיותו וקיומו. וכשנדחה לארץ אחר, בבורחו מפני שאול, וציערו אותו, ולפי צערו נדחה מארץ הקדושה, שנפל ממדרגתו, שהיא ארץ הקדושה דהיינו לא נתן לו שכר, ואע"פ שירד ממדרגותיו למדרגה תחתונה, עמד בקיומו, ולא נכנס לס"א ונשמר ממנו. כמ"ש: ואולם חַי ה' וחֵי נפשך, כי כְפֶשַׂע ביני ובין המוות. כי ירד ממדרגותיו עד שהיה בו השיעור הזה בינו ובין המוות דהיינו עלול עוד רגע ליפול לרשות הס"א, שרשעים בחייהם נק' מתים, שמנצלים כל מיני תענוגות שהם מוות. שהוא הס"א, שנקרא מוות. ואשרי חלקו מי שנשמר מצד הרע הזה, ומכל המדרגות של צד ההוא, הנמצאות בעולם.

תתלח כי כמה בחינות ומדרגות יש ליצה"ר, שהן: שטן, מלאך המוות, יצה"ר. שאע"פ שנקרא בשמות אלו, יש לו במיוחד שבעה שמות: שטן, טמא, שונא, אבן מכשול, ערל, רע, צפוֹני דהיינו מידת הגבורה של חוכמה ללא חסדים. אלו הם שבעה שמות, כנגד שבע מדרגות של היכלות שלו, שכולן מצד הטומאה. וכנגד אלו, שבעה שמות, שהגיהינום נקרא בהם, שהרשעים נידונים שם: בור, שחת, דוּמה, טיט היָוֵון, שאול, צַלמוות, ארץ תחתית. שבעה מדורים של הגיהינום, כנגד שבעה שמות שיש ליצה"ר. ושבעה היכלות דס"א, נקראים באותם השמות של שבעה מדורי גיהינום.

תתלט כמו שיש מדרגות והיכלות בצד הקדושה, יש ג"כ לצד הטומאה. וכולם נמצאים ושולטים בעולם בצד הטומאה. וע"כ יש שבעה היכלות כנגד שבעה שמות הגיהינום, שנקראים באותם השמות של שבעה מדורי גיהינום, וכולם עומדים לדון ולטמא לאלו רשעי עולם שהתדבקו בהם. ולא נשמרו דרכיהם מהם, כשהם בעוה"ז. גם לס"א יש תפקיד מצד הקדושה

תתמ כי מי שבא להיטהר בעוה"ז, בצד הטהרה, מטהרים אותו במקום שנקרא האמונה, במלכות דקדושה. וכמה מדרגות וממונים, כולם עומדים לקרב בני אדם לעבודת הקב"ה, ולטהר אותו. ומי שבא להיטמא, מטמאים אותו בצד האחר, הטמא, אשר כמה מדרגות וממונים, שכולם עומדים לטמא בני אדם כדי שיוכלו לראות כמה רע המקום המסוכן של הס"א. הלכלוך של האדם הוא האגו שלו. זה ששואל עצמו לפני כל פעולה מה יצא לי מזה

תתמא כי מי שבא להיטהר בעוה"ז, בצד הטהרה, מטהרים אותו במקומי שיקרב אליהם ובא להימשך אחר צד הרע, עליו כתוב: מי גבר יחיה ולא יראה מוות ימלט נפשו. מי הוא האדם שנברא בעולם, ולא יראה את המוות, שכל העולם נמשכים אחריו, את מלאך המוות. כי כשבא לתת חשבון לפני אדונו, כשבא להסתלק מהעולם, מטרם שייפטר מעוה"ז, רואה את מלאך המוות.

תתמב כי מי שבא להיטהר בעוה"ז, בצד הטהרה, מטהרים אותו במקוה אלו שבעה היכלות, שהם שבעה מדורי גיהינום, נקראים 12 חודש. כמו שיש לצד האמונה, המלכות, 12 חודשים של מדרגות הקדושות, כן יש לס"א 12 חודשים, שהרשעים נידונים בהם, והנשמות של הרשעים נידונים בהם. אשרי חלקם של צדיקים, שנמנעו רגליהם מהם בעוה"ז, ולא קרבו לשעריהם, כדי להינצל מהם בעולם ההוא. שלא יהיו נידונים תחת ידיהם בגיהינום לכן אין אומרים קדיש 12 חודשים מלאים, כדי להראות שמאמינים שהנפטר לא נמצא בגהינם.

 

הֵיכַל אַ' שֶׁל הַצָּד הָאַחֵר – בוֹר רִיק, שָׂטָן שֶׁל יָצָר הָרַע

 

תתמג כי מי שבא להיטהר בעוה"ז, בצד הטהרה, מטהרים אותו במקו ההיכל הראשון, התחלת יצה"ר, נקרא בור ריק מכל. מי שבא להיכנס בו, אין מי שיאחז בו, שלא ייפול. כולם דוחים אותו להפילו שלא יקום. כך באותו אופן אם הולך אדם חלילה למסיבה של צחוק ריק, של תענוגות מזויפים, זוהי בחינת בור ריק. אין בו סומך לטוב. בסיום הקדושה, אחר המלכות דקדושה, מתחיל היצה"ר, הס"א. יש לו שבע שמות. ועליו כתוב: לפֶּתח חטאת רובץ, שבפתח המלכות למטה רובץ הס"א, מלכות שאינה נמתקת בבינה, הנקראת מנעולא, שמשם מתחיל הס"א. וכיוון שהוא נמשך ממידת הדין הקשה, ע"כ כל הבא להיכנס שם, דוחים אותו כולם להפילו, ולא יוכל לקום. כלומר, מפילים ג"ר דנשמה, כי קימה פירושו ג"ר.

תתמד בהיכל הזה עומד ממונה דוּמה. עומד למעלה, בהיכל השלישי דס"א, ולמטה, בהיכל הראשון. הוא שאוחז בנשמה בשעה שנדחית מההיכל הקדוש ע"י הממונה טהריאל. דוּמה עומד בשער של היכל ראשון דקדושה, כדי לאחוז בנשמה להמשיכה להיכלות הטומאה, וכמה מעוררי חוק ומשפט עימו. אם הנשמה אינה בטהרה, אז המלאך טהריאל דוחה אותה מלהיכנס להיכל הראשון דקדושה, ותכף אוחז בה המלאך דוּמה העומד שם, סמוך לקדושה, שבהתחלת הס"א, כי נמשך מזכר דס"א, העומד בהתחלת הס"א.

תתמה תחת הממונה דוּמה עומד ממונה פִּתוּ"ת, אלף ורבבות תחתיו. עומד לפתות בני אדם. הוא השורה אצל הנשמה, ומסית אותה להסתכל ולעיין במה שלא צריך, בכמה זנונים ובכמה ניאופים. וכל אלו המלאכים שעימו, כולם עומדים אצלה, והולכים לפניה, ואונסים אותה, שתסור עיניה להסתכל במה שלא צריך. אל תלך לבור ריק, שהריקנות מובילה לחטא

תתמו פתו"ת מתווך רע המסית לכל הרעות. עומד על הקבר בזמן שנידון הגוף, ושובר את עיניו שלא יראה את הקדושה העליונה, כי שאדם שחלילה שקוע בטומאה, אינו יכול לראות ולהרגיש קדושה. משום שהרוויח אותם, בעוד שהגוף היה בעוה"ז, ושלו הם. אלו ב' ממונים, דוּמה ופתו"ת, הם בחינות זכר ונוקבא, שמידת הדין הקשה אינו נגמר להזיק בראשית הגילוי שלה, כל עוד הוא בבחינת הזכר דס"א, אלא שצריכים להתגלות הרבה פעמים עד שמשיגים כוח לפעול ולהעניש. שזוהי בחינת הנוקבא דס"א. דוּמה זכר, רק תופס את הנשמה, ואין בו כוח להזיקה ולהענישה, עד שפתו"ת אשר תחתיו, הולך ומפתה את הנשמה להסתכל במה שלא צריך, שמפתה אותו להמשיך חכמה מלמעלה למטה, כדרך הס"א, שבכל פעם שעושה את זה, מתגלה מידת הדין הקשה בסופו, כמ"ש: לפתח חטאת רובץ. ואז נפגעת הנשמה במידת הדין הקשה, ושוברת את עיני הגוף המת. כל מה שעשה הגוף בעוה"ז, מוכרחת גם הנשמה לעשות בעולם ההוא. וכיוון שהגוף נלכד ברשת הפתו"ת הזה, ע"כ גם הנשמה נופלת לידיו, והיא עושה מה שמפתה ומצווה אותה לעשות. שמסית אותה להסתכל ולעיין במה שלא צריך. מחמת מעשה הגוף בעודו בעוה"ז. ועומד על הקבר, ושובר את עיניו. משום שהרוויח אותם, בעוד שהגוף היה בעוה"ז. כי מתוך שנדבק בפתו"ת וסיעתו בעודו בעוה"ז, נבנו לו עיניים מצידם. וע"כ הוא שוברם, כי שלו הם שהרי ניתנו לאדם להסתכל בתורה ובקדושה ואם הסתכל למקומות ריקניים, הם בבעלות הס"א.

 

אין תגובות

להגיב