018- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא נב-נד למתקדמים

018- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא נב-נד למתקדמים

וַיִּקְרָא נב-נד

רִמְזִי דַּ' אְוֹתִיּוֹת הֲוָיָה

 

קמז) היוד של שם הקדוש מתקשרת בג' קשרים. משום זה, יש בו קוץ אחד למעלה, וקוץ אחד למטה, ואחד באמצע. משום שג' קשרים נשתלשלו בה. קוץ שלמעלה כתר עליון, עליון מכל העליונים, הראש של כל הראשים, עומד על כולם. הכתר הוא הקוץ העליון של האות יוד, אין הוא אות בפני עצמה מפני שאות מסמלת חיסרון, ובכתר ישנה שלמות. זהו צד הבורא שבנברא, היות ואין בו רצון לקבל, אין הוא נתפס.

קמח) קוץ שבאמצע הי' הוא ראש אחר. משום שג' ראשים בי', וכל אחד ראש בפני עצמו. ע"כ הקוץ שבאמצע, הוא ראש אחר, היוצא מן הקוץ שלמעלה, והוא ראש לכל שאר הראשים, להיבנות ממנו השם הקדוש. וראש הזה הוא סתום מכל. ונקרא חכמה, הנאצלת מראש הא', כתר עליון.

קמט) קוץ התחתון הוא ראש האחר התחתון של הי'. הוא בינה, הראש להשקות את הגן, המלכות. והוא המבוע של המים, שכל הנטיעות מושקות ממנו. כי כל המוחין של זו"ן ובי"ע נמשכים מן הבינה. וזה הוא סוד הי', שיש בה ג' קשרים, כח"ב. וע"כ היא נקראת שלשלת, להיותה כמו שלשלת, בת ג' טבעות, המקושרות זו בזו.

קנ) כתוב בספרו של חנוך, בשעה שהראו לו חכמה של סודות עליונים, וראה האילן דגן עדן, ז"א, עץ החיים בתוך הגן, הראו לו חכמה תתאה, מלכות, בסוד עליון, בייחוד ז"א, שהוא עליון לה, ראה שכל העולמות מקושרים זה בזה ועומדים כולם על י', חכמה, וממנה נבנו ונשתלשלו  כמ"ש: כולם בחכמה עשית. וראה שכולם מזדעזעים מפחד אדונם, ועל שמו נקראים כולם.

קנא) ובספרו של שלמה המלך, אמר, ההתפשטות של הי' היא בשלשלת של שלוש טבעות, הכלולות בקשרי גופה:

א. פחד הכל, כתר, שכולם מזדעזעים מפחדו.

ב. סיתום שבילים, חכמה הסתומה.

ג. נהר אחד עמוק, בינה.

קנב) אח"כ ביאר בפרטות באותיות השם הויה. הבית בשכלולו הוא יוד ה"א  כמ"ש: בחכמה ייבנה בית. הוא בניין הכל. שלמות השם הקדוש הוא יוד, ראש הכל, אב לכל, חכמה. הו' של מילוי היוד, הוא בן שהוליד ויצא ממנו, ז"א, וממנו נמצא הד' דמילוי יוד, שהיא בת והמטרוניתא, מלכות, שכל הדינים נמצאים בידיה. והם זו"ן שבחכמה. ונמצאים נסתרים בכל העולמות, שעליונים, זו"ן דאצילות, יוצאים ממנו, ועליונים ותחתונים יחד ניזונים מהם. כי זו"ן דחכמה הם ישסו"ת, בינה, שממנה יוצאים וניזונים כל העולמות, העליונים, זו"ן דאצילות, והתחתונים, בי"ע. הרי שהי' הוא שלמות הכל. והשם הקדוש הויה נשתכלל בה ונמצא סתום בתוכה.

קנג) היוד הוציאה הכל, ושלשלה הכל, בקשר אחד זה בזה. הי', חכמה, הוציאה ממנה נהר הזה, בינה, כי זו"ן דחכמה נעשו לבינה, שכתוב: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ה"ר דהויה. כי ו"ד של מילוי יו"ד, זו"ן דחכמה, נצטיירו לה', צורת ד' על ו', בינה. והיא אמא עילאה, ישסו"ת.

קנד) ונהר ההוא, בינה, הוציא ב' בנים, ז"א ומלכות, וממנה הם ניזונים. ולאח"כ יוצאים ב' בנים, ז"א ומלכות, והבת ניזונת מן הבן, שהוא ו'. בן הזה הוא מלך, שהשלום כולו שלו, ת"ת, ז"א בחינת יסוד. ואח"כ נמצאת ה', הבת, מלכות, שניזונת מן הו'. נמצא, שהי' היא עיקר ושורש ושלמות הכל. וכמ"ש: בחכמה ייבנה בית.

יש ב' מצבים במלכות: א. כשנאצלה מן הבינה בב' מאורות הגדולים, שהייתה גדולה כמו ז"א, שז"א הלביש קו ימין דבינה, והמלכות קו שמאל דבינה ואז נחשבת גדולה כמהו מפני שקבלו מאותו מקום. ואז הייתה המלכות ניזונת מן הבינה, כמו ז"א. ולא הייתה צריכה לקבל מז"א. ועל מצב הזה אומר, ונהר ההוא, הוציא ב' בנים, וממנה הם ניזונים. ששניהם ניזונו מן הבינה. ואח"כ מצב ב נתמעטה המלכות לנקודה תחת היסוד, וחזרה ועלתה לבינה, ונבנתה מחדש כמ"ש: וייבן ה' אלקים את הצלע. ובאה למצב הב'. קיבלה את הכוח כדי להתנסר ממנו.

ב. נעשית מדרגה שלמטה מז"א, ואינה ניזונת עוד מבינה, אלא מז"א, ועל זה אומר ולאח"כ יוצאים ב' בנים, והבת ניזונת מן הבן, שאינה ניזונת עוד מבינה אלא מבן, ז"א, כי נתמעטה ובאה מתחת למדרגת ז"א. כאשר חושבים לפעול כאילו הם אותו דבר, מכאן השורש רוב החטאים. דהיינו צד האישה לפעול כאיש, הלב המרגיש לפעול כמו השכל וכדומה.

קנה) עשרה שמות נשתכללו ויצאו מן י', האות העשירית באותיות אלף בית. והי', כשנתעברה עימהם, הכניסה אותם כולם לנהר הקדוש, בינה. וכל עשרה שמות סתומות בשם אחד העליון. וכולם סתומים בי'. הי' כוללת אותם, הי' מוציאה אותם. היא אב לכל, אב אל האבות, שהם חג"ת.

קנו) מן היוד יוצאות ו"ד, המילוי שלה, רמז שהן בחשבון עשרה, כמו הי'. האותיות יוד כוללות בתוכן ו"ד, שהן שלמות הכל. ו"ד הן דכר ונוקבא, שז"א הוא ו' והמלכות היא ד', הן זו"ן דחכמה. דו קוראים אותם, שפירושו שניים. וע"כ אדם דו פרצופים נברא. ואלו פרצופים היו זכר ונקבה, כעין שלמעלה. ו"ד הם נקראים ממעלה למטה, שתחילתם ו', ז"א, ואחריו הד', המלכות. ד"ו נקראים ממטה למעלה, מלכות תחילה ואחריה ז"א. והכל דבר אחד.

י"ג מידות הרחמים תלויות בי', בקוץ העליון של הי', כתר, שבו י"ג תיקוני דיקנא. וע"כ הי' כוללת ו"ד, להראות על זו"ן שבתוכה, שמהם נעשו ישסו"ת, הבינה שחזרה להיות חכמה, שמשם יוצאים כל המוחין, והן שלמות הכל, משום שהמילוי ו"ד בגי' י' שחשובים כמוה.

באות יוד. י היא חוכמה, וו הוא ז"א, ד היא מלכות. בשלב ראשון ו ד יצאו כשילוב לאות ה המסמלת את הבינה, ובשלב שני יוצאים לגילוי והם בחינת ז"א ונוקבא.

 

עֶשְׂרֵה שְׁמוֹת

 

קנז) עשרה שמות כנגד י' אותיות, כנגד י', שהיא עשירית שבאותיות אלף בית. וע"כ כוללת עשר אותיות. שמונה שמות הם מבינה ולמטה. וב' מדרגות כתר וחכמה כנגד ב' רקיעים, שנעלמים ואינם נקראים בשם מאחר ולא התגלה בהם עדיין הרצון לקבל . כי שם פירושו גילוי, שכל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. ומספר השמות משתנה: עשרה, כשמתחילים לספור מן הכתר. תשעה, כשמתחילים מן החכמה. שמונה, כשמתחילים מבינה. שבעה, כשמתחילים מחסד.

קנח) ומתחיל למנות מן החכמה. שם הראשון יה, חכמה, משום שהי' חכמה, כוללת בתוכה ה', שהמילוי של יוד הוא ו"ד, שהן צורת ה', וה' של הויה יוצאת מן היוד, כי היא אותן ו"ד דמילוי יוד, שיצאה מן היוד, חכמה, ונעשתה לבינה. ונמצא שב' אותיות י"ה כלולות ביוד, חכמה, ומשום זה נקראת החכמה יה.

קנט) השם השני הוא הויה, הנקרא אלקים. הויה בניקוד של אלקים, הוא בינה. משום שהנהר, בינה, רחמים, ומשום שדינים מתעוררים ממנה, מחמת עליית המלכות לבינה, ואינם מעצמה, ע"כ כתוב השם שלה באותיות הרחמים, שהן הויה, המנוקדות בניקוד של אלקים, בחטף סגול חולם חיריק. ולא כתוב באותיות אלקים, שהם דין.

קס) השם השלישי הוא אל, גדוּלה, חסד, נקרא האל הגדול. השם הרביעי הוא אלקים, שבו דינים מתעוררים, והוא דין קשה, ספירת הגבורה. השם החמישי הוא הויה, כלל כל השלמות של האמונה, וזה הוא רחמים בשלמות, וזה הוא ספירת ת"ת ונק' בינה דגופא. שם השישי והשביעי, נצח והוד, נקראים צבאות.

שאלות חזרה – הדף היומי בזהר הקדוש – פרשת ויקרא נב-נד
1. מה הם ג' הקשרים שיש ב י' ועל מה כל קוץ מהם מורה
2. על מה מורה האות י 'מצד המילויים ו' ד' שלה
3. כיצד מרומזים זו"נ דבינה דהיינו ישסות בחכמה
4. הסבר את השמות המורים על חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח והוד

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב