021- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא סא-סג למתקדמים

021- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא סא-סג למתקדמים

וַיִּקְרָא סא-סג

עֲשָׂרָה עֲשָׂרָה הכַּף

העולם בנוי על התורה.

מלמד כאן שמעשה בראשית ומתן תורה הם עניין אחד, כאשר העולם הוא רק אמצעי לאפשר לאדם להתחבר לקב"ה ע"י התורה. התורה היא זו שמכוונת את האדם במפגשו עם העולם, כיצד להגיע לחיבור ואהבה עם הבורא. היהודי בודק ומבחין בין תענוג שמחבר אותו לקב"ה לבין תענוג מזויף שמפריד.

קעח) כתוב: עשרה עשרה הכף בשקל הקודש. עשרה עשרה, ב' פעמים, כי יש עשרה מאמרות במעשה בראשית, עשרה פעמים, ויאמר. והפסוק בראשית נחשב ג"כ למאמר. ועשרה מאמרות, עשרת הדיברות במתן תורה. מלמדנו, שהעולם לא נברא אלא בשביל התורה, וכל זמן שישראל עוסקים בתורה העולם מתקיים, וכל זמן שישראל מתבטלים מתורה כתוב: אִם-לֹא בְרִיתִי יוֹמָם וָלָיְלָה–חֻקּוֹת שָׁמַיִם וָאָרֶץ, לֹא-שָׂמְתִּי. שאם לא התורה, שנאמר בה, והגית בו יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. כי הכף היא מלכות, כוללת ב' עשרות אלו, דבריאת עולם ומתן תורה, התלויים זה בזה. יש קשר מוכרח בין התורה לבריאת העולם, קשר המראה את הצורך בתורה כדי לקיים את העולם.

קעט) עשרה מאמרות למעשה בראשית כי בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה מאמרות למתן תורה אלו עשרת הדיברות. והם אלו כנגד אלו. שאם לא אלו של מתן תורה, אינם מתקיימים אלו של מעשה בראשית. כתוב: אנוכי ה' אלקיך, במתן תורה, וכתוב במעשה בראשית, יהי אור ויהי אור. כי האמונה של הקב"ה, המלכות, אנוכי נקראת אור.

קפ) כתוב: לא יהיה לך אלקים אחרים על פני, בדומה לכתוב: יהי רקיע בתוך המים. כי, יהי רקיע, פירושו ישראל, שהם חלק הקב"ה, יתאחדו בשמים, ז"א. שאל רבי ייסא את רבי אלעאי: שהרי שאר העמים נתן הקב"ה לשרים ממונים שליטים, וישראל  שלח לו תשובה כמ"ש: ויתן אותם אלקים ברקיע השמים, כי ישראל מתאחדים בשמים, ז"א. ז"א הוא בחינת הקב"ה, והרי למדנו שהקב"ה לקח את עם ישראל חלק נחלתו, ועל שאר העמים הפקיד עליהם ממונים אחרים

קפא) בתוך המים, בתוך דברי תורה, כי התורה נקראת מים. ויהי מבדיל בין מים למים, בין הקב"ה, שנקרא באר מים חיים, ובין עבודה זרה, שנקראת בורות נשברים אשר לא יכילו המים, שהם מים המרים, מים עכורים, מכונסים, סרוחים ומטונפים. וע"כ ישראל קדושים, מבדילים בין מים למים, בין הקב"ה לעבודה זרה. שזה דומה לכתוב: לא יהיה לך אלקים אחרים על פני. ישראל משכילים להבחין בין סוגי התענוג. המים נמשלים לתענוג, וישראל נמנעים מתענוגות של עבודה זרה ובוחרים בתענוג מהאמת.

קפב) כתוב: לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, לַשָּׁוְא. וכתוב במעשה בראשית, יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל מָקוֹם אֶחָד. כל הנשבע בהשם הקדוש לשקר, כאילו מפריד אמא, מלכות, ממקומה למעלה, והספירות הקדושות אינן מתיישבות במקומן  כמ"ש: ונִרגן מפריד אלוף. אלוף הקב"ה וכתוב: יקוו המים אשר מתחת השמים למקום אחד, שלא תעשה פירוד בין המדרגות הנקראות מים, מחמת שבועת שקר. אלא, אל מקום אחד, כראוי במקום האמת. ולא יתפשטו למקום שקר, שהמים הולכים לס"א, שאינו של הקב"ה. הרי שהמקראות דומים זה לזה. כפי שהמים שהם חיות שיש לקחת רק כשמותר, כך אין לעשות שימוש בשם השם לשבועות למיניהן. העולם בא להפגיש אותך עם האני האמיתי שלך, ואם תזכה לראות זאת תוכל דרך זה לעשות עבודה ראויה.

קפג) כתוב: זכור את יום השבת לקדשו וכתוב: במעשה בראשית, תַדשא הארץ דשא עשב. מתי נתגדלה הארץ הקדושה, המלכות, ונתעטרה בעטרותיה? ביום השבת, כי אז נתחברה הכלה, מלכות, בהמלך, ז"א, להוציא דשאים וברכות לעולם. הרי שהמקראות דומים זה לזה.

קפד) כתוב: כבד את אביך ואת אימך. וכתוב במעשה בראשית, יהי מאורות ברקיע השמים. אלו מאורות אביך, השמש, ז"א ואימך, הלבנה, מלכות. ואין שמש אלא הקב"ה, שכתוב: כי שמש ומגן ה' אלקים. ואין לבנה אלא כנסת ישראל, מלכות. וע"כ ב' המקראות אחד הם. כפי שהתשתית הגשמית של האדם הם אביו ואמו, כך שמים וארץ מייצגים את הבחינות של מוח, לב, בורא נברא, בלעדיהם אין עולמו של האדם קיים.

קפה) כתוב: לא תרצח. וכתוב במעשה בראשית, ישרצו המים שרץ נפש חיה. שלא תרצח אדם, שנקרא נפש חיה. ולא תהיו כדגים שהגדולים בולעים את הקטנים. הרי שב' המקראות אחד הם.

קפו) כתוב: לא תנאף. וכתוב במעשה בראשית, תוצֵא הארץ נפש חיה למינה. מכאן למדנו שלא ישקר אדם באישה אחרת שאינה בת זוגו. וע"כ כתוב: תוצא הארץ נפש חיה למינה, שאישה לא תוליד אלא ממינה. ומי הוא מינה, זהו בן זוגה.

קפז) כתוב: לא תגנוב וכתוב: במעשה בראשית, ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע. מה שנתתי לכם ומה שהפקדתי לכם, יהיה שלכם, ולא תגנבו מה שהוא מאחר. הרדיפה של האדם להיות מישהו אחר גורמת לו לבוא לגניבה, הופך לעבד. ובעיקר בתכונת הנפש על האדם להיות מישהו באמת, ולא מי שהחברה מצפה ממך.

קפח) כתוב: לא תענה ברעך עֵד שָׁקֶר. וכתוב במעשה בראשית, ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו. מי שהוא בצורת המלך לא תענה בו שקר. ומי שמעיד שקר לחברו ואפילו בדברים פשוטים, כאילו מעיד שקר למעלה.

קפט) כתוב: לא תחמוד אשת רעך. וכתוב במעשה בראשית, לא טוב היות האדם לבדו, הרי בת זוגך כנגדך. שניתנה לו בת זוגו חוה. וע"כ לא תחמוד אשת רעך אשת רעך היא השכינה הקדושה, שזהו הכלל, היחד, וכאן החוטא רוצה את השכינה לעצמו.

קצ) והיינו עשרה מאמרות (כנ"ל באות קעח). עשרה מאמרות למעשה בראשית ועשרה מאמרות למתן תורה  כמ"ש: עשרה עשרה הכף בשקל הקודש, שאלו ב' עשרה, נשקלו כאחד במשקל אחד. ומשום זה עומד העולם ונמצא בו שלום. וע"כ, ואם זבח שְלָמים קרבנו, הוא לקיים העולם בשלום. ולא עוד אלא שמכפר על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, כדי להטיל שלום על הכל.

 

אין תגובות

להגיב