025- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא עג-עה למתקדמים

025- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא עג-עה למתקדמים

וַיִּקְרָא עג-עה

וְלֹא שִׁקַּרְנוּ בִּבְרִיתֶךָ

ללא שמירה על הברית אין אפשרות לעשות את התיקון.

לשמירת הברית חשיבות מכרעת לקשר עם הקב"ה. אין מדובר על מצווה חד פעמית שעושים בגיל שמונה ימים, שוודאי צריך לקיים ועוד מלמד הזוהר שדם הברית מציל את העולם, אלא באופן רציף במהלך החיים על היהודי לשמור על הברית, דהיינו בכל מפגש עם המציאות עליו לשמור תורה ומצוות ובעיקר לב ישר המחפש דבקות עם השם.

רכ) אמר רבי אבא: משמע מזה, שכל מי ששומר אות רושם הקדוש הזה, מתקשרים בו אלה שתי המדרגות העליונות לשמור אותו בכל, ולעטר אותו בַיְקָר העליון. וע"כ זכה יוסף בשתי מלוכות, עצמו ובנו ירבעם. כיוון ששלמה המלך נתדבק בנשים נוכריות, ניתנה המלכות לירבעם. וע"כ הברית חביבה מכל.

רכא) משום זה אמר רבי שמעון: אדם שמוליד בן, נקשר בשכינה, שהוא פתח של כל הפתחים העליונים, פתח הנקשר בשם הקדוש הויה, שכל ספירה היא פתח לעליונה ממנה. ודם היוצא מן הילד בברית מילה, שמור לפני הקב"ה. ובשעה שהדינים מתעוררים בעולם, משגיח הקב"ה בדם ההוא, ומציל את העולם. ומשום זה כתוב: ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר. כי יום השמיני רומז על הבינה, השמינית ממטה למעלה. ומקו שמאל דבינה נמשכת הארת פני שור. וע"כ צריכים להמתין ליום השמיני  כמ"ש: ואם בגבורות שמונים שנה, שממשיך חייו מבינה, שהיא ספירה ח'.

רכב) בדם של המילה זוכה העולם להתבשם בחסד, ומתקיימים כל העולמות. שכתוב: אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי, יפה הוא, אבל, יומם ולילה, למה צריך לכתוב?

רכג) אמר רבי שמעון: שתי ספירות ז"א ומלכות מתאחדות יחד, והם הפתח של כל שאר הספירות. אחד דין, המלכות, ואחד רחמים, ז"א, ומתבשמים זה בזה, זכר ונקבה. בצד הזכר, ז"א, שורה חסד. בצד הנקבה, המלכות, שורה דין. אחד לבן, ואחד אדום. וכדי שיתבשמו זה בזה מתקשרים זה בזה. וברית הזאת אחוז בהם ביומם ולילה, בדין ובחסד, במלכות ובז"א, מתחילה בדין  כמ"ש: שמאלו תחת לראשי, ואח"כ שורה בו החסד ומתבשם בחכמה ובחסדים. וזה הוא ברית, הנקרא יומם ולילה, שכתוב: אם לא בריתי יומם ולילה, שאחוז בשניהם, בז"א שנקרא יומם, ובמלכות שנקראת לילה. התורה נק' ברית אשר נכרתה בין ישראל לקב"ה במעמד סיני.

רכד) ומי שזכה לשמור את הברית הזו כראוי, ולא חטא בה כל ימיו, הוא מרכבה ליסוד, והוא אחוז ביומם ובלילה, שהם זו"ן, כמו היסוד. וזוכה לב' עולמות, לעוה"ז ולעוה"ב. וע"כ נקרא אברהם שלם שכתוב: התהלך לפני והיה תמים. תמים, שלם, כשזוכה ביומם ולילה. שכתוב: יומם יצוה ה' חסדו, ובלילה שירׂה עימי. ואת שניהם ירש אברהם, ולא נתקיים בו החסד בקיום שלם, עד שנימול. כיוון שנימול, נתקיים בו החסד, וזכה לשניהם, ונקרא שלם.

רכה) כתוב: והוא יושב פתח האוהל כחום היום. פתח האוהל, ספירה עשירית של המלך, מלכות, פתח לכל משכן קדוש של שאר הספירות. דוד המלך קרא אותה פתח, שכתוב: פתחו לי שערי צדק, המלכות וכתוב: זה השער לה'. כחום היום, שמאיר אור החסד דז"א, חלק נחלתו של אברהם. וכמו שיושב בפתח האוהל, מלכות, כן יושב בז"א, בחסד שלו, שנקרא כחום היום. ונתקיימו בו שניהם כשנימול. ומשום זה נקרא ברית יומם ולילה. כתוב: ופסח ה' על הפתח. ששורה על פתח הזה, מלכות, חסד, שיתבשם הפתח. ומשום זה, ולא יתן המשחית.

רכו) אמר רבי אלעזר: הגֶר, כשנימול ונכנס תחת כנפי השכינה, נקרא גר צדק. ולא יותר. גר צדק, משום שזכה להיכנס בספירה שנקראת צדק, מלכות. ואתה תאמר, יומם ולילה, שהנימול זוכה לשניהם, גם לז"א.

רכז) אמר לו רבי שמעון: אינו דומה מי שבא משורש קדוש ומגזע אמת, למי שבא מגזע רע ומן שורש גועל הרע הקשה. בישראל כתוב: ואנוכי נטעתיך שׂוֹרֵק כולו זרע אמת. באומות עכו"ם כתוב: אשר בשר חמורים בשרם וזִרְמַת סוסים זרמתם.

רכח) משום זה, ישראל הם קדושים זרע אמת, גזע שנתבשם על הר סיני ונפסק מהם כל זוהמה, וע"כ כולם מתבשמים וכולם באים באות הקדוש של יומם ולילה, להיות שלמים בכל. אבל מאומות עכו"ם קשה להעביר הזוהמה, אפילו עד שלושה דורות. ומשום זה נקרא גר צדק ודאי. משום שנכנס רק בספירת המלכות, הנקראת צדק, ולא בז"א.

רכט) אמר רב המנונא: אומות עכו"ם, מטרם שנימולו, שורים בכתרים התחתונים שאינם קדושים, ורוח הטומאה שורה עליהם. כיוון שנתגיירו ונימולו, שורים בכתר הקדוש, השורה על שאר כתרים תחתונים, במלכות, ורוח קדוש שורה עליהם. אבל ישראל, קדושים בני קדושים בגזע ושורש, ונתבשמו על הר סיני, ונכנסו באמונה שלמה הקדושה, בשעה שהם נימולים שורים בכל, בז"א ובמלכות, הנקראים יומם ולילה. שכתוב: ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

ש.ב

א. במה זוכה מי ששומר על ברית המילה?
ב. מדוע מי שמוליד בן נקשר לשכינה ובאיזה תנאי?
ג. הסבר את הכתוב בקשר לברית מילה אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי?
ד. לשם מה כתוב בפסוק "יומם ולילה"? שלכאורה נראה מיותר
ה. מי הוא זה שזה לשמור יום ולילה, וכיצד אנחנו רואים את זה בפסוק?
ו. הסבר ביחס לברית מהו שכתוב "והוא יושב פתח האוהל כחום היום"
ז. הסבר את המושג גר צד, על מה מצביע המילה צדק?
ח. מה ההבדל בין ישראל לעכום בענין הברית וכיצד זה משליך על היחס בין ישראל לעכום?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב