036- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא ק-קב למתקדמים

036- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא ק-קב למתקדמים

 

וַיִּקְרָא ק-קב

תְּקִיעַת שׁוֹפָר

היחד הוא קובע, ולא הרצון הפרטי

 

בכל מפגש עם המציאות, דבר ראשון בוחן האדם את הרצון הפרטי נוכח המקרה, וכאן עליו לפעול כדי להגיע לשלמות אל מול הקורה אותו בהשגחה, כדי להתחבר להשם.

 

השלמות יכולה להיות מושגת כאשר הנברא מתקן את קו שמאל, דהיינו את בחינת יצחק, היא ההשתוקקות. חוץ מהפעולה הגשמית בראש השנה, כאשר אדם מרגיש בנפשו השתוקקות גדולה, עליו לתקוע בשופר הנפשי כדי לתקן את הרצון כראוי, דהיינו לעורר את צד הבורא שבנפש כדי להתחבר אליו.

שב) רבי אלעזר ורבי אבא היו יושבים. אמר רבי אלעזר, ראיתי אבי ביום ראש השנה ויום הכיפורים, שלא רצה לשמוע התפילה מכל אדם, אלא א"כ עמד עליו שלושה ימים מקודם, לטהר אותו. שהיה אומר, בתפילה של אדם הזה שאני מטהרו, מתכפר העולם כך טיהרו עצמם ישראל שלשה ימים טרם קבלת התורה. וכש"כ בתקיעת שופר, שלא היה מקבל תקיעת אדם, שאינו חכם לתקוע בכוונה בסוד התקיעה.

שג) אלו התקיעות כסדרם.

סדר הראשון: כלול מכולם, כלול משברים ומתרועה: תקיעה, שברים תרועה, תקיעה.

סדר השני: תקיעה אחת כסדרו בתחילה, ותקיעה אחת כסדרו בסוף, וגבורה גדולה, השברים, ביניהם. והסדר: תקיעה, שברים, תקיעה.

סדר השלישי: תקיעה אחת בתחילה, ותקיעה אחת בסוף, וגבורה סתם, תרועה ביניהם. השברים עולה לגבורה, התרועה יורדת למלכות. אחד דין קשה, השברים. ואחד דין רפה, התרועה.

והם עשרה קולות: תשר"ת תש"ת תר"ת. והם תשעה קולות, כי שברים תרועה שבאמצע סדר הא' אינו שני קולות אלא קול אחד שכולל שניים, וע"כ אין יותר מתשעה קולות.

ב' גבורות: קו שמאל דז"א, יצחק, והמלכות, הנבנית מקו שמאל. גבורה דז"א גבורה גדולה, והמלכות גבורה סתם. התקיעות כנגד ג' קווים, לתקן הקו שמאל, דין, עם ב' הקווים הימין והאמצעי, אברהם ויעקב, חסד ורחמים. והם ב' התקיעות: אחד בראש הסדר כנגד אברהם, ואחד בסוף הסדר כנגד יעקב. ביניהם נתבשם ונמתק יצחק, קו השמאל. אמנם יש ב' בחינות שמאל: גבורה דז"א, יצחק, וגבורה סתם, מלכות. וצריכים להמתיק את שניהם. וע"כ צריכים לג' סדרים. כי השברים כנגד גבורה הגדולה. התרועה כנגד גבורה סתם. ע"כ בסדר הראשון אנו כוללים ב' הגבורות יחד, שסדר ראשון כלול מכולם, וע"כ תוקעים תקיעה, שברים תרועה, תקיעה. וסדר השני ממתיקים עם ב' התקיעות את הגבורה הגדולה בלבדה, שברים, שסדר השני הוא, תקיעה אחת כסדרו בתחילה, ותקיעה אחת כסדרו בסוף, וגבורה גדולה, השברים, ביניהם, שתוקעים תקיעה, שברים, תקיעה. ובסדר הג' ממתיקים עם ב' התקיעות את גבורה סתם בלבדה, שסדר השלישי הוא, תקיעה אחת בתחילה, ותקיעה אחת בסוף, וגבורה סתם, התרועה, ביניהם. שאינו אומר כאן גבורה גדולה, אלא סתם גבורה, המלכות, תרועה. ותוקעים תקיעה, תרועה, תקיעה.  קול שברים נשמע שבר שבר. קול התרועה נשמע כמו גערה והכעסה. ולכן אמר, שברים עולה לגבורה, שהשברים עולה לגבורה דז"א. ואמר, תרועה יורדת, שהתרועה יורדת למלכות. שברים דין קשה. תרועה דין רפה.

שד) ביום הזה מתעטר יצחק, גבורה וקו שמאל, והוא ראש האבות. ביום הזה כתוב: פחדוּ בציון חטאים. ביום הזה נעקד יצחק, ועקד הכל. ושרה מיללת מי מילל לאברהם הניקה. וקול שופר חזק מאוד. אשרי חלקו מי שעבר ביניהם וניצל מהם. בשביל זה אנו קוראים פרשת עקדת יצחק ביום הזה, כי ביום הזה נעקד יצחק למטה, ונקשר באותו שלמעלה בשעה שכתוב: ויעקוד את יצחק בנו. בראש השנה חוזרים העולמות לקדמותם, כמו שהייתה המלכות ביום ד' דמעשה בראשית, שהייתה מלבשת הקו שמאל דבינה, וז"א הקו ימין דבינה. ואז עוד לא נתיחדו הימין והשמאל ביחד, והייתה החכמה בלי חסדים, ולא הייתה יכולה להאיר. כי אין החכמה מאירה בלי חסדים אמנם בראש השנה זה עדיין לא בחינת שני המאורות הגדולים זהו רק שורש אשר ביום הכיפורים הם מאירים בחוכמה, אך מכיוון שאין חסדים הם מצמצמים את האור בבחינת חמשת העינויים, כדי להראות שהחסדים הם החשובים בבחינת לכי מעטי עצמך. וזה הדינים וקיטרוג הלבנה. והעצה לזה נתן הקב"ה תקיעת שופר, שע"י הקול היוצא משופר, מעוררים כוח המסך דחיריק בז"א, שהוא קו האמצעי, וע"י מסך דחיריק הוא ממעט את קו השמאל מג"ר, ואז נכנע השמאל לימין ומתיחד עימו, ומתלבשת ו"ק דחכמה, שנשארו בקו שמאל בחסדים, ואז הם מאירים. הרי שביום ראש השנה, ע"י תקיעת שופר, נתתקן הקו שמאל, שיוכל להאיר, מפאת התלבשותו בחסד דימין. ביום הזה מתעטר יצחק, שיצחק, קו שמאל, נתעטר ע"י התלבשותו בחסדים, ומאיר בו"ק דג"ר, שנקרא עטרה. והוא ראש האבות, כי בחינת הראש, ג"ר, שיש בחג"ת דז"א, הנקראים אבות, הן מיצחק, כי ו"ק דחכמה שלו הוא ג"ר וראש. אבל קו ימין, אברהם, חסדים חסרי ג"ר, כי אין ג"ר אלא מחכמה. ביום הזה כתוב: פחדוּ בציון חטאים, כי החטאים הרוצים להדבק בג"ר דשמאל, המעוררות דין בעולם, הם עתה בפחד, מחמת שהמסך דחיריק שנתעורר מקול שופר, מיעט את ג"ר הללו. ותדע, כי תקיעת שופר ועקדת יצחק הם ענין אחד, כי עקדת יצחק פירושו, שאברהם עורר את המסך דחיריק שבקו האמצעי למעלה, שע"י כוח הזה, ויעקוד את יצחק בנו, שמיעט הג"ר דחכמה שבקו שמאל, יצחק, שע"י המיעוט הזה נכלל השמאל בקו ימין, שהוא אברהם למעלה. וכן יצחק למטה נכלל באברהם, שעי"ז נשלמו שניהם. ביום הזה נעקד יצחק, כי קול השופר ממעט את קו השמאל מג"ר שלו, שזה נבחן לעקדה של יצחק, ועקד הכל, שכל הבחינות של קו שמאל למעלה, נעקדו, ואפילו קו השמאל דבינה. ושרה מיללת, שהבינה, הנקראת שרה, הייתה בוכה, שפירושו מיעוט, מחמת שנתמעט קו השמאל שלה. וכל זה נעשה משום שקול השופר חזק מאוד, שקול השופר החזק גרם לכל המיעוט הזה. כי ביום הזה נעקד יצחק למטה, ונקשר באותו שלמעלה, שנתקשר מחמת העקדה בייחוד ימין ושמאל שלמעלה. וזכה שהו"ק דחכמה שלו יתלבשו בחסדים, שהיא בחינת הג"ר שלו ושל שאר המדרגות. אדם לא יכול לקבל את האור במקום ההשתוקקות, שאז הוא ירצה רק לעצמו במקום לתת לכלל. לכן על האדם להכניע את צד השמאל שבנפשו תחת הימין. יש להכניע את הרצון תחת האמונה. ויתור על חלק מהחוכמה פירושו קבלת חוכמה מסוג של רצון שהתכלל בהשפעה. יש לאדם הרגשה שאינה נכונה שאם יתנו לו את כל מה שהוא רוצה הוא יהיה שלם, כמו כן להיפך, בהשפעה בלבד אין שלמות מפני שיש להשתמש ברצון לקבל, אך בצורה מבוקרת. תקיעת השופר היא המתקנת את צד שמאל שיוכל לפעול במסגרת השלמות של חסדים וחוכמה, של ימין ושמאל.

 

שה) אמר רבי אלעזר: ביום של עקדת יצחק העטיר יצחק לאברהם במוחין דג"ר, המכונים עטרה  כמ"ש: בעטרה שעִטרה לו אימו, שכתוב: וְהָאֱלֹהִים, נִסָּה אֶת-אַבְרָהָם. וַיִּקְרָא שְׁמוֹ, יְהוָה נִסִּי, שהוא לשון התנשאות ורוממות. וניסה הוא כמו נשא, ולא מלשון נסיון. כי בעקדת יצחק הגדיל ונשא את אברהם. שנשתכלל הימין ונשלם ע"י עקדת השמאל. כי מטרם שקו ימין, אברהם, נכלל בשמאל, יצחק, אין לו לימין אלא ו"ק בלי ג"ר. ואחר שנכלל בשמאל, יש לו ג"ר כמו השמאל. והתכללות זו באה לו ע"י עקדת יצחק. ונמצא שהימין נשתכלל ונשלם ע"י העקדה  כמ"ש: וְהָאֱלֹהִים, נִסָּה אֶת-אַבְרָהָם, שהגדילו בג"ר. והאלקים זהו פחד יצחק, מידת הגבורה, קו שמאל, שמידה זו הגדילו בג"ר, ע"י שנכלל בה ע"י עקדת יצחק. בעקדה יצחק לא הצטווה בכלום אלא רק אברהם. אמנם יצחק קיבל על עצמו ופשט את צווארו, אבל עיקר הניסיון היה לאברהם.

שו) רבי אבא אמר: כִּי-אֱלֹהִים שֹׁפֵט זֶה יַשְׁפִּיל, וְזֶה יָרִים. אלקים גבורה, ושופט ת"ת. אם לא היה עובר הדין של יצחק, גבורה וקו שמאל, במקום שיעקב שורה, ת"ת וקו אמצעי, ונתבשם שם, אוי לעולם שיפגש בדינו. כי יעקב, קו אמצעי, ממעט את קו השמאל ע"י המסך דחיריק, שע"י זה מתיחד השמאל עם הימין, ונתבשמים הדינים הקשים שבשמאל. כי באש ה' נשפט, שהאש שבשמאל נשפט ע"י הויה, קו אמצעי, המיחדו עם הימין. וזו היא התבשמות העולם. התבשמות היא השפעה, העולם הוא קו שמאל מבחינת העלם, דהיינו התכללות שמאל בימין

שז) וכיוון שיצחק, קו שמאל, נכנס במקומו של יעקב, קו אמצעי, ויעקב אחז בו בכוח המסך דחיריק שבו כלומר לא נתן לקו שמאל לפעול לבדו. שבקו אמצעי ישנה המנעולא שלא מאפשרת לחוכמה להתגלות, ויש את המפתחא המאפשר קבלת ו"ק בלבד, אז שקט האש והצטננו הגחלים שלו, שהם הדינים של קו שמאל. בדומה לאדם שהיה כועס, וחגר והזדיין, ויצא בכעסו להרוג בני אדם. חכם אחד עמד על פתחו, ואחז בו. ולא עזבו לצאת החוצה. אמר לו הכועס, אם לא אחזת בי והתקפת אותי, היה הרג נמצא בעולם זהו הכח לעשות אור חוזר הנדחה. כי בעוד שהתקיפו זה את זה ואחזו זה בזה, נצטנן כעסו על שיצא להרוג. יצא אותו חכם והוכיח, מי סבל הכעס ותוקף הדין של אותו אדם, הוֵי אומר, מי שעמד על הפתח לעכבו מלצאת.

שח) כך אמר הקב"ה, קו האמצעי, לישראל, בניי לא תפחדו מן הדינים של קו שמאל, כי אני עומד על הפתח, לעכב את הדינים מלצאת. אבל התעודדו ביום הזה ותנו לי כוח בשופר דהיינו לעורר את קו אמצעי שהוא בחינת הבורא שבנברא. שע"י קול שופר מעורר קו האמצעי את המסך דחיריק, שזה כל כוחו למעט קו השמאל ולהמתיקו בימין. וזולתו אין כוח שיוכל לייחד השמאל בימין. שאם נמצא קול שופר כראוי ומכוונים בו למטה, הקול ההוא עולה ומעורר את המסך דחיריק בקו האמצעי, ומיחד הימין והשמאל, שבו מתעטרים האבות, שע"י התכללות בימין ושמאל, הם קונים מוחין דג"ר, שע"י זה נתעטר יצחק ונתעטר אברהם (כנ"ל באות ש"ד ובאות ש"ה). וכיוון שאת כל זה גרם יעקב, נעטר גם הוא, שכל המוחין שגורם תחתון לעליון, זוכה בהם גם התחתון. ונמצא שהאבות אברהם ויצחק עומדים במשכנו של יעקב, משום שהוא הפועל כל הייחוד הזה. וע"כ צריכים להיזהר בשופר, ולדעת קול ההוא, ולכוון בו שמוכנים להכניע השמאל ולעורר את קו אמצעי, הוא צד הקב"ה שבאדם.

 

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה הדף היומי בזהר הקדוש פרשת ויקרא ק-קב
1. מה היה מנהגו של רבי שמעון בענין התוקע ושליח הציבור בראש השנה ומדוע לדעתך
2. מה הם ג הסדרים של התקיעות מה מציין כל אחד מהם
3. מדוע יש צד לומר שהם עשרה וצד לומר שהם תשעה
4. מה ההבדל בין תרועה לשברים הן מבחינת הספירות והן מבחינת המשמעות הנפשית
5. מהו "פחדו בציון חטאים"
6. הסבר באופן נרחב את הקשר בין יצחק לראש השנה והעקדה מה תפקידה וכיצד היא קשורה לתקיעת שופר
7. מהו שכתוב והאלקים ניסה את אברהם על פי אות שה
8. מדוע תקיעת שופר מראה על התבשמות העולם אגב כך הסבר היכן אתה פוגש בחייך את מקום הבשם והיכן את מקום הבורסקאי

אין תגובות

להגיב