הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים סד-סו (שיעור השקפה)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים סד-סו (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

היכל רביעי — גבורה

אין דבר כזה שאדם יעשה משהו סתם — אין סתם!
משום שיש שבעה עיני השם המשוטטות בארץ, כלומר שבע מדות בהשגחתו ית', כל מה שנעשה בעולם הן לטוב והן רע, נרשם צורתו באותו המעשה ממש ובאותו הזכות ממש ומתקיימים ועומדים לנצח, כלומר שאין שום דבר נאבד מהעולם,
שום פעולה של האדם אינה הולכת לאיבוד, הכל נרשם בנפש.

היכל זה שונה מכל ההיכלות וכולל ארבעה היכלות זה לפני מזה, שהם ד' בתי דינים שהפנימי הוא לדיני נפשות. כאן הרוח הנקרא זכוּת, כי במקום הזה מתהפכים חובות של כל בני העולם לזכות, ומי שזכה בו, זוכה להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות.

אמרו חז"ל לא היתה שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמים וארץ, משמע שכל בריות העולם הם בתכלית השלמות. אי אפשר לאדם לקחת חלק בשמחתו ית', אלא לאחר שעשה תשובה שלימה מאהבה, אבל מטרם זה לא ישמח כלל בעצמו ובבריות העולם, אלא להיפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומכאובים גופניים ונפשיים שהם העברות שעושה, וכל זה הגיע לו מפני שהולך כנגד טבע הבריאה. כי לא נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ומעשים טובים בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנאת עצמו, כמ"ש כֹּל פָּעַל ה' לַמַּעֲנֵהוּ, דהיינו בכדי שהבריות ישפיעו לו נ"ר. אבל בתחילה עייר פרא אדם יולד, דהיינו שכל ענינו הוא להנאת עצמו, ואין בו רצון להשפיע כלל, ואם טוען כל פעל ה' למעני ולהנאתי, שהרי רוצה לבלוע העולם ומלואו לטובתו ולתועלתו.
לפיכך הטביע הבורא ית' יסורים קשים ומרים, בענין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, באופן שאם יעסוק בתורה ומצוות בכדי לקבל שכר לעצמו, בכל מקום ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו.
עסק בתורה מאפשר לאדם לקבל כוח השפעה טובה, כמו סביבת פעולה, ואז יפקח השם את עיניו.

מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, אך על האדם להיות שותף ולהשפיע נחת רוח ליוצרו ולעבוד לתועלת השם, בכדי שלא תהיה בושה בקבל.

אל לו לאדם לבגוד בטבע שנתן לו הבורא, כי אם סר מהדרך, הייסורים יחזירו אותו לתלם. כי הדבקות הרוחני אינה אלא השוואת צורה.

על האדם להגיע לאותה נקודה בנפש בה מהפכים השגגות והזדונות לזכויות, כאן ישנה אחדות רעיונית שמאפשרת שפיטה אמיתית ואפרות לתקן את העבר. משמע שניתן להגיע לשלמות, ולכך יש לשאוף.

אין תגובות

להגיב