020- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נח-ס שיעור השקפה

020- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נח-ס שיעור השקפה

תזריע  נח-ס

גָּוַון לָבָן וגָּוַון אֱדוֹם

פתח רבי שמעון: אם יהיו חטאיכם כשני (אדום), כשלג ילבינו. כאשר תלכו בדרך השם ואז הדין יהפוך לחסד. אשרי הם ישראל, שהקב"ה רצה לטהרם לגמרי, כדי שלא ימצאו בדין לפניו, ובעלי הדין לא ישלטו בהם. כי הכול הולך אחר מינו, אדום הולך לדין, ולבן הולך לחסד. הטהרה באה לידי ביטוי שהאדום ילבין, שהדין בפנימיות האדם תומתק ע"י הכללת הדין שהוא השמאל בימין, דהיינו שיפעל השמאל לטובת הימין.

בניגוד לעשו, הדין של דוד התמתק מפני שהכניע את השמאל שלו. כלומר היה דין, אחיו נידו אותו, אך הוא עמל כדי להמתיק את הדין. השאלה היא מאיפה באה החוכמה. אם באה מבינה בסוד ל"ב נתיבות החוכמה, אז אור החוכמה יכול להתקבל האור כפי שהיה בדוד. אצל עשו הדין הוא פסולת, כמו גוף בלי נשמה.

חוכמה שבאה מבינה אינה באה באופן ישיר, אלא בדרך תיקון של השפעה. מכאן שמי שרחוק, היינו שרוי בדין, כשיבוא להיטהר באמת יקבל עזרה.

דָּרְשָׁה צֶמֶר וּפִשְׁתִּים

כתוב: וצרעת נַעֲמָן תדבק בך ובזרעו לעולם. אם הוא חטא, בניו למה יהיו מוכים? אלישע ראה יותר משאר הנביאים, ראה שלא יצא מגיחזי, בן הגון, וע"כ קילל את כולם. וכי אין לאדם בחירה להיות צדיק, כיצד רואה ברוח הקודש שלא יצאו מגחזי בנים הגונים.

אמר אלישע לגחזי, אבל משום שעבדת אצלי, השירות שלך לא יהיה בחינם, והמיתה שלך תהיה בעולם הזה, ולא לעולם הבא, ומשום זה, וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך. למעשה אומר לו שהצרעת היא לטובתו, שהוא מומת בעולם הזה ולא בבא. השאלה האם נפגע במעשה במקרה, או חלילה בנפש.

אין תגובות

להגיב