הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק סא-סג | שיעור 21 למתקדמים

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק סא-סג | שיעור 21 למתקדמים

בלק סא – סג

קנה רבי אלעזר ורבי אבא הלכו לראות את רבי יוסי בן רבי שמעון בן לָקוּנְיא, חמו של רבי אלעזר. קמו בחצות לילה ללמוד תורה. ישבו. אמר רבי אלעזר, עתה היא העת שהקב״ה נכנס בגן עדן להשתעשע עם הצדיקים אשר שם. אמר רבי אבא, השעשוע הזה מהו, ואיך משתעשע עימהם? אמר רבי אלעזר, דבר זה הוא סוד סתום ונסתר אצלי, שאינו ידוע לכל, ולא רצה לגלות אותו

ה׳ אלקיי אתה אֲרומִמך

אין הצדיק משבח עצמו ביודעו שיש עליון מעליו

קנו פתח רבי אלעזר ואמר, ה׳ אלקי אתה, אֲרומִמך אודה שמך כי עשית פלא, עֵצות מרָחוק אמונָה אוֹמֶן. פסוק זה הוא סוד האמונה. הוי״ה הוא סוד עליון והוא התחלה של הנקודה העליונה הסתומה שאינה ידועה, או״א עילאין, חכמה, שבהם אין י' יוצאת מאויר ונשארת תמיד בחסדים, באמונה. והם סתומים מחכמה, בלתי נודעים.

אלקי הוא קול דממה דקה, ישסו״ת, בינה, התחלה העומדת לשאלה, כי י׳ יוצאת בה מאויר לעת גדלות במדרגת חכמה, אבל נסתם ואינו ידוע ואין מי שמשיב עליה. שאע״פ שעומדת לשאלה, לגילוי, מחמת שהי' יצאה בה מאויר, וחזרה לאור החכמה, אין מי שישיב על השאלה עומדת בביקוש ואין מי שיגלה את אור החוכמה, כי החכמה אינה מתגלה במקומה אלא במקום ז״א ומלכות, משום שהיא סתומה וגנוזה הבינה, כלפי התחתונים, ומאחר והיא בשני קווים, רק ז"א יכול לעלות אליה ולפתוח קו שלישי.

קנז הוי"ה, או"א, שאין עומדים לשאלה כלל. אלקיי, ישסו״ת, שעומדים לשאלה, ואין מי שישיב עליה. אתה, ימין, חסד דז״א, התחלה העומדת לשאלה ולהשיב עליה שלא כמו בישסו"ת. אמנם היא רק התחלה לגילוי הזה, ועוד לא מגולה בו, אלא רק במלכות. והוא נקרא כוהן עליון, כמ"ש, אתה כוהן לעולם, על דִבְרתי מַלכִּי צֶדק.

כוהן עליון הוא חסד דז״א, עומד על דבר, מלכות, משום שהדבר הזה אינו עומד אלא בימין, חסד. דבר הוא מלכי צדק, כך שמו של המלכות.

ודוד אמר, דברתי, ולא דבר, משום שהתקשרה בו, כי דוד היה מרכבה אל המלכות, וכל דברי שבח של דוד באו בדבר ההוא, וע״כ אמר, דברתי, המלכות שלי. ומשום זה, אתה, הוא כוהן, חסד. ג׳ מקומות נקראים אתה, החכמה החסד והמלכות. שם הויה או"א עילאין, אלוקי ישסו"ת, אתה חסד.

קנח ארוממך, כלומר בכל ג׳ השמות, הוי"ה אלקיי אתה, ביחד. אודה שמך, כראוי, והשם הזה ידוע, שהוא מלכות, הנקראת שֵׁם. כי עשית פלא. פלא, הוא לשון העלם, שעשית כיסוי ולבוש אל האור הסתום של עתיקא, בינה, הראשית של מדרגה העליונה, החכמה שבה, הנקראת אדה"ר הסתום, שיתלבש בכיסוי של אור חסדים. הפלא הוא כוח הלבוש

קנט כי עשית פלא, כלומר, כי עשית אָלֶף. כי פלא הוא אותיות אל"ף. א"ב, פירושו אלף בינה. אבל צורתה של א׳ היא ג׳ צדדים, ימין שמאל אמצע. שהוא ראשית של סוד העליון של אדה"ר, ג׳ הקווים שבבינה, שהם שורש צורת אדם, המוחין דז"א. משום שבצורתה של א׳ יש שתי זרועות מכאן ומכאן, שהם ב׳ קווים חו"ג, שהם י׳ עליונה וי׳ תחתונה שלה, וגוף באמצע, ו' שבין שתי האותיות י'.

והכול אחד. שהפירוש הזה אחד עם הפירוש שפלא הוא התלבשות החכמה בחסדים. כי אין התלבשות זו באה אלא ע״י ג׳ קווים. והוא הייחוד של א'. ומשום זה א' היא מספר אחד. כמ"ש, כי עשית פלא, שהוא אָלף.

כי עשית פלא. פלא זה, הוא מדרגה אחת מאלו פלאות חכמה. והיא כמ"ש, נתיב לא יְדָעו עיט שהוא דבר נעלם, שאינו יודע את ההתחלה שצריך לקבלה באמונה, וכך משה רבינו שהוא בחינת האמונה בנפש מכונה עיט, השער החמישים, והוא פלא.

קס תחילה קרא לזה פלא, כמ"ש, פלא יועץ, ולא אמר שָׁם עצות מרחוק. וכאן אמר, פלא עצות מרחוק. אלא שָׁם היה צריך למְנות ו"ק למדרגות עליונות, וע״כ אומר, פלא יועץ, אֵל גיבור אבי עַד שר שלום. אֵל, חסד. גיבור, גבורה. אבי, ת״ת. עד, נצח. שר, הוד. שלום, יסוד. וכאן אינו בא למנות חשבון המדרגות.

עצות מרחוק הם ב׳ בַּדֵי ערָבוֹת, נו"ה. ומשום שכל העצות של הנביאים באות משם, הם נקראים עצות מרחוק. כי הנביאים מקבלים מנו"ה.

אמונה אומֶן, הם שניים שהם אחד, כי הם נהר וגן, יסוד ומלכות. הנהר, יסוד, יוצא מעדן, והגן, מלכות, מושקה ממנו. הרי בכתוב, ה׳ אלקיי אתה, כל הסוד הסתום של האמונה. כי ה׳, חכמה. אלקיי, בינה. אתה, חסד. פלא, ג׳ קווים חג״ת. עצות מרחוק, נו"ה. אמונה, מלכות. אומן, יסוד

ואת בלעם בן בְּעוֹר הרגוּ בחרב

קסא אמר רבי אלעזר: בלעם הרשע, מי הרג אותו, ואיך נהרג? פינחס ואנשיו הרגו אותו, כמ"ש, הרגו על חַלְלֵיהם. בעיר של מִדְיין היה בלעם עושה בחכמת כשפיו, שפרחו באוויר הוא ומלכי מדיין. ואם לא הַציץ הקדוש ותפילת פינחס, שהפילו אותם לארץ על חלליהם, לא יכלו להם. כמ״ש, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. וכתוב, ואת בלעם בן בְּעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב.

קסב אמר רבי שמעון, אלעזר כל דבריו של בלעם הרשע קשים הם. כתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ולומדים, שבישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ומי הוא? בלעם.

משה, אין כמוהו בכתרים עליונים. בלעם, אין כמוהו בכתרים התחתונים. זה בצד הקדושה, וזה בצד השמאל. ואם כל זה היה בידו, וכל כך חזק בחכמה, איש שהיה משבח את עצמו בכוח גדול, כמ"ש, ואנוכי אִיקָרֶה כה, שפירושו, אעקור את כה, המלכות, מכאן, איך יכלו להרוג אותו?

קסג אלא בספר החכמה של שלמה המלך אמר כך, ג׳ סימנים הם: סימן לעבירה, הוא יֵירָקוֹן. סימן לשטות, הוא שמרבה דברים. סימן שאינו יודע כלום, הוא שמשבח עצמו. וזה המשבח עצמו, מכריע כל השאר, כי שוטה הוא, חשוד על כל העבירות, והכול יש בו.

קסד והרי כתוב , יהללךָ זר, ולא פיך. האם פירושו שאם אין זר שיהללך, יהיה פיך? אינו כן, אלא פירושו, אם אין מי שמכיר אותך, פְּתח פיך לדבֵּר בדברי תורה, ולהודיע דברי אמת בתורה, ואז פתחון פיך בתורה, ישבחו דבריך, ויידעו מי אתה. שאין דבר בעולם שהאדם ניכר בו, אלא בזמן שפותח פיו. פיו מודיע לבני אדם מיהו

שאלות חזרה בזוהר בלק סא-סג
1. כיצד מסביר את הפסוק על פי הספירות "השם אלוקי אתה ארוממך, הודה לך כי עשית"?
2. מי הרג את בלעם וכיצד נהרג?
3. מהם הסימנים לעבירה לשטות ולכך שאינו יודע כלום ומה זה מורה לעבודת האדם?

אין תגובות

להגיב