הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא ח-י | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא ח-י | מתקדמים | שיעור 1

אידרא זוטא האזינו ח - י

באותו יום שרבי שמעון רצה להסתלק מן העולם

אידרא הוא מושב/כינוס, וכאן בא ללמד על יסודות המחשבה. רבי שמעון, גלגול נשמת משה רבינו, הוריד לנו מעולמות עליונים את פנימיות התורה.

  • באותו יום שרבי שמעון רצה והחליט להסתלק מן העולם והיה מסדר דבריו התאספו החברים אצל ר"ש והיו לפניו ר אלעזר בנו, ר אבא ושאר החברים והיה הבית מלא. נשא ר"ש עיניו וראה שהתמלא הבית. בכה ר"ש ואמר, בזמן אחר כשהייתי חולה היה לפני ר פנחס בן יאיר, ועד שבררתי מקומי בגן עדן, חיכו לי עד עתה. וכשחזרתי היתה אש מסובבת לפני ומעולם לא נפסק ולא נכנס אדם אלי אלא ברשות, ועתה אני רואה שנפסק האש והנה נתמלא הבית. כסימן נוהגים ביום ההילולה להדליק מדורות.

  • בעוד שהיו יושבים פתח עיניו להסתכל בעולמות העליונים ר"ש וראה מה שראה, ואש סובבה את הבית. יצאו כולם ונשארו ר אלעזר בנו ור' אבא ושאר החברים ישבו מבחוץ אר"ש לר' אלעזר בנו, צא וראה אם ר יצחק ישנו כאן, כי אני ערבתי לו , אמור לו שיסדר דבריו וישב אצלי אשרי חלקו. כמה גדול היה הרשב"י שיכול היה לשלוט ולערוב לזמן הסתלקות של אחרים.

  • קם ר"ש וישב, וצחק, ושמח, אמר איפה הם החברים ר אלעזר והכניסם ישבו לפניו. נשא ידיו ר"ש והתפלל תפלה והיה שמח, ואמר אלו החברים שהיו נמצאים בבית האדרא היי באדרא רבא יזדמנו כאן. יצאו כולם ונשארו ר אלעזר בנו ור' אבא ור' יהודה ור' יוסי ור' חייא. בתוך כך נכנס ר יצחק, אמר לו ר"ש כמה יפה חלקך כמה שמחה צריכה להתווסף לך ביום הזה. ישב ר אבא אחורי כתפיו ור' אלעזר לפניו. השמות וסדר ישיבתם מלמדים על המדרגות הרוחניות של החברים, כאשר רבי שמעון הדרגת עתיקא קדישא

  • א"ר ר שמעון, הנה עתה שעת רצון היא אני רוצה לבא בלי בושה לעולם הבא בלי לקבל לחם ביזיון, בלי לקבל אור בלי כלים ראויים, והנה דברים קדושים שלא גליתי עד עתה, אני רוצה לגלות לפני השכינה שלא יאמרו שבחסרון הסתלקתי מהעולם . ועד עתה היו נסתרים בלבי כדי להיכנס בהם לעולם הבא. בושה היא לאדם שלא ממלא תפקידו בהכנת כלים לקבלת האור לעולם הבא. לרבי שמעון תפקיד עולמי והסתלקותו באה מתוך שלמות הפך הוא למרכבה לפנימיות התורה, ושמחים ביום ההילולה. סודות התורה שהוריד הם כרטיס הכניסה לעולם הבא עבור כל מי שלומד ומשיב אל ליבו.

  • וכך אני מסדר אתכם, ר אבא יכתוב, ר אלעזר ילמד בפה ושאר החברים ידובבו בלבם. קם ר אבא מאחורי כתפיו והיה ר אלעזר בנו יושם לפניו, א"ל ר"ש ​​ קום בני כי אחר ישב במקום הזה, קם ר אלעזר.

  • התעטף ר"ש בלבשו וישב, פתח ואמר. לא המתים יהללו יה ולא כל יורדי דומה המלאך האחראי להכניס לגיהנום מי שעובר עברות בנושאי אישות, כך הוא ודאי שהם נק' מתים כי הקב"ה נק' חי והוא שורה בין אלו הנק' חיים היי הצדיקים ולא עם אלו הנק' מתים היי הרשעים הלוקחים תענוגות לעצמם, ולכן אינם יכולים להלל את הקב"ה. וסוף הכתוב מוכיח שכתוב ולא כל יורדי דומה היי כל אלו היורדים למלאך דומה, שישארו בגיהנם, אבל לא כן אלו הנק' חיים שהם הצדיקים אשר הקב"ה רוצה ביקרם.

  • אמר ר"ש כמה משונה שעה זו מאדרא רבא שבפרשת נשא, כי באדרא רבה הזדמן הקב"ה ומרכבותיו, ועתה הרי הקב"ה כאן שבא עם הצדיקים שבגן עדן, מה שלא קרא באדרא. והקב"ה רוצה בכבודם של הצדיקים יותר מכבוד של עצמו, כמ"ש בירבעם שהיה מקטר ועובד לע.ז והקב"ה המתין לו ולא הענישו וכיון שהושיט ידו כנגד עדו הנביא, יבשה ידו שכתוב ותיבש ידו וגו'. ועל שעבד ע.ז לא כתוב אלא על מה שהושיט ידו לעדו הנביא, ועתה הקב"ה רוצה בכבוד שלנו שהצדיקים כולם שבגן עדן באו עמו. רשב"י רואה ישויות רוחניות ואומר שהצדיקים שבגן עדן, שאינם בעלי גוף גשמי, הרי שזו המציאות האמיתית.

  • ​​ אחר ר"ש הרי רב המנונא סבא כאן וסביב לו ע צדיקים חקוקים בעטרות ומאירים כל אחד ואחד מזהר זיו עתיקא קדישא הסתום מכל סתומים והוא בא בשמחה לשמוע אלו הדברים שאני אומר. בעוד שהיה יושב, אמר הרי ר פנחס בן יאיר כאן, התקינו מקומו. הזדעזעו החברים שהיו שמה הבינו שישנה מציאות כמו בעולם הבא שרק הרשב"י רואה, וקמו וישבו בירכתי הבית. ר אלעזר ור' אבא נשארו לפני ר שמעון. א"ר שמעון באדרא רבא נמצאנו שכל החברים היו אומרים ואני עמהם. עתה אני אומר בלבדי וכולם יקשיבו לדברי, עליונים ותחתונים אשרי חלקי ביום הזה.

  • פר"ש ואמר אני לדודי הקב"ה ועלי ​​ תשוקתו. כל הימים שהייתי קשור בעולם הזה בקשר אחד נקשרתי בקב"ה בקשר של אהבה, השפעה ומשום זה עתה ועלי תשוקתו, שהוא וכל המחנה שלו באו לשמוע בשמחה דברים סתומים ושבח עתיקא קדישא הסתום מכל הסתומים הפרוש ונבדל מכל שלא ניתן להשיגו ואינו נבדל שהרי הכל מתדבק בו והוא מתדבק בכל הוא הכל. היות ורשב"י מדבר ממדרגת עתיקא קדישא, בא לפרש את השפעה עתיק לראש דא"א שהוא השורש לכל המוחין לז"א דרך י"ג תיקוני דיקנא.

 

שאלות חזרה בזוהר אדרא זוטא ח-י
1. מהי האדרא זוטא?
2. מהו שאומר רבי שמעון שרוצה לבוא בלי בושה לעולם הבא ולען מגלה דברים קדושים ונסתרים
3. כיצד סידר רבי שמעון את סדר התפשטות החכמה לאחר הסתלק
4. במה מיוחדת האדרא זוטא מהאדרא רבא ?
5. מי בא לשמוע את דברי אבי שמעון ומה אנו למדים מכך
6. מהו מקור הסוד והנושא שעליו הולך לדבר איתנו רבי שמעון באדרא זוטא

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב