הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא נה-נז | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא נה-נז | מתקדמים | שיעור 17

האזינו אדרא זוטא נה- נז  ​​​​ 17

אורחא דפלוגתא דשערי דז"א

 

כאשר מתחברים לכוח האמונה, מקבלים הכוונה למטרה לילך בדרך הישר. זו הליכה בקו אמצעי, בשביל בין השערות, בין סערות הנפש. זוהי הדרך בה הולכים הצדיקים.

 

אמנם בקו אמצעי ישנם דינים, אך הם תמרורי הכוונה אותם יש לחפש ובהם להשתמש. וכך כל מצוות לא תעשה שבתורה, לא באו לעונש, אלא להביא לאחדות וקשר.

 

הרשעים נתקלים בדינים שאינם מכוונים אותם, והם רואים בהם ייסורים. לעומתם אלו שהולכים בשיקול דעת יכולים לקבל בקו אמצעי ומקבלים כוח, למרות שמרגישים הגבלות, ברור להם שזה לטובתם.

 

אתגר גדול באדם שמתגלה בו רצון חזק, ואינו משתמש בו נכון, זוהי הרשת ללכוד את הרשעים. מי שמוכן להיות קשוב לשורשי המוחין, ימצא שעת רצון ורחמים.

 

​​ 

קכז) בהתחלקות השערות דז"א מתאחז דר אחד בדרך התחלקות השערות דעתיק יומין כלומר שמקבל שפעו ממנו ומתחלקים ממנו כל הדרכים של מצות התורה דרך נקרא אורחא וכמו שהיה בא"א כך גם ישנה דרך זו בז"א, כל בעלי יבבה שמייבבים מחוסר חסדים, מבקשים מזונות שהם אורות דחסדים. ויללה כשאין חכמה תלוים בכל קוץ וקוץ שבשערות והם פורשים רשת מלכודת לרשעים שאינם יודעים אלו הדרכים. ז"ש דרך רשעים כאפלה וכל אלו תלוים בקוצים הקשים ומשום זה כולם קשים, והעמדנו שבאלו קוצים החלקים מתאחזים בעלי המתקלא שכתוב כל אורחות ה' חסד ואמת וכל כך הוא משום שממשיכים ממוחין סתומים של השמאל הנק' רהיטי מוחא.

השערות הם כל מיני דינים הנמשכים מתיקוני ג קווים שבמוחין, והלבן שבין השערות השביל רומז על חסד שאין בו דינים, כי מתוך שהצדיקים רואים הדינים המתפשטים לנוטים לימין ולשמאל, הם יודעים דרך קו האמצעי החלק שאין בו שום שערות ודינים שמקור הדרך הזה הוא בגלגלתא דא"א שעליו נאמר ואחר צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום גמר תיקון. שרואים את הכוח הגדול של השמירה, חסדים מכוסים ומאיר לאורחא דפלגותא דשערי שבגלגלתא דז"א, שהצדיקים ההולכים בקו אמצעי הם יונקים מאורחא דגלגלתא דא"א המאיר באורחא דז"א וכל תרי"ג מצות באים לעזור לאדם שילך בדרך אמצעי בלי דינים הזה שאין בו שערות דקו ימין ולא משמאל כי רמ"ח מצות עשה מצילים אותו משערות דשמאל. שכל מצוה מטלת אורה בדרך הלבן הזה ואין לשאול הרי גם מקו אמצעי יש שערות ודינים, העניין הוא שהדינים שבו הם ג"כ מבחינת הנטיה לקו ימין או לקו שמאל, שהם מענישים אותם כדי שילכו הקו האמצעי ממש וכשמקבלים הדינים ההם נשמעים לו ללכת בקו אמצעי אבל להולכים בקו אמצעי אין דינים כלל.

לפיכך אחר שביאר בחינת הלבן שבקו האמצעי הנק' אורחא דפלגותא דשערי מבאר הדינים הנוהגים בקו אמצעי שהם דעת הנק' קוצים שהם מענישים את הנוטים לימין או לשמאל. בעלי הדין המענישים ומביאים יבבה ויללה לעולם הם תלויים בדינים דקו אמצעי היי הנמשכים מדעת המכונים קוצין, ואלו שמפילים אותם ברשת שלהם, כי דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו והם נופלים לרשת הדינים שבקוצי השערות. אמנם הצדיקים ההולכים בקו אמצעי הם הולכים באורחא דפלגותא דשערי שהוא לבן ואין בו שערות כלל שעליו נאמר וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום, ויש בקו אמצעי ב בחינות דינים דמנעולא ודמפתחא שבעת שגלויים בו הדינים דמנעולא אין המוחין יכולים להתפשט בו, אלא אחר שממתיק המלכות לבחינת מפתחא אלא אחר שממתיק המלכות לבחינת מפתחא אז מתגלים בו המוחין שכל זה אמור בקוצין היוצאים מבחינת מנעולא שהם דינים קשים, ואותן הבאות מדינים דמפתחא שהן חלקות, בהן מתאחזים בעלי המתקלא שה"ס המס"ך דחריק המתוקן בבחינת מפתחא שהוא גורם ליציאת המוחין דפנים בפנים. וז"ש שעליהם כתוב כל אורחות ה' חסד ואמת כדי שיתגלו המוחין דגדלות הכלולים מחסד וחכמה הנק' חסד ואמת, וכל כך למה הם גורמים כל זה, שלהיות דמכין ממוחין סתימין דרהיטי דמוחא, שלהיות המסך דחיריק מתוקן בסוד המתקלא שפירושו שהחסדים יאירו יכולים להמשיך ולגלות מוחין למעלה אז יכולים להמשיך ולגלות מוין הסתומים שבשמאל, כי אז הם נכלליםם בחסדים דימין ולא זולת.

קוצין שבאבא ואמא מחב"ד

קכח) ומשום זה נמצא כל אחד מהקוצין כפי דרכו כלומר שיש בחינת קוצין בכל מוח ומוח מחב"ד כי כלולים זה מזה ויש בכ"א מה שערות ונימין וקוצין אבל ממוח אחד מהם היי מוח אמצעי שהוא דעת נמשכים מאלו הקוצין החלקים שבו בעלי המתקלא שיש בהם שיקול דעת, שמכריעים ונותנים לימין לשלוט שכתוב עליהם כל אורחות ה' חסד ואמת.

אע"פ שהקוצין שה"ס דינין דקו אמצעי נמצאים בכל ג המוחין חב"ד עכ"ז מה שאמר שמקוצין החלקים נמשכים בעלי המתקלא לגלות המוחין דפב"ב, זה נאמר רק על מוח הימין שהוא בחינת קו ימין בכללו אלא לא בבחינת שערות ונימין הנכללים בו אלא בקוצין החלקים שבו שהם בחינת קו אמצעי שה"ס המסך דחיריק שעל ידו מכריח קו השמאל להתכלל בימין, שהוא המכונה מתקלא מהטעם שהוא מקוצין דימין הוא כי בחינת מפתחא כשנקשרת בימין היא בשליטת החסדים ואז הם בסוד אספקלריא המאירה. משמעות הדינים שבימין, זו עמידה במקום במקום להתקדם לשלמות, כלומר אדם אומר טוב לי כך. לכאורה אינו חוטא, אך אינו מתקדם לתכלית. הדרך הנכונה היא כשמתגלה הרצון, לבחור לוותר ולהעדיף חסדים, השפעה.

קכט) ממוח השני שהוא מוח השמאל שהוא בינה, באלו קוצין הקשים שבו נמשכים ותלוים בעלי יבבה ויללה הנ"ל שכתוב יכשלו, מה פירושו, ומשיב אלא לא ידעו, כלומר אינם יודעים ואינם רוצים לדעת במה יכשלו, אל תקרי במה יכשלו אלא באמא יכשלו, היי באלו הנאחזים במוח ב שהוא בצד אמא, מהו צד אמא, היי גבורה קשה שבשמאל שממנה מתאחדים בעלי יבבה ויללה. מלמדנו בזה שאע"פ שאמר לעיל שבעלי יבבה ויללה יוצאים מקוצין האמצעי אלא מקוצין הקשים הכלולים בקו שמאל כי שם מתכפלים הדינים שבהם מחמת התכללותם בדינים דשמאל.

קל) ממוח ג באלו קוצין שהם באמצע כי כלול בו ימין שמאל אמצע שהם שערות נימין ​​ קוצין וע"כ אמר קוצין דאמצע נמשכים ותלויים בעלי מדין שה"ס היושבים על כסא מדין היי המקבלים מבחינת החוכמה שבמלכות הממותקת בחסדים שאז נק' כסא מדין וקיומם תלוי בקוצין דמוח הדעת שה"ס המסך דחיריק ונק' פנים מאירים ואינם מאירים שלהיות במלכות הם פנים שאינם מאירים ולהיותם מתוקנים בקו אמצעי דדעת הם מאירים ובאלו כתוב פלס מעגל רגלך היי שיהיו דבוקים בקו האמצעי שהוא פלס ומתקלא ואז יהיו פנים מאירים והכל נמנצא באלו הקוצין דשערות הראש.

בחינת המתקלא שבמסך דחיריק שבקו האמצעי הממשיכה המוחין הגדולים דפנים המאירים היא נמשכת מהקוצין שבקו ימין, ובחינת דינים הקשים הנמשכים ממסך דחיריק שבקו אמצעי מבחינת המנעולא שבו הם מהקוצין שבקו שמאל שהוא אמא, ובחינת מארי מדין היי המקבלים הארת החכמה ממלכות שנק' חכמה תתאה הם נמשכים מקוצין דקו אמצעי שהוא השוקל את החכמה שלא תאיר ממעלה למטה למטה בסו"ה פלס מעגל רגלך ואלו לפעמים הם בפנים מאירים כשהם בשליטת קו האמצעי ולפעמים הם בפנים שאינם מאירים כשהם בשליטת המלכות.

מצחא דז"א

קלא) המצח של הגלגלת הוא ממצח לפקוד הרשעים על מעשיהם, וכשמצח זה מתקלה, מתעוררים בעלי הדין לאלו שאינם בושים במעשיהם. מצח הזה הוא אדום כשושנה ובשעה שמתגלה מצח של עתיקא, במצח הזה הוא חוזר להיות לבן כשלג, ואותה שעה נק' שעת רצון לכל.

אע"פ שלא נקבעו שערות במצח ופנים דז"א משום ששרש השערות הוא מהדינים דנקודת החולם שהוא עליית י לאור ונעשה אויר וקביעות הזו של י באויר הוא רק בגלגלתא עכ"ז בקטנות מטרם שיוצאת י מאויר נמצאות השערות מכסות האזנים והמצח מפני שהאור הוא ו"ק בלי ראש ובגדלות כשיוצאת י מאוויר מתפנים השערות ונגלה המצח, שאז חוזרת ומתגלה החכמה שנעלמה מכח כניסת י לאויר. והנה בא"א בעת ההיא מתגלה מצח הרצון שפירושו שהמצח שלו דוחה החכמה ובוחר בחסדים שזה רצון אמיתי, ואזה נמצאים החסדים ההם בבחינת רעוא דראוין משא"כ בז"א שבעת שנתגלה המצח מהשערות היי בעת שאות י יוצאת מאויר ובינה ותו"מ דתחתון חוזרים למדרגה הרי יוצא ונעשה מהם ​​ בחינת קו שמאל ומתעוררת אז מחלוקת בין ימין ושמאל בסו"ה יעלו שמים ירדו תהומות.

בשעה שהמצח מתגלה כמו שממשיך וכשהמצח מתגלה היי כשיוצאת י מאויר והשערו מתפנות מהמצח, נתעורר אז המחלוקת ימין ושמאל ומתגלים דינים דימין וכן דינים דשמאל, על כל אותם הרשעים שאינם רוצי לקבל עליהם שליטת קו האמצעי. וז"ש האי מצחא סומקא כוורדא, היי סוד דינים דשמאל המכונה אדום המענישים קשה את הרשעים הרוצים לינק משמאל בלי ימין. ובשעת שמתגלה מצח דעתיקא שבו שליטת החסדים החשובים יותר מחכמה, להיותם בו ברצון אז אתהדרת חוורא כתלגא כי שליטת החסד דמצח הרצון דעתיקא שה"ס גוון לבן מתגברת על הארת השמאל שבמצח ומזירו ללבן, וההיא שעתא עת רצון אקרי לכלא, מפני שחסדים דמצח דעתיקא מאירים ברצון ולא מחמת מסך וחסרון וע"כ לא פג מהם מעלת החכמה ויש בהם מעלת שניהם ע"כ הם לרצון לכל.

שאלות חזרה בזוהר אדרא זוטא נה-נז
1.מיהם בעלי יבבא ובעלי יללה?
2. מיהו האורחא שאין בו שום שערות ודינין הנמצא בגלגלתא דז"א?
3. מה תפקיד של תרי"ג מצוות מצד האורחא?
4. על מה נאמר "ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום"?
5. אלו דינין יש בכל אחד מהמוחין ימן שמאל ואמצע היינו חכמה בינה ודעת?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב