20- דף היומי בזהר הסולם – וירא נח-ס (שיעור השקפה)

20- דף היומי בזהר הסולם – וירא נח-ס (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד6

 

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים נ"ח-ס'

אנו רואים שלפני שה' העניש את סדום הוא נמלך באברהם אבינו, כלומר מספר לו ומתייעץ איתו על כך.

וקשה, מדוע צריך ה' ית' להתיעץ עם אברהם?

אלא שמתמד אותנו הזוהר הקדוש שלצדיקים יש אחריות על אנשי הדור. הצדיקים מקשרים את הדור אל הקב"ה, ולכן יש להם אחריות אפילו על מעשי הרשעים, ולכן הוא מספר לאברהם.

אברהם אבינו אומר לה' ית' – אולי למרות שהרבה רשעים במקום הזה בכל זאת יש מעט צדיקים, ובעצם – אולי כן ישנם נקודות של צדיקות שדרכם כן יוכלו לחזור בתשובה? אבל פחות מעשרה צדיקים אי אפשר. עשרה צדיקים לא היו שם.

לומדים אנו מאברהם אבינו שיש להתפלל על הרשעים ולא לרצות שהם ימותו. נותן הזוהר הקדוש דוגמא על תרח אבי אברהם, שאם הוא, שהיה עובד עבודה זרה, היה מת – לא היה נולד ממנו אברהם.
צריך להאמין שגם ברשע יש נקודות של צדיקות.

לעיתים אין ברירה אלא להעניש כמו בסדום אבל זו צריכה להיות נקודת ההשקפה.

גם אדם בתוך עצמו צריך לראות אפילו במצבים קשים – אולי יש בי נקודות של צדיקות שדרכם אוכל לחזור בתשובה?

עד כאן, כדאי לשמוע את השיעור המלא…

אין תגובות

להגיב