020- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – נח-ס (שיעור השקפה)

020- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – נח-ס (שיעור השקפה)

שיעור שמע:
MP3-הורד

עניני תחיית המתים 

קצא) המקדש נעשה כעין העליון, בצורות מרכבותיו הקדושות. ואחרי כן, הישרה הקב"ה את שכינתו עימהם. כעניין הזה בטעם התפילין, שאותו האדם ומניחם, יהיה דוגמא למרכבות העליונות: למרכבה התחתונה ולמרכבה העליונה. כדי שתבוא המלכות שלו וישרה שכינתו עליו.

ב' המרכבות ולשתיהן צריכים. יש מעלה במרכבה עלאה, שלמעלה מחזה, שאינה במרכבה תחתונה, שלמטה מחזה. כי אין זיווג נוהג אלא במחזה ולמעלה, ששם פני אדם, ולא במחזה ולמטה, שחסר שם פני אדם. וכן יש מעלה במרכבה תחתונה, שמחזה ולמטה, שאינה במרכבה עלאה, שמחזה ולמעלה. כי מקום גילוי החכמה הוא בהמרכבה שמחזה ולמטה, ולא במרכבה שמחזה ולמעלה. לפיכך, אין גילוי השלימות זולת בשתי המרכבות ביחד. כי המרכבה תחתונה עולה ונכללת בזיווג שיש מחזה ולמעלה במרכבה עלאה. ואז מתגלה החכמה במרכבה תחתונה.

המשכן נעשה כעין העליון בצורת מרכבות הקדושות, שהמשכן וכליו נסתדרו בדוגמא לב' המרכבות. כי אז עלתה מרכבה תחתונה למקום מרכבה עלאה, ונכללה בזיווג אשר שם, ואז נתגלה החכמה במרכבה תחתונה, שזהו השראת השכינה בתחתונים. כן צריך האדם המניח תפילין, לכוון באלו ב' המרכבות והסדרים שבהם כי אז תבוא המלכות של הקב"ה, ויַשׁרֶה הקב"ה שכינתו עליו. כי אין גילוי החכמה אלא בהמלכות, שהיא מחזה ולמטה, ונקראת שכינה. אבל אין זיווג להמשכת החכמה אלא מחזה ולמעלה. וע"כ ע"י שתי המרכבות ביחד מתגלה השלמות.

קצב) למדנו, שיש בתפילין סודות עליונים ודוגמאות שלהם. ויש בו, במחזה ולמטה, ששם המלכות, שלוש מרכבות, בדומה לעליונים הקדושים, שהן סודות שלוש האותיות של שמו הקדוש יה"ו. כי ג' מרכבות, שהן ג' אותיות יה"ו. ארבע פרשיות שולטות על ארבע אותיות שמו הקדוש. ועל כך הוא סוד הש' של שלוש כתרים, וש' של ד' כתרים, שפירושן ג' מלכים שולטים בגוף. מחזה ולמטה, כנגד ש' דג' ראשים. ותפילין שעל הקב"ה למעלה, שהם תפילין של ראש. ותפילין של יד. והם ד' פרשיות, שהם כנגד ש' של ד' ראשים.

מבאר ההפרש בין מרכבה עלאה שלמעלה מחזה, למרכבה תחתונה שלמטה מחזה. שבמרכבה תחתונה חסר פני אדם, שהיא ה' תתאה של שם הויה. ונמצא שאין במרכבה תחתונה אלא רק ג' אותיות יה"ו, וחסר ה' תתאה. ורק במרכבה למעלה מחזה יש ד' אותיות כולם. ויש רק ג' מרכבות, שהם ג' אותיות שמו הקדוש הויה, יה"ו, שהם חכמה בינה תפארת. והמלכות חסרה, שהיא ה' תתאה. והם כלולות זו מזו, ונבחנים לג"פ יה"ו, שהם ג' מרכבות, אחר שתעלנה להזיווג שבמרכבה עלאה.

ארבע פרשיות שבתפילין הן, חו"ב תו"מ. והם שולטים על ארבע אותיות הויה. כי ארבע אותיות הויה הם חו"ב תו"מ. וע"כ ש' של ג' כתרים ושל ד' כתרים. אשר הש' מג' כתרים רומזת על בחינת המרכבה התחתונה, שאין לה מעצמה אלא ג' אותיות יה"ו, וחסרה ה' תתאה. והם ג' מלכים, השולטים בגוף מחזה ולמטה, שהם נה"י. ונקראים מלכים, משום שמחזה ולמטה שייך הכול אל המלכות. וש' של ד' כתרים רומזת על בחינת המרכבה עלאה, שיש לה ד' אותיות הויה בשלמות והן, ד' פרשיות של התפילין.

קצג) הלב רוכב, בדוֹמֶה, כמו על מרכבה התחתונה, והתחתון, הנוקבא, רוכב. המרכבה של הזרוע, למטה, היא הנוקבא, התפילין של יד, הנקראת זרוע. והלב, שהוא בחינת מחזה ולמעלה, רוכב, בדוגמא שהוא למטה מחזה. ונמסרו בידו להכניס כל צבאות השמים. וכך הלב רוכב למטה ונמסר בידו כל אברי הגוף.

התגלות הארת החכמה נקרא רוכב על המרכבה. ולפיכך רק המלכות היא הרוכב, שבה נוהג גילוי. ונתבאר, שהמרכבה עלאה שמחזה ולמעלה היא בחינת חסדים מכוסים. אבל שם הוא מקום הזיווג, ולא במרכבה תחתונה. ונמצא שעיקר גילוי החכמה הוא בהכרח במרכבה עלאה, אלא לא לעצמו, אלא כדי להשפיע למרכבה תחתונה. והמלכות של מרכבה עלאה שלמעלה מחזה, נקראת משום זה לב, על שם ל"ב נתיבות החכמה שמתגלות בה.

וע"כ יש ב' בחינות גילוי חכמה בלב:

א. כשהוא למעלה מחזה במקומו, שאז אינה מתגלה החכמה לעצמו, אלא כדי להשפיע למרכבה תחתונה.

ב. כשמרכבה תחתונה עולה ונכלל בו, ומקבל ממנו החכמה, ונבחן אשר מלכות זו, הלב, יורד עימהם למטה מחזה, ומגלה שם הארת החכמה למטה.

בחינה א' של גילוי החכמה, אינה לצורך עצמו, וע"כ נבחן שמאיר בדומה למרכבה תחתונה, כלומר רק להשפיע, ולא הארה ממשית לעצמו. משום שרק במרכבה תחתונה שלמטה מחזה שייך רכיבה ממש. וכתוב רכיבה זו של הזרוע, שהיא תפילין של יד, המלכות, נוהג רק למטה מחזה. ולב רוכב בחכמה למעלה מחזה, בדומה כמו למטה, כי צריך להשפיע חכמה למטה, למרכבה תחתונה. ומשום שאינה מאירה לעצמו, אינה נבחנת בו להארה ממשית. בשעה שהחכמה מתגלה בו נמסר בידו כל צבאות השמים. כי הארת החכמה כוללת ומכנסת תחתיה כל המדרגות. וזהו גילוי החכמה מבחינה ב', שהלב נכלל במרכבה תחתונה ונמשך עימהם ובא ומאיר למטה מחזה. ונמסרו בידיו כל מדרגות הגוף, שמחזה ולמטה. מחזה ולמעלה דז"א נבחן לבחינת ז"א, שנקרא שמים. וע"כ כל המדרגות התלויות שם מכונות, צבאות השמים. ומחזה ולמטה דז"א נבחן לבחינת הנוקבא, הנקראת גוף, והמדרגות התלויות שם מכונות אברי הגוף.

קצד) ולמעלה מן הלב הם ארבע פרשיות על מוח הראש. אבל הקב"ה שליט עליון עליהם, מלך הכל.

תפילין של יד נבחן לבחינת הלב, מלכות, שבה נוהג גילוי חכמה. אבל תפילין של ראש נבחן לבחינת מוח, ז"א, שהוא מלך שליט בחסדים מכוסים, שמקבל מאו"א עלאין בסוד, כי חפץ חסד הוא, ואין הארת חכמה יכולה להגלות במקומו. וז"ש אבל הקב"ה שליט עליון עליהם, שבארבע פרשיות של ראש, הקב"ה, ז"א, השולט ואין גילוי הארת חכמה נוהג שם.

וסוד החכמה זה הוא כמו בבית המקדש, שכתוב, וַעֲשֵׂה כרוב אחד מִקצה מזה וכרוב אחד מִקצה מזה. ועליהם שכינת המלך בארבע אותיות הוי"ה. י"ה על כרוב הימני, ו"ה על כרוב השמאלי. ובשתי מרכבות, מרכבה עלאה על כרוב הימני, ומרכבה תחתונה על כרוב השמאלי.

קצה) וכעין זה הוא הלב והמוח, שהם תפילין של יד ותפילין של ראש. הלב מכאן, והמוח מכאן. ועליהם שכינת המלך, בד' פרשיות. מכאן ואילך הם סודות של כתרי האותיות: הפרשות בגופיהם, שהם הבתים, ורצועותיהן הם הלכה למשה מסיני. והרמז שלהם כבר נגלה בסוד י"ג מידות הרחמים.

קצו) באנו לדעת הסוד של פסוק, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה.

קצז) הפירוש של פסוק הזה, הוא כמו שגילו החברים בעלי המשנה, שבעת שהנשמה תבוא באותו גוף הקדוש שלה, אז אלו הדברים, כמ"ש, וַיוסף אברהם ויקח… יהיו נאמרים על הרשעים, שיקומו לתחייה, ויטיבו מעשיהם, והנשמה תיתן להם מזיו יְקר שלה, כדי שידעו וישובו ויזכו זכות שלימה.

קצח) וכששלמה ראה את זה, היה תוהה מאד, ואמר, ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו, וממקום קדוש יהלכו. שיבואו ויחיו ממקום קדוש. שיקומו בתחיית המתים.

כתוב, היהפוך כושי עורו ונמר חברברותיו. כך הרשעים, שלא זכו לשוב בעוה"ז, ולהקטיר מעשים טובים, לעולם לא יקטירו לעוה"ב. כלומר, שגם שיקומו לתחיית המתים, מכל מקום לא יכלו לעשות מעשים טובים, משום שלא זכו בחייהם.

אין תגובות

להגיב