01- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – א-ג (למתקדמים)

01- הדף היומי בזוהר הסולם – תולדות – א-ג (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה זהר תולדות א-ג
1. מהי טענתה של התורה על בריאת האדם ומהי תשובתו של הקב"ה?וכיצד זה קשור לעקדת יצחק ולחפירת הבארות של יצחק?
2. הסבר את הקשר בין האדם התורה והעולם. הבא דוגמא לכך.
3. מדוע אין אפשרות להשיג את כל הסודות העליונים החתומים בתורה ואף לא שלמה ודוד?
4. מה ההבדל בין החלוקה ביצחק לחלוקה דישמעאל?
5. הסבר על איזה ה' מרכבות מצביע הפסוק "מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו"?
6. במה שונה החלוקה של יעקב ל-י"ב שבטים מ-י"ב הנשיאים של ישמעאל? הסבר עפ"י החכמה וכן עפ"י הקשר של יעקב לחג השבועות.

ואלה תולדות יצחק 

א) כשביקש הקב"ה, ועלה ברצון לפניו, לברוא העולם, היה מסתכל בתורה וברא אותו. ובכל פעולה ופעולה שברא הקב"ה בעולם, היה מסתכל בתורה ובְרָאָה, וכמ"ש ואהיה אצלו אָמוֹן ואהיה שעשועים יום יום, אל תקרי אָמוֹן אלא אוֹמן, שהיתה כלי אומנותו.

ב) כשרצה לברוא את האדם, אמרה התורה לפניו, אם יהיה נברא האדם ואחר כך יחטא, ואתה תדון אותו, למה יהיו מעשי ידיך לשוא, הרי לא יוכל לסבול את דינך. אמר לה הקב"ה, הרי בראתי תשובה מטרם שבראתי העולם. ואם יחטא, יוכל לעשות תשובה, ואמחול לו.

אמר הקב"ה לעולם, בשעה שברא אותו, וברא את האדם: עולם, אתה וטבעך אינם עומדים אלא על התורה, ומשום זה בראתי בך אדם, כדי שיעסוק בתורה. ואם לא יעסוק בתורה, הרי אני מחזירך לתוהו ובוהו. והכל הוא בשביל האדם. והתורה עומדת ומכרזת לפני בני אדם, כדי שיעסקו וישתדלו בתורה, ואין מי שיטה אזניו.

ג) כל מי שעוסק בתורה הוא מקיים העולם ומקיים כל פעולה ופעולה שבעולם על תיקונו כראוי. ואין לך איבר הנמצא באדם, שלא תהיה כנגדו בריה בעולם.

כי כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים, וכולם עומדים מדרגות על מדרגות, המתתקנות אלו על אלו, וכולן הן גוף אחד. כן העולם, כל אלו הבריות שבעולם, כולן הן איברים איברים, ועומדים אלו על אלו. וכאשר כולן תתקנה, יהיו לגוף אחד ממש. והכל, הן האדם והן העולם, הוא כדמיון התורה, כי התורה כולה היא איברים ופרקים, ועומדים אלו על אלו, וכאשר יתתקנו כולם, יֵעשו לגוף אחד.

ד) בתורה הם כל סודות העליונים החתומים, שאין היכולת להשיגם. בתורה הם כל דברים העליונים המגולים ואינם מגולים. כלומר, שלרוב העמקות שבהם, הם ניגלים להמעיין בהם, ותכף נעלמים. ושוב ניגלים כרגע וחוזרים ונעלמים. וכן חוזר חלילה תמיד לפני המעיינים בהם. בתורה הם כל הדברים שלמעלה שבעולמות העליונים ושל מטה. כל הדברים שבעולם הזה וכל הדברים שבעולם הבא הם בתורה. ואין מי שיסתכל וידע אותם.

ה) כשבא שלמה ורצה לעמוד על דברי תורה ועל דקדוקי תורה, ולא יכול, אמר, אמרתי אֶחְכָמָה והיא רחוקה ממני. דוד אמר, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך.

ו) ואלה תולדות ישמעאל, שהם שנים עשרה נשיאים. ואחר כך אמר, אלה תולדות יצחק. ויעלה על דעתך, כיון שכתוב בישמעאל שהוליד שנים עשר נשיאים ויצחק הוליד שניים, הוא משום שזה נעלה בצדקתו, ולכן הוליד שנים עשר, וזה לא נעלה, וע"כ הוליד רק שניים. לפיכך כתוב, מי ימלל גבורות ה', זהו יצחק, כי יצחק הוא גבורה דז"א, כי יצחק הוליד את יעקב, שהוא בלבדו היה חשוב יותר מכולם, שהוליד שנים עשר שבטים, והיה הקיום שלמעלה ושלמטה. אבל יצחק היה רק הקיום של מעלה, בקדושה עלאה. וישמעאל היה רק למטה וע"כ כתוב, מי ימלל גבורות ה', זה יצחק, ישמיע כל תהילתו, זהו יעקב. כי יעקב הוא כל תהילתו, להיותו הקיום של מעלה ומטה. כשנתדבק השמש, ז"א, בלבנה, הנוקבא, כמה כוכבים מאירים מהם, שהם י"ב שבטי יה, המשולים בחלום יוסף לכוכבים.

והנה אומר ג' חילוקים:

א. שיעקב היה הקיום שלמעלה ומטה.

ב. ויצחק רק למעלה בקדושה עליונה.

ג. וישמעאל רק למטה.

ויש להבין החילוקים האלו. והענין הוא, כי פרצוף ז"א נחלק על החזה, מפאת הפרסא אשר שם, שמחזה ולמעלה הוא ג"ר, ומחזה ולמטה הוא ו"ק. והתחתונים אין להם אחיזה רק מחזה ולמטה דז"א, ולא כלום מחזה ולמעלה, להיותם תולדות הנוקבא דז"א, שמקורה מתחיל בז"א רק מחזה ולמטה. אבל האבות היו מרכבה לחג"ת דז"א, אברהם ויצחק לשתי זרועות ז"א, חסד וגבורה. ויעקב אל הגוף של ז"א, תפארת. ונמצאים אברהם ויצחק אחוזים למעלה מחזה דז"א, בזרועות, ולא כלום מחזה ולמטה. אבל יעקב, להיותו מרכבה לת"ת, שהוא גוף, שהחזה נמצא באמצעו, הרי הוא נאחז למעלה מחזה ולמטה מחזה. שמצד מחצית הת"ת שלמעלה מחזה, הוא נאחז למעלה בג"ר. ומצד מחצית הת"ת שלמטה מחזה, הוא נאחז למטה בו"ק. שמשם כל התחתונים.

וכמ"ש, שיצחק הוציא את יעקב, שהוא לבדו היה חשוב יותר מכולם, כי היה בחיר שבאבות. כי הוא הוליד י"ב שבטים, שהם מחזה ולמטה של הת"ת, שהיה הקיום והמרכבה של למעלה מחזה דז"א ושל למטה מחזה דז"א. כי להיותו מרכבה לת"ת, והת"ת כולל את שניהם. אבל יצחק היה מרכבה לגבורה דז"א, שכולו למעלה מחזה, ואינו נאחז למטה כלום. וישמעאל היה ככל התחתונים, שאין להם אחיזה, אלא למטה מחזה, ולא כלום למעלה מחזה. ולפיכך יעקב חשוב יותר מכולם, כי הוא בלבדו כולל כל הבחינות.

ז) ויברך אלקים את יצחק בנו, עתה שמת אברהם. שברך והגדיל מדרגת יצחק, שהיא גבורה, אחר מיתת אברהם. עם כל זה צורתו של אברהם היה, ונשארה ביצחק. שגם צורתו של אברהם, שהוא חסד, נשארה כלולה ביצחק. עד שכל מי שראה את יצחק, היה אומר זה אברהם ודאי, והיה מעיד ואומר, אברהם הוליד את יצחק. כי היה כלול ומלובש בצורתו של אברהם, שהוא חסד. ולפיכך מדייק הכתוב לומר, בן אברהם. וכן, אברהם הוליד את יצחק.

 

 

אין תגובות

להגיב